Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Δευτέρα 7 Απριλίου 2008
Υπ. Οικ. 1024904/28.02.2008/Πολ. 1047

Φορολογική ενημερότητα.- Δυνατότητα ή μη εκχώρησης αρμοδιότητας υπογραφής του Προϊσταμένου της ΔΟΥ σε αποδεικτικά ενημερότητας, μηνιαίας ισχύος

Υπ. Οικ. 1024904/28.02.2008/Πολ. 1047

Από τη διαχείριση των ερωτημάτων υπαλλήλων περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου, τα οποία σχετίζονται με το παραπάνω σε περίληψη θέμα, και στα πλαίσια βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, σε συνδυασμό με τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και την ασφάλεια των συναλλαγών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ι. Με την παρ. 4 του άρθρου 26 Ν.1882/90 (ΦΕΚ 43 Α) ορίστηκε μεταξύ άλλων, ότι τα της ισχύος του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας,  τα του ελέγχου εφαρμογής του μέτρου, οι τυχόν εξαιρέσεις ή απαλλαγές από την υποχρέωση προσκόμισης ΑΦΕ  καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθορίζονται με κανονιστικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

Με την παρ. 4 του άρθρου 25 του Ν 2648/98 (ΦΕΚ 238 Α) προστέθηκαν στην ως άνω παράγραφο του αρθ. 26 Ν.1882/90 δύο εδάφια, στα οποία ορίζονται τα εξής:

Με όμοιες αποφάσεις καθορίζεται ο χρόνος ισχύος του αποδεικτικού ενημερότητας , που μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με την αιτία που ζητείται το αποδεικτικό για τα φυσικά πρόσωπα , μη επιτηδευματίες ή για τα φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων,  καθώς και για όσους είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο και δεν έχουν σε βάρος τους βεβαιωμένες κατά τον ΚΕΔΕ οφειλές.

Με τις ίδιες αποφάσεις δύναται να προστίθενται ή να αφαιρούνται δηλώσεις απόδοσης φόρων ,τελών ή εισφορών, που ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του ανωτέρου άρθρου .

ΙΙ. Βάσει των ως άνω  ειδικών νομοθετικών εξουσιοδοτήσεων, ρυθμίστηκαν από τον Υπουργό  Οικονομίας και Οικονομικών με κανονιστικές πράξεις του οι κανόνες δικαίου που διέπουν τα της φορολογικής ενημερότητας.

Ειδικότερα, αναφορικά με τη χορήγηση και την υπογραφή ΑΦΕ, μηνιαίας ισχύος, ορίστηκαν τα εξής:

Με την ΑΥΟ 1109793/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134 Β), άρθρο 6 παρ.2 εδαφ.β’, ορίζεται ότι όταν το ΑΦΕ χορηγείται, ύστερα από διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η ισχύς του είναι για ένα μήνα και με το άρθρο 9 παρ.3 της ίδιας απόφασης ορίζεται ότι το αποδεικτικό ενημερότητας υπογράφεται μόνο από τον εκδότη, με εκχώρηση υπογραφής από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ .

Με την παρ. 5Α της ΑΥΟ 1092634/10.11.2004 (ΦΕΚ 1755 Β), με την οποία συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε η προαναφερόμενη ΑΥΟ, ο χρόνος ισχύος του ΑΦΕ τροποποιήθηκε  και διαμορφώνεται σε τέσσερις (4) μήνες για όλες τις περιπτώσεις, εφόσον όμως υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν υπαχθεί  σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή σε νομοθετική ρύθμιση και ο οφειλέτης είναι συνεπής σε αυτήν, η ισχύς του ΑΦΕ ορίζεται σε ένα (1) μήνα.

- Με την παρ. 6 της ίδιας απόφασης ορίζεται ότι το ΑΦΕ υπογράφεται μόνο από τον εκδότη, με εκχώρηση υπογραφής  από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ .

Εξαιρούνται τα ΑΦΕ μηνιαίας ισχύος , τα οποία υπογράφονται από τον Προϊστάμενο  της Δ.Ο.Υ. (Σχετική η αριθ. 1102258/22.12.2004/Πολ.1147 Εγκύκλιος του Γεν. Γραμματέα του  ΥΠΟΟ «Κοινοποίηση διατάξεων περί παροχής διευκόλυνσης ληξιπρόθεσμων οφειλών και περί αποδεικτικού ενημερότητας»).

- Με την παρ.7, περιπτ. 1 και 2, της ΑΥΟ 1039503/20.04.2007 «Συμπλήρωση - τροποποίηση της 1109793/24.11.1999 ΑΥΟ»(ΦΕΚ 752/14-05-07Β’), ορίστηκε ότι:

1. Η ισχύς του ΑΦΕ είναι τέσσερις ( 4) μήνες, ανεξαρτήτως της αιτίας για την οποία ζητείται αυτό και

2. Ο χρόνος ισχύος του αποδεικτικού είναι ένας (1) μήνας, όταν υφίστανται βεβαιωμένες οφειλές , ανεξάρτητα από το αν είναι ληξιπρόθεσμες , τελούν υπό αναστολή , έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση  ή σε διευκόλυνση  τμηματικής καταβολής κατά τις κείμενες διατάξεις. Σύμφωνα με την παρ. 9 της ως άνω ΑΥΟ, όσον αφορά στη μηχανογραφική εφαρμογή, η ισχύς των διατάξεων της περίπτωσης 2 της παρ. 7 αρχίζει από 1ης Οκτωβρίου 2007.

ΙΙΙ. Βάσει των διατάξεων της παρ.1 του αρθ. 5 του ΠΔ16/89 «Κανονισμός λειτουργίας ΔΟΥ» (ΦΕΚ 6 Α), όπως ισχύει, ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ δύναται να εκχωρεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μεταξύ άλλων και τις παρακάτω αρμοδιότητες  στους Προϊσταμένους Τμημάτων: α)την υπογραφή πράξεων , πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών εγγράφων που εκδίδονται από τα Τμήματά τους και β) οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα, κατά την κρίση του , εφόσον οι ανάγκες της Υπηρεσίας το επιβάλλουν .

Λαμβανομένων υπόψη των ως άνω εκτεθέντων ,και ιδίως της διάταξης της  παρ. 6  της κανονιστικής απόφασης ΑΥΟ 1092634/10.11.2004 (ΦΕΚ 1755Β), η οποία είναι σε ισχύ και αποτελεί νεότερο ειδικό και δεσμευτικό κανόνα δικαίου, προκύπτει ότι ο Προϊστάμενος  της ΔΟΥ  δεν μπορεί να εκχωρήσει την αρμοδιότητα υπογραφής των ΑΦΕ, μηνιαίας ισχύος, τα οποία υπογράφονται από τον ίδιο ή από τον οριζόμενο από το αρθ.60, περιπτ.5, του Ν.3283/04 (ΦΕΚ 210 Β), νόμιμο αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, δηλαδή τον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Ελέγχου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού τον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Φορολογίας.

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1110/09.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1249/09.12.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου δωρεών/γονικών παροχών -"Δήλωση Δωρεάς/Γονικής Παροχής"» (Β 5779).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1109/09.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1059/18.04.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Ψηφιακή υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς προς τα πρόσωπα της παρ. 3 άρθρου 25 του ν. 2961/2001 - "Δήλωση φόρου δωρεάς ακινήτων, κινητών και χρημάτων προς τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001, μέσω της εφαρμογής myPROPERTY"» (Β 2334).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1099/27.06.2024
Επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών της εταιρείας «Κ.Α.Ε. Α.Ε.» ως προς τον χώρο της αποθήκης, στον Κρατικό αερολιμένα Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης».
Α.Υ.Ο. Α 1087/28.05.2024
Είσπραξη εσόδων υπέρ της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/02.05.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1155/09.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου, του τρόπου και της διαδικασίας διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS), που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251) με τα Ταμειακά τους Συστήματα, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και την Α.Α.Δ.Ε., καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.)». Υλοποίηση επί της αρχής "είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση παραστατικού από Ταμειακό Σύστημα"» (Β 5992 -Διόρθωση Σφάλματος Β 6514) - Ορισμός εναλλακτικών τρόπων διασύνδεσης με Μέσα Πληρωμών στην περίπτωση που ο ΦΗΜ συνεργάζεται με εμπορικό/λογιστικό Πρόγραμμα (ERP).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο