Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Δευτέρα 7 Απριλίου 2008
Υπ. Οικ. 1022067/22.02.2008/Πολ. 1038

'Eντυπα Ε3 και Ε5.- Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2008.

α) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) και β) Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ΟΕ, ΕΕ, κλπ. (Ε5)

Υπ. Οικ. 1022067/22.02.2008/Πολ. 1038

Α) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Ε3)

1. Με την 1096012/1872/Α0012/8.10.2007 διαταγή μας καθορίστηκαν τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που καταβάλλονται για το οικον. έτος 2008 (χρήση 2007) από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές, καθώς και οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, οι οποίες φορολογούνται με τεκμαρτό τρόπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ΚΦΕ.

Για τις πιο πάνω επιχειρήσεις επανασχεδιάστηκε ο πίνακας ΙΣΤ του εντύπου Ε3 (πίνακα ΙΗ' εντύπου Ε3 οικον. έτους 2007) και προστέθηκε πεδίο για τους λιανοπωλητές οι οποίοι θα σημειώσουν Χ στη λέξη ΝΑΙ.

Στον ίδιο πίνακα προστέθηκαν ακόμα τρεις (3) νέοι κωδικοί 663, 664 και 665 με το καταβληθέν ποσό τον αριθμό της δήλωσης και την ημερομηνία υποβολής αντίστοιχα. Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από τους εκμεταλλευτές ενοικιαζόμενων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ καθώς και τους λιανοπωλητές οι οποίοι καταβάλουν τον κατ' αποκοπή φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 8 του άρθρου 33 του ΚΦΕ αντίστοιχα και με βάση την αντίστοιχη δήλωση απόδοσης του φόρου αυτού.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3522/2006 (ΦΕΚ Α 276), για τις χρήσεις 2007 και 2008, τα ποσά καθαρού εισοδήματος που ισχύουν για τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΤΑΧΙ) και λεωφορείων ενταγμένων σε ΚΤΕΛ μειώνονται κατά το ποσό των χιλίων (1000) ευρώ προκειμένου για μη εργαζόμενους συνταξιούχους ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ και λεωφορείων ενταγμένων σε ΚΤΕΛ.

Οι δικαιούχοι της μείωσης αυτής απαιτείται να συνυποβάλλουν με τη δήλωση φόρου εισοδήματος φωτοαντίγραφο της απόφασης συνταξιοδότησής τους και υπεύθυνη δήλωσή τους ότι δεν εργάζονται, ενώ θα συμπληρώσουν τη στήλη «Ποσό μείωσης λόγω έδρας» του Πίνακα ΙΔ' με ανάλογη σημείωση στο πεδίο «Σημειώσεις φορολογουμένου». Ευνόητο είναι η προαναφερθείσα στήλη να συμπληρώνεται και από τους δικαιούχους της μείωσης λόγω έδρας όπως αυτή εξακολουθεί να ισχύει.

3. Επίσης, στον πίνακα Ε' του εντύπου Ε3, προβλέπεται ειδικά στην περίπτωση δωρεάν παραχώρησης στην επιχείρηση επαγγελματικής εγκατάστασης από τρίτον, να αναγράφονται στην τελευταία γραμμή του πιο πάνω πίνακα η διεύθυνση εγκατάστασης, η περίοδος της δωρεάν παραχώρησης στη στήλη «περίοδος μίσθωσης» και το ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ του ιδιοκτήτη που παραχώρησε δωρεάν το ακίνητο στις αντίστοιχες στήλες του ονοματεπώνυμου και του ΑΦΜ του εκμισθωτή.

4. Ακόμα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 3522/2006 (ΦΕΚ Α 276) από την 1η Ιανουαρίου 2007 και μετά σε κάθε χρήση προκειμένου να υπολογισθούν τα φορολογητέα κέρδη όλων των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του ΚΒΣ που τηρούν, αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη που προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ το ποσό των 1.500 ευρώ, για κάθε άτομο που απασχολούν μέσα στη χρήση το οποίο έχει ποσοστό αναπηρία 67% και άνω. Για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών ατομικών επιχειρήσεων με βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας και ελεύθερων επαγγελματιών προβλέφθηκε ο νέος κωδικός 313 «έκπτωση ποσών απασχόλησης αναπήρων» για όσες επιχειρήσεις υπάγονται στις ανωτέρω διατάξεις. Για τις εταιρίες ΟΕ, ΕΕ κλπ. έχει προβλεφθεί αντίστοιχος κωδικός (071) στη δήλωση φόρου εισοδήματος (έντυπο Ε5), έτσι ώστε η μείωση να γίνεται επί του εντύπου αυτού και όχι στο έντυπο Ε3.

Όταν συμπληρώνεται ο κωδικός αυτός πρέπει να συνυποβάλλονται: α) κατάσταση με τα στοιχεία των πιο πάνω ατόμων που απασχόλησαν, β) φωτοαντίγραφο γνωμάτευσης της αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, με την οποία διαπιστώνεται και βεβαιώνεται το ποσοστό αναπηρίας τους και γ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από τον εργοδότη φυσικό πρόσωπο ή νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, με την οποία δηλώνουν ότι κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης απασχολούσαν τα πιο πάνω πρόσωπα καθώς και το χρονικό διάστημα της απασχόλησής τους.

5. Με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3522/2006 (ΦΕΚ Α' 276), με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 34 του ΚΦΕ (ν. 2238/1994) επήλθαν μεταβολές στον τρόπο προσδιορισμού των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών ή την εκτέλεση δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.

Ο πίνακας ΙΓ' «αναλυτική κατάσταση προσδιορισμού καθαρών κερδών τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων» προήλθε από την ενοποίηση – σύμπτυξη των πινάκων ΙΓ', ΙΔ' και ΙΕ' του εντύπου Ε3 οικον. έτους 2007 για λόγους απλοποίησης. Ο νέος πίνακας ΙΓ' έχει περισσότερες γραμμές τέσσερις (4) για τις τεχνικές και τέσσερις (4) για τις οικοδομικές επιχειρήσεις. Στην περίπτωση όμως που αυτές δεν επαρκούν θα επισυνάπτεται από την επιχείρηση πίνακας με την ίδια γραμμογράφηση τα αθροίσματα του οποίου θα μεταφέρονται στην 4η γραμμή των υποπινάκων, έτσι ώστε οι κωδικοί 612 και 616 (για τις τεχνικές επιχειρήσεις) καθώς και 684, 687 και 690 (για τις οικοδομικές επιχειρήσεις) να περιέχουν τα συνολικά ποσά των αντίστοιχων στηλών (ακαθάριστα έσοδα, καθαρά κέρδη κλπ.) των επιχειρήσεων.

Αναλυτικότερα, λαμβανομένου υπόψη των τελευταίων μεταβολών που επήλθαν με το ν. 3522/2006:

α) Οι υπόχρεοι της παρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (πλην κοινοπραξιών) στους οποίους συμμετέχουν νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 και οι οποίοι κατά τη χρήση 2007 ασχολούντο παράλληλα με την ανέγερση και πώληση οικοδομών των οποίων η άδεια οικοδομής εκδόθηκε πριν και μετά από την 1.1.2007, πρέπει να συνυποβάλουν τις καταστάσεις που προβλέπονται με την 1013687/164/Α0012/ΠΟΛ 1024/1.2.2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, δηλαδή:

Για οικοδομές των οποίων η άδεια εκδόθηκε από την 1.1.2007 και μετά:

i) Κατάσταση ανά διεύθυνση οικοδομών

ii) αναλυτική κατάσταση των ακαθαρίστων εσόδων της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 2238/1994, που προέκυψαν μέσα στη διαχειριστική περίοδο 2007 από την πώληση κάθε μιας χωριστά οριζόντιας ιδιοκτησίας ή άλλου κτιρίου, που ανήκει σε οικοδομή της πιο πάνω περίπτωσης (ημιτελή ή ολοκληρωμένη).

iii) Κατάσταση προσδιορισμού των κερδών από την πώληση των πιο πάνω οικοδομών.

Για οικοδομές των οποίων η άδεια εκδόθηκε πριν από την 1.1.2007:

- Αναλυτική κατάσταση προσδιορισμού των τεκμαρτών κερδών, που προέκυψαν μέσα στη διαχειριστική περίοδο 2007 από πωλήσεις οικοδομών των οποίων η άδεια οικοδομής εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία αυτή.

Στην περίπτωση πώλησης μέσα στη χρήση οικοδομής της οποίας η άδεια ανέγερσης εκδόθηκε πριν την 1.1.2007 η οικοδομική επιχείρηση θα προσδιορίσει τα κέρδη από την πώληση της οικοδομής αυτής μόνο με τεκμαρτό τρόπο.

Αντίθετα, οι πιο πάνω επιχειρήσεις θα προσδιορίσουν με λογιστικό τρόπο τα κέρδη από την πώληση μέσα στη χρήση 2007 αποπερατωμένων οικοδομών των οποίων η άδεια εκδόθηκε από την 1.1.2007 και μετά αφού λάβουν υπόψη τους τα οικονομικά δεδομένα (έσοδα, αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών, δαπάνες, απογραφή έναρξης κλπ.) που αφορούν τις οικοδομές αυτές. Αναφορικά με τις κοινές δαπάνες που βαρύνουν τόσο τις παλαιές όσο και τις νέες οικοδομές θα πρέπει να γίνει επιμερισμός αυτών ανάλογα με το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων από την πώληση παλαιών και νέων οικοδομών μέσα στη χρήση.

β) Οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα της παρ.4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ στα οποία ΔΕΝ συμμετέχουν νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών και τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, στην περίπτωση πώλησης μέσα στη χρήση 2007 ημιτελούς οικοδομής της οποίας η άδεια ανέγερσης εκδόθηκε μετά την 1.1.2007, θα προσδιορίσουν τα κέρδη τους από την εν λόγω οικοδομή μόνο με τεκμαρτό τρόπο και δεν θα προστεθεί σε αυτά το 40% της διαφοράς λογιστικών-τεκμαρτών κερδών στην περίπτωση που τα λογιστικά κέρδη είναι μεγαλύτερα από τα τεκμαρτά, καθόσον η διαφορά αυτή προστιθέμενη στα τεκμαρτά κέρδη δηλώνεται στη χρήση που ολοκληρώνεται η ανέγερση της οικοδομής και εκπίπτει ο φόρος που έχει καταβληθεί με την προηγούμενη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

γ) Οι ατομικές επιχειρήσεις και οι υπόχρεοι της παρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (πλην κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχουν νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του ΚΦΕ), που ασχολούνται με την κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων και κατά τη χρήση 2007 εκτελούσαν παράλληλα, έργα των οποίων η αρχική σύμβαση ανάληψης υπεγράφη πριν από την 1.1.2007 και μετά από αυτήν, συνυποβάλλουν όπως προβλέπεται και από τις οικείες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών για τον τύπο και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, χωριστές καταστάσεις των εκτελούμενων έργων καθώς και των ακαθαρίστων εσόδων και καθαρών κερδών για τα έργα των οποίων η αρχική σύμβαση ανάληψης υπεγράφη πριν και μετά την ημερομηνία αυτή.

Επισημαίνεται ότι για τα τεχνικά έργα των οποίων η αρχική σύμβαση ανάληψης υπεγράφη μέχρι 31.12.2006, τα κέρδη θα προσδιορισθούν με τεκμαρτό τρόπο ενώ για τα τεχνικά έργα των οποίων η σύμβαση ανάληψης υπεγράφη μετά την 1.1.2007 το τελικό αποτέλεσμα (κέρδη ή ζημίες) θα προσδιορισθεί με λογιστικό τρόπο.

Οι πιο πάνω επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ θα συμπληρώσουν τους οικείους κωδικούς στους υποπίνακες α΄ έως στ΄ του πίνακα ΣΤ του εντύπου Ε3 με το σύνολο των οικονομικών δεδομένων (π.χ. αγορές, απογραφές, δαπάνες κλπ.) που αφορούν τόσο τα νέα όσο και τα παλαιά έργα και με τις συνημμένες αναλυτικές καταστάσεις θα γίνεται ο προσδιορισμός των λογιστικών κερδών για τα νέα έργα και των τεκμαρτών κερδών για τα παλαιά έργα.     Επισημαίνεται ότι οι πιο πάνω επιχειρήσεις θα συμπληρώσουν και τον υποπίνακα «τεχνικές επιχειρήσεις» του πίνακα ΙΓ' του ιδίου εντύπου για τα παλαιά έργα που εκτελούν.

Περαιτέρω, οι παραπάνω υπόχρεοι προκειμένου για το λογιστικό προσδιορισμό των κερδών τους από την εκτέλεση τεχνικών έργων που αναλαμβάνουν από την 1.1.2007 και μετά, θα λάβουν υπόψη τους τα οικονομικά δεδομένα (έσοδα, αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών, δαπάνες κλπ.) που αφορούν τα έργα αυτά. Επομένως για τον προσδιορισμό του κόστους των αναλωθέντων πρώτων και βοηθητικών υλών των πιο πάνω έργων, δεν θα υπολογίσουν απογραφή έναρξης με τεκμαρτό τρόπο που προβλέπεται από την περ. γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε.

Σημειώνεται ότι με την 1120102/14.12.2007/Πολ. 1152 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών τροποποιήθηκε η 1100938/14.12.2004/Πολ. 1134 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και καταργήθηκε από 31.12.2007 η απαλλαγή, λόγω αντικειμένου εργασιών, των τεχνικών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ από την υποχρέωση σύνταξης απογραφής.

Αναφορικά με τις κοινές δαπάνες που βαρύνουν τόσο τα νέα όσο και τα παλαιά έργα θα πρέπει να γίνει επιμερισμός αυτών ανάλογα με το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων που προκύπτουν από την εκτέλεση του κάθε έργου (νέο ή παλαιό). Με τον ίδιο τρόπο θα γίνει ο επιμερισμός των αποσβέσεων των παγίων (κτίρια, μηχανήματα κλπ.) που χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα για τις ανάγκες  των παλαιών και των νέων έργων.

Τέλος, στον υποπίνακα η' του πίνακα ΣΤ' οι πιο πάνω επιχειρήσεις θα αναγράψουν τα οικονομικά δεδομένα καθώς και το τελικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) που αφορούν την εκτέλεση των νέων έργων τα οποία θα μεταφέρουν από τις συνημμένες καταστάσεις. Στην περίπτωση ζημίας, θα δηλωθεί με αρνητικό πρόσημο. Επίσης, στην περίπτωση που προκύπτει ζημία από την εκτέλεση των νέων έργων, η ζημία αυτή συμψηφίζεται με τα τεκμαρτά κέρδη από την εκτέλεση των παλαιών έργων.

Στον κωδικό 346 του πίνακα Ζ΄ οι πιο πάνω επιχειρήσεις αναγράφουν το θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα συνολικά από τα νέα έργα και τυχόν άλλους κλάδους της τεχνικής επιχείρησης (π.χ. εμπορία οικοδομικών υλικών) ενώ στον κωδικό 616 του πίνακα ΙΓ' αναγράφονται τα τεκμαρτά κέρδη παλαιών έργων. Το τελικό αποτέλεσμα που προκύπτει από τους κωδικούς 346 και 616 (κέρδος ή ζημία) μεταφέρεται στις οικείες ενδείξεις των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (έντυπα Ε1 ή Ε5).

δ) Αν οι πιο πάνω υπόχρεοι της περίπτωσης γ' κατά τη χρήση 2007 εκτελούσαν μόνο νέα δημόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα των οποίων η αρχική σύμβαση ανάληψης υπεγράφη από την 1.1.2007 και μετά θα προσδιορίσουν τα καθαρά τους κέρδη με λογιστικό τρόπο συμπληρώνοντας τους οικείους κωδικούς του εντύπου Ε3 και δεν θα συνυποβάλλουν τις καταστάσεις της πιο πάνω περίπτωσης. Όσα αναφέρονται πιο πάνω σχετικά με τον προσδιορισμό του κόστους των αναλωθέντων πρώτων και βοηθητικών υλών έχουν εφαρμογή και για τις επιχειρήσεις αυτές.

6. Στους κωδικούς 617 και 691 του πίνακα ΙΓ' του εντύπου Ε3 αναγράφεται το 40% της διαφοράς μεταξύ των λογιστικών και τεκμαρτών κερδών των τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων στις περιπτώσεις που προσδιορίζουν το καθαρό τους εισόδημα με τεκμαρτό τρόπο και τηρούν βιβλία και στοιχεία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ. Το ποσό αυτό προστίθεται στα τεκμαρτά κέρδη των κωδικών 616 και 690 κατά περίπτωση και το σύνολο αναγράφεται στους οικείους κωδικούς των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των ίδιων επιχειρήσεων για να φορολογηθούν στο όνομά τους.

7. Επισημαίνεται ακόμα ότι οι διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του ν. 3296/2004 που αφορούν την περαίωση υποβαλλόμενων φορολογικών δηλώσεων χωρίς έλεγχο (αυτοπεραίωση) εξακολουθούν να ισχύουν ενώ τα όρια ακαθαρίστων εσόδων για την υπαγωγή στις ανωτέρω διατάξεις παραμένουν τα ίδια και για το οικον. έτος 2008. Οι επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που θα υπαχθούν στις ανωτέρω διατάξεις συμπληρώνουν τον πίνακα Ι του εντύπου Ε3.

Όσες από τις τεχνικές και οικοδομικές επιχειρήσεις με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ΚΦΕ φορολογούνται λογιστικά, αυτές εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 (περαίωση χωρίς έλεγχο) καθόσον ρητά στην παρ. 4 του άρθρου 14 του ίδιου πιο πάνω νόμου «εξαιρούνται γενικώς της διαδικασίας περαίωσης οι δηλώσεις γεωργικών και τεχνικών επιχειρήσεων» και δεδομένου ότι δεν έχουν τροποποιηθεί οι σχετικές αυτές διατάξεις.

Β) ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΕ, ΕΕ κλπ. (Ε5)

1. Στο νέο έντυπο Ε5 οικον. έτους 2008 για λόγους μηχανογραφικής εργονομίας του, έγινε αναδιάταξη της επικεφαλίδας καθώς και του πίνακα Α' «Στοιχεία του υποκειμένου στο φόρο» ενώ προστέθηκαν δύο (2) πεδία για τη δήλωση σε εκκαθάριση (προσωρινή, οριστική).

2. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ΚΦΕ, για τα εισοδήματα που προκύπτουν από διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από 1.1.2007 και μετά ο συντελεστής φορολογίας έχει ως εξής:

i) για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες καθώς και τις κοινωνίες που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, είναι 20%.

ii) για τις κοινοπραξίες της παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ καθώς και τις αστικές εταιρίες κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα και συμμετοχικές ή αφανείς εταιρίες είναι 25%. Επισημαίνεται ότι οι αστικές εταιρίες του π.δ. 518/1989 (δικηγορικές) και του π.δ. 284/1993 (συμβολαιογραφικές) από τη χρήση 2007 και μετά, θα φορολογούνται με τον ίδιο συντελεστή 25% όπως όλες οι αστικές εταιρίες 1012212/07.02.2005/Πολ. 1016 διαταγή μας.

3. Οι οικοδομικές και τεχνικές επιχειρήσεις που είναι νομικά πρόσωπα της παρ.4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (ΟΕ, ΕΕ κ.λπ.), στον κωδικό 100 «Τεκμαρτά κέρδη τεχνικών εταιριών» του πίνακα Δ' του εντύπου Ε5, αναγράφουν τυχόν τεκμαρτά κέρδη που πραγματοποιούν από την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών ή την εκτέλεση παλαιών δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων. Τα εν λόγω κέρδη προκύπτουν από τη συμπλήρωση των αντίστοιχων πινάκων του Ε3. Περαιτέρω, οι ανωτέρω υπόχρεοι θα αναγράψουν κατά περίπτωση στους κωδικούς 016 «κέρδη χρήσης» ή 017 «Ζημιές χρήσης» του ίδιου πίνακα το τελικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) από την πώληση οικοδομών ή την εκτέλεση δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων των οποίων το αποτέλεσμα προσδιορίζεται με λογιστικό τρόπο. Η ζημία που ενδεχόμενα προκύπτει από νέα έργα, δηλαδή από αυτά που αναλαμβάνονται μετά την 1.1.2007 συμψηφίζεται με τα τεκμαρτά κέρδη των παλαιών έργων.

4. Στον πίνακα Ε' όπου αναγράφονται τα εισοδήματα από ακίνητα, προστέθηκαν οι κωδικοί 406 και 407 (το οικον. έτος 2007 αναγράφονταν από το φορολογούμενο χειρόγραφα) καθώς και οι κωδικοί 408 και 409.

Ειδικότερα:

α) Στους κωδικούς 400, 405 αναγράφεται το ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα αντίστοιχα από εκμίσθωση και υπεκμίσθωση καταστημάτων, γραφείων κλπ. για το οποίο βεβαιώνεται χαρτόσημο 3% πλέον ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%.

β) Στους κωδικούς 406, 407 αναγράφεται το ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα αντίστοιχα από εκμίσθωση και υπεκμίσθωση κατοικιών για το οποίο βεβαιώνεται χαρτόσημο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3522/2006 (ΦΕΚ Α' 276).

Με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται μείωση κατά το ήμισυ του τέλους χαρτοσήμου που επιβάλλεται στα μισθώματα των εκμισθούμενων κατοικιών από 1.1 - 31.12.2007 και η κατάργησή του από 1.1.2008 και μετά.

γ) Στους κωδικούς 408, 409 αναγράφεται το ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα αντίστοιχα από εκμίσθωση και υπεκμίσθωση ακινήτων που δεν βαρύνονται με χαρτόσημο, όπως ποσά άυλης εμπορικής αξίας που καταβλήθηκαν πέρα από τα ενοίκια από το μισθωτή κατά τη μίσθωση ακινήτου, εισόδημα από εκμίσθωση βιομηχανοστασίων, εμπορικών κέντρων που επέλεξαν την υπαγωγή σε ΦΠΑ κλπ.

δ) Στους κωδικούς 410, 415 αναγράφεται το ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα αντίστοιχα από ιδιόχρηση ή δωρεάν παραχώρηση ακινήτου.

5. Επίσης στον πίνακα Η' του εντύπου Ε5 πέραν της μερικής αναδιάταξης για λόγους εργονομίας, προστέθηκε ο κωδικός 071 «έκπτωση λόγω απασχόλησης ατόμων με αναπηρία αρθ. 4 παρ. 10 ν. 3522/06» και αφορά τις εταιρείες ΟΕ, ΕΕ κλπ. ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων του ΚΒΣ που τηρούν, οι οποίες αφαιρούν από τα καθαρά τους κέρδη που προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ το ποσό των 1.500 ευρώ για κάθε άτομο που απασχολούν μέσα στη χρήση το οποίο έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (προβλεπόμενα δικαιολογητικά αντίστοιχα με αυτά που αναφέρονται στην παρ. 4 των οδηγιών για το Ε3 στην παρούσα διαταγή).

6. Οι εταιρίες (ΟΕ, ΕΕ κ.λπ.) που έχουν ως λογιστικό αποτέλεσμα «ζημία» θα αναγράψουν στον πίνακα Ι' του εντύπου Ε5, τα ονοματεπώνυμα και ΑΦΜ των εταίρων-μελών τους, το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία καθώς και τα ΑΦΜ άλλων νομικών προσώπων από τα οποία έχουν τυχόν εισπράξει επιχειρηματική αμοιβή. Ευνόητο, στην περίπτωση αυτή δεν θα συμπληρωθούν οι κωδικοί 621, 622, 623 και 505, 506, 507 που αφορούν επιχειρηματική αμοιβή.

7. Τέλος, οι προηγούμενες εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας αναφορικά με οδηγίες για τη συμπλήρωση των εντύπων Ε3 και Ε5 εξακολουθούν να ισχύουν κατά περίπτωση.

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1097/14.06.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1096/14.06.2024
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ρυμουλκών ή ναυαγοσωστικών πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) με ξένη σημαία, η διαχείριση των οποίων γίνεται από εταιρείες του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1095/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1122/2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται» (Β 4976).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1094/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1102/13.7.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» (Β 4650)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1093/13.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1169/21.7.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 3294).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο