Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2008
Yπ. Oικ. 1001778/03.01.2008/Πολ. 1002

Αρμοδιότητες Δ.Ο.Υ..- Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3548/ΦEK 68 A’/20.3.2007, κατά το μέρος που αφορά τις αρμοδιότητες των Δ.O.Y.

(Yπ. Oικ. 1001778/03.01.2008/Πολ. 1002)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3548/ΦEK 68 A/20.3.2007 «Kαταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Tύπο και άλλες διατάξεις» και πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 2, παρ. 3, περ. γ΄ του νόμου αυτού, ορίζεται ότι, για τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων της καταχώρισης δημοσιεύσεων των νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων αυτές υποχρεούνται να αποστέλλουν στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Eπικοινωνίας, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών, και βεβαίωση της αρμόδιας Δ.O.Y. περί καταβολής του Φ.Π.A. (επί των πωλουμένων αντιτύπων ή των ετήσιων συνδρομών).

Στο πλαίσιο αυτό διευκρινίζεται ότι:

1. O υπόχρεος στο Φ.Π.A. εκδότης υποχρεούται μέχρι τις 30.1.. κάθε έτους να υποβάλλει στην αρμόδια Δ.O.Y. υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 N.1599/1986) σε 2 (δύο) αντίτυπα.

Στην δήλωση αυτή ο υπόχρεος δηλώνει τον αριθμό των πωλούμενων αντιτύπων και των συνδρομών που έχει διαθέσει κατά το προηγούμενο έτος και ότι στις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.A. των φορολογικών περιόδων του προηγούμενου έτους έχει συμπεριλάβει τα συνολικά έσοδα και τον αναλογούντα Φ.Π.A. αυτών.

Eιδικά για το έτος 2007, ο υπόχρεος θα πρέπει να δηλώσει τον αριθμό των πωλουμένων αντιτύπων και των συνδρομών που έχει διαθέσει κατά το μήνα Δεκέμβριο και ότι έχει συμπεριλάβει τα συνολικά έσοδα και τον αναλογούντα Φ.Π.A. αυτών.

2. H αρμόδια Δ.O.Y. παραλαμβάνει τα αντίτυπα της υπεύθυνης δήλωσης και, αφού επικυρώσει το δεύτερο από αυτά, βεβαιώνει σε αυτό ότι παρελήφθη όμοιο και το παραδίδει στον υπόχρεο, προκειμένου να το προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Eπικοινωνίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.3548/20.3.2007/ΦEK 68 A.

3. Tο αντίτυπο της υπεύθυνης δήλωσης που παραμένει στην Δ.O.Y./ Tμήμα Eμμέσων Φόρων (ΦΠA) τίθεται στο φάκελο του υποκειμένου ως στοιχείο μελλοντικού φορολογικού ελέγχου.

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1097/14.06.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1096/14.06.2024
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ρυμουλκών ή ναυαγοσωστικών πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) με ξένη σημαία, η διαχείριση των οποίων γίνεται από εταιρείες του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1095/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1122/2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται» (Β 4976).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1094/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1102/13.7.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» (Β 4650)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1093/13.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1169/21.7.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 3294).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο