Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Τρίτη 9 Ιουλίου 2024
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2033/09.05.2024

Θεώρηση αποδείξεων λιανικής πώλησης αγοραστών - ταξιδιωτών, μη εγκατεστημένων στην Κοινότητα, κατά την έξοδό τους από τη χώρα μας, με απευθείας μετάβασή τους σε τρίτη χώρα κατά τις ημερομηνίες 2 και 3 Απριλίου του έτους 2024, από τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2033/09.05.2024

Σχετ.: Η υπό στοιχεία 1138050/4885/1436/Α0014/ΠΟΛ.1338/30-12-1996 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. της παράδοσης αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστή - ταξιδιώτη μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της Κοινότητας και ο οποίος αναχωρεί για τρίτη χώρα από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κ -Μ-» (Β 18/1997).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στην παροχή οδηγιών για τη διαδικασία θεώρησης των αποδείξεων λιανικής πώλησης για πωλήσεις αγαθών που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας σε ταξιδιώτες, μη εγκατεστημένους στο εσωτερικό της Κοινότητας, οι οποίοι αναχώρησαν από τη χώρα μας με προορισμό τρίτη χώρα, κατά τις ημέρες απεργίας των τελωνειακών υπαλλήλων, ήτοι την 2η και την 3η Απριλίου του έτους 2024.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διαδικασία θεώρησης, από τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές, των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγοραστών - ταξιδιωτών, μη εγκατεστημένων στην Κοινότητα κατά την έξοδό τους από τη χώρα μας, με απευθείας μετάβασή τους σε τρίτη χώρα, κατά τις ημερομηνίες 2 και 3 Απριλίου του έτους 2024.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι παρεχόμενες οδηγίες αφορούν τους ταξιδιώτες τρίτων χωρών που αγόρασαν αγαθά στο εσωτερικό της χώρας ή στο εσωτερικό άλλου Κ-Μ και εξήλθαν από την Ε.Ε. κατά τις ημέρες απεργίας των τελωνειακών υπαλλήλων, το σύνολο των Ελληνικών Προξενικών Αρχών και των Τελωνειακών Αρχών της ΑΑΔΕ, ως αρμοδίων αρχών ελέγχου, τους Εμπορικούς Συλλόγους της Χώρας, καθώς και τις επιχειρήσεις, οι οποίες με εξουσιοδοτημένα γραφεία τους αναλαμβάνουν, κατόπιν συμφωνίας με τους ενδιαφερομένους (αγοραστή - ταξιδιώτη και πωλητή) τη διαμεσολάβηση για τη διευκόλυνση της επιστροφής ή της άμεσης απαλλαγής από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) στα δικαιούμενα πρόσωπα.

Με την παρούσα παρέχονται οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία θεώρησης των αποδείξεων λιανικής πώλησης για πωλήσεις αγαθών που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας σε ταξιδιώτες, μη εγκατεστημένους στο εσωτερικό της Κοινότητας, οι οποίοι αναχώρησαν από τη χώρα μας με απευθείας μετάβαση σε τρίτη χώρα, κατά τις ημέρες απεργίας των τελωνειακών υπαλλήλων, ήτοι την 2η και την 3η Απριλίου του έτους 2024 και ειδικότερα αναφέρονται τα ακόλουθα:

Α. Σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 24 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000 - Α 248), με την οποία ενσωματώνονται στο εθνικό μας δίκαιο τα άρθρα 146 και 147 της οδηγίας αριθ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου προστιθεμένης αξίας, η παράδοση αγαθών που εξάγονται εκτός της Κοινότητας από τον αγοραστή - ταξιδιώτη απαλλάσσεται από το Φόρο Προστιθεμένης Αξίας (Φ.Π.Α), υπό τη σωρευτική πλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων.

Με την υπό στοιχεία 1138050/4885/1436/Α0014/ΠΟΛ.1338/30.12.1996 απόφαση Υπουργού Οικονομικών (Β 18/1997), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίζεται η διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α, καθώς και οι υποχρεώσεις των πωλητών και των αγοραστών - ταξιδιωτών των τρίτων χωρών.

Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 2 της ανωτέρω Α.Υ.Ο., η απαλλαγή από το Φ.Π.Α πραγματοποιείται, είτε άμεσα, είτε έμμεσα δια της επιστροφής του Φ.Π.Α, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

> ο ταξιδιώτης να μην είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας ή στο εσωτερικό άλλου κράτους μέλους της Κοινότητας, ήτοι να έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του εκτός Κοινότητας

> τα αγαθά να μεταφέρονται εκτός της Κοινότητας πριν από την παρέλευση του τρίτου μήνα που ακολουθεί το μήνα κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η παράδοση

> η εξαγωγή των αγαθών να αποδεικνύεται με την προσκόμιση θεωρημένου φορολογικού στοιχείου από την αρμόδια τελωνειακή αρχή της χώρας ή του κράτους μέλους εξόδου των αγαθών από την Κοινότητα

> τα αγαθά να προορίζονται για την κάλυψη προσωπικών ή οικογενειακών αναγκών του αγοραστή ταξιδιώτη και να περιλαμβάνονται στις προσωπικές αποσκευές αυτού

> τα αγαθά από τη φύση τους και την ποσότητα τους να μην έχουν εμπορικό χαρακτήρα

> η συνολική αξία καθενός φορολογικού στοιχείου συμπεριλαμβανομένου και του Φόρου Προστιθεμένης Αξίας (Φ.Π.Α) να υπερβαίνει τα πενήντα (50) Ευρώ

> τα αγαθά ειδών διατροφής και ποτών με αλκοόλη, πρέπει να είναι προσυσκευασμένα σε συσκευασίες για λιανική πώληση και να πληρούν τις απαιτήσεις επισήμανσης, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία

> τα αγαθά να μην εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω Α.Υ.Ο. (Β ενότητα - μέρος άρθρου 2) όπως, μεταξύ άλλων, τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα , τα αγαθά που προορίζονται για τον εξοπλισμό ή τον εφοδιασμό σκαφών αναψυχής και ιδιωτικών αεροσκαφών ή οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου ιδιωτικής χρήσης κ.λπ.

Βάσει των ανωτέρω, στις περιπτώσεις των λιανικών αυτών πωλήσεων σε αγοραστές -ταξιδιώτες τρίτων χωρών απαραίτητη προϋπόθεση απαλλαγής από το ΦΠΑ , είτε άμεσα, είτε κατόπιν επιστροφής (έμμεσα), είναι η θεώρηση της απόδειξης λιανικής πώλησης από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή εξόδου. Με τη θεώρηση αυτή επιβεβαιώνεται η έξοδος των αγαθών από την Ε.Ε., πριν την παρέλευση του τρίτου μήνα από την αγορά, καθώς και η πλήρωση, σωρευτικά, όλων των προϋποθέσεων που ορίζονται στο ανωτέρω νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Β. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και με αφορμή προφορικά και γραπτά αιτήματα φορέων και αγοραστών - ταξιδιωτών, οι οποίοι ταξίδεψαν αποκλειστικά από τη χώρα μας, με απευθείας προορισμό τρίτη χώρα, κατά τις ημερομηνίες 2 (από τις 00.00) και 3 Απριλίου 2024 (έως και τις 07.00 της επομένης), καθώς και το γεγονός ότι οι ταξιδιώτες δεν κατέστη δυνατόν να θεωρήσουν τις αποδείξεις λιανικής πώλησης λόγω της απεργίας των τελωνειακών υπαλλήλων, εγκρίνουμε την κατ εξαίρεση θεώρηση αυτών των αποδείξεων λιανικής πώλησης από τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές.

Γ. Κατ εξαίρεση διαδικασία θεώρησης αποδείξεων:

Γ.1. Ως προς τη θεώρηση των αποδείξεων:

Ο ταξιδιώτης θα πρέπει να προσκομίσει στην ελληνική προξενική αρχή το διαβατήριό του, την κάρτα επιβίβασης, τα αγορασθέντα είδη και τις αντίστοιχες αποδείξεις αγοράς τους, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ταξίδευε από τη χώρα μας, με απευθείας πτήση για χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τις συγκεκριμένες ημερομηνίες, καθώς και εάν τα αγορασθέντα-προσκομισθέντα αγαθά είναι αυτά που αναφέρονται στις σχετικές αποδείξεις. Εάν οι αγορές αφορούν και μέλη της οικογένειας του αγοραστή - ταξιδιώτη δεν είναι απαραίτητο αυτά να παρουσιασθούν αυτοπροσώπως, ωστόσο θα πρέπει να προσκομιστούν τα αντίστοιχα διαβατήρια και οι κάρτες επιβίβασής τους.

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να ελεγχθεί από τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές και η πλήρωση των υπολοίπων προϋποθέσεων, οι οποίες τάσσονται για τη χορήγηση απαλλαγής από Φ.Π.Α., σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, οι πρωτότυπες αποδείξεις θα θεωρηθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των Ελληνικών Προξενικών Αρχών και θα επιστραφούν στους ταξιδιώτες.

Γ.2.Ως προς την επιστροφή του Φ.Π.Α.:

Οι πρωτότυπες σφραγισμένες αποδείξεις θα αποστέλλονται, με ευθύνη του αγοραστή -ταξιδιώτη στη διεύθυνση της επιχείρησης που υποχρεούται να επιστρέψει το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α), ταχυδρομικά με συστημένη αλληλογραφία και εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία αγοράς των αγαθών.

Στις θεωρημένες αποδείξεις θα πρέπει να αναγράφονται με ευανάγνωστο τρόπο τα στοιχεία της τράπεζας (επωνυμία, κατάστημα), ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού και ο Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) αλλά και τα προσωπικά στοιχεία του αγοραστή-ταξιδιώτη προκειμένου να γίνει η επιστροφή του ΦΠΑ.

Επιπρόσθετα, σας επισημαίνουμε ότι αποδείξεις, οι οποίες δεν είναι ορθά συμπληρωμένες ή αφορούν ταξίδι κατά το οποίο η μετάβαση του ταξιδιώτη στην τρίτη χώρα δεν έγινε με απ ευθείας έξοδο του από τη χώρα μας ή έγινε σε χρόνο διαφορετικό από τον αναφερόμενο στην παρούσα, δεν θα θεωρούνται από τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές.

Δ. Τέλος, επισημαίνεται ότι η παραπάνω, κατ εξαίρεση των οριζόμενων στην υπό στοιχεία 1138050/4885/1436/Α0014/ΠΟΛ.1338/30-12-1996 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών, διαδικασία θεώρησης των εν λόγω αποδείξεων από τις Προξενικές αρχές αφορά αποκλειστικά αγοραστές - ταξιδιώτες, οι οποίοι ταξίδεψαν από την Ελλάδα με απ ευθείας μετάβαση προς τρίτη χώρα κατά τις ημερομηνίες 2 (από τις 00.00) και 3 Απριλίου 2024 έως και τις 07.00 της επομένης).


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1116/22.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β 5994).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114/17.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2052/15.07.2024
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/1745 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2051/16.07.2024
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013 (Α'167) στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1112/15.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο