Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1096/14.06.2024

Συνημμένα: Υπόδειγμα

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ρυμουλκών ή ναυαγοσωστικών πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) με ξένη σημαία, η διαχείριση των οποίων γίνεται από εταιρείες του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1096/14.06.2024

(ΦΕΚ Β 3489/18.06.2024)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 27/1975 (Α 77),

β) του άρθρου 83 του ν. 5104/2024 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α58), εφεξής Κ.Φ.Δ. και ιδίως της παρ. 3 του άρθρου 83 και του άρθρου 6 αυτού,

γ) του ν. 27/1975 (Α 77) και ιδίως των άρθρων 12, 17, 25 και 26 αυτού,

δ) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 18 του ν. 3522/2006 (Α 276),

ε) του Κεφαλαίου Α«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α 94) και ειδικότερα, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41,

στ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β 4738).

2. Την υπ αρ. 1/20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ αρ. 39/3/ 30-11-2017 του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και την υπό στοιχεία 5294/17.01.2020 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Ο.Δ. 689).

3. Την ανάγκη καθορισμού του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης φόρου ρυμουλκών ή ναυαγοσωστικών πλοίων δεύτερης κατηγορίας με ξένη σημαία με βάση τις διατάξεις των άρθρων 12, 17 και 26 του ν. 27/1975 (Α 77), η διαχείριση των οποίων γίνεται από εταιρείες του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, καθώς και των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με αυτή.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

Αποφασίζουμε:

Αρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο

Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ρυμουλκών ή ναυαγοσωστικών πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 με ξένη σημαία οποιασδήποτε χωρητικότητας των οποίων η διαχείριση γίνεται από ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975, έχει όπως το υπόδειγμα Ι «ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ν. 27/1975 ΜΕ ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ», το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αρθρο 2
Υπόχρεος υποβολής δήλωσης

Υπόχρεη για την υποβολή δήλωσης φόρου πλοίων της παρούσας με βάση το άρθρο 26 του ν. 27/1975 είναι η διαχειρίστρια εταιρεία του άρθρου 25 του ίδιου νόμου για λογαριασμό της πλοιοκτήτριας εταιρείας ή της ναυλώτριας εταιρείας γυμνού πλοίου (bareboat charterer) ή της μισθώτριας εταιρείας πλοίου υπό χρηματοδοτική μίσθωση (ship lessee) κατά περίπτωση.

Αρθρο 3
Υπολογισμός φόρου και μειώσεων

1. Ο φόρος πλοίων της παρούσας υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 27/1975 και πολλαπλασιάζεται με τους συντελεστές της παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου.

2. Οι μειώσεις του φόρου υπολογίζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 27/1975 περί αργίας του πλοίου, καθώς και με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 26 του ίδιου νόμου αναφορικά με το ποσό που αναλογεί σε φόρο χωρητικότητας ή οποιαδήποτε παρόμοια επιβάρυνση που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το πλοίο υπό ξένη σημαία και μέχρι του ποσού του φόρου που οφείλεται στην Ελλάδα, εφόσον τα ως άνω ποσά έχουν καταβληθεί από τον υπόχρεο. Εφόσον η διάρκεια εκμετάλλευσης του πλοίου είναι μικρότερη του έτους το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή περιορίζεται αναλογικά με τον χρόνο διαχείρισης αυτού από την Ελλάδα.

Αρθρο 4
Χρόνος υποβολής της δήλωσης και καταβολής του φόρου

1. Η δήλωση του φόρου υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαρτίου του εκάστοτε έτους για το προηγούμενο έτος. Η καταβολή του φόρου γίνεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Απριλίου και η δεύτερη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουνίου αντίστοιχα.

2. Εξαιρετικά για το έτος 2023 η δήλωση υποβάλλεται μέχρι τις 30.06.2024 και η καταβολή του φόρου γίνεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου 2024 και η δεύτερη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2024 αντίστοιχα.

Αρθρο 5
Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τη δήλωση

1. Κατά την πρώτη ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης συνυποβάλλονται με ψηφιακή απεικόνιση (scan), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, για κάθε πλοίο και κατά περίπτωση, τα εξής δικαιολογητικά:

α) Έγγραφο εθνικότητας από το οποίο προκύπτουν το όνομα, ο τύπος, η σημαία, ο λιμένας, ο αριθμός νηολογίου, το Δ.Δ.Σ., ο αριθμός ΙΜΟ, οι Κ.Ο.Χ., οι Κ.Κ.Χ.

β) Βεβαίωση της μελέτης υπολογισμού του πλοίου σε Κ.Ο.Χ. και Κ.Κ.Χ. η οποία εκδίδεται από τον Κλάδο Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υ.ΝΑ.Ν.Π. ή βεβαίωση από αρμόδια υπηρεσία λιμεναρχείου νηολόγησης του εκάστοτε πλοίου, στην περίπτωση που δεν έχει καταμετρηθεί το πλοίο.

γ) Έγγραφο του πλοιοκτήτη για την ανάθεση της διαχείρισης ή της εκπροσώπησης κατά περίπτωση, μεταφρασμένο και θεωρημένο νομίμως από τις αρμόδιες Αρχές.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της διαχειρίστριας ότι αποδέχεται την ανάθεση της διαχείρισης ή της εκπροσώπησης αντίστοιχα.

ε) Σε περίπτωση αργίας του πλοίου, επίσημα μεταφρασμένο πιστοποιητικό της αρμόδιας αλλοδαπής Αρχής του τόπου που ναυλοχεί το πλοίο. Σε περίπτωση έλλειψης της παραπάνω Αρχής αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του ημερολογίου του πλοίου, επικυρωμένου από τις αρμόδιες αρχές.

στ) Βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής αρχής για τον φόρο χωρητικότητας ή οποιοδήποτε άλλο ποσό παρόμοιας επιβάρυνσης που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το πλοίο υπό ξένη σημαία.

2. Σε επόμενες υποβολές, εφόσον προκύπτουν μεταβολές στα στοιχεία των πλοίων ή στον τρόπο εκμετάλλευσης αυτών ή στις μειώσεις που επηρεάζουν τον φόρο τους, συνυποβάλλονται μόνο τα σχετικά δικαιολογητικά.

Αρθρο 6
Τρόπος υποβολής δήλωσης

1. Η δήλωση φόρου πλοίων της παρούσας υποβάλλεται στην ψηφιακή πύλη myAADE είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της διαχειρίστριας εταιρείας, είτε από εξουσιοδοτημένο φοροτεχνικό - λογιστή με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης.

2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής στην ψηφιακή πύλη myAADE λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί και εφόσον δεν κατέστη δυνατόν να επιλυθεί το πρόβλημα εντός της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης αυτή υποβάλλεται χωρίς κυρώσεις εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής στην αρμόδια για το πλοίο υπηρεσία της ΑΑΔΕ ως εξής:

α) Με αποστολή αιτήματος μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη «myAADE» στο οποίο επισυνάπτονται αρχεία σάρωσης (scan) της δήλωσης και των δικαιολογητικών του άρθρου 5 της παρούσας ή με αποστολή των ανωτέρω με φυσικό φάκελο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Ως ημερομηνία υποβολής της δήλωσης που υποβάλλεται στη αρμόδια για το πλοίο υπηρεσία της ΑΑΔΕ θεωρείται κατά περίπτωση: i) Η ημερομηνία αποστολής του αιτήματος στην εφαρμογή «Τα αιτήματά μου» και εφόσον το αίτημα καταχωρηθεί στην εφαρμογή μέχρι το πέρας της τελευταίας ημέρας της καταληκτικής προθεσμίας, η υποβολή λαμβάνεται ως εμπρόθεσμη ή ii) η ημερομηνία αποστολής του φυσικού φακέλου που προκύπτει από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς. Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς αποτελεί αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης και υπέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους του αποδέκτη.

β) Με κατάθεση στο γραφείο πρωτοκόλλου της αρμόδιας υπηρεσίας. Μέσω της εφαρμογής «Τα Ραντεβού μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE παρέχεται η δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού για την υποβολή των δηλώσεων για τις περιπτώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών που έχουν ενταχθεί στην εφαρμογή «Τα Ραντεβού μου».

3. Η βεβαίωση του φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας με ξένη σημαία γίνεται από το υποσύστημα των εσόδων του TAXIS στο είδος φόρου 1216 «Φόρος πλοίων με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής» με αναλυτικό λογαριασμό εσόδου (Α.Λ.Ε.) 1150601001.

Αρθρο 7
Ισχύς

Η απόφαση αυτή ισχύει για την εκμετάλλευση των πλοίων από το φορολογικό έτος 2023 και μετά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2024

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1110/09.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1249/09.12.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου δωρεών/γονικών παροχών -"Δήλωση Δωρεάς/Γονικής Παροχής"» (Β 5779).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1109/09.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1059/18.04.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Ψηφιακή υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς προς τα πρόσωπα της παρ. 3 άρθρου 25 του ν. 2961/2001 - "Δήλωση φόρου δωρεάς ακινήτων, κινητών και χρημάτων προς τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001, μέσω της εφαρμογής myPROPERTY"» (Β 2334).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1099/27.06.2024
Επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών της εταιρείας «Κ.Α.Ε. Α.Ε.» ως προς τον χώρο της αποθήκης, στον Κρατικό αερολιμένα Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης».
Α.Υ.Ο. Α 1087/28.05.2024
Είσπραξη εσόδων υπέρ της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/02.05.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1155/09.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου, του τρόπου και της διαδικασίας διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS), που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251) με τα Ταμειακά τους Συστήματα, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και την Α.Α.Δ.Ε., καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.)». Υλοποίηση επί της αρχής "είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση παραστατικού από Ταμειακό Σύστημα"» (Β 5992 -Διόρθωση Σφάλματος Β 6514) - Ορισμός εναλλακτικών τρόπων διασύνδεσης με Μέσα Πληρωμών στην περίπτωση που ο ΦΗΜ συνεργάζεται με εμπορικό/λογιστικό Πρόγραμμα (ERP).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο