Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1094/14.06.2024

Συνημμένα: Υποδείγματα

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1102/13.7.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» (Β 4650)

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1094/14.06.2024

(ΦΕΚ Β 3487/18-06-2024)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 27/1975 «Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (Α 77) και ιδίως των άρθρων 17, 26α και 26β αυτού,
β) του Κεφαλαίου Α «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
γ) του ν. 5104/2024 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α 58), εφεξής Κ.Φ.Δ.,
δ) του ν. 3182/2003 «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις» (Α 220),
ε) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 18 του ν. 3522/2006 «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις» (Α 276),
στ) της υπό στοιχεία Α.1102/13-07-2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» (Β  4650) και
ζ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β 4738).
 
2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213/28.1.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β 130 και Β 372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α  της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπ  αρ. 1/20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»(Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις: υπ  αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

4. Την ανάγκη τροποποίησης του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 με ελληνική σημαία και με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής, ενόψει της έναρξης ψηφιακής υποβολής των δηλώσεων από τους υπόχρεους του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Α 1102/13.07.2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),

Αποφασίζουμε:

Αρθρο 1

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α 1102/13.07.2023 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α  77) φορολογικού έτους 2023 και επόμενων καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» (Β 4650), ως ακολούθως:

1. Τα υποδείγματα Ι και ΙΙ της απόφασης αντικαθίστανται με τα υποδείγματα Ι και ΙΙ αντίστοιχα που επισυνάπτονται στην παρούσα, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. Η παρ. 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η υποβολή των δηλώσεων της παρ. 1 γίνεται στην ψηφιακή πύλη myAADE. Η δήλωση υποβάλλεται είτε από τους ίδιους τους υπόχρεους αν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, είτε από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, είτε από εξουσιοδοτημένο φοροτεχνικό λογιστή με τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης».

3. Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Στην περίπτωση πλοίων που από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού Λιμένος 23 (Β  231/2000), δεν υπόκεινται σε καταμέτρηση κόρων ολικής χωρητικότητας υπολογίζεται το ελάχιστο ποσό φόρου των διακοσίων (200) ευρώ πριν τον πολλαπλασιασμό του με τους συντελεστές της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 27/1975».

4. Οι περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Έγγραφο εθνικότητας ή άδεια εκτέλεσης πλόων ή πιστοποιητικό κυριότητας του πλοίου από το οποίο προκύπτουν το όνομα, η σημαία, ο λιμένας, ο αριθμός νηολογίου/λεμβολογίου/ΒΕΜΣ, ο ΑΜΥΕΝ, το Δ.Δ.Σ., ο αριθμός ΙΜΟ, οι Κ.Ο.Χ., οι Κ.Κ.Χ., ο τύπος, το ολικό μήκος, έτος αποπεράτωσης ναυπήγησης, ημερομηνία αρχικής εγγραφής του πλοίου.
β) Στην περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτουν οι Κ.Ο.Χ., οι Κ.Κ.Χ. και το ολικό μήκος του πλοίου από τα δικαιολογητικά της περ. α, πιστοποιητικό οικείας λιμενικής αρχής για τους κόρους της καθαρής και ολικής χωρητικότητας και για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής για το ολικό μήκος αυτού, με εξαίρεση την περίπτωση πλοίων που από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού Λιμένος 23 δεν υπόκεινται σε καταμέτρηση κόρων ολικής χωρητικότητας».

5. Η παρ. 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι δηλώσεις φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας των αποβιωσάντων πλοιοκτητών φυσικών προσώπων που αφορούν στην εκμετάλλευση του πλοίου μέχρι την ημερομηνία του θανάτου τους, υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υποπερ. αα) και ββ) της παρ. 1 από τους νόμιμους κληρονόμους τους στην αρμόδια για το πλοίο υπηρεσία της ΑΑΔΕ».

6. Η παρ. 4 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας ολοκλήρωσης της υποβολής της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 με ελληνική σημαία και σημαία ΕΕ και ΕΟΧ πλην της ελληνικής στην ψηφιακή πύλη myAADE, καθώς και των συνυποβαλλομένων εντύπων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1, εντός της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης, αυτή υποβάλλεται χωρίς κυρώσεις εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, στην αρμόδια για το πλοίο υπηρεσία της ΑΑΔΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υποπερ. αα) και ββ) της παρ. 1».

Αρθρο 2

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2024

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1110/09.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1249/09.12.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου δωρεών/γονικών παροχών -"Δήλωση Δωρεάς/Γονικής Παροχής"» (Β 5779).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1109/09.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1059/18.04.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Ψηφιακή υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς προς τα πρόσωπα της παρ. 3 άρθρου 25 του ν. 2961/2001 - "Δήλωση φόρου δωρεάς ακινήτων, κινητών και χρημάτων προς τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001, μέσω της εφαρμογής myPROPERTY"» (Β 2334).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1099/27.06.2024
Επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών της εταιρείας «Κ.Α.Ε. Α.Ε.» ως προς τον χώρο της αποθήκης, στον Κρατικό αερολιμένα Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης».
Α.Υ.Ο. Α 1087/28.05.2024
Είσπραξη εσόδων υπέρ της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/02.05.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1155/09.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου, του τρόπου και της διαδικασίας διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS), που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251) με τα Ταμειακά τους Συστήματα, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και την Α.Α.Δ.Ε., καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.)». Υλοποίηση επί της αρχής "είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση παραστατικού από Ταμειακό Σύστημα"» (Β 5992 -Διόρθωση Σφάλματος Β 6514) - Ορισμός εναλλακτικών τρόπων διασύνδεσης με Μέσα Πληρωμών στην περίπτωση που ο ΦΗΜ συνεργάζεται με εμπορικό/λογιστικό Πρόγραμμα (ERP).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο