Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2042/04.06.2024

Οδηγίες για τη θέση σε παραγωγική λειτουργία της Έκδοσης 3 (R3) του Συστήματος Ελέγχου Εισαγωγών (ICS2) και την υποβολή συνόλων δεδομένων της Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου (ENS) για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2042/04.06.2024

Σχετ.: α) Η με αρ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1134057 ΕΞ2023/31.10.2023 (ΑΔΑ: Ψ99Ω46ΜΠ32-ΛΗ6) «Οδηγίες για τη θέση σε παραγωγική λειτουργία της Έκδοσης 2 (R2) του Συστήματος Ελέγχου Εισαγωγών (ICS2) και την υποβολή συνόλων δεδομένων της Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου (ENS) για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας» εγκύκλιος.
β) Η Ε2185/30-9-21 «Οδηγίες για τη θέση σε παραγωγική λειτουργία της Έκδοσης 1 του Συστήματος Ελέγχου Εισαγωγών (ICS2) και την υποβολή της Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου (ENS) για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας» εγκύκλιος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος παροχής οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα για την ασφάλεια και προστασία κατά την διακίνηση εμπορευμάτων προς την Ε.Ε., απευθείας από τρίτη χώρα, στις αποστολές εμπορευμάτων και ταχυδρομικών αντικειμένων που μεταφέρονται θαλασσίως.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Παρέχονται οδηγίες σχετικά με:

- την υποχρέωση και την υποβολή των απαιτούμενων Συνόλων Δεδομένων ENS στο ICS2 πριν από τη φόρτωση και πριν από την άφιξη, όλων των εμπορευμάτων, στο Τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε.

- τη διενέργεια από τις Τελωνειακές Αρχές ανάλυσης κινδύνου πριν από την άφιξη, βάσει των υποβαλλόμενων δεδομένων ασφάλειας και προστασίας, για εμπορεύματα που μεταφέρονται στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε θαλασσίως.

- τη λήψη από τις Τελωνειακές Αρχές μέτρων περιορισμού των κινδύνων, όταν αυτές έχουν υπόνοιες σχετικά με την επικινδυνότητα ενός φορτίου, καθώς επίσης και τις ενέργειές τους όταν έχουν βάσιμους λόγους να θεωρούν ότι τα εμπορεύματα συνιστούν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια και προστασία.

Παρέχονται επίσης οδηγίες σχετικά με την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης και ακύρωσης μίας ENS που έχει υποβληθεί στο ICS2, καθώς και μηνυμάτων γνωστοποίησης άφιξης του μεταφορικού μέσου και γνωστοποίησης προσκόμισης των εμπορευμάτων στο Τελωνείο.

Επιπλέον, αναφέρονται οι περιπτώσεις όπου τα εμπορεύματα απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής ENS και περιγράφεται η εφεδρική διαδικασία όταν υπάρχει τεχνικό

πρόβλημα στο/στα ηλεκτρονικά συστήματα.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εγκύκλιος εφαρμόζεται στις θαλάσσιες μεταφορές από τους μεταφορείς (sea carriers), τους φορείς επιπέδου διαμεταφοράς (freight forwarders, Logistics, ταχυδρομικοί φορείς) και τους αντιπροσώπους αυτών, καθώς και από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.


1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ICS2
Το ICS2 είναι ένα διευρωπαϊκό ηλεκτρονικό σύστημα ασφάλειας και προστασίας του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, το οποίο σταδιακά θα αντικαταστήσει πλήρως το υπάρχον σύστημα ICS και θα αναμορφώσει την εφαρμοζόμενη διαδικασία, για την εκ των προτέρων υποβολή των πληροφοριών πριν από την φόρτωση και πριν από άφιξη φορτίων εμπορευμάτων που εισέρχονται στην Ε.Ε., με τη μορφή της Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου (ENS), αποσκοπώντας στην περαιτέρω ενίσχυση της διαχείρισης των τελωνειακών κινδύνων στο πλαίσιο του κοινού ενωσιακού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων (CRMF).

Το ICS2 εφαρμόζεται από τις λεγόμενες « Χώρες του ICS2 ». Ως «Χώρες ICS2» νοούνται οι χώρες που εφαρμόζουν το ICS2 και σε αυτές περιλαμβάνονται τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Ελβετία, η Νορβηγία και η Βόρεια Ιρλανδία (ως μέρος της εφαρμογής του πρωτοκόλλου της Βόρειας Ιρλανδίας).

Μια από τις βασικές διεργασίες του συστήματος αυτού είναι η διενέργεια ανάλυσης κινδύνου, η οποία εκτελείται για τις εμπορευματικές αποστολές πριν αυτές εισέλθουν στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε .

Ειδικότερα, η έκδοση 3 του ICS2 υποστηρίζει την ανάλυση κινδύνου πριν την άφιξη (Full Risk Analysis) των εμπορευματικών αποστολών στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε., η οποία διενεργείται για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας και περιλαμβάνει τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση σημαντικών απειλών για την προστασία, την υγεία και ευημερία των πολιτών της Ε.Ε., καθώς και του περιβάλλοντος.

Στην έκδοση 3 για τις θαλάσσιες μεταφορές, η ανάλυση κινδύνου πριν από την άφιξη ολοκληρώνεται βάσει προθεσμιών πριν από την άφιξη των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε., με εξαίρεση την περίπτωση μεταφοράς εμπορευμάτων μεγάλων αποστάσεων, σε εμπορευματοκιβώτια μέσα σε ποντοπόρα πλοία, η οποία ολοκληρώνεται το 3

αργότερο πριν από τη φόρτωση των εμπορευμάτων στο πλοίο και ενόσω αυτό βρίσκεται στο τελωνειακό έδαφος της τρίτης χώρας.

2. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ICS2
Ο σχεδιασμός υλοποίησης του ICS2 προβλέπει τη σταδιακή εφαρμογή του συστήματος αυτού σε τρεις εκδόσεις λειτουργίας.

Έκδοση 1: Για αεροπορικές μεταφορές μόνο ταχυδρομικών αποστολών εμπορευμάτων και αποστολών ταχυμεταφοράς - Υποβολή του ελάχιστου συνόλου δεδομένων πριν τη φόρτωση (PLACI) . Η έκδοση 1 τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία την 1η Οκτωβρίου 2021 (β' σχετικό).

Έκδοση 2: Για όλες τις αεροπορικές μεταφορές (όλα τα είδη φορτίου) - Υποβολή του ελάχιστου συνόλου δεδομένων πριν τη φόρτωση (PLACI) - Υποβολή πλήρους συνόλου δεδομένων ENS . Η έκδοση 2 τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία την 31η Οκτωβρίου 2023 (α' σχετικό).

Έκδοση 3: Θαλάσσια, οδική και σιδηροδρομική μεταφορά, συμπεριλαμβανομένων και των ταχυδρομικών αποστολών και αποστολών ταχυμεταφοράς που μεταφέρονται με άλλο τρόπο μεταφοράς πλην της αεροπορικής. - Υποβολή ολοκληρωμένου συνόλου δεδομένων ENS.

Επισημαίνεται ότι κατά την διάρκεια της σταδιακής αυτής μετάβασης τα συστήματα ICS και ICS2 θα λειτουργούν παράλληλα, ενώ με την πλήρη εφαρμογή της έκδοσης 3 του ICS2, το ICS θα καταργηθεί μετά από μια μεταβατική περίοδο 200 ημερών.

3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 3 ΤΟΥ ICS2
Η έκδοση 3 του ICS2 αφορά φορτίο που μεταφέρεται με θαλάσσιο, σιδηροδρομικό και οδικό τρόπο μεταφοράς που εισέρχεται στο ή διέρχεται από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε, της Ελβετίας, της Νορβηγίας και της Βορείου Ιρλανδίας και η οποία είναι διαθέσιμη παραγωγικά από την 3η Ιουνίου 2024 για την υποβολή συνόλων δεδομένων ENS, αρχικά από τους μεταφορείς θαλάσσιας μεταφοράς, στη Διαμοιραζόμενη Διεπαφή Συναλλασσομένων που αποτελεί μέρος της Ενωσιακής Διαμοιραζόμενης Πύλης Συναλλασσομένων - STI-STP. Η σχετική πρόσβαση επιτυγχάνεται μέσω χρήσης της ενωσιακής πύλης ταυτοποίησης του UUM&DS (europa.eu).

4. ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 3 ΤΟΥ ICS2
Ως παράθυρο εγκατάστασης νοείται μια περίοδος, για την εγκατάσταση της εκάστοτε έκδοσης του ICS2, η οποία μπορεί να παραχωρηθεί από τα κράτη μέλη σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους οικονομικούς φορείς κατόπιν αιτήματός τους, προκειμένου να συνδεθούν στο σύστημα και να είναι λειτουργικά έτοιμοι, προς αποφυγή δυσλειτουργιών κατά την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας .

Το παράθυρο εγκατάστασης μπορεί να παραχωρηθεί σε οικονομικούς φορείς, οι οποίοι είναι ήδη συνδεδεμένοι στο σύστημα ICS2 R2 αλλά χρειάζεται να εφαρμόσουν πρόσθετες λειτουργίες, καθώς και σε αυτούς που συνδέονται στο σύστημα για πρώτη φορά.

To σχετικό αίτημα χορήγησης παραθύρου εγκατάστασης θα πρέπει να γίνει μέσω του κράτους μέλους στο οποίο είναι καταχωρισμένος ο αριθμός EORI που θα χρησιμοποιηθεί για την υποβολή δεδομένων ICS2.

Η περίοδος μέσα στην οποία μπορούν να χορηγηθούν στους Οικονομικούς φορείς παράθυρα εγκατάστασης για την Έκδοση 3 του Ι052 είναι από τις 3 Ιουνίου 2024 έως την 1η Σεπτεμβρίου 2025.

Τα παράθυρα εγκατάστασης που προβλέπονται για τους επιμέρους φορείς πρέπει να συγχρονιστούν και οι μεταφορείς πρέπει να συνδεθούν πρώτοι.

Ειδικότερα για τη θαλάσσια μεταφορά ισχύουν τα ακόλουθα :

- Σε περίπτωση υποβολής πλήρους Συνόλου Δεδομένων ENS (F10, F11) από τον μεταφορέα, το παράθυρο εγκατάστασης μπορεί να χορηγηθεί μέχρι 4 Δεκεμβρίου 2024.

- Σε περίπτωση υποβολής μερικών Συνόλου Δεδομένων (F12, F13, F14 , F15, F16,F17), για φορείς επιπέδου διαμεταφοράς (π.χ. FFW, Logistics, παραλήπτες) το παράθυρο εγκατάστασης μπορεί να χορηγηθεί από 4 Δεκεμβρίου 2024 μέχρι 1 Απριλίου 2025.

- Τέλος, για τους οδικούς, και σιδηροδρομικούς μεταφορείς και φορείς υπηρεσιών ταχυμεταφοράς στην οδική μεταφορά, το παράθυρο εγκατάστασης μπορεί να χορηγηθεί για τη περίοδο από την 1η Απριλίου 2025 έως την 1η Σεπτεμβρίου 2025.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΠΟΛΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Σε περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς χρησιμοποιούν διάφορους τρόπους μεταφοράς ή/και επιχειρηματικά, μπορούν να επιλέξουν μία ημερομηνία σύνδεσης στο ICS2 για όλες τις υποβολές Συνόλων Δεδομένων ENS. Ωστόσο, η ημερομηνία αυτή δεν θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη από την νωρίτερα προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης των παραθύρων εγκατάστασης που έχουν χορηγηθεί για τους εμπλεκόμενους τρόπους μεταφοράς ή/και επιχειρηματικά μοντέλα. Για παράδειγμα, εάν ο Οικονομικός φορέας λειτουργεί ως θαλάσσιος διαμεταφορέας και οδικός μεταφορέας, η ημερομηνία σύνδεσής του στο νέο σύστημα θα πρέπει να είναι το αργότερο στο τέλος του παραθύρου εγκατάστασης που προβλέπεται για τον θαλάσσιο διαμεταφορέα, δηλαδή την 1η Απριλίου 2025.

5. ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 2 ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 3
Η μετάβαση στην έκδοση 3 του ICS2 γίνεται αφενός σύμφωνα με το δημοσιευμένο από την Επιτροπή έγγραφο μετάβασης από την Έκδοση 2 στην έκδοση 3 του ICS2_ και αφετέρου με βάση τα αιτήματα για τη χρήση παραθύρων εγκατάστασης που έχουν χορηγηθεί.

Από τις 3-6-2024, αρχικά οι θαλάσσιοι μεταφορείς συνδέονται στο σύστημα και υποβάλλουν τα στοιχεία ασφάλειας και προστασίας ανά περίπτωση:

- με τα ΣΔ F10, F11 σε περίπτωση υποβολής πλήρους ENS ,

- με τα ΣΔ F12, F13 , F45 σε περίπτωση υποβολής μερικών ΣΔ ENS,

Καταληκτική ημερομηνία σύνδεσης των θαλάσσιων μεταφορέων στο νέο σύστημα είναι η 4 -12-24 ( εξαρτάται από πιθανή χορήγηση παραθύρου εγκατάστασης).

Από τις 4 Δεκεμβρίου 2024 και μετά από την ολοκλήρωση της μετάβασης των μεταφορέων στο ICS2, οι φορείς επιπέδου διαμεταφοράς μπορούν να αρχίσουν να συνδέονται στο σύστημα και να υποβάλλουν τα στοιχεία ασφάλειας και προστασίας ανά περίπτωση :

- με τα ΣΔ F14, F15, σε περίπτωση υποβολής μερικών ΣΔ ENS επιπέδου διαμεταφοράς,

- με τα ΣΔ F16, F17, σε περίπτωση υποβολής μερικών ΣΔ ENS επιπέδου διαμεταφοράς, με στοιχεία επιπέδου goods shipment (στοιχεία Αγοραστή Πωλητή από συμβάσεις πώλησης εμπορευμάτων )

Καταληκτική ημερομηνία σύνδεσης για τους υπόχρεους υποβολής σε επίπεδο θαλάσσιας διαμεταφοράς είναι η 1-4-25 ( εξαρτάται από πιθανή χορήγηση παραθύρου εγκατάστασης) .

Για τους λοιπούς τρόπους μεταφοράς (σιδηροδρομικώς και οδικώς) θα παρασχεθούν ξεχωριστά οδηγίες, καθώς η σύνδεση και η έναρξη υποβολής των σχετικών με αυτούς συνόλων δεδομένων στο ICS2 προβλέπεται να πραγματοποιηθεί την 1-4-25, με την επιπλέον δυνατότητα χορήγησης παραθύρων εγκατάστασης μέχρι την 1-9-25.

Εξυπακούεται ότι έως ότου οι οικονομικοί φορείς συνδεθούν στο ICS2, πρέπει να συνεχίσουν να υποβάλουν την ENS στο ICS. Επίσης επισημαίνεται ότι με την έναρξη των υποβολών συνόλων δεδομένων στο νέο σύστημα οι εμπλεκόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να σταματήσουν να εφαρμόζουν το παλαιότερο ICS.

Ο Ταχυδρομικός φορέας (ΕΛ.ΤΑ.) που είναι ήδη συνδεδεμένος στο ICS2 Έκδοση 2 δεν επηρεάζεται από τη μετάβαση στην Έκδοση 3, καθώς δεν υπάρχουν αλλαγές στα μηνύματα ή άλλες λειτουργίες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Από 3/6/2024 έως 4/12/2024 θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο τα σύνολα δεδομένων κύριου επιπέδου (master) F10, F11, F12, F13 από τους θαλάσσιους μεταφορείς ή τους αντιπροσώπους αυτών.

6. ΡΟΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει στις διατυπώσεις εισόδου μπορεί να έχει έναν ή περισσότερους ρόλους στη ροή της διαδικασίας και τις αντίστοιχες ευθύνες που συνδέονται με αυτούς:

Διασαφιστής: το πρόσωπο που υποβάλει στο όνομά του μία ENS ή ένα σύνολο δεδομένων ENS ή το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει υποβληθεί μια ENS ή ένα σύνολο δεδομένων ENS. Ο διασαφιστής:

- είναι νομικά υπεύθυνος για την υποβολή των δεδομένων εντός των νόμιμων προθεσμιών, καθώς και για την ακρίβεια και πληρότητα αυτών,

- οφείλει να ενεργεί και να ανταποκρίνεται στις παραπομπές που ενδέχεται να εκδώσει η τελωνειακή αρχή, κατά το στάδιο αξιολόγησης των κινδύνων πριν από την άφιξη.

Αντιπρόσωπος: το πρόσωπο που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 18 του UCC, προκειμένου να υποβάλει μία ENS ή ένα σύνολο δεδομένων ENS για λογαριασμό του διασαφιστή. Η ευθύνη του αντιπροσώπου προκύπτει από το είδος της αντιπροσώπευσης (άμεση ή έμμεση) το οποίο έχει επιλεγεί:

- Σε περίπτωση άμεσης αντιπροσώπευσης (υποβολή στο όνομα και για λογαριασμό του διασαφιστή), ο διασαφιστής εξακολουθεί να είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την υποβολή της ENS ή του συνόλου δεδομένων ENS, και ο αντιπρόσωπος δεν φέρει ευθύνη.

- Σε περίπτωση έμμεσης αντιπροσώπευσης (υποβολή στο όνομα του αντιπροσώπου για λογαριασμό του διασαφιστή) η ευθύνη επιμερίζεται μεταξύ των δύο προσώπων.

Υποβάλλων: Το πρόσωπο που υποβάλει την ENS ή ένα σύνολο δεδομένων ENS, το οποίο μπορεί να είναι είτε ο διασαφιστής είτε ο αντιπρόσωπος, σε περίπτωση αντιπροσώπευσης.

Μεταφορέας [Ορισμός: Άρθρο 5 σημείο 40 Ενωσιακού Τ.Κ.]:

- Στο πλαίσιο της εισόδου ως «μεταφορέας» νοείται το πρόσωπο που μεταφέρει τα εμπορεύματα ή που αναλαμβάνει την ευθύνη μεταφοράς τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

- Στην περίπτωση συνδυασμένης μεταφοράς, ως «μεταφορέας» νοείται το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το μεταφορικό μέσο το οποίο, μόλις εισέλθει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, μετακινείται από μόνο του ως ενεργό μέσο μεταφοράς.

- Στην περίπτωση θαλάσσιας μεταφοράς στο πλαίσιο συμφωνίας κοινής χρήσης του μεταφορικού μέσου ή σύμβασης μίσθωσης αυτού, ως «μεταφορέας» νοείται το πρόσωπο που εκδίδει την κύρια φορτωτική για την πραγματική μεταφορά των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

Ο μεταφορέας είναι ο κύριος υπεύθυνος για την υποβολή της ENS και ενεργεί ως διασαφιστής, ενώ μπορεί να ορίσει έναν αντιπρόσωπο που θα ενεργεί για λογαριασμό του.

Ο θαλάσσιος μεταφορέας έχοντας τις ευθύνες του διασαφιστή οφείλει να διασφαλίζει ότι σε περίπτωση έκδοσης παραπομπών, γίνονται οι αναγκαίες ενέργειες διαχείρισης αυτών.

Ειδικότερα, στην περίπτωση έκδοσης από το Τελωνείο του αιτήματος «Απαγόρευση Φόρτωσης» (DNL) για μεταφορά εμπορευμάτων σε εμπορευματοκιβώτια σε ποντοπόρες μεταφορές μεγάλων αποστάσεων, οφείλει να διασφαλίσει ότι τα εμπορεύματα δεν φορτώνονται στο πλοίο.

Σε περίπτωση πολλαπλών υποβολών, ο θαλάσσιος μεταφορέας κατά την υποβολή της ENS πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του άλλου προσώπου με τη νομική υποχρέωση υποβολής των λοιπών πληροφοριών ως συμπληρωματικό διασαφιστή -«πρόσθετο παράγοντα της αλυσίδας εφοδιασμού ».

Συμπληρωματικός Διασαφιστής/Υποβάλλων σε επίπεδο διαμεταφοράς : Όταν δεν παρέχουν στο μεταφορέα τις πληροφορίες που απαιτούνται για την υποβολή μίας πλήρους ENS, τα πρόσωπα που διαθέτουν αυτές τις πληροφορίες οφείλουν να τις παράσχουν στο τελωνείο, ως συμπληρωματικοί διασαφιστές.

Προκειμένου να καταστεί αυτό δυνατό, ο μεταφορέας πρέπει να αναφέρει στην ENS που υποβάλει ως συμπληρωματικό διασαφιστή το πρόσωπο με τη νομική υποχρέωση υποβολής των δεδομένων ENS που λείπουν σε επίπεδο αποστολής διαμεταφοράς (φορτωτική διαμεταφοράς).

Με τη σειρά του, ο συμπληρωματικός διασαφιστής, στην ENS που υποβάλλει, μπορεί να υποδεικνύει έναν ή περισσότερους άλλους συμπληρωματικούς διασαφιστές που θα πρέπει να υποβάλουν τα δεδομένα ENS που έχουν στη διάθεσή τους, εάν δεν τα γνωστοποιούν στον πρώτο συμπληρωματικό διασαφιστή.

Η δυνατότητα αντιπροσώπευσης ισχύει και στην περίπτωση των συμπληρωματικών διασαφιστών.

Πρόσωπο που γνωστοποιεί την άφιξη του μεταφορικού μέσου: Το πρόσωπο που διαχειρίζεται το ενεργό μεταφορικό μέσο που εισέρχεται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ και υποβάλλει το μήνυμα γνωστοποίηση άφιξης.

Πρόσωπο προς ειδοποίηση: Το πρόσωπο που υποδεικνύει ο υποβάλλων στη γνωστοποίηση άφιξης, το οποίο θα ειδοποιηθεί σχετικά με τους ελέγχους και ενδεχομένως την ανάγκη προσκόμισης των εμπορευμάτων στο τελωνείο πρώτης εισόδου, σε περίπτωση εντοπισμού υψηλού κινδύνου όπου απαιτείται η άμεση ανάληψη δράσης κατά την άφιξη.

Πάροχος υπηρεσιών πληροφορικής: Το πρόσωπο που διαχειρίζεται ένα σημείο πρόσβασης στο ICS2 και τεχνικά αποστέλλει και λαμβάνει ηλεκτρονικά μηνύματα για τον υποβάλλοντα, το οποίο όμως δεν θεωρείται διασαφιστής.

Όταν ο διασαφιστής λειτουργεί το δικό του σημείο πρόσβασης στο ICS2 για τις υποβολές του, χωρίς να παρέχει υπηρεσίες σε άλλους διασαφιστές/αντιπροσώπους δεν θεωρείται πάροχος υπηρεσιών πληροφορικής.

7. ΡΟΛΟΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Απευθυνόμενο Κράτος μέλος υποβολής (AMS): Το κράτος μέλος του τελωνείου της πρώτης εισόδου, εξ όσων γνωρίζει το πρόσωπο που υποβάλλει την ENS, κατά τη στιγμή της υποβολής της. Για τις ταχυδρομικές αποστολές είναι η χώρα ICS2 όπου είναι εγκατεστημένος ο Ταχυδρομικός φορέας προορισμού.

Αρμόδιο κράτος μέλος (RMS): Το κράτος μέλος που έχει τη νομική ευθύνη να διασφαλίσει ότι η ανάλυση κινδύνων διενεργείται και οριστικοποιείται κυρίως για λόγους ασφάλειας και προστασίας και είναι αρμόδιο για τη λήψη απόφασης, όσον αφορά τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την άμβλυνση ενός εντοπισθέντος κινδύνου.

Εμπλεκόμενο κράτος μέλος (IMS): Το κράτος μέλος το οποίο συμβάλλει στην αξιολόγηση κινδύνων, χωρίς να είναι το αρμόδιο κράτος μέλος και το οποίο καθορίζεται βάσει των πληροφοριών που παρέχονται με την ENS.

Κράτος μέλος ελέγχου: Το κράτος μέλος που έχει την τελική απόφαση για το εάν θα ελέγξει ή όχι τα εμπορεύματα, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνων και τις τυχόν συστάσεις ελέγχου του Αρμόδιου Κράτους μέλους, και το οποίο σε περίπτωση θετικής απόφασης διενεργεί τους ελέγχους αυτούς.

8. ΡΟΛΟΙ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
Τελωνείο πρώτης εισόδου (COFE): Το τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον τόπο όπου το προερχόμενο από τρίτη χώρα «μεταφορικό μέσο που διέρχεται τα σύνορα», καταφθάνει για πρώτη φορά στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ.

Οι ταχυδρομικοί φορείς πρέπει πάντα να απευθύνονται στη χώρα ICS2 όπου είναι εγκατεστημένοι και δεν χρειάζεται να προσδιορίζουν ένα συγκεκριμένο τελωνείο με τον κωδικό του τελωνείου.

Τελωνείο εκφόρτωσης: Το τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον τόπο εκφόρτωσης των εμπορευμάτων από το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά τους.

Τελωνείο προσκόμισης: Το τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον τόπο προσκόμισης των εμπορευμάτων.

9. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 3 ΤΟΥ ICS2:
Η Έκδοση 3 του ICS2 υποστηρίζει τις ακόλουθες διεργασίες:

- Υποβολή και επικύρωση συνόλων δεδομένων ENS.

- Τροποποίηση συνόλων δεδομένων ENS.

- Ακύρωση συνόλων δεδομένων ENS.

- Διενέργεια ανάλυσης κινδύνου πριν από την άφιξη.

- Διαχείριση παραπομπών.

- Γνωστοποίηση «Ολοκλήρωσης αξιολόγησης-ΑΟ»/Γνωστοποίηση «Απαγόρευσης Φόρτωσης -DNL».

- Υποβολή γνωστοποίησης άφιξης μεταφορικού μέσου.

- Υποβολή γνωστοποίησης προσκόμισης των εμπορευμάτων στο Τελωνείο μέσω του Εθνικού Συστήματος - ICISnet.

- Αναζήτηση πληροφοριών και γνωστοποιήσεων για μια υποβολή συνόλου δεδομένων ENS

10. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΑΦΙΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 127 σημείο 1 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα ισχύει η υποχρέωση υποβολής συνοπτικής διασάφησης εισόδου για τα εμπορεύματα που εισέρχονται θαλασσίως στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης απευθείας από τρίτη χώρα και πριν αυτά εισέλθουν στο έδαφος αυτό.

Μία ENS μπορεί να υποβληθεί είτε με τη μορφή ενός πλήρους συνόλου δεδομένων ENS που περιέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία είτε με την υποβολή περισσότερων του ενός μερικών συνόλων δεδομένων ENS που όλα μαζί θα καταστήσουν μια ολοκληρωμένη ENS σε ένα μόνο σύνολο δεδομένων, όταν το νομικά υπεύθυνο για την υποβολή μέρος δεν έχει διαθέσιμα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την έγκαιρη υποβολή μίας πλήρους ENS.( (Άρθρο 127. σημεία 5 και 6 Ε.Τ.Κ )

Τα σύνολα δεδομένων ENS περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β του Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 και παρατίθενται στο Παράρτημα 3 της παρούσας. Η επιλογή του συνόλου δεδομένων ENS που θα υποβληθεί εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες όπως το είδος του φορτίου, τη συμφωνία μεταξύ των παραγόντων της αλυσίδας εφοδιασμού, τον ρόλο του υποβάλλοντα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών κατά τη στιγμή της υποβολής.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ όλων των οικονομικών φορέων που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα πρέπει να έχει συμφωνηθεί και καθοριστεί εκ των προτέρων το μοντέλο υποβολής ολοκληρωμένων πληροφοριών της ENS, των υποχρεώσεων υποβολής Γνωστοποίησης Άφιξης και Γνωστοποίησης Προσκόμισης προκειμένου αυτοί να ανταποκριθούν επιτυχώς στις νομικές τους υποχρεώσεις.

Στο Παράρτημα 5 απεικονίζονται οι επιμέρους τρόποι υποβολής μιας ολοκληρωμένης ENS από τα υπόχρεα πρόσωπα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των επιμέρους πληροφοριών.

Οι απαιτήσεις δεδομένων για κάθε σύνολο δεδομένων ENS, καθώς και για την γνωστοποίηση άφιξης ορίζονται λεπτομερώς στο Παράρτημα Β των κανονισμών UCC DA και UCC IA του ETK.

Θαλάσσια Μεταφορά

Η ENS δημιουργείται και υποβάλλεται ανά κύρια φορτωτική του θαλάσσιου μεταφορέα. Αυτό σημαίνει ότι μόνο μία ENS μπορεί να υποβληθεί ανά σύμβαση μεταφοράς επιπέδου MBoL/Master.

Μια ENS αποτελεί ένα από τα πλήρη Σύνολα Δεδομένων ENS F10 και F11.

Μια υποβολή πολλαπλών Συνόλων Δεδομένων ENS αφενός γίνεται μερικώς από τους μεταφορείς (με υποβολή από τα Συνόλων Δεδομένων ENS F12, F13 ή F45) και αφετέρου από άλλους παράγοντες της εφοδιαστικής αλυσίδας σε επίπεδο διαμεταφοράς (με υποβολές από τα Σύνολα Δεδομένων ENS F14, F15, F16 ή F17). Για να υπάρξει μια ολοκληρωμένη ENS πρέπει να συνδεθούν καταλλήλως οι σχετικές υποβολές μεταξύ τους .

Η σύνδεση των επιμέρους συνόλων δεδομένων ENS για να σχηματιστεί μία ολοκληρωμένη ENS και η επαλήθευση της πληρότητας της, γίνεται με τη χρήση ενός μοναδικού κλειδιού σύνδεσης (ULK) το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία δεδομένων:

- Αριθμός EORI μεταφορέα

- Αριθμός αναφοράς παραστατικού μεταφοράς (Κύριο επίπεδο).

- Αριθμός EORI συμπληρωματικού διασαφιστή/Αριθμός EORI διασαφιστή

Ταχυδρομικές Αποστολές που υεταφέοονται θαλασσίως

Για τις θαλάσσιες ταχυδρομικές αποστολές, που μεταφέρονται σύμφωνα με τους κανόνες της Διεθνούς Ταχυδρομικής Σύμβασης - UPU, μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο πολλαπλές υποβολές.

Ειδικότερα ο Ταχυδρομικός Φορέας προβαίνει στην :

• Υποβολή των πληροφοριών για τις αποστολές σε επίπεδο διαμεταφοράς - Σύνολο Δεδομένων ENS F43, βάσει του μηνύματος ITMATT της UPU.

• Υποβολή των πληροφοριών για τη συσχέτιση των αποστολών επιπέδου διαμεταφοράς με ένα αναγνωριστικό υποδοχέα που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά- Σύνολο δεδομένων ENS F44, βάσει του μηνύματος PREDES της UPU.

Επιπλέον, οι θαλάσσιοι μεταφορείς που μεταφέρουν τα εμπορεύματα ταχυδρομικών αποστολών στην Ε.Ε. υποχρεούνται να προβούν στην :

• Υποβολή των πληροφοριών σχετικά με τους μεταφερόμενους υποδοχείς που περιλαμβάνονται στο κύριο έγγραφο μεταφοράς με το Σύνολο Δεδομένων ENS F45, βάσει ενός μηνύματος CARDIT της UPU.

Η απαραίτητη σύνδεση των επιμέρους συνόλων δεδομένων ENS για να σχηματιστεί μία πλήρης ENS και η επαλήθευση της πληρότητάς της γίνεται με τη χρήση ενός μοναδικού κλειδιού σύνδεσης (ULK) το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία δεδομένων:

- Αριθμός υποδοχέα ταχυδρομικού αντικειμένου

- Αριθμός αναφοράς παραστατικού ταχυδρομικής μεταφοράς αντικειμένου (ITMATT).

11. ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ENS
Υπόχρεο πρόσωπο για την υποβολή της ENS είναι, γενικά, ο θαλάσσιος μεταφορέας που είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ. (Άρθρο 127.4 E.T.K.). Ειδικότερα με τη σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευμάτων ο μεταφορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση μεταφοράς με πλοίο των εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης από τον λιμένα φόρτωσης στον λιμένα εκφόρτωσης και παράδοσης αυτών στον νομιμοποιούμενο παραλήπτη.

Ωστόσο, ανεξάρτητα από τις ισχύουσες υποχρεώσεις του μεταφορέα, η ENS μπορεί να υποβληθεί και από τον εισαγωγέα ή τον παραλήπτη των εμπορευμάτων ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι σε θέση να προσκομίσει ή έχει προσκομίσει τα εμπορεύματα στο τελωνείο. (Άρθρο 127 .4 E.T.K. )

Στην περίπτωση που ο Διασαφιστής στις θαλάσσιες μεταφορές δεν έχει στη διάθεση του όλα τα απαιτούμενα τελωνειακά δεδομένα για μια ολοκληρωμένη υποβολή Συνοπτικής Διασάφισης Εισόδου και δεν του γνωστοποιούνται εγκαίρως, τα πρόσωπα πλην του διασαφιστή που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα και διαθέτουν αυτά τα στοιχεία οφείλουν τα υποβάλουν στο τελωνείο (πχ. Φορείς παροχής υπηρεσιών επιπέδου διαμεταφοράς - freight forwarders & logistics και τελικοί παραλήπτες). Τα πρόσωπα αυτά ονομάζονται συμπληρωματικοί Διασαφιστές (Άρθρο 112 του κατ' εξουσιοδότηση καν. 2446 /2015 του ΕΤΚ)

Στις αποστολές που διακινούνται θαλασσίως μέσω ταχυδρομείου, υπόχρεο πρόσωπο για την υποβολή των συνόλων δεομένων (F43 και F44) είναι ο Ταχυδρομικός Φορέας και ο θαλάσσιος μεταφορέας είναι υπεύθυνος για την υποβολή του συνόλου δεδομένων κύριου επιπέδου αποστολής - master consignment (F45) για τις ταχυδρομικές αποστολές που μεταφέρει.

Κάθε πρόσωπο που υποβάλλει σύνολα δεδομένων ENS είναι υπεύθυνο για : α) την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχει και β) τη γνησιότητα, την ακρίβεια και την ισχύ κάθε εγγράφου που συνοδεύει τις υποβολές του. (Άρθρα 15. 2 Ε.Τ.Κ και 113α .1 του κατ' εξουσιοδότηση καν. 2446 /2015 του ΕΤΚ).

12. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ENS
Κατά κανόνα η ENS (σύνολα δεδομένων κυρίου επιπέδου αποστολής) υποβάλλεται στο Τελωνείο πρώτης εισόδου των εμπορευμάτων (δηλωθέν COFE) στο Τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. (Άρθρο 127 .3 E.T.K. )

Αντίστοιχα, τα σύνολα δεδομένων επιπέδου διαμεταφοράς υποβάλλονται στο απευθυνόμενο κράτος μέλος από τον οποίο τα εμπορεύματα κατά πάσα πιθανότητα εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ. Τα ΕΛ.ΤΑ. υποβάλλουν στην Ελλάδα.

13. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ENS
Το ολοκληρωμένο σύνολο δεδομένων ENS πριν από την άφιξη στις θαλάσσιες μεταφορές υποβάλλεται εντός των προθεσμιών που ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κατ' εξουσιοδότησή κανονισμού 2446/2015 του ΕΤΚ, ( Άρθρο 105 ) ήτοι:

α) για φορτία που μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια, πλην εκείνων για τα οποία ισχύει το στοιχείο γ) ή δ), τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη φόρτωση των εμπορευμάτων στο πλοίο με το οποίο πρόκειται να εισέλθουν στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης·

β) για φορτία χύδην ή χύδην εντός συσκευασίας, πλην εκείνων για τα οποία ισχύει το στοιχείο γ) ή δ), τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν από την άφιξη του πλοίου στον πρώτο λιμένα εισόδου στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης·

γ) το αργότερο δύο ώρες πριν από την άφιξη του πλοίου στον πρώτο λιμένα εισόδου στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης όταν πρόκειται για εμπορεύματα προερχόμενα από οποιοδήποτε εκ των ακόλουθων τοποθεσιών:

i) Γροιλανδία,

ii) Φερόες Νήσοι,

iii) Ισλανδία,

iv) λιμένες της Βαλτικής Θάλασσας, της Βόρειας Θάλασσας και της Μεσογείου Θάλασσας,

ν) όλους του λιμένες του Μαρόκου·

δ) για διακίνηση, σε περιπτώσεις άλλες πλην εκείνων στις οποίες ισχύει το στοιχείο γ), μεταξύ εδάφους εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης και των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων, των Αζορών, της Μαδέρας ή των Καναρίων Νήσων όπου η διάρκεια του ταξιδιού είναι μικρότερη από 24 ώρες, το αργότερο δύο ώρες πριν την άφιξη στον πρώτο λιμένα εισόδου στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

Συνδυασμένη μεταφορά (Άρθρο 110 κατ' εξουσιοδότησή καν. 2446/2015 ΕΤΚ): Όταν τα εμπορεύματα εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης με μεταφορικό μέσο που μεταφέρεται και το ίδιο σε ενεργό μέσο μεταφοράς, η προθεσμία για την υποβολή ENS είναι εκείνη που ισχύει για το ενεργό μέσο μεταφοράς (πχ στην περίπτωση όπου ένα φορτηγό όχημα μεταφέρεται εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης επί πλοίου, η προθεσμία για την υποβολή της ENS αντιστοιχεί στην προθεσμία της θαλάσσιας μεταφοράς και όχι στην προθεσμία της οδικής μεταφοράς).

Οι προθεσμίες δεν ισχύουν σε περίπτωση ανωτέρας βίας ( Άρθρο 111 κατ' εξουσιοδότησή καν. 2446/2015 ΕΤΚ).

Εάν οι απαιτούμενες πληροφορίες ENS δεν έχουν υποβληθεί στο ICS2 εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, η ENS θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο κατά την προσκόμιση των εμπορευμάτων στο Τελωνείο, ενώ τα εμπορεύματα δεν μπορούν να αποδεσμευτούν για επόμενη τελωνειακή διαδικασία πριν ολοκληρωθούν οι διατυπώσεις εισόδου.

14. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ENS
Οι περιπτώσεις απαλλαγών από την υποχρέωση υποβολής ENS ορίζονται στο Άρθρο 127. 2 του ΕΤΚ και στο Άρθρο 104 του κατ' εξουσιοδότησή καν. 2446/2015 του ΕΤΚ .

Ενδεικτικά η υποχρέωση για την υποβολή ENS αίρεται στις ακόλουθες περιπτώσεις :

1. Εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης προερχόμενα από χώρα που έχει συνάψει διμερή συμφωνία με την Ένωση (Ελβετία και Νορβηγία).

2. Συγκεκριμένες κατηγορίες εμπορευμάτων (ηλεκτρική ενέργεια) ή εμπορεύματα που πληρούν συγκριμένες απαιτήσεις (προσωπικές αποσκευές ταξιδιώτη).

3. Επιστολικό υλικό: επιστολές, ταχυδρομικές κάρτες, επιστολές μπράιγ και έντυπο υλικό, που περιέχουν μόνο έγγραφα και δεν περιέχουν εμπορεύματα και δεν υπόκεινται σε τελωνειακούς δασμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ταχυδρομικά αντικείμενα που περιέχουν εμπορεύματα πρέπει να καλύπτονται από ENS.

4. Εμπορεύματα που διέρχονται από τα χωρικά ύδατα ή τον εναέριο χώρο της επικράτειας της Ε.Ε., χωρίς στάση εντός αυτής.

5. Εμπορεύματα που καλύπτονται από έγκυρο έντυπο 302 Ε.Ε. ή ΝΑΤΟ που έχει εκδοθεί:

- από ή για λογαριασμό αρμόδιας στρατιωτικής αρχής κράτους μέλους της Ε.Ε. ή

- σύμφωνα με τη συμφωνία ΝΑΤΟ για το καθεστώς των δυνάμεών τους ή

- από κράτος μέλος που δικαιούται να χρησιμοποιεί το έντυπο 302

6. Όπλα ή στρατιωτικός εξοπλισμός που εισέρχεται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, και διακινούνται:

- από τις αρχές που είναι επιφορτισμένες με τη στρατιωτική άμυνα ενός κράτους μέλους, και

- σε στρατιωτικές μεταφορές ή σε μεταφορές που εκτελούνται για αποκλειστική χρήση των στρατιωτικών αρχών

7. Διπλωματικό ταχυδρομείο: εμπορεύματα που είναι σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις της 18ης Απριλίου 1961, τη σύμβαση της Βιέννης για τις προξενικές σχέσεις, άλλες προξενικές συμβάσεις ή τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης για τις ειδικές αποστολές.

15. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ι. ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΦΟΡΤΙΟ

Α. Η ENS μπορεί να υποβληθεί χρησιμοποιώντας :

1. τα πλήρη σύνολα δεδομένων ENS : F10, F11

2. τα μερικά σύνολα δεδομένων : F12, F13, F14, F15, F16, F17. Ειδικότερα:

i. Τα μερικά σύνολα δεδομένων ENS επιπέδου κύριας αποστολής μεταφοράς master consignment είναι τα F12, F13,

ii. Τα μερικά σύνολα δεδομένων ENS επιπέδου αποστολής διαμεταφοράς house

consignment είναι τα F14, F15, F16, F17

iii. Τα μερικά σύνολα δεδομένων ENS επιπέδου αποστολής διαμεταφοράς house consignment με στοιχεία φορτιού εμπορευμάτων (goods shipment level) για την υποβολή στοιχείων αγοραστή - πωλητή από την σύμβαση πώληση των εμπορευμάτων είναι τα F16, F17.

Β. Το ICS2 εκτελεί συντακτική, σημασιολογική επικύρωση και επικύρωση κύκλου ζωής του υποβληθέντος συνόλου δεδομένων ENS.

Σε κάθε επιτυχώς καταχωρισμένο σύνολο δεδομένων ENS αποδίδεται MRN, ο οποίος γνωστοποιείται στον διασαφιστή και στον μεταφορέα, εάν ο τελευταίος είναι διαφορετικός από τον διασαφιστή, εφόσον είναι συνδεδεμένος στο σύστημα και έχει γνωρίσει την προτίμησή του να λάβει αυτήν την ειδοποίηση.

Στην περίπτωση πολλαπλών υποβολών ο MRN του συνόλου δεδομένων ENS κύριου επιπέδου (F12, F13) θα χρησιμοποιηθεί ως ο MRN της πλήρους ENS.

Σε περίπτωση που τα σύνολα δεδομένων ENS που υποβάλλονται δεν είναι έγκυρα σύμφωνα με τους καθορισμένους συντακτικούς και σημασιολογικούς κανόνες, απορρίπτονται και αποστέλλεται «Γνωστοποίηση σφάλματος».

Το ICS2 ελέγχει επίσης τα υποβληθέντα σύνολα δεδομένων ENS ως προς την ποιότητά τους και μπορεί να τα απορρίψει όταν αυτή δεν είναι καλή, ακόμη και αν έχουν επικυρωθεί επιτυχώς ως προς τη σύνταξη και τη σημασιολογία.

Σε περίπτωση μη επιτυχούς επικύρωσης, αποστέλλεται στον διασαφιστή ειδοποίηση σφάλματος ή ειδοποίηση σφάλματος επικύρωσης κύκλου ζωής, ανάλογα με τον τύπο του σφάλματος που οδηγεί στην απόρριψη. Ο διασαφιστής αναμένεται να υποβάλλει εκ νέου το σχετικό σύνολο δεδομένων με τις απαραίτητες διορθώσεις.

Γ. Η αξιολόγηση κινδύνων ξεκινά όταν είναι διαθέσιμη μία πλήρης ENS. Στην περίπτωση πολλαπλών υποβολών ENS, η διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων ξεκινά μόλις ληφθεί το σύνολο δεδομένων κυρίου επιπέδου και συνδεθούν με αυτό τα Σύνολα Δεδομένων ENS επιπέδου διαμεταφοράς. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει προκαθορισμένη σειρά με την οποία πρέπει να υποβάλλονται τα σύνολα δεδομένων ENS, εκχωρείται χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, μετά την παραλαβή του συνόλου δεδομένων ENS κύριου επιπέδου. Με τη λήξη αυτής της προθεσμίας, ελέγχεται η πληρότητα της ENS και σε θετική έκβαση ενεργοποιείται η ανάλυση κινδύνων πριν την άφιξη. Σε αντίθετη περίπτωση ο διασαφιστής και ο συμπληρωματικός διασαφιστής ειδοποιούνται για τα σύνολα δεδομένων ENS που λείπουν .

Δ. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων, η τελωνειακή αρχή δύναται να αποφασίσει την έκδοση παραπομπών στον διασαφιστή, απαιτώντας περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία μιας συνοπτικής διασάφησης εισόδου. Ο μεταφορέας, εάν είναι διαφορετικός από τον διασαφιστή, μπορεί επίσης να ενημερωθεί για τις παραπομπές που έχουν εκδοθεί, εάν έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να λαμβάνει τέτοια ειδοποίηση. Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί μία ή περισσότερες παραπομπές για παροχή πληροφοριών, η ανάλυση ολοκληρώνεται μόνο μετά την παροχή των εν λόγω πληροφοριών.

Τα είδη των παραπομπών παρατίθενται αναλυτικά στο παράρτημα 6 της παρούσας.

Εάν το φορτίο φτάσει πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης κινδύνων, δεν αποδεσμεύεται για μεταγενέστερη τελωνειακή διαδικασία, έως ότου αυτή ολοκληρωθεί και ληφθεί απόφαση.

Η γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της αξιολόγησης αποστέλλεται στον διασαφιστή ανά ENS και όχι ανά αποστολή επιπέδου διαμεταφοράς.

Εάν ο διασαφιστής και/ή ο μεταφορέας διαθέτουν άδεια ΑΕΟ(S), μπορούν, με απόφαση του κράτους μέλους ελέγχου, μόλις οριστικοποιηθεί η αξιολόγηση κινδύνων πριν από την άφιξη, να ενημερωθούν εκ των προτέρων για τους ελέγχους που έχουν αποφασιστεί.

ΙΙ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΣ

Α. Ο Ταχυδρομικός φορέας προορισμού υποβάλλει το συντομότερο δυνατό τα Σύνολα Δεδομένων ENS F43 με τις πληροφορίες αποστολής, βάσει του μηνύματος ITMATT και ENS F44 για τη σύνδεση κάθε αποστολής με τον υποδοχέα στο οποίο μεταφέρεται, βάσει του μηνύματος PREDES.

Οι πληροφορίες πριν από την άφιξη παρέχονται με την υποβολή του συνόλου δεδομένων ENS F45 κυρίου επιπέδου αποστολής (κύριας φορτωτικής) από τον θαλάσσιο μεταφορέα. Οι αναφερόμενοι σε αυτό υποδοχείς μπορούν να αποτελούν μέρος πολλών υποβληθέντων συνόλων δεδομένων ENS F44 και F43 που μαζί με το F45 θα αποτελόσουν μια ολοκληρωμένη ENS.

Β. Το ICS2 εκτελεί συντακτικές, σημασιολογικές επικυρώσεις και επικυρώσεις κύκλου ζωής του υποβληθέντος συνόλου δεδομένων ENS και σε περίπτωση θετικής επικύρωσης, το υποβληθέν σύνολο δεδομένων αποθηκεύεται, γίνεται αποδεκτό, του εκχωρείται MRN και ο διασαφιστής ενημερώνεται σχετικά με την αποδοχή.

Σε περίπτωση μη επιτυχούς επικύρωσης το υποβληθέν σύνολο δεδομένων απορρίπτεται και αποστέλλεται στο διασαφιστή ειδοποίηση σφάλματος ή ειδοποίηση σφάλματος επικύρωσης κύκλου ζωής, ανάλογα με τον τύπο του σφάλματος που οδηγεί στην απόρριψη. Ο μεταφορέας αναμένεται να υποβάλει εκ νέου το Σύνολο Δεδομένων F45 με τις απαραίτητες διορθώσεις.

Γ. Με την επιτυχή υποβολή μιας ολοκληρωμένης ENS (F45+F43+F44), ενεργοποιείται η ανάλυση κινδύνων πριν από την άφιξη, κατά τη διάρκεια της οποίας η Τελωνειακή αρχή μπορεί να αποφασίσει την έκδοση παραπομπών στον διασαφιστή.

Σε περίπτωση που δεν απαιτείται έκδοση παραπομπής, δημιουργείται μια γνωστοποίηση ολοκλήρωσης αξιολόγησης ανά ENS η οποία αποστέλλεται στον μεταφορέα. Εάν ο Ταχυδρομικός φορέας προορισμού είναι AEO(S), τότε μπορεί να λάβει μια εκ των προτέρων γνωστοποίηση ελέγχου.

Επισήμανση: Η αποστολή παραπομπής εντολής ελέγχου HRCM δεν εφαρμόζεται στις θαλάσσιες μεταφορές.

Σημαντικές επισημάνσεις σχετικά με την ακολουθουμένη διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων στοιχείων ασφάλειας και προστασίας :

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να λαμβάνουν μέριμνα για την τήρηση των διατυπώσεων, ως προς την υποβολή των συνόλων δεδομένων, όπως απορρέουν για όλους του υπόχρεους σύμφωνα με τις διατάξεις του UCC1, του UCC DA και του UCC IA2 και να συνεργάζονται μεταξύ τους, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις πολλαπλής υποβολής, στις οποίες υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης σχετικά με την παροχή των στοιχείων της συνοπτικής διασάφησης εισόδου από άλλα πρόσωπα πλην του μεταφορέα.

Επισημαίνεται επίσης, ότι η ανταπόκριση του οικονομικού φορέα, κατά περίπτωση, σε ένα αίτημα παραπομπής είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αποστολή του μηνύματος γνωστοποίησης ολοκλήρωσης της αξιολόγησης3.

Ως μη τήρηση των τελωνειακών διατυπώσεων θεωρούνται: η παράλειψη υποβολής συνοπτικής διασάφησης εισόδου, η μη έγκαιρη ή η ανακριβής υποβολή συνοπτικής διασάφησης εισόδου, η παράλειψη παροχής ή η ανακριβής παροχή των στοιχείων άλλου προσώπου πλην του μεταφορέα το οποίο υπέχει τη νομική υποχρέωση υποβολής λοιπών πληροφοριών που απαιτούνται για τη συνοπτική διασάφηση εισόδου («συμπληρωματικού διασαφιστή»), η παράλειψη υποβολής ή η μη έγκαιρη ή η ανακριβής υποβολή επιμέρους συνόλου δεδομένων για το οποίο υφίσταται νομική υποχρέωση υποβολής.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί λαθρεμπορίας, η μη τήρηση οποιασδήποτε από τις ανωτέρω τελωνειακές διατυπώσεις συνιστά τελωνειακή παράβαση η οποία επιφέρει την επιβολή του προστίμου της παρ. 2 του άρθρου 147 του ν. 2960/2001.

16. ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
A. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Ο δείκτης τμηματικής αποστολής έχει προβλεφθεί για τις περιπτώσεις εκείνες όπου κατά το στάδιο της φόρτωσης διαπιστώνεται ότι δεν μπορεί να φορτωθεί το σύνολο των εμπορευμάτων που καλύπτονται από τη σχετική ENS στην συγκεκριμένη θαλάσσια διαδρομή.

Η αρχική ENS θα καλύπτει όλα τα εμπορεύματα με δείκτη τμηματικής αποστολής '0' .

Ο δείκτης τμηματικής αποστολής με την ένδειξη '1' και το MRN της αρχικής ENS συμπληρώνονται στη νέα ENS αποστολής κυρίου επιπέδου που πρέπει να υποβληθεί για τα εμπορεύματα που φορτώνονται σε επόμενη θαλάσσια διαδρομή και διευκολύνει τον υποβάλλοντα να διακρίνει ποιες αποστολές έχουν πράγματι φορτωθεί στο πλοίο.

Τα στοιχεία κυρίου επιπέδου στην νέα ENS πρέπει να υποβάλλονται επικαιροποιημένα βάσει της νέας συμβάσης μεταφοράς κυρίου επιπέδου που εκδίδεται.

Επίσης στην περίπτωση πολλαπλής υποβολής δεν υπάρχει ανάγκη να υποβληθούν από την αρχή νέα σύνολα δεδομένων επιπέδου διαμεταφοράς και τα σύνολα επιπέδου διαμεταφοράς που είχαν υποβληθεί με την αρχική ENS χρησιμοποιούνται και διασυνδέονται με την νέα ENS.

Με την επιτυχή υποβολή της νέας ENS, δρομολογείται εκ νέου ανάλυση κινδύνων πριν από την άφιξη και δημιουργείται νέα γνωστοποίηση ολοκλήρωσης αξιολόγησης.

B. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΑΝΕΙΣΟΔΟΥ

Ο δείκτης επανεισόδου είναι διαθέσιμος στα σύνολα δεδομένων ENS που περιέχουν πληροφορίες σε κύριο επίπεδο αποστολής (master consignment) και υποδεικνύει ότι μία αποστολή που είχε αρχικά εισέλθει στο τελωνειακό έδαφος μιας χώρας ICS2, εξέρχεται και στην συνέχεια παρεισέρχεται τελικά στο έδαφος της ίδιας ή άλλης χώρας ICS2.

Η αρχική ENS θα καλύπτει όλα τα εμπορεύματα με δείκτη επανεισόδου «0» .

Κατά την επανείσοδο των εμπορευμάτων πρέπει να υποβληθεί νέα ENS, στην οποία εφόσον συμπληρωθεί ο δείκτης επανεισόδου με τιμή «1» , αποφεύγεται η παραβίαση του ελέγχου μοναδικότητας του κύριου εγγράφου μεταφοράς που οδηγεί στην απόρριψη της νέας υποβολής.

Προϋπόθεση για να λειτουργήσει σωστά η διαχείριση της επανεισόδου είναι να διατηρείται η μοναδικότητα του αριθμό της master φορτωτικής που εκδίδεται για 12 μήνες.

Επίσης στην περίπτωση πολλαπλής υποβολής δεν υπάρχει ανάγκη να υποβληθούν από την αρχή νέα σύνολα δεδομένων επιπέδου διαμεταφοράς και τα σύνολα επιπέδου διαμεταφοράς που είχαν υποβληθεί με την αρχική ENS χρησιμοποιούνται και διασυνδέονται με την νέα ENS.

Με την επιτυχή υποβολή της νέας ENS, δρομολογείται εκ νέου ανάλυση κινδύνων πριν από την άφιξη και δημιουργείται νέα γνωστοποίηση ολοκλήρωσης αξιολόγησης.

17. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ENS
Σύμφωνα με το άρθρο 129 παρί του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα ο διασαφιστής ή ο αντιπρόσωπος αυτού μπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία της αρχικής υποβολής με σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα /μήνυμα τροποποίησης αποκλειστικά για τα στοιχεία εκείνα που είχε υποβάλει ο ίδιος με την μορφή ενός συνόλου δεδομένων συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου.

Το αίτημα τροποποίησης θα απορρίπτεται όταν ο Διασαφιστής /Αντιπρόσωπος έχει ήδη ενημερωθεί για διενέργεια ελέγχου των εμπορευμάτων ή όταν έχει ήδη διαπιστωθεί από το τελωνείο η ανακρίβεια των στοιχείων της συνοπτικής διασάφησης εισόδου ή όταν έχει γίνει προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο.

Μία ENS που περιλαμβάνει περισσότερες από μία αποστολές επιπέδου διαμεταφοράς, δεν απορεί να τροποποιηθεί εάν έστω και μία από αυτές τις αποστολές έχει προσκομιστεί στο Τελωνείο ή έχει γνωστοποιηθεί στο διασαφιστή ότι πρόκειται να ελεγχθεί.

Το μήνυμα τροποποίησης πρέπει να περιλαμβάνει διορθωμένο το σύνολο των δεδομένων της αρχικά υποβληθείσας ENS και όχι μόνο τα δεδομένα που αλλάζουν.

Ένα μήνυμα τροποποίησης δεν μπορεί να εισάγει επιπλέον αποστολές επιπέδου δια μεταφοράς (HC). Στην περίπτωση που πρέπει να προστεθούν αποστολές επιπέδου διαμεταφοράς υποβάλλεται νέα ENS, αφού πρώτα ακυρωθεί η ENS που είχε αρχικά υποβληθεί.

Αντίθετα, στην περίπτωση που μία αποστολή επίπεδου διαμεταφοράς έχει εσφαλμένα συμπεριληφθεί σε μία ENS και πρέπει να αφαιρεθεί, υποβάλλεται μήνυμα τροποποίησης της ENS, το οποίο δεν περιλαμβάνει την συγκεκριμένη αποστολή επιπέδου διαμεταφοράς.

Εκτός από την τροποποίηση μιας ENS με πρωτοβουλία του διασαφιστή, όταν τα δεδομένα ENS είναι ανεπαρκή για σκοπούς ανάλυσης κινδύνου, προβλέπεται η δυνατότητα να ζητηθεί η τροποποίηση από το Τελωνείο με την έκδοση αιτήματος παραπομπής. Το μήνυμα τροποποίησης που θα υποβάλει ως απάντηση στο αίτημα παραπομπής ο διασαφιστής πρέπει να περιλαμβάνει αναφορά στο σχετικό αίτημα παραπομπής, προκειμένου η τροποποίηση να αναγνωριστεί ως απάντηση σε αυτό.

Για τη διόρθωση ενός μη τροποποιήσιμου στοιχείου δεδομένων, η αρχική ENS που περιλαμβάνει τις εσφαλμένες πληροφορίες πρέπει να ακυρωθεί και να υποβληθεί εκ νέου καινούρια ENS με τις ορθές πληροφορίες.

18. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ENS
Σύμφωνα με το άρθρο 129 παρ.2 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα όταν έχει υποβληθεί ένα σύνολο δεδομένων συνοπτικής διασάφησης εισόδου για εμπορεύματα τα οποία τελικά δεν εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, μπορεί να γίνει ακύρωση ενός συνόλου δεδομένων ENS οποιαδήποτε στιγμή μέχρι την προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο.

Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό αίτημα ακύρωσης όταν υπάρχει ενημέρωση από το τελωνείο ότι τα εμπορεύματα πρόκειται να ελεγχθούν.

Μία ENS που περιλαμβάνει περισσότερες από μία αποστολές επιπέδου διαμεταφοράς, δεν μπορεί να ακυρωθεί, εάν έστω και μία από αυτές τις αποστολές έχει προσκομιστεί στο Τελωνείο ή έχει γνωστοποιηθεί στο διασαφιστή ότι πρόκειται να ελεγχθεί.

Ένα σύνολο δεδομένων ENS μπορεί να ακυρωθεί :

- Κατόπιν αιτήματος ακύρωσης που υποβάλει ο διασαφιστής. Εφόσον το αίτημα γίνει αποδεκτό, η υποβληθείσα ENS ακυρώνεται και ο διασαφιστής ενημερώνεται σχετικά, Σε περίπτωση που η ENS δεν μπορεί να ακυρωθεί, επιστρέφεται στον διασαφιστή γνωστοποίηση σφάλματος.

- Αυτοδίκαια, μετά την παρέλευση προθεσμίας 200 ημερών από την ημερομηνία καταχώρισης της ENS, σε περίπτωση που τα εμπορεύματα δεν έχουν εισέλθει στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. ή/και δεν έχουν προσκομισθεί στο τελωνείο. Τα στοιχεία των αρχικών υποβολών μεταφέρονται σε ηλεκτρονικό ιστορικό αρχείο.

19. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ
Ο μεταφορέας σκάφους που εισέρχεται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ, με την άφιξη του μεταφορικού μέσου στο τελωνείο πρώτης εισόδου, υποβάλλει στο τελωνείο μήνυμα γνωστοποίησης άφιξης.

Η γνωστοποίηση άφιξης στη χώρα μας υποβάλλεται μέσω του ICS2 STI.

Το πρόσωπο που γνωστοποιεί την άφιξη πρέπει να κάνει αναφορά σε όλες τις ENS που έχουν υποβληθεί για τα εμπορεύματα που βρίσκονται στο πλοίο. Ανά γνωστοποίηση άφιξης μπορεί να επιλεγεί ένας από τους ακόλουθους τρόπους αναφοράς των ENS που έχουν υποβληθεί : - Κατάλογος των MRN (MRN του συνόλου δεδομένων ENS που περιέχει τις πληροφορίες μεταφοράς κυρίου επιπέδου).

- Κατάλογος των αριθμών κύριων φορτωτικών θαλάσσιας μεταφοράς και εκτιμώμενη ημερομηνία και ώρα άφιξης.

- Αναγνωριστικό του θαλάσσιου μέσου μεταφοράς (π.χ. αριθμός ΙΜΟ πλοίου) και εκτιμώμενη ημερομηνία και ώρα άφιξης (η εκτιμώμενη ημερομηνία και ώρα άφιξης πρέπει να είναι η ίδια στην ENS και στην γνωστοποίηση άφιξης, ακόμα κι αν στην πράξη αλλάξει, π.χ. καθυστερήσει η άφιξη του πλοίου)

Η γνωστοποίηση άφιξης περιέχει κατά περίπτωση κατάλογο με τα πρόσωπα προς ειδοποίηση που μπορούν να λαμβάνουν τον MRN που έχει αποδοθεί στην υποβληθείσα γνωστοποίηση άφιξης, καθώς επίσης και τυχόν γνωστοποίηση απόφασης ελέγχου.

Ο Ταχυδρομικός φορέας αποστολών σε γενικό θαλάσσιο φορτίο μπορεί να αποτελεί πρόσωπο προς ειδοποίηση.

Εάν μια αποστολή έχει διαπιστωθεί ότι ενέχει πολύ υψηλό κίνδυνο, θα ελεγχθεί αμέσως στο τελωνείο πρώτης εισόδου και για το σκοπό αυτό αποστέλλεται «γνωστοποίηση ελέγχου» στο πρόσωπο που γνωστοποίησε την άφιξη και στα αναφερόμενα στην γνωστοποίηση άφιξης πρόσωπα προς ειδοποίηση μέσω του STI. Στην περίπτωση αυτή τα εμπορεύματα πρέπει να προσκομισθούν στο Τελωνείο και να υποβληθεί το σχετικό μήνυμα γνωστοποίησης προσκόμισης.

20. ΕΚΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ
Σε περίπτωση εκτροπής του μεταφορικού μέσου και την πραγματοποίηση εισόδου στην ΕΕ από τελωνείο άλλο από το δηλωθέν στην ΕNS, δεν απαιτείται ενημέρωση του δηλωθέντος Τελωνείου πρώτης εισόδου παρά μόνο η υποβολή γνωστοποίησης άφιξης στο πραγματικό τελωνείο πρώτης εισόδου (δεν απαιτείται τροποποίηση ή ακύρωση της ENS ).

21. ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ
Τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο έδαφος των χωρών ICS2 πρέπει να προσκομίζονται στο τελωνείο του λιμένα που είναι αρμόδιο για τον τόπο εκφόρτωσης από το πλοίο. Η γνωστοποίηση της προσκόμισης γίνεται με την υποβολή μηνύματος γνωστοποίησης προσκόμισης στο ICISnet από τον μεταφορέα (ή από τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 139 παρ.1 και 3 του UCC όπως μεταφορέας, μεταφορέας στο εσωτερικό της Ε.Ε., φορέας επιπέδου διαμεταφοράς, πράκτορας του μεταφορέα, διαχειριστής αποθήκης Π.Ε. ή Ελ. Ζώνης, παραλήπτης), το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει αναφορές στην σχετική ENS που έχει υποβληθεί προγενέστερα.

Η γνωστοποίηση προσκόμισης υποβάλλεται κυρίως από τους ίδιους τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών που μεταφέρουν τις αποστολές. Ωστόσο, το πρόσωπο που υποβάλλει τη γνωστοποίηση προσκόμισης εξαρτάται από τη συμφωνία μεταξύ των δύο μερών.

Τα εμπορεύματα που παραμένουν στο ίδιο πλοίο για περαιτέρω μεταφορά προσκομίζονται στο τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον λιμένα εκφόρτωσής τους (σε περίπτωση που δεν ζητηθεί να προσκομιστούν για έλεγχο στο COFE).

Τα εμπορεύματα που εκφορτώνονται και στη συνέχεια επαναφορτώνονται στο ίδιο πλοίο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκφόρτωση ή η φόρτωση άλλων αποστολών, δεν απαιτείται να προσκομισθούν στο Τελωνείο.

Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης προσκόμισης των εμπορευμάτων στο τελωνείο, δεν μπορούν να γίνουν περαιτέρω τροποποιήσεις στις σχετικές ENS, ούτε και αιτήσεις ακύρωσής τους.

Για αποστολή που προσκομίζεται στο Τελωνείο χωρίς να καλύπτεται από ENS, θα πρέπει να υποβληθεί αμέσως μετά την προσκόμισή τους η απαιτούμενη ENS.

ΕΠΙΣΗΜΑΣΗ: Η υποχρέωση υποβολής μηνύματος γνωστοποίησης προσκόμισης είναι

ανεξάρτητη από την υποχρέωση υποβολής Δηλωτικού/Διασάφησης Προσωρινής Εναπόθεσης, την οποία δεν υποκαθιστά.

22. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ
Μετά από την ολοκλήρωση της ανάλυσης κινδύνου πριν από την άφιξη (Full Risk Analysis) και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων της, η αρμόδια, κατά περίπτωση, για τον έλεγχο τελωνειακή αρχή:

• είτε επιτρέπει την είσοδο των εμπορευμάτων

• είτε προβαίνει στη διενέργεια ελέγχου

Γνωστοποίηση ελέγχου

Στην περίπτωση που ληφθεί η απόφαση ότι τα εμπορεύματα θα ελεγχθούν, το πρόσωπο που έχει υποβάλει τη γνωστοποίηση προσκόμισης καθώς και το πρόσωπο προς ειδοποίηση, εφόσον υπάρχει, ειδοποιούνται για τον έλεγχο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλο πρόσφορο μέσο.

Εάν τα πρόσωπα που έχουν υποβάλλει τα σύνολα δεδομένων της ENS και οι θαλάσσιοι μεταφορείς είναι κάτοχοι άδειας AEO (ΑΕΟ-S ΑΕΟ-F), τότε μπορεί να λαμβάνουν εκ των προτέρων γνωστοποίηση ελέγχου, αφού ολοκληρωθεί η ανάλυση κινδύνων πριν από την άφιξη και κοινοποιηθεί η γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της αξιολόγησης μόνο εάν το αποφασίσει το τελωνείο .

Ανάλογα με το είδος της αποστολής και τον κίνδυνο που αναγνωρίζεται, ο τόπος ελέγχου πιθανόν και να διαφέρει. Ανάλογα με την επικινδυνότητα, οι έλεγχοι διενεργούνται κατά περίπτωση, στο πραγματικό τελωνείο εισόδου (ACOFE), στο τελωνείο εκφόρτωσης ή στο τελωνείο προορισμού.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, ο ελεγκτής καταχωρίζει τα αποτελέσματα ελέγχου, τα οποία καταγράφονται στο ICS2 και ο οικονομικός φορέας ενημερώνεται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Τα αποτελέσματα ελέγχου της ENS είναι:

- «0» - Αρνητικό (Negative): κατά τον έλεγχο δεν διαπιστώνονται διαφορές και

επαληθεύονται τα δηλούμενα στην ENS στοιχεία

- «1» - Θετικό (Positive): κατά τον έλεγχο διαπιστώνονται παρατυπίες/διαφορές από τα

δηλούμενα στην ENS στοιχεία και η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται για την συγκεκριμένη αποστολή.

- «2» - Αδυναμία διενέργειας ελέγχου (Could not be performed/carried out): δεν κατέστη

δυνατός ο έλεγχος, για διάφορους λόγους.

- «3» - Έλεγχος σε εξέλιξη (Ongoing): ο έλεγχος συνεχίζεται και για την ολοκλήρωσή του

απαιτούνται επιπλέον ενέργειες (π.χ. αποτελέσματα δειγματοληψίας, περαιτέρω διερεύνηση κ.α.)

23. ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Τα εμπορεύματα μπορούν να αποδεσμευτούν για την επόμενη τελωνειακή διαδικασία μόνο εάν έχουν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες διατυπώσεις εισόδου (έχει υποβληθεί ENS εξ αρχής, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των παραπομπών, έχουν προσκομιστεί τα εμπορεύματα και έχουν διενεργηθεί οι αναγκαίοι έλεγχοι).

Εάν το φορτίο φτάσει πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης κινδύνων που αναφέρεται προηγουμένως , δεν αποδεσμεύεται για την επόμενη τελωνειακή διαδικασία, έως ότου αυτή η αξιολόγηση ολοκληρωθεί και ληφθεί απόφαση.

24. ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας:

- του ηλεκτρονικού συστήματος του οικονομικού φορέα,

- της ηλεκτρονικής εθνικής τελωνειακής εφαρμογής - ICISnet,

- της κεντρικής εφαρμογής,

O διασαφιστής πρέπει να εφαρμόσει τις από κοινού συμφωνημένες διαδικασίες που εκπονούνται στο Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας ICS2.

Ειδικότερα, στην περίπτωση που η Γνωστοποίηση Προσκόμισης των εμπορευμάτων δεν είναι δυνατόν να υποβληθεί ηλεκτρονικά, λόγω συμβάντων μη διαθεσιμότητας συστημάτων, το πρόσωπο που προσκομίζει τα εμπορεύματα, με την αποκατάσταση της λειτουργίας, υποχρεούται στην εκ των υστέρων υποβολή των γνωστοποιήσεων που εκκρεμούν, προκειμένου να τακτοποιηθεί η σχετική κατάσταση των εμπορευμάτων στο ICS2.

Στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την αποκατάσταση της λειτουργίας, στις εξαιρετικές περιπτώσεις που ο συναλλασσόμενος επιθυμεί την άμεση διαχείριση των εμπορευμάτων από το Τελωνείο, υποχρεούται να αποστείλει στο τελωνείο, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σχετικό αρχείο Excel συμπληρωμένο τουλάχιστον με το MRN της ENS, το φορτωτικά έγγραφα, τον αποστολέα, τον παραλήπτη, το είδος και την περιγραφή των εμπορευμάτων, την καθαρή μάζα και τα τεμάχια. Βάσει του αρχείου το Τελωνείο θα διεξάγει την ανάλυση κινδύνου σε τοπικό επίπεδο. Το ανωτέρω αρχείο θα λαμβάνει από το τελωνείο εισαγωγής αριθμό χειρόγραφης καταχώρισης ο οποίος θα κοινοποιείται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Με το ίδιο μήνυμα θα ειδοποιείται ο οικονομικός φορέας σχετικά με τις αποστολές που πρόκειται να ελεγχθούν, ενώ οι υπόλοιπες αποστολές θεωρούνται ότι έχουν απελευθερωθεί.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1110/09.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1249/09.12.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου δωρεών/γονικών παροχών -"Δήλωση Δωρεάς/Γονικής Παροχής"» (Β 5779).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1109/09.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1059/18.04.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Ψηφιακή υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς προς τα πρόσωπα της παρ. 3 άρθρου 25 του ν. 2961/2001 - "Δήλωση φόρου δωρεάς ακινήτων, κινητών και χρημάτων προς τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001, μέσω της εφαρμογής myPROPERTY"» (Β 2334).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1099/27.06.2024
Επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών της εταιρείας «Κ.Α.Ε. Α.Ε.» ως προς τον χώρο της αποθήκης, στον Κρατικό αερολιμένα Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης».
Α.Υ.Ο. Α 1087/28.05.2024
Είσπραξη εσόδων υπέρ της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/02.05.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1155/09.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου, του τρόπου και της διαδικασίας διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS), που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251) με τα Ταμειακά τους Συστήματα, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και την Α.Α.Δ.Ε., καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.)». Υλοποίηση επί της αρχής "είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση παραστατικού από Ταμειακό Σύστημα"» (Β 5992 -Διόρθωση Σφάλματος Β 6514) - Ορισμός εναλλακτικών τρόπων διασύνδεσης με Μέσα Πληρωμών στην περίπτωση που ο ΦΗΜ συνεργάζεται με εμπορικό/λογιστικό Πρόγραμμα (ERP).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο