Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 22 Μαϊου 2024
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2034/16.05.2024

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εξέταση συνδρομής των προϋποθέσεων για την έκδοση απόφασης αδρανοποίησης των κατασχέσεων απαιτήσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4738/2020

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2034/16.05.2024

Σχετ: Η εγκύκλιος Ε. 2065/2022 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εξέταση συνδρομής των προϋποθέσεων για την έκδοση απόφασης αδρανοποίησης των κατασχέσεων απαιτήσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4738/2020.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης στο πλαίσιο της εξέτασης συνδρομής των προϋποθέσεων, ειδικά ως προς την υποχρέωση υποβολής των προβλεπόμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας, για την έκδοση απόφασης αδρανοποίησης των κατασχέσεων απαιτήσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4738/2020

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης που είναι αρμόδιες για την επιδίωξη της είσπραξης οφειλών που έχουν υπαχθεί σε σύμβαση αναδιάρθρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 - 30 ν. 4738/2020

2. Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης

3. Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα που τηρούν τους όρους της σύμβασης αναδιάρθρωσης των άρθρων 5-30 του ν. 4738/2020 (Α'207)

Σύμφωνα με την υποπερ. iii της περ. α του άρθρου 23 του ν. 4738/2020, το οποίο εφαρμόζεται και για τις διμερείς συμβάσεις κατ' άρθρο 24 του ιδίου νόμου, περιορίζονται κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης, διμερούς ή πολυμερούς, οι συνέπειες της κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια τρίτου, μέσω της δυνατότητας αδρανοποίησης κατασχέσεων απαιτήσεων, καθώς και της άρσης αυτών, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε κάθε περίπτωση. Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων έχουν ήδη παρασχεθεί οδηγίες στο Κεφάλαιο ΣΤ της Ε. 2065/2022 του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Σε συνέχεια αυτής και με αφορμή ερωτήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις για την έκδοση απόφασης αδρανοποίησης κατασχέσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4738/2020, η οποία εκδίδεται υποχρεωτικά κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι αναφερόμενες στο ως άνω άρθρο προϋποθέσεις, ειδικά ως προς την εφαρμογή του στοιχείου γ, της υποπερ. iii της περ. α' του άρθρου 23, ήτοι την υποχρέωση υποβολής των προβλεπόμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας, εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους, διευκρινίζονται τα εξής:

1. Βάσει του ν. 4738/2020 και σε συνδυασμό με τα όσα ήδη ισχύουν κατά την εξέταση των προϋποθέσεων χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 Κ.Φ.Δ. (Α.1162/2023, Α.1163/2023, Ε.2089/2023 και Κεφάλαιο Ε της Ε.2065/2022), γίνεται δεκτό ότι οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και δηλώσεις Φ.Π.Α., που απαιτείται να έχουν υποβληθεί για την εφαρμογή της ως άνω υποπερίπτωσης, είναι αυτές της τελευταίας πενταετίας, των οποίων η προθεσμία υποβολής έχει λήξει πριν από την υποβολή της αίτησης για έκδοση απόφασης αδρανοποίησης. Επιπροσθέτως, για την έκδοση απόφασης αδρανοποίησης απαιτείται κατά νόμο να έχει υποβληθεί κάθε δήλωση εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της.

2. Τέλος, διευκρινίζεται ότι μετά την τροποποίηση της υποπερ. iii της περ. α' του άρθρου 23 του ν. 4738/2020, με την παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 5024/2023, δεν εξετάζεται πλέον η υποχρέωση υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) ως πρόσθετου στοιχείου για την έκδοση απόφασης αδρανοποίησης των κατασχέσεων απαιτήσεων.


Ο Διοικητής ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1097/14.06.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1096/14.06.2024
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ρυμουλκών ή ναυαγοσωστικών πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) με ξένη σημαία, η διαχείριση των οποίων γίνεται από εταιρείες του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1095/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1122/2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται» (Β 4976).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1094/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1102/13.7.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» (Β 4650)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1093/13.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1169/21.7.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 3294).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο