Τρίτη, 28 Μαϊου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 8 Μαϊου 2024
Α.Υ.Ο. Α 1077/02.05.2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1143/21.09.2023 (Β 5599) απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί παράτασης καταβολής και αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών.

Α.Υ.Ο. Α 1077/02.05.2024

(ΦΕΚ Β 2669/2.5.2024)

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 8 του ν. 1284/1982 «Ρύθμιση ορισμένων μισθολογικών, φορολογικών, δασμολογικών και δημοσιολογιστικών θεμάτων» (Α 114), με το οποίο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως σεισμοί, πλημμύρες ή άλλες θεομηνίες, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να παρατείνει: α) τις προθεσμίες καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ. και β) τις προθεσμίες καταβολής δόσεων νομοθετικών ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση και μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης.

2. Την παρ. 5 του άρθρου πέμπτου του ν. 2275/1994 «Κύρωση των από 31.12.1993 και 06.07.1994 πέντε δανειακών Συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατάξεις» (Α 238).

3. Τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/ 2022, Α 190).

4. Τον ν. 5104/2024 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α 58).

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α 181).

6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β 4738).

7. Τον ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α 94) και ιδίως το άρθρο 41.

8. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 131).

9. Την υπό στοιχεία 102916/10.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεοχάρη Θεοχάρη» (Β4441).

10. Το υπ αρ. 132/23.11.2023 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής όσον αφορά μόνο στους πληγέντες από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023, όπως κάθε φορά επικαιροποιείται.

11. Το υπ αρ. 177/22.12.2023 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής όσον αφορά μόνο στους πληγέντες από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023, όπως κάθε φορά επικαιροποιείται.

12. Το υπ αρ. 179/01.05.2024 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής όσον αφορά μόνο στους πληγέντες από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023, όπως κάθε φορά επικαιροποιείται.

13. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία Α. 1143/2023 (Β 5599) απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Α. 1188/30.11.2023 (Β 6720), Α. 1216/29.12.2023 (Β 7465) και Α. 1056/12.04.2024 (Β 2329) όμοιες αποφάσεις, λόγω της ανάγκης συνεχόμενης στήριξης των πληγέντων.

14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

1. Το άρθρο 1 της υπό στοιχεία Α.1143/21.09.2023 (Β 5599) απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

«Αρθρο 1

1. Σε ό,τι αφορά τις περιοχές:

i. Δημοτική Κοινότητα Αέρινου της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, Δήμος Αλοννήσου και Δήμος Σκοπέλου της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ii. Δημοτική Κοινότητα Μ. Περιβολακίου της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας

Θεσσαλίας.

iii. Δημοτικές Κοινότητες Βελεστίνου και Αγίου Γεωργίου της Δημοτικής Ενότητας Φερών, Δημοτικές Κοινότητες Καναλιών, Κερασιάς, Στεφανοβικείου και Ριζομύλου της Δημοτικής Ενότητας Κάρλας και Δημοτική Ενότητα Κεραμιδιού του Δήμου Ρήγα Φεραίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

iv. Δημοτική Κοινότητα Περιβλέπτου της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ν. Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

vi. Δήμος Νοτίου Πηλίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ειδικότερα Κοινότητες Αργαλαστής, Μετοχίου και Ξινόβρυσης της Δημοτικής Ενότητας Αργαλαστής, Κοινότητες Αφετών, Νεοχωρίου, Συκής, Πρόπαν (Καλαμακίου) και Λαμπινούς της Δημοτικής Ενότητας Αφετών, Κοινότητα Τρικερίου της Δημοτικής Ενότητας Τρικερίου, Κοινότητες Μηλε-ών, Βυζίτσας, Πινακατών, Καλών Νερών, Αγίου Γεωργίου Νηλείας της Δημοτικής Ενότητας Μηλεών, Κοινότητες Λαύκου, Μηλίνας και Προμυρίου της Δημοτικής Ενότητας Σηπιάδος.

vii. Δήμος Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

viii. Δήμος Αλμυρού της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ix. Δήμος Σκιάθου της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

x. Δημοτικές Ενότητες Ιστιαίας, Αιδηψού, Αρτεμισίου και Ωρεών του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

xi. Δήμος Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και Δημοτική Κοινότητα Μεγάλου Ελευθεροχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς, Δημοτική Κοινότητα Βερδικούσιας της Δημοτικής Ενότητας Βερδικούσιας, Δημοτική Κοινότητα Κρανέας της Δημοτικής Ενότητας Αντιχασίων, Δημοτικές Κοινότητες Καρυάς, Κρυόβρυσης, Συκαμινέας της Δημοτικής Ενότητας Καρυάς του Δήμου Ελασσόνας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

xii. Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

xiii. Δημοτικές Ενότητες Καλλιφωνίου, Κάμπου, Καρδίτσας και Μητρόπολης του Δήμου Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

xiv. Δήμος Μουζακίου της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

χν. Δημοτική Ενότητα Ιτάμου του Δήμου Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

xvi. Δήμος Σοφάδων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

χνϊϊ. Δήμος Παλαμά της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

xviii. Δήμος Λίμνης Πλαστήρα της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

xix. Δήμος Αργιθέας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

xx. Δήμος Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

xxi. Δήμος Τεμπών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

χχϊϊ. Δήμος Κιλελέρ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

xxiii. Δήμος Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

xxiv. Δήμος Αγιάς της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

xxv. Δήμος Φυλής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

α. Παρατείνονται μέχρι και 29.12.2023 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 04.09.2023 μέχρι και 29.12.2023, των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στις περιοχές της παρούσας παραγράφου που δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρ. Ιβ του παρόντος άρθρου και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσας απόφασης.

β. Παρατείνονται μέχρι και την 30.09.2024 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./ΚΕΜΕΕΠ/ ΚΕΦΟΜΕΠ/ΚΕΒΕΙΣ οφειλών, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 04.09.2023 μέχρι και 30.09.2024, των φυσικών προσώπων για τα οποία πιστοποιείται ότι έχουν υποστεί ζημιές στις κατοικίες τους στο πλαίσιο της ένταξης τους στο σχήμα παροχής στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσκευής και των επιχειρήσεων που πιστοποιούνται ως πληγείσες με σχετική βεβαίωση της Περιφέρειας, σύμφωνα με τους πίνακες των υπ αρ. 132/23.11.2023, 177/22.12.2023 και 179/01.05.2024 εγγράφων του Γενικού Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής όσον αφορά στους πληγέντες από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023, τα στοιχεία των οποίων (ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο/επωνυμία) έχουν ταυ-τοποιηθεί από την ΑΑΔΕ, με κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στις περιοχές της παρούσας παραγράφου.

2. Σε ό,τι αφορά τις περιοχές:

i. Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων του Δήμου Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

ii. Δημοτικές Ενότητες Νηλέως και Κηρέως του Δήμου Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

iii. Δημοτική Κοινότητα Αλμυροποτάμου της Δημοτικής Ενότητας Στυραίων του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

iv. Δήμος Ερμιονίδας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

v. Δήμος Σπετσών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

vi. Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

vii. Δημοτικές Κοινότητες Μετσόβου, Ανήλιου και Βοτονοσίου της Δημοτικής Ενότητας Μετσόβου και Δημοτική Ενότητα Μηλέας του Δήμου Μετσόβου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.

α. Παρατείνονται μέχρι και την 29.12.2023 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ. ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 05.09.2023 μέχρι και 29.12.2023, των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στις περιοχές της παρούσας παραγράφου που δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρ. 2β του παρόντος άρθρου και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσας απόφασης.

β. Παρατείνονται μέχρι και την 30.09.2024 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ. ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 05.09.2023 μέχρι και 30.09.2024, των φυσικών προσώπων για τα οποία πιστοποιείται ότι έχουν υποστεί ζημιές στις κατοικίες τους στο πλαίσιο της ένταξης τους στο σχήμα παροχής στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσκευής και των επιχειρήσεων που πιστοποιούνται ως πληγείσες με σχετική βεβαίωση της Περιφέρειας, σύμφωνα με τους πίνακες των υπ αρ. 132/23.11.2023, 177/22.12.2023 και 179/01.05.2024 εγγράφων του Γενικού Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής όσον αφορά στους πληγέντες από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023, τα στοιχεία των οποίων (ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο/ επωνυμία) έχουν ταυτοποιηθεί από την ΑΑΔΕ, με κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στις περιοχές της παρούσας παραγράφου.

3. Σε ό,τι αφορά τις περιοχές:

i. Δήμος Τροιζηνίας - Μεθάνων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

ii. Δημοτική Ενότητα Ελάτειας του Δήμου Αμφίκλειας -Ελάτειας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

iii. Δήμος Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

iv. Δήμος Αίγινας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

v. Δημοτικές Κοινότητες Νέας Επιδαύρου, Αρχαίας Επιδαύρου και Δήμαινας του Δήμου Επιδαύρου της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

vi. Δήμος Σαρωνικού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

vii. Δήμος Δομοκού της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

viii. Δήμος Στυλίδας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ix. Δήμος Μακρακώμης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

α. Παρατείνονται μέχρι και την 29.12.2023 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./ΚΕΜΕΕΠ/ΚΕΦΟΜΕΠ/ΚΕΒΕΙΣ οφειλών, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 06.09.2023 μέχρι και 29.12.2023, των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στις περιοχές της παρούσας παραγράφου που δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρ. 3β του παρόντος άρθρου και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσας απόφασης.

β. Παρατείνονται μέχρι και την 30.09.2024 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./ΚΕΜΕΕΠ/ΚΕΦΟΜΕΠ/ΚΕΒΕΙΣ οφειλών, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 06.09.2023 μέχρι και 30.09.2024, των φυσικών προσώπων για τα οποία πιστοποιείται ότι έχουν υποστεί ζημιές στις κατοικίες τους στο πλαίσιο της ένταξης τους στο σχήμα παροχής στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσκευής και των επιχειρήσεων που πιστοποιούνται ως πληγείσες με σχετική βεβαίωση της Περιφέρειας, σύμφωνα με τους πίνακες των υπ αρ. 132/23.11.2023, 177/22.12.2023 και 179/01.05.2024 εγγράφων του Γενικού Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής όσον αφορά στους πληγέντες από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023, τα στοιχεία των οποίων (ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο/επωνυμία) έχουν ταυτοποιηθεί από την ΑΑΔΕ, με κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στις περιοχές της παρούσας παραγράφου.

4. Οι δόσεις ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής που λήγουν ή έληξαν από:

α. 04.09.2023 μέχρι και 04.12.2023 για τα πρόσωπα της παρ. Ια. του παρόντος άρθρου

β. 04.09.2023 μέχρι και 04.09.2024 για τα πρόσωπα της παρ. 1β. του παρόντος άρθρου

γ. 05.09.2023 μέχρι και 05.12.2023 για τα πρόσωπα της παρ. 2α. του παρόντος άρθρου

δ. 05.09.2023 μέχρι και 05.09.2024 για τα πρόσωπα της παρ. 2β. του παρόντος άρθρου

ε. 06.09.2023 μέχρι και 06.12.2023 για τα πρόσωπα της παρ. 3α. του παρόντος άρθρου

στ. 06.09.2023 μέχρι και 06.09.2024 για τα πρόσωπα της παρ. 3β. του παρόντος άρθρου

παρατείνονται μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης.

Η πρώτη δόση της ρύθμισης από εκείνες τις δόσεις για τις οποίες χορηγείται παράταση καταβολής καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής. Οι επόμενες παραταθείσες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης παραταθείσας. Η συνολική διάρκεια για τις ρυθμίσεις αυτές παρατείνεται κατά τους μήνες της χορηγηθείσας παράτασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις της εκάστοτε ρύθμισης τμηματικής καταβολής.

5. Τυχόν καταβληθείσες προσαυξήσεις/τόκοι/επιβα-ρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής που επιβλήθηκαν στις οφειλές των παρ. 1β, 2β και 3β του παρόντος άρθρου από τις 29.03.2024 μέχρι την ημερομηνία ισχύος της παρούσας, επιστρέφονται ύστερα από σχετική αίτηση του φορολογούμενου στην αρμόδια υπηρεσία. Αντίστοιχα, ρυθμίσεις των παρ. 4β., 4δ. και 4στ. του παρόντος άρθρου που τυχόν απωλέσθηκαν από τις 04.03.2024, 05.03.2024 και 06.03.2024 μέχρι την ημερομηνία ισχύος της παρούσας αναβιώνουν ύστερα από σχετική αίτηση του φορολογούμενου προς την αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου εν συνεχεία αυτές να ενταχθούν στις διατάξεις της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

6. Αναστέλλεται μέχρι και την:

α. 04.12.2023 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 04.09.2023 οφειλών των προσώπων και οντοτήτων της παρ. 1α. του παρόντος άρθρου

β. 04.09.2024 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 04.09.2023 οφειλών των προσώπων και οντοτήτων της παρ. 1β. του παρόντος άρθρου

γ. 05.12.2023 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 05.09.2023 οφειλών των προσώπων και οντοτήτων της παρ. 2α. του παρόντος άρθρου

δ. 05.09.2024 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 05.09.2023 οφειλών των προσώπων και οντοτήτων της παρ. 2β. του παρόντος άρθρου

ε. 06.12.2023 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 06.09.2023 οφειλών των προσώπων και οντοτήτων της παρ. 3α. του παρόντος άρθρου

στ. 06.09.2024 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 06.09.2023 οφειλών των προσώπων και οντοτήτων της παρ. 3β. του παρόντος άρθρου»

2. Το άρθρο 2 της υπό στοιχεία Α.1143/2023 (Β 5599) απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

«Αρθρο 2

1. Παρατείνονται μέχρι και 30.09.2024 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./ Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 04.09.2023 μέχρι και 30.09.2024, των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση σε περιοχές που έχουν πληγεί καθολικά από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023, οι οποίες περιλαμβάνονται στα υπό στοιχεία 4515 Φ/09.09.2023 και υπ αρ. 4275/09.09.2023 έγγραφα του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας.

2. Οι δόσεις ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής που λήγουν ή έληξαν από 04.09.2023 μέχρι και 04.09.2024 για τα πρόσωπα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παρατείνονται μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης.

Η πρώτη δόση της ρύθμισης από εκείνες τις δόσεις για τις οποίες χορηγείται παράταση καταβολής καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής. Οι επόμενες παραταθείσες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης παραταθείσας. Η συνολική διάρκεια για τις ρυθμίσεις αυτές παρατείνεται κατά τους μήνες της χορηγηθεί-σας παράτασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις της εκάστοτε ρύθμισης τμηματικής καταβολής.

3. Τυχόν καταβληθείσες προσαυξήσεις/τόκοι/επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής που επιβλήθηκαν στις οφειλές της παρ. 1 του παρόντος άρθρου από τις 29.03.2024 μέχρι την ημερομηνία ισχύος της παρούσας, επιστρέφονται ύστερα από σχετική αίτηση του φορολογούμενου στην αρμόδια υπηρεσία. Αντίστοιχα, ρυθμίσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου που τυχόν απωλέσθηκαν από τις 04.03.2024 μέχρι την ημερομηνία ισχύος της παρούσας αναβιώνουν ύστερα από σχετική αίτηση του φορολογούμενου προς την αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου εν συνεχεία αυτές να ενταχθούν στις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

4. Αναστέλλεται μέχρι και 04.09.2024 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 04.09.2023 οφειλών των προσώπων και οντοτήτων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.»

3. Το άρθρο 3 της υπό στοιχεία Α.1143/2023 (Β 5599) απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

«Αρθρο 3

1. Παρατείνονται μέχρι και την 30.09.2024 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ. ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 04.09.2023 μέχρι και 30.09.2024:

α. των επιχειρήσεων που σχετίζονται με την τουριστική βιομηχανία (καταλύματα, εστίαση, τουριστικές επιχειρήσεις) και έχουν ενεργό, Κύριο ή Δευτερεύοντα, κωδικό δραστηριότητας στις 04.09.2023 που έχει δηλωθεί μέχρι και την 30.11.2023 στο Μητρώο από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, με έδρα ή εγκατάσταση στις κάτωθι περιοχές που επλήγησαν λόγω (α) της μη ασφαλούς οδικής πρόσβασης και (β) της ακαταλληλότητας των υδάτων:

i. Δημοτικές Κοινότητες Μορφοβουνίου, Κερασέας, Λαμπερού, Μεσενικόλα και Μοσχάτου της Δημοτικής Ενότητας Πλαστήρα και Δημοτικές Κοινότητες Πεζούλας, Καρβασαρά, Καρίτσης Δολόπων, Κρυονερίου, Μπελοκο-μίτης, Νεοχωρίου και Φυλακτής της Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

ii. Δημοτικές Κοινότητες Ελάτης, Νεραιδοχωρίου και Περτουλίου της Δημοτικής Ενότητας Αιθηκών του Δήμου Πύλης

iii. Δημοτικές Ενότητες Αγριάς, Ιωλκού, Πορταριάς, Αρτέμιδος και Μακρινίτσης του Δήμου Βόλου

iv. Δήμος Νοτίου Πηλίου

v. Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου

vi. Δημοτική Κοινότητα Στομίου της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών, Οικισμός Κάτω Σωτηρίτσα της Δημοτικής Κοινότητας Σωτηρίτσης, οικισμοί Βελίκα, Παλιούρια, Κουτσουπιά και Κόκκινο Νερό Μελιβοίας της Δημοτικής Κοινότητας Μελιβοίας, οικισμοί Αγιόκαμπος και Κάτω Πολυδένδρι της Δημοτικής Κοινότητας Σκήτης, της Δημοτικής Ενότητας Μελιβοίας, Οικισμός Αλεξανδρινή της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιοπύργου της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών του Δήμου Αγιάς

vii. Οικισμοί Νέα Μεσάγκαλα και Καστρί Λουτρό της Δημοτικής Κοινότητας Αιγάνης της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Ολύμπου του Δήμου Τεμπών

viii. Δημοτικές Κοινότητες Καλλιρρόης, Αγίας Παρασκευής, Ανθούσης, Κατάφυτου (οικισμοί Κατάφυτο, Μη-λέα), Κρανέας (οικισμοί Κρανέα, Δολιανά, Κονάκια), Πο-λυθέας, Στεφανίου και Χαλικίου της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου του Δήμου Μετεώρων,

β. των επιχειρήσεων με καταλύματα (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια) που έχουν ενεργό, Κύριο ή Δευτε-ρεύοντα, κωδικό δραστηριότητας στις 04.09.2023 που έχει δηλωθεί μέχρι και την 30.11.2023 στο Μητρώο από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, και έδρα ή εγκατάσταση στις κάτωθι περιοχές που επλήγησαν μόνο ή κυρίως λόγω της ακαταλληλότητας των υδάτων:

1. Δημοτική Κοινότητα Πύλης της Δημοτικής Ενότητας Πύλης του Δήμου Πύλης

ii. Δημοτικές Ενότητες Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου

iii. Δημοτικές Ενότητες Κάτω Ολύμπου και Αμπελακίων του Δήμου Τεμπών (εκτός των περιοχών που είναι στην περ. νϊϊ. της παρ. ϊα. του παρόντος άρθρου) και

γ. των αλιέων και των επιχειρήσεων εμπορίας αλιευμάτων που έχουν ενεργό, Κύριο ή Δευτερεύοντα, κωδικό δραστηριότητας στις 04.09.2023 που έχει δηλωθεί μέχρι και την 30.11.2023 στο Μητρώο από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, και έδρα ή εγκατάσταση στις κάτωθι περιοχές που επλήγησαν λόγω των επιπτώσεων στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλίας:

ϊ. Δήμος Βόλου

ii. Δήμος Νοτίου Πηλίου

iii. Δήμος Αλμυρού

iv. Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου

ν. Δήμος Ρήγα Φεραίου

vi. Δήμος Τεμπών

vii. Δήμος Αγιάς

2. Οι δόσεις ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής που λήγουν ή έληξαν από 04.9.2023 μέχρι και 04.09.2024 για τα πρόσωπα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παρατείνονται μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης.

Η πρώτη δόση της ρύθμισης από εκείνες τις δόσεις για τις οποίες χορηγείται παράταση καταβολής καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής. Οι επόμενες παραταθείσες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης παραταθείσας. Η συνολική διάρκεια για τις ρυθμίσεις αυτές παρατείνεται κατά τους μήνες της χορηγηθείσας παράτασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις της εκάστοτε ρύθμισης τμηματικής καταβολής.

3. Τυχόν καταβληθείσες προσαυξήσεις/τόκοι/επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής που επιβλήθηκαν στις οφειλές της παρ. 1 του παρόντος άρθρου από τις 29.03.2024 μέχρι την ημερομηνία ισχύος της παρούσας, επιστρέφονται ύστερα από σχετική αίτηση του φορολογούμενου στην αρμόδια υπηρεσία. Αντίστοιχα, ρυθμίσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου που τυχόν απωλέσθηκαν από τις 04.03.2024 μέχρι την ημερομηνία ισχύος της παρούσας αναβιώνουν ύστερα από σχετική αίτηση του φορολογούμενου προς την αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου εν συνεχεία αυτές να ενταχθούν στις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

4. Αναστέλλεται μέχρι και την 04.09.2024 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 04.09.2023 οφειλών των προσώπων και οντοτήτων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.».

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων.

ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΤΑΞΕΙΣ NACE

ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΕΣ
CPA

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

         

Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

 

55.10

     

Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

   

55.10.1

   

Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, με καθημερινή καθαριότητα (εκτός της χρονομεριστικής μίσθωσης)

     

55.10.10

 

Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, με καθημερινή καθαριότητα (εκτός της χρονομεριστικής μίσθωσης)

       

55.10.10.01

Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου. B κατηγορίας και κάτω, με εστιατόριο

       

55.10.10.02

Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου. B κατηγορίας και κάτω, χωρίς εστιατόριο

       

55.10.10.03

Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και A κατηγορίας, με εστιατόριο

       

55.10.10.04

Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και A κατηγορίας, χωρίς εστιατόριο

         

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

 

55.20

     

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

   

55.20.1

   

Υπηρεσίες καταλυμάτων διακοπών και άλλων τύπων καταλύματος σύντομης διάρκειας

     

55.20.11

 

Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες σε ξενώνες νεότητας και σε αυτόνομες ενότητες διακοπών

       

55.20.11.01

Υπηρεσίες εκμίσθωσης μικρής διάρκειας δωματίων σπιτιών

       

55.20.11.03

Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών

       

55.20.11.04

Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια

       

55.20.11.05

Υπηρεσίες ενοικίασης έως επτά (7) επιπλωμένων δωματίων για μικρή διάρκεια

     

55.20.12

 

Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες σε ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης

     

55.20.19

 

Άλλες υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, χωρίς καθημερινή καθαριότητα

       

55.20.19.01

Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μικρής διάρκειας, χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών

         

Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

 

55.30

     

Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

   

55.30.1

   

Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπιγκ), εγκαταστάσεων για οχήματα αναψυχής (τροχόσπιτα) και ρυμουλκούμενα οχήματα (τρέιλερ)

     

55.30.11

 

Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπιγκ)

     

55.30.12

 

Υπηρεσίες εγκαταστάσεων για οχήματα αναψυχής (τροχόσπιτα) και ρυμουλκούμενα οχήματα (τρέιλερ)

       

55.30.12.01

Υπηρεσίες μακρόχρονης μίσθωσης χώρου για τροχόσπιτα

 

55.90.13

_

Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε άλλα μεταφορικά μέσα

     

55.90.19

 

Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.

       

55.90.19.01

Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών

         

Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

 

56.10

     

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

   

56.10.1

   

Υπηρεσίες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

     

56.10.11

 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου

       

56.10.11.01

Υπηρεσίες καφεζαχαροπλαστείου, με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο

       

56.10.11.02

Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου

       

56.10.11.03

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, ψησταριά, με ζωντανή μουσική από ορχήστρα τριών τουλάχιστον οργάνων, [που υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/2003 (ΦΕΚ B' 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά], με παροχή σερβιρίσματος

       

56.10.11.04

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, ψησταριά, χωρίς ζωντανή μουσική ή με ορχήστρα λιγότερη των τριών οργάνων [που δεν υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/2003 (ΦΕΚ B' 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά], με παροχή σερβιρίσματος

       

56.10.11.05

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ - φουντ), με παροχή σερβιρίσματος

       

56.10.11.06

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης - κοσμική ταβέρνα

       

56.10.11.07

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από οινεστιατόριο ή οινομαγειρείο (οικογενειακή επιχείρηση, χωρίς προσωπικό)

       

56.10.11.08

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από πιτσαρία, με παροχή σερβιρίσματος

       

56.10.11.09

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλεία - σουβλατζίδικα, με παροχή σερβιρίσματος

       

56.10.11.10

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο με παροχή σερβιρίσματος

       

56.10.11.11

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, με παροχή σερβιρίσματος

       

56.10.11.12

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο

       

56.10.11.13

Υπηρεσίες παροχής γλυκών, παγωτών κλπ από ζαχαροπλαστείο, γαλακτοζαχαροπλαστείο, καφεζαχαροπλαστείο, με παροχή σερβιρίσματος

     

56.10.12

 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων σε βαγόνι-εστιατόριο και σε πλοία

       

56.10.12.01

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο, που βρίσκεται σε πλοίο

     

56.10.13

 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων σε εστιατόρια αυτοεξυπηρέτησης (self service)

       

56.10.13.01

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ-φουντ), με παροχή καθίσματος, αλλά όχι σερβιρίσματος

       

56.10.13.02

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, πιτσαρία κλπ χωρίς ζωντανή μουσική, με παροχή καθίσματος αλλά όχι σερβιρίσματος

       

56.10.13.03

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλείο - σουβλατζίδικο με παροχή καθίσματος αλλά όχι σερβιρίσματος

       

56.10.13.04

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο, με παροχή καθίσματος αλλά όχι σερβιρίσματος

     

56.10.19

 

Άλλες υπηρεσίες παροχής γευμάτων

       

56.10.19.01

Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από κινητές καντίνες, που λειτουργούν υπαίθρια (ή εξυπηρετούν υπαίθριες εκδηλώσεις)

       

56.10.19.02

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ-φουντ), χωρίς παροχή καθίσματος

       

56.10.19.03

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλείο - σουβλατζίδικο). χωρίς παροχή καθίσματος

       

56.10.19.04

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο

       

56.10.19.05

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο γηπέδου

       

56.10.19.06

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο θεάτρου ή κινηματογράφου

       

56.10.19.07

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο, που βρίσκεται σε αεροδρόμια, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους δημόσιους χώρους

       

56.10.19.08

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, ουζερί, καφέ-ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο, καφέ-μπαρ, καφετέρια, χωρίς παροχή καθίσματος

       

56.10.19.09

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών σε υπαίθριες εκδηλώσεις, όχι από κινητές καντίνες

       

56.10.19.10

Υπηρεσίες που παρέχονται από αλλαντοζυθοπωλείο

       

56.10.19.11

Υπηρεσίες που παρέχονται από εστιατόρια, που πωλούν μερίδες φαγητού σε πακέτα

       

56.10.19.12

Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα αναψυκτηρίων. χωρίς παροχή καθίσματος

       

56.10.19.13

Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα που πωλούν σουβλάκια, σάντουιτς και τα συναφή, χωρίς παροχή καθίσματος

       

56.10.19.14

Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα πώλησης παγωτών ή άλλων γλυκών, χωρίς παροχή καθίσματος

       

56.10.19.15

Υπηρεσίες πώλησης πίτσας σε πακέτο

         

Υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

 

56.21

     

Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

   

56.21.1

   

Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering)

     

56.21.11

 

Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering) ιδιωτικών οικιών

       

56.21.11.01

Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων - εκδηλώσεων (catering) σε ιδιωτικές οικίες

     

56.21.19

 

Άλλες υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering)

       

56.21.19.01

Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων - εκδηλώσεων (catering) σε επαγγελματικούς χώρους

 

56.29

     

Άλλες υπηρεσίες εστίασης

   

56.29.1

   

Υπηρεσίες εστιατορίου επί συμβάσει

     

56.29.11

 

Υπηρεσίες εστιατορίου επί συμβάσει για μεταφορικές εταιρείες

       

56.29.11.01

Υπηρεσίες εφοδιασμού αεροσκαφών με έτοιμα φαγητά

       

56.29.11.02

Υπηρεσίες εφοδιασμού σκαφών αναψυχής με έτοιμα φαγητά

       

56.29.11.03

Υπηρεσίες τροφοδοσίας με έτοιμα φαγητά σκαφών αναψυχής, ιδιωτικών αεροσκαφών και οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου ιδιωτικής χρήσης

     

56.29.19

 

Άλλες υπηρεσίες εστιατορίου επί συμβάσει

       

56.29.19.01

Υπηρεσίες μάγειρα (με σύμβαση έργου)

   

56.29.2

   

Υπηρεσίες καντίνας

     

56.29.20

 

Υπηρεσίες καντίνας

       

56.29.20.01

Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες

       

56.29.20.02

Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων

       

56.29.20.03

Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες εργοστάσιων ή γραφείων

       

56.29.20.04

Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία)

       

56.29.20.05

Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια

         

Δραστηριότητες παροχής ποτών

 

56.30

     

Δραστηριότητες παροχής ποτών

   

56.30.1

   

Υπηρεσίες παροχής ποτών

     

56.30.10

 

Υπηρεσίες παροχής ποτών

       

56.30.10.01

Υπηρεσίες μπαρ, που παρέχονται από χορευτικό κέντρο

       

56.30.10.02

Υπηρεσίες που παρέχονται από άλλα καταστήματα πώλησης ποτών με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο

       

56.30.10.03

Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο

       

56.30.10.04

Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ

       

56.30.10.05

Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, με τεχνικά ή μηχανικά παιχνίδια

       

56.30.10.06

Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια

       

56.30.10.07

Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια

       

56.30.10.08

Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet-cafe)

       

56.30.10.09

Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ

       

56.30.10.10

Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - καφωδείο

       

56.30.10.11

Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - μπουάτ

       

56.30.10.12

Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - ντισκοτέκ

       

56.30.10.13

Υπηρεσίες που παρέχονται από μπαρ ξενοδοχείων

       

56.30.10.14

Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο

         

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

 

79.11

     

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

   

79.11.1

   

Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς

     

79.11.11

 

Υπηρεσίες κράτησης για αεροπορικές γραμμές

       

79.11.11.01

Υπηρεσίες πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων με προμήθεια

     

79.11.12

 

Υπηρεσίες κράτησης για σιδηροδρόμους

     

79.11.13

 

Υπηρεσίες κράτησης για λεωφορεία

     

79.11.14

 

Υπηρεσίες κράτησης για ενοικίαση οχημάτων

     

79.11.19

 

Άλλες υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς

       

79.11.19.01

Υπηρεσίες πώλησης ατμοπλοϊκών εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων με προμήθεια

       

79.11.19.02

Υπηρεσίες πώλησης ατμοπλοϊκών εισιτηρίων εξωτερικού με προμήθεια, από πρακτορείο ταξιδίων

       

79.11.19.03

Υπηρεσίες πώλησης τουριστικών εισιτηρίων γενικά, με προμήθεια

   

79.11.2

   

Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλύματος, κρουαζιέρων και οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)

     

79.11.21

 

Υπηρεσίες κράτησης για κατάλυμα

     

79.11.22

 

Υπηρεσίες κράτησης για κρουαζιέρες

     

79.11.23

 

Υπηρεσίες κράτησης για οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)

       

79.11.23.01

Υπηρεσίες μεσιτείας για οργανωμένες περιηγήσεις με παροχή καταλύματος

 

79.12

     

Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

   

79.12.1

   

Υπηρεσίες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

     

79.12.11

 

Υπηρεσίες γραφείων διοργάνωσης οργανωμένων περιηγήσεων (ταξιδιωτικών πακέτων)

       

79.12.11.01

Υπηρεσίες διοργάνωσης περιηγήσεων (πρακτορείο ταξιδίων) για οργανωμένο τουρισμό από το εξωτερικό

     

79.12.12

 

Υπηρεσίες διαχειριστών περιηγήσεων

         

Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

 

79.90

     

Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

   

79.90.1

   

Υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών

     

79.90.11

 

Υπηρεσίες τουριστικής προβολής

     

79.90.12

 

Υπηρεσίες ενημέρωσης επισκεπτών

   

79.90.2

   

Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών

     

79.90.20

 

Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών

   

79.90.3

   

Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.

     

79.90.31

 

Υπηρεσίες ανταλλαγών χρονομεριστικής μίσθωσης

     

79.90.32

 

Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους

     

79.90.39

 

Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.

         

Αλιεία

 

03.11

     

Θαλάσσια αλιεία

   

03.11.1

   

Αλιεία ψαριών, που διαθέτονται ζώντα

     

03.11.11

 

Αλιεία καλλωπιστικών ψαριών, που διαθέτονται ζώντα

     

03.11.12

 

Αλιεία ψαριών θάλασσας, μη εκτρεφόμενων, που διαθέτονται ζώντα

   

03.11.2

   

Αλιεία ψαριών, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης

     

03.11.21

 

Αλιεία ψαριών θάλασσας, μη εκτρεφόμενων, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης

       

03.11.21.01

Υπερπόντια αλιεία ψαριών, [που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης]

   

03.11.3

   

Αλιεία καρκινοειδών, που διαθέτονται μη κατεψυγμένα

     

03.11.31

 

Αλιεία καρκινοειδών, μη καλλιεργούμενων, που διαθέτονται μη κατεψυγμένα

   

03.11.4

   

Αλιεία μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, που διαθέτονται ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης

     

03.11.41

 

Αλιεία στρειδιών, μη καλλιεργούμενων, που διαθέτονται ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης

     

03.11.42

 

Αλιεία άλλων μαλακίων και υδρόβιων ασπόνδυλων, μη καλλιεργούμενων, που διαθέτονται ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης

   

03.11.5

   

Αλιεία φυσικών μαργαριταριών, που διαθέτονται ακατέργαστα

     

03.11.51

 

Αλιεία φυσικών μαργαριταριών, που διαθέτονται ακατέργαστα

   

03.11.6

   

Αλιεία άλλων υδρόβιων φυτών, ζώων και των προϊόντων τους

     

03.11.61

 

Αλιεία κοραλλιών και παρόμοιων προϊόντων, οστράκων μαλακίων, καρκινοειδών ή εχινόδερμων και οστών σουπιών

     

03.11.62

 

Αλιεία φυσικών σφουγγαριών ζωικής προέλευσης

     

03.11.63

 

Αλιεία φυκιών και άλλων αλγών, μη καλλιεργούμενων

     

03.11.69

 

Αλιεία άλλων υδρόβιων φυτών, ζώων και των προϊόντων τους π.δ.κ.α.

   

03.11.7

   

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την αλιεία

     

03.11.71

 

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την αλιεία

       

03.11.71.01

Υπηρεσίες λεύκανσης φυσικών σφουγγαριών

 

03.12

     

Αλιεία γλυκών υδάτων

   

03.12.1

   

Αλιεία ψαριών γλυκών υδάτων, μη εκτρεφόμενων, που διαθέτονται ζώντα

     

03.12.13

 

Αλιεία ψαριών γλυκών υδάτων, μη εκτρεφόμενων, που διαθέτονται ζώντα

   

03.12.2

   

Αλιεία ψαριών γλυκών υδάτων, μη εκτρεφόμενων, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης

     

03.12.22

 

Αλιεία ψαριών γλυκών υδάτων, μη εκτρεφόμενων, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης

03.2

       

Υδατοκαλλιέργεια

 

03.21

     

Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια

   

03.21.1

   

Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών θαλάσσης, που διαθέτονται ζώντα

     

03.21.14

 

Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών θαλάσσης, που διαθέτονται ζώντα

   

03.21.2

   

Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών θαλάσσης, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης

     

03.21.23

 

Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών θαλάσσης, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης

       

03.21.23.01

Καλλιέργεια λαβρακιού

       

03.21.23.02

Καλλιέργεια πέστροφας

   

03.21.3

   

Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια καλλιεργούμενων καρκινοειδών, που διαθέτονται μη κατεψυγμένα

     

03.21.32

 

Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια καλλιεργούμενων καρκινοειδών, που διαθέτονται μη κατεψυγμένα

   

03.21.4

   

Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, που διαθέτονται ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης

     

03.21.43

 

Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια στρειδιών, που διαθέτονται ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης

     

03.21.44

 

Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια άλλων μαλακίων και υδρόβιων ασπόνδυλων, που διαθέτονται ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης

       

03.21.44.01

Καλλιέργεια μαλακίων και μαλακόστρακων

       

03.21.44.02

Καλλιέργεια μυδιών

       

03.21.44.03

Οστρακοκαλλιέργεια

   

03.21.5

   

Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια μαργαριταριών, που διαθέτονται ακατέργαστα

     

03.21.51

 

Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια μαργαριταριών, που διαθέτονται ακατέργαστα

   

03.21.6

   

Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια άλλων υδρόβιων φυτών, ζώων και των προϊόντων τους

     

03.21.64

 

Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια φυκιών και άλλων αλγών

   

03.21.7

   

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την υδατοκαλλιέργεια

     

03.21.72

 

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την υδατοκαλλιέργεια

 

03.22

     

Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων

   

03.22.1

   

Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών, γλυκών υδάτων, που διαθέτονται ζώντα

     

03.22.15

 

Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών, γλυκών υδάτων, που διαθέτονται ζώντα

       

03.22.15.01

Εκτροφή διακοσμητικών ψαριών

   

03.22.2

   

Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών, γλυκών υδάτων, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης

     

03.22.24

 

Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών, γλυκών υδάτων, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης

           
           

10.2

       

Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

 

10.20

     

Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

   

10.20.1

   

Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, που διαθέτονται νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

     

10.20.11

 

Επεξεργασία και συντήρηση φιλέτων και άλλου κρέατος ψαριών (τεμαχισμένων ή μη), που διαθέτονται νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

     

10.20.12

 

Επεξεργασία και συντήρηση συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου που διαθέτονται, νωπά ή απλής ψύξης

     

10.20.13

 

Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, που διαθέτονται κατεψυγμένα

     

10.20.14

 

Επεξεργασία και συντήρηση φιλέτων ψαριών, που διαθέτονται κατεψυγμένα

     

10.20.15

 

Επεξεργασία και συντήρηση σάρκας ψαριού, (έστω και τεμαχισμένης), που διαθέτεται κατεψυγμένη

     

10.20.16

 

Επεξεργασία και συντήρηση συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου, που διαθέτονται κατεψυγμένα

   

10.20.2

   

Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένων ή διατηρημένων- παραγωγή χαβιαριού και υποκατάστατων αυτού

     

10.20.21

 

Επεξεργασία και συντήρηση φιλέτων ψαριών αποξηραμένων, αλατισμένων ή σε άλμη αλλά όχι καπνιστών

     

10.20.22

 

Επεξεργασία και συντήρηση συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου, αποξηραμένων, καπνιστών, αλατισμένων ή σε άλμη, παραγωγή αλευριών, σκονών και συσσωματωμάτων με μορφή σβόλων (πελετών) ψαριών, κατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση

     

10.20.23

 

Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, αποξηραμένων, αλατισμένων ή μη, ή σε άλμη

       

10.20.23.01

Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών αλίπαστων

     

10.20.24

 

Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών και φιλέτων ψαριών, καπνιστών

     

10.20.25

 

Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένων ή διατηρημένων, εκτός από τα έτοιμα γεύματα με βάση το ψάρι

       

10.20.25.01

Παραγωγή παρασκευασμάτων και κονσερβών ψαριών

     

10.20.26

 

Επεξεργασία και συντήρηση χαβιαριού και υποκατάστατων αυτού

   

10.20.3

   

Επεξεργασία και συντήρηση καρκινοειδών, μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, που διαθέτονται κατεψυγμένα, παρασκευασμένα ή διατηρημένα

     

10.20.31

 

Επεξεργασία και συντήρηση καρκινοειδών, που διαθέτονται κατεψυγμένα

     

10.20.32

 

Επεξεργασία και συντήρηση μαλακίων, που διαθέτονται κατεψυγμένα, αποξηραμένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε άλμη, καπνιστά

     

10.20.33

 

Επεξεργασία και συντήρηση άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, που διαθέτονται κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άλμη, καπνιστά

     

10.20.34

 

Επεξεργασία και συντήρηση καρκινοειδών κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένων ή διατηρημένων- μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένων ή διατηρημένων

   

10.20.4

   

Επεξεργασία και συντήρηση αλευριών, σκονών και σβόλων (πελετών), και άλλων προϊόντων π.δ.κ.α. από ψάρια ή καρκινοειδή, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση

     

10.20.41

 

Παραγωγή αλευριών, σκονών και σβόλων (πελετών), από ψάρια ή καρκινοειδή, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση

     

10.20.42

 

Επεξεργασία και συντήρηση άλλων μη βρώσιμων προϊόντων ψαριών, καρκινοειδών, μαλακίων ή άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων

   

10.20.9

   

Κάπνισμα και άλλες υπηρεσίες διατήρησης και παρασκευής για την παραγωγή προϊόντων ψαριών- Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένων και διατηρημένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

     

10.20.91

 

Κάπνισμα και άλλες υπηρεσίες διατήρησης και παρασκευής για την παραγωγή προϊόντων ψαριών

     

10.20.99

 

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένων και διατηρημένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

   

 

 

46.17.11.27

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων, μη ζώντων

 

46.38

 

 

 

Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

 

 

46.38.1

 

 

Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

 

 

 

46.38.10

 

Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

 

 

 

 

46.38.10.01

Εξαγωγή εγχώριων νωπών ψαριών

 

 

 

 

46.38.10.02

Χονδρικό εμπόριο άλλων μαλακίων ή οστρακόδερμων και υδρόβιων ασπόνδυλων, ζώντων, νωπών ή απλής ψύξης

       

46.38.10.03

Χονδρικό εμπόριο διακοσμητικών ψαριών, ζωντανών

       

46.38.10.04

Χονδρικό εμπόριο καρκινοειδών μη κατεψυγμένων

       

46.38.10.05

Χονδρικό εμπόριο καρκινοειδών, κατεψυγμένων, μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, κατεψυγμένων, αποξηραμένων, αλατισμένων

       

46.38.10.06

Χονδρικό εμπόριο καρκινοειδών, μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, παρασκευασμένων ή διατηρημένων

Χονδρικό εμπόριο στρειδιών

Χονδρικό εμπόριο φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου, νωπών ή απλής ψύξης

 

46.38.10.07

 

46.38.10.08

       

46.38.10.09

Χονδρικό εμπόριο ψαριών αλίπαστων

       

46.38.10.10

Χονδρικό εμπόριο ψαριών αποξηραμένων, αλατισμένων ή σε άλμη, καπνιστών ψαριών, βρώσιμου ιχθυάλευρου

       

46.38.10.11

Χονδρικό εμπόριο ψαριών κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένων ή διατηρημένων, χαβιαριού

Χονδρικό εμπόριο ψαριών, ζώντων

Χονδρικό εμπόριο ψαριών, νωπών ή απλής ψύξης

Χονδρικό εμπόριο ψαριών, νωπών και κατεψυγμένων

Χονδρικό εμπόριο ψαριών, φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου, κατεψυγμένων

 

46.38.10.12

 

46.38.10.13

 

46.38.10.14

 

46.38.10.15

           
   
 

47.23

   

Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

   
   

47.23.1

   

Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

     

47.23.15

 

Λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων

       

47.23.15.01

Λιανικό εμπόριο άλλων μαλακίων ή οστρακόδερμων και υδρόβιων ασπόνδυλων, ζώντων, νωπών ή απλής ψύξης

       

47.23.15.02

Λιανικό εμπόριο καρκινοειδών, κατεψυγμένων, μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, κατεψυγμένων, αποξηραμένων, αλατισμένων

       

47.23.15.03

Λιανικό εμπόριο καρκινοειδών, μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, παρασκευασμένων ή διατηρημένων

Λιανικό εμπόριο καρκινοειδών, μη κατεψυγμένων

Λιανικό εμπόριο νωπών, απλής ψύξης και κατεψυγμένων ψαριών

Λιανικό εμπόριο στρειδιών

 

47.23.15.04

 

47.23.15.05

 

47.23.15.06

       

47.23.15.07

Λιανικό εμπόριο φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου, νωπών ή απλής ψύξης

       

47.23.15.08

Λιανικό εμπόριο ψαριών αποξηραμένων, αλατισμένων ή σε άλμη, καπνιστών ψαριών και βρώσιμου ιχθυάλευρου

       

47.23.15.09

Λιανικό εμπόριο ψαριών κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένων ή διατηρημένων, χαβιαριού

       

47.23.15.10

Λιανικό εμπόριο ψαριών, ζώντων

       

47.23.15.11

Λιανικό εμπόριο ψαριών, νωπών ή απλής ψύξης

       

47.23.15.12

Λιανικό εμπόριο ψαριών, φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου, κατεψυγμένων

           
           
       

47.59.58.09

Λιανικό εμπόριο ενυδρείων ψαριών

           
       

47.64.65.15

Λιανικό εμπόριο ειδών αλιείας γενικά

       

47.64.65.17

Λιανικό εμπόριο ειδών υποβρύχιας αλιείας και παρόμοιων ειδών

     

47.91.15

 

Λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου

           
     

47.99.15

 

Άλλο λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Μαΐου 2024

Ο Υφυπουργός
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

 

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1062/23.04.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2036/20.05.2024
Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α 248)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1082/20.05.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα: «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2035/15.05.2024
Εγκύκλιος παροχής οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/573 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 2024 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 και την κατάργηση του Kανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2034/16.05.2024
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εξέταση συνδρομής των προϋποθέσεων για την έκδοση απόφασης αδρανοποίησης των κατασχέσεων απαιτήσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4738/2020.
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο