Τρίτη, 28 Μαϊου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Πέμπτη 18 Απριλίου 2024
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2026/16.04.2024

Αντιμετώπιση ως προς τον ΦΠΑ του επιδόματος θέρμανσης που πιστώνεται στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2026/16.04.2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την αντιμετώπιση ως προς τον ΦΠΑ του επιδόματος θέρμανσης που πιστώνεται στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Παρέχονται διευκρινίσεις: για την αντιμετώπιση με ομοιόμορφο τρόπο της αποτύπωσης στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του επιδόματος θέρμανσης στον ηλεκτρισμό

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα εγκύκλιος αφορά τους Προμηθευτές-Παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας

Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με την αντιμετώπιση ως προς τον ΦΠΑ του ποσού του επιδόματος θέρμανσης που πιστώνεται στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α' 248), στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η αντιπαροχή που έλαβε ή πρόκειται να λάβει για τις πράξεις αυτές ο προμηθευτής των αγαθών ή αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες από τον αγοραστή, το λήπτη ή τρίτο πρόσωπο, προσαυξημένη με οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται άμεσα με αυτή.
Σύμφωνα με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου, στην φορολογητέα αξία περιλαμβάνονται: α) οι τόκοι των επί πιστώσει πωλήσεων, καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα με τα οποία ο προμηθευτής επιβαρύνει τον αγοραστή των αγαθών ή τον λήπτη των υπηρεσιών, όπως τα έξοδα προμήθειας, μεσιτείας, συσκευασίας, ασφάλισης, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, ακόμη και αν αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης συμφωνίας,
β) οι κάθε είδους φόροι, τα δικαιώματα, οι εισφορές, τα τέλη υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και τα τέλη χαρτοσήμου, με εξαίρεση το φόρο του παρόντος νόμου.
Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 5 στην φορολογητέα αξία δεν περιλαμβάνονται οι χορηγούμενες στον αγοραστή ή τον λήπτη εκπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων λόγω κύκλου εργασιών.

2. Επιπρόσθετα, στην κοινή απόφαση ΥΠΕΝ/ΓρΥφΠΕΝ/135405/1603/2023 (Β’ 7253) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης, η χρονική περίοδος επιδότησης, τα κριτήρια χορήγησης, το ύψος και η διαδικασία χορήγησης του στους δικαιούχους. Ειδικότερα στην παρ. 1 του άρθρου 1 της παραπάνω κοινής απόφασης προβλέπεται ότι : «Χορηγείται επίδομα θέρμανσης σε φυσικά πρόσωπα, άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας τους καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2.»
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 της ως άνω κοινής απόφασης για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης χρησιμοποιούνται τα δεδομένα των δήμων και οικισμών της Ελληνικής Επικράτειας, βάσει του υπολογισμού των βαθμοημερών, οι οποίες αποτελούν δείκτη για τη δριμύτητα κλίματος μιας περιοχής και λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των φορτίων θέρμανσης ενός κτιρίου και της απαιτούμενης κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανσή του.
Βάσει της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, τα συνολικά δικαιούμενα ποσά δεν καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό αλλά χορηγούνται στον δικαιούχο σε έναντι ή εκκαθαριστικό λογαριασμό που εκδίδεται από τον Προμηθευτή που τον εκπροσωπεί ή τον εκπροσωπούσε στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που αφορά την περίοδο εφαρμογής του μέτρου.

3. Από τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω απόφαση συνάγεται ότι, η πίστωση σε λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας του ποσού που χορηγείται ως επίδομα θέρμανσης αφορά μείωση της αξίας της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, και επομένως επιδότηση της τιμής της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (ήτοι των χρεούμενων κιλοβατώρων-kwh) και όχι την μείωση του πληρωτέου ποσού του λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

4. Ενόψει των ανωτέρω και της παρ. 4 του άρθρου 5 της ανωτέρω κοινής απόφασης, διευκρινίζεται ότι, από πλευράς ΦΠΑ το ανωτέρω επίδομα θέρμανσης, ως επιδότηση στην τιμή, αντιμετωπίζεται με τρόπο ανάλογο με εκείνο των επιδοτήσεων του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης με πιστωτική εγγραφή, ήτοι με διακριτή αναγραφή αξίας και ΦΠΑ στο λογαριασμό του πελάτη-επιδοτούμενου και έκδοση τιμολογίου με ΦΠΑ από τον πάροχο προς την Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης Ανώνυμη Εταιρεία. Σημειώνεται, δε ότι, δεν τακτοποιείται ως εισφορά χρηματικού ποσού η οποία κλείνει με ταμειακή κίνηση/είσπραξη.

5. Ο εφαρμοζόμενος συντελεστής στα εκδιδόμενα στοιχεία για την τακτοποίηση του ως άνω επιδόματος θέρμανσης είναι ο συντελεστής 6% που ισχύει στην παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας, (περ. 35 κεφ. Α’ παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ «ηλεκτρική ενέργεια (Δ.Κ. 2716)» και υπολογίζεται με εσωτερική υφαίρεση επί του δικαιούμενου ποσού, όπως ορίζεται στην προαναφερόμενη ΚΥΑ, για κάθε κατηγορία δικαιούχων.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1062/23.04.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2036/20.05.2024
Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α 248)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1082/20.05.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα: «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2035/15.05.2024
Εγκύκλιος παροχής οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/573 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 2024 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 και την κατάργηση του Kανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2034/16.05.2024
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εξέταση συνδρομής των προϋποθέσεων για την έκδοση απόφασης αδρανοποίησης των κατασχέσεων απαιτήσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4738/2020.
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο