Τρίτη, 28 Μαϊου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τρίτη 16 Απριλίου 2024
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2025/15.04.2024

Απόδοση ΦΠΑ επί πλοηγικών δικαιωμάτων που εισπράττονται από πλοία ιδιωτικής χρήσεως, αναψυχής ή αθλητισμού

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2025/15.04.2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στην απόδοση ΦΠΑ επί πλοηγικών δικαιωμάτων που εισπράττονται από πλοία ιδιωτικής χρήσης αναψυχής ή αθλητισμού.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η διαδικασία απόδοσης του ΦΠΑ επί πλοηγικών δικαιωμάτων που εισπράττονται από πλοία ιδιωτικής χρήσεως αναψυχής ή αθλητισμού.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αφορά τους ανά την Ελλάδα πλοηγικούς σταθμούς καθώς και την Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και τους συναλλασσόμενους με τις υπηρεσίες αυτές.

Αναφορικά με την απόδοση ΦΠΑ επί πλοηγικών δικαιωμάτων που εισπράττονται από πλοία ιδιωτικής χρήσης αναψυχής ή αθλητισμού, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινήσεις:

1. Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμό Π. 889/392/ΠΟΛ.32/29-01-1988, ΕΔΥΟ, καθώς και τις διατάξεις του άρθ. 8 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) τα πλοηγικά δικαιώματα σκαφών ιδιωτικής χρήσης που χρησιμοποιούνται για αναψυχή ή αθλητισμό και τα οποία εισπράττονται από τις Λιμενικές Αρχές, υπάγονται σε ΦΠΑ με συντελεστή 24%.

2. Οι υπόχρεοι στο φόρο που ενεργούν φορολογητέες πράξεις, έχουν τις υποχρεώσεις των άρθρων 36 και 38 του Κώδικα ΦΠΑ. Οι ίδιες υποχρεώσεις ισχύουν και για το Δημόσιο, τους δήμους, τις κοινότητες και τα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στις περιπτώσεις όπου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθ. 3 του Κώδικα ΦΠΑ ασκούν τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κώδικα ΦΠΑ, όπως είναι εν προκειμένω η παροχή λιμενικών υπηρεσιών.

3. Τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται από τους κατά τόπους πλοηγικούς σταθμούς για τα πλοηγικά δικαιώματα σκαφών ιδιωτικής χρήσης που χρησιμοποιούνται για αναψυχή ή αθλητισμό, εκδίδονται για λογαριασμό της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και αναγράφουν τον ΑΦΜ αυτής και όχι του εκάστοτε πλοηγικού σταθμού.

4. Η διαβίβαση των δεδομένων για τις ανωτέρω πράξεις στην εφαρμογή myDΑΤΑ της ΑΑΔΕ, καθώς και η υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ και η καταβολή τυχόν φόρου που θα προκύψει από αυτές, γίνεται αποκλειστικά από τη Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συγκεντρωτικά, για το σύνολο των πλοηγικών σταθμών. Από την ίδια ως άνω Διεύθυνση εκπληρώνονται και οι υποχρεώσεις αναφορικά με τη διαβίβαση δεδομένων στην εφαρμογή myDΑΤΑ

5. Οι πλοηγικοί σταθμοί διατηρούν τη δυνατότητα απόκτησης ΑΦΜ ή διατήρησης τυχόν ΑΦΜ που έχουν ήδη εκδώσει, προκειμένου να είναι δυνατή η διεκπεραίωση λοιπόν υποχρεώσεών τους (επί παραδείγματι για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης των πλοηγικών σταθμών στην ΤτΕ).

6. Από την έκδοση της παρούσας παύει να εφαρμόζεται η με αρ. 1003606/09.01.1998/Πολ. 1009 Εγκύκλιος Διαταγή του Υφυπουργού Οικονομικών.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1062/23.04.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2036/20.05.2024
Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α 248)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1082/20.05.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα: «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2035/15.05.2024
Εγκύκλιος παροχής οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/573 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 2024 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 και την κατάργηση του Kανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2034/16.05.2024
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εξέταση συνδρομής των προϋποθέσεων για την έκδοση απόφασης αδρανοποίησης των κατασχέσεων απαιτήσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4738/2020.
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο