Τρίτη, 28 Μαϊου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024
Κ.Υ.Α. Α 1043/20.03.2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1018/31.01.2022 κοινής απόφασης «Καθορισμός αρμοδίων αρχών για τη διαχείριση, ενημέρωση και παρακολούθηση του Ενιαίου Κεντρικού Μητρώου Εφοδιαστικής Αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών (Ε.Κ.Μ.Ε.Α.) και λοιπών λεπτομερειών για την εφαρμογή και λειτουργία του» (Β 440).

Κ.Υ.Α. Α 1043/20.03.2024

Αριθ. ΦΕΚ: Β 1859/26.03.2024

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του Μέρους Τρίτου του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265) και ειδικότερα του άρθρου 100Β, και ιδίως της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 6 αυτού, όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4410/2016 (Α 141) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4758/2020 (Α 242), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 81 και ειδικότερα της παρ. 5 αυτού,
β) του Κεφαλαίου Α «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α 94) και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
γ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α 181),
δ) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α 130),
ε) του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α 130 - Μεταβατικές διατάξεις» (Α 139) και
στ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 131).

2. Την υπό στοιχεία Υ1 /03-01 -2024 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης Υπουργείων» (Β 28).

3. Την υπό στοιχεία 102916/10.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεοχάρη Θεοχάρη» (Β4441).

4. Την υπ αρ. 1220/10-07-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Ανάπτυξης, Άννα Μάνη» (Β 4442).

5. Την υπ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και τις αποφάσεις: υπ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε., και υπό στοιχεία 5294/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27), του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα: «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β 4738).

7. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α 138).

8. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α 85).

9. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α 15).

10. Την υπό στοιχεία Α.1018/31.01.2022 κοινή απόφαση «Καθορισμός αρμοδίων αρχών για τη διαχείριση, ενημέρωση και παρακολούθηση του Ενιαίου Κεντρικού Μητρώου Εφοδιαστικής Αλυσίδας καπνού και βιομη-χανοποιημένων καπνών (Ε.Κ.Μ.Ε.Α.) και λοιπών λεπτομερειών για την εφαρμογή και λειτουργία του» (Β 440).

11. Την υπό στοιχεία Α.1005/13.01.2023 κοινή απόφαση «Τροποποίηση έναρξης ισχύος της υπό στοιχεία Α.1018/31.01.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 440) "Καθορισμός αρμοδίων αρχών για τη διαχείριση, ενημέρωση και παρακολούθηση του Ενιαίου Κεντρικού Μητρώου Εφοδιαστικής Αλυσίδας Καπνού και Βι-ομηχανοποιημένων Καπνών (Ε.Κ.Μ.Ε.Α.) και λοιπών λεπτομερειών για την εφαρμογή και λειτουργία του”» (Β 185).

12. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία Α.1018/31.01.2022 (Β 440) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, λόγω καθορισμού νέας ημερομηνίας μηχανογραφικής υλοποίησης του μητρώου Ε.Κ.Μ.Ε.Α. στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών υπηρεσιών ICISnet της Α.Α.Δ.Ε., καθώς η ηλεκτρονική αυτή διαδικασία δεν έχει ακόμη εκκινήσει.

13. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1018/31.01.2022 (Β 440) κοινή απόφαση ως ακολούθως:

Αρθρο 1

1. Η παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να εγγραφούν στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α., μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ICISnet της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Για σκοπούς διαλειτουργικότητας με το μητρώο ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων, τα υπόχρεα πρόσωπα, πριν από την εγγραφή τους, οφείλουν να λάβουν, κατόπιν αιτήματός τους μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αναγνωριστικό κωδικό οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1202/2019 (Β 1830) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την εξαίρεση των προσώπων τα οποία δεν είναι υπόχρεα εγγραφής στο μητρώο ιχνηλασιμότητας. Η υποχρέωση αυτή παρέλκει για τα πρόσωπα τα οποία έχουν ήδη λάβει αναγνωριστικό κωδικό οικονομικού φορέα στο μητρώο ιχνηλασιμότητας.».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα υπόχρεα πρόσωπα, τα οποία ήδη δραστηριοποιούνται κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και πρόκειται να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, υποχρεούνται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας να εγγραφούν στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α., σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 4.

Κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 12, τα πρόσωπα τα οποία είναι υπόχρεα εγγραφής στο μητρώο ιχνηλασιμότητας από τις 20.5.2024, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 106Α του ν. 2960/2001, υποχρεούνται να εγγραφούν στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α. από την ημερομηνία αυτή και εφόσον δραστηριοποιούνται ήδη στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και πρόκειται να συνεχίσουν την δραστηριότητά τους, το αργότερο εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τις 20.5.2024.».

3. Η παρ. 1 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 29.03.2024, ημερομηνία μηχανογραφικής υλοποίησης του μητρώου Ε.Κ.Μ.Ε.Α. στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet της ΑΑΔΕ.».

4. Η υπό στοιχεία Α.1005/13.01.2023 (Β 185) κοινή απόφαση καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Αρθρο 2
Εναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1062/23.04.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2036/20.05.2024
Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α 248)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1082/20.05.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα: «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2035/15.05.2024
Εγκύκλιος παροχής οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/573 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 2024 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 και την κατάργηση του Kανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2034/16.05.2024
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εξέταση συνδρομής των προϋποθέσεων για την έκδοση απόφασης αδρανοποίησης των κατασχέσεων απαιτήσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4738/2020.
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο