Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2016/06.03.2024

Διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά στην περίπτωση που έχουν μεσολαβήσει εταιρικές πράξεις διάσπασης (stock split) ή συνένωσης (reverse stock split) μετοχών, καθώς και για την εφαρμογή του τρίτου, τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 (Α 167), όπως αυτά προστέθηκαν με το άρθρο 28 του ν. 5024/2023 (Α 41)

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2016/06.03.2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η εγκύκλιος αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 (Α 167).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά στην περίπτωση που έχουν μεσολαβήσει εταιρικές πράξεις διάσπασης (stock split) ή συνένωσης (reverse stock split) μετοχών, καθώς και για την εφαρμογή του τρίτου, τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 42 του ΚΦΕ τα οποία προστέθηκαν με το άρθρο 28 του ν. 5024/2023 (Α 41).

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εγκύκλιος αφορά σε φυσικά πρόσωπα που μεταβιβάζουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά, οι οποίες έχουν αποκτηθεί πριν την 01.01.2009 και έχουν μεσολαβήσει εταιρικές πράξεις διάσπασης (stock split) ή συνένωσης (reverse stock split) μετοχών, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα που εισφέρουν ημεδαπούς ή αλλοδαπούς τίτλους της παρ. 1 του άρθρου 42 του ΚΦΕ σε λήπτη που είναι ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και ο εισφέρων είναι ο μοναδικός μέτοχος ή εταίρος του λήπτη.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και κατόπιν ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) ορίζεται ότι κάθε εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης, μεταξύ άλλων, μετοχών και άλλων κινητών αξιών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά, εφόσον ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον μισό τοις εκατό (0,5%), υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. Ειδικά για τίτλους που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 42 του ΚΦΕ έχουν εφαρμογή, εφόσον οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009 και εξής.

2. Περαιτέρω, με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1032/2015, διευκρινίστηκε ότι ειδικά η υπεραξία που αποκτά φυσικό πρόσωπο από τη μεταβίβαση μετοχών και άλλων κινητών αξιών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά, που έχουν αποκτηθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2009, απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος, ανεξάρτητα του ποσοστού συμμετοχής του μεταβιβάζοντος στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Αντίθετα, για τίτλους που έχουν αποκτηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2009, η απαλλαγή από το φόρο υπεραξίας παρέχεται μόνον όταν ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό μικρότερο από μισό τοις εκατό (0,5%). Επίσης, με την ίδια εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι στην περίπτωση που μέτοχοι με ποσοστό 0,5% ή μεγαλύτερο του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας (κατά το χρόνο πώλησης), είχαν αποκτήσει μετοχές της εταιρείας αυτής τόσο πριν όσο και μετά την 1.1.2009, επί πωλήσεως αυτών, θα εφαρμόζεται η μέθοδος FIFO. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να ζητείται και να φυλάσσεται από το φυσικό πρόσωπο αντίστοιχη κατάσταση από τις χρηματιστηριακές εταιρείες, η οποία θα προσκομίζεται σε περίπτωση ελέγχου. Προκειμένου για τίτλους που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης συμπεριλαμβανομένης και της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (π.χ. μετοχές, ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα), οι τιμές κτήσης και πώλησης καθορίζονται από τα δικαιολογητικά έγγραφα συναλλαγών που εκδίδουν οι χρηματιστηριακές εταιρείες, τα πιστωτικά ιδρύματα ή ο οιοσδήποτε φορέας που διακανονίζει τις συναλλαγές.

3. Διάσπαση μετοχών (stock split) είναι η εταιρική πράξη κατά την οποία οι υπάρχουσες μετοχές μιας εταιρείας διαιρούνται σε περισσότερες και μειώνεται η ονομαστική αξία τους αναλογικά ώστε να μην αλλάξει η συνολική αξία των μετοχών που κατέχει ο κάθε μέτοχος. Συνένωση μετοχών (reverse stock split) είναι η εταιρική πράξη κατά την οποία μειώνονται οι υπάρχουσες μετοχές μιας εταιρείας και αυξάνεται η ονομαστική αξία τους αναλογικά ώστε, επίσης, να μην αλλάξει η συνολική αξία των μετοχών που κατέχει ο κάθε μέτοχος. Κατά τις ανωτέρω εταιρικές πράξεις μεταβάλλεται ο αριθμός των μετοχών χωρίς ωστόσο να λαμβάνει χώρα μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου ή μεταβίβαση των τίτλων.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις μετοχών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης και έχουν αποκτηθεί από φυσικά πρόσωπα πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009, οι διατάξεις του άρθρου 42 του ΚΦΕ δεν τυγχάνουν εφαρμογής κατά την μεταβίβασή τους, ακόμη και αν έχει μεσολαβήσει εν τω μεταξύ εταιρική πράξη διάσπασης ή συνένωσης των μετοχών αυτών, καθώς οι πράξεις αυτές δεν συνιστούν μεταβίβαση κατά την έννοια του άρθρου 42 του ΚΦΕ και ως εκ τούτου χρόνος κτήσης των μετοχών, για την εφαρμογή των υπόψη διατάξεων, εξακολουθεί να θεωρείται ο αρχικός χρόνος απόκτησής τους.
Σε περίπτωση που πριν την μεταβίβαση των εν λόγω μετοχών έχει πραγματοποιηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2009 και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και δεδομένου ότι, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1032/2015 εγκύκλιο, επί πωλήσεως τέτοιων μετοχών εφαρμόζεται η μέθοδος FIFO, διευκρινίζεται περαιτέρω ότι, η ως άνω απαλλαγή χορηγείται μόνο για την αξία των μετοχών που αντιστοιχεί στην αξία κτήσης τους πριν την 1η Ιανουαρίου 2009. Δηλαδή, για τον προσδιορισμό της υπεραξίας στις περιπτώσεις αυτές, από την αξία κτήσης θα αφαιρείται η αξία κτήσης των μετοχών πριν την 1η Ιανουαρίου 2009 και από την αξία πώλησης θα αφαιρείται η αξία πώλησης που αναλογεί στην αξία κτήσης των μετοχών πριν την 1η Ιανουαρίου 2009.

Παράδειγμα:

Φυσικό πρόσωπο κατέχει 1.000 μετοχές της εταιρείας Α οι οποίες διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τις οποίες είχε αποκτήσει πριν την 1η Ιανουαρίου 2009 έναντι της ονομαστικής αξίας εκάστης 100 ευρώ και οι οποίες αντιστοιχούν στο 1% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (συνεπώς η τιμή κτήσης στο παράδειγμα ισούται με την ονομαστική αξία των μετοχών). Το έτος 2015 η εταιρεία Α πραγματοποίησε διάσπαση των μετοχών της (stock split) και κάθε μετοχή των 100ευρώ αντικαταστάθηκε από δύο μετοχές αξίας εκάστης 50ευρώ και έτσι το φυσικό πρόσωπο έχει 2.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 50ευρώ εκάστης και με αξία κτήσης στο παράδειγμά μας 50ευρώ έκαστη. Στη συνέχεια, η εταιρεία Α το 2020 πραγματοποίησε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (π.χ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο) με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 10 ευρώ. Το φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατόπιν των ανωτέρω εταιρικών πράξεων, κατέχει πλέον 2.000 μετοχές της εταιρείας Α αξίας κτήσης εκάστης 60 ευρώ, το έτος 2024 μεταβιβάζει τις 1.800 από τις 2.000 μετοχές έναντι του ποσού των 100 ευρώ για εκάστη εξ’ αυτών.

Προκύπτουν τα ακόλουθα δεδομένα για τις μεταβιβαζόμενες μετοχές :

Αξία κτήσης : 1.800 X 60 ευρώ = 108.000 ευρώ

Αξία πώλησης : 1.800 X 100 ευρώ = 180.000 ευρώ

Υπεραξία : 180.000 ευρώ - 108.000 ευρώ = 72.000 ευρώ

Αξία κτήσης πριν την 01.01.2009 : 1.800 X 50 ευρώ = 90.000 ευρώ

Αξία πώλησης που αναλογεί στην αξία κτήσης πριν την 01.01.2009 : 1.800 X 100 ευρώ X 50/60 = 150.000 ευρώ

Υπεραξία που φορολογείται : (180.000 ευρώ - 150.000 ευρώ) – (108.000 ευρώ - 90.000 ευρώ) = 12.000 ευρώ (ή 72.000 Χ 18.000/108.000 = 12.000)

Υπεραξία που απαλλάσσεται : 72.000 ευρώ - 12.000 ευρώ = 60.000 ευρώ (ή 72.000 Χ 90.000/108.000 = 60.000)

5. Περαιτέρω με τις διατάξεις του τρίτου, τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 42 του ΚΦΕ, όπως αυτά προστέθηκαν με το άρθρο 28 του ν. 5024/2023 (Α 41) και ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 47 του ίδιου νόμου από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, ήτοι από 24 Φεβρουαρίου 2023, ορίζεται ότι στην περίπτωση εισφοράς από φυσικό πρόσωπο ημεδαπών ή αλλοδαπών τίτλων της παρ. 1 του άρθρου 42 του ΚΦΕ σε λήπτη που είναι ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου του με αντάλλαγμα μετοχές ή εταιρικά μερίδια, ή μερίδες του λήπτη, ως τιμή πώλησης κατά την εισφορά λαμβάνεται η τιμή κτήσης των εισφερομένων τίτλων, υπό την προϋπόθεση ότι ο εισφέρων είναι ο μοναδικός μέτοχος ή εταίρος του λήπτη. Κατά τη μεταγενέστερη μεταβίβαση των μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, ή μερίδων που αποκτήθηκαν από τον εισφέροντα, ως τιμή κτήσης λαμβάνεται η αξία κτήσης των εισφερόμενων τίτλων. Για την εφαρμογή του τρίτου και του τέταρτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 42 του ΚΦΕ, ο λήπτης πρέπει να έχει ως αντικείμενο εργασιών την άσκηση εμπορικής, παραγωγικής, αγροτικής δραστηριότητας ή παροχής υπηρεσιών και να εδρεύει σε συνεργάσιμο στον φορολογικό τομέα κράτος.

6. Για την εφαρμογή των ανωτέρω, σε περίπτωση που η εισφορά τίτλων γίνεται με σκοπό την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου του λήπτη (νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας), οι εισφέροντες θα πρέπει να τηρούν στο αρχείο τους έγγραφα για τον ημεδαπό λήπτη από τα οποία να προκύπτει το αντικείμενο εργασιών του και η σχετική δήλωση της δραστηριότητάς του στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ (καταστατικό, δήλωση έναρξης εργασιών). Για τους αλλοδαπούς λήπτες, οι εισφέροντες θα πρέπει να τηρούν στο αρχείο τους πιστοποιητικό από την αρμόδια για την τήρηση του εμπορικού μητρώου υπηρεσία της χώρας στην οποία εδρεύει ο λήπτης, από το οποίο να προκύπτει το αντικείμενο εργασιών του κατά το χρόνο της εισφοράς των τίτλων για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου, καθώς και σε περιπτώσεις που η εισφορά τίτλων γίνεται με σκοπό την αύξηση κεφαλαίου, θα πρέπει επιπλέον οι εισφέροντες να διατηρούν στο αρχείο τους και στοιχεία σχετικά με την άσκηση εμπορικής, παραγωγικής, αγροτικής δραστηριότητας ή παροχής υπηρεσιών από το λήπτη (π.χ. οικονομικές καταστάσεις, φορολογικές δηλώσεις, καταστάσεις προσωπικού κ.λπ.), χωρίς ωστόσο από τη διάταξη να τίθεται ως προϋπόθεση για την χορήγηση της απαλλαγής η πραγματοποίηση συγκεκριμένου ύψους κύκλου εργασιών.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι τα μη συνεργάσιμα στον φορολογικό τομέα κράτη καθορίζονται κατ’ έτος με την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 65 του ΚΦΕ και περιλαμβάνονται σε κατάλογο που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ενδεικτικά για το φορολογικό έτος 2022 εκδόθηκε η Α.1160/2023 (Β 6146)).


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2028/19.04.2024
Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2023.
Α.Υ.Ο. Α 1059/18.04.2024
Ψηφιακή υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς προς τα πρόσωπα της παρ. 3 άρθρου 25 του ν. 2961/2001 - «Δήλωση φόρου δωρεάς ακινήτων, κινητών και χρημάτων προς τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001, μέσω της εφαρμογής myPROPERTY
Α.Υ.Ο. Α 1060/19.04.2024
Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - Έντυπο Ε3
Α.Υ.Ο. Α 1056/12.04.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1143/21.9.2023 (Β 5599) απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1055/09.04.2024
Καθορισμός της διαδικασίας αμφισβήτησης του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, του χρόνου διενέργειας του ελέγχου, καθώς και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 28Α του ν. 4172/2013 (Α 167)
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2024
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, περί αναδοχής οφειλών από Ο.Τ.Α.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2024
Νέα κατάταξη, από 01.04.2024, σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων εργαζομένων με κυμαινόμενες αποδοχές για το έτος 2024, λόγω αύξησης του νόμιμου κατώτατου ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/2024
Ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 125 ν. 5078/2023 (ΦΕΚ 211/τ.Α/20.12.23)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 9/2024
Χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς (άρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α 7/20.12.2023)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 8/2024
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2024: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών-υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών, που απασχολούνται...
Περισσότερα »
Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο