Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2020/07.03.2024

Αυτόματη αποστολή της άδειας παράδοσης στα εισαγωγικά καθεστώτα - Αυτόματη οριστικοποίηση των διασαφήσεων εισαγωγής

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2020/07.03.2024

Σχετ.: α) Η αριθμ. ΔΤΔ Α 5021516 ΕΞ 2015/30.9.2015 εγκύκλιος «Έκδοση της Άδειας παράδοσης και βεβαίωση-είσπραξη των οικονομικών επιβαρύνσεων και εξόδων (ΔΕΤΕ) στο νέο περιβάλλον των ηλεκτρονικών πληρωμών» (ΑΔΑ: 6ΨΜ7Η-Ο58)
β) Η αριθμ. Ε.2033/2020 εγκύκλιο ΑΑΔΕ «Παροχή οδηγιών για την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων με σκοπό τη διευκόλυνση του εμπορίου λόγω των γενικότερων μέτρων πρόληψης της εμφάνισης και αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού» (ΑΔΑ: ΩΓΕΩ46ΜΠ3Ζ-54Μ)
γ) Η αριθμ. Ε.2091/2021 εγκύκλιο ΑΑΔΕ «Ενεργοποίηση νέου μηνύματος απελευθέρωσης κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων» (ΑΔΑ: 615846ΜΠ3Ζ-Μ07)
δ) Η αριθμ. Δ19Α 5041357 ΕΞ 2013 ΕΔΥΟ «Οδηγίες για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της τελωνειακής διασάφησης και λοιπών τελωνειακών παραστατικών στα πλαίσια λειτουργίας του υποσυστήματος Εισαγωγών του ICISnet» (ΑΔΑ: ΒΛ12Η- ΑΝΝ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα εγκύκλιος αφορά στην αυτόματη αποστολή της άδειας παράδοσης των τελωνισμένων εμπορευμάτων στους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς και στην αυτόματη οριστικοποίηση της διασάφησης εισαγωγής στο ICISnet με την κατάλληλη μεταβολή της κατάστασής της (status).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την διαχείριση της άδειας παράδοσης εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί σε εισαγωγικό τελωνειακό καθεστώς με την υποβολή ΕΔΕ Εισαγωγής ή ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εισαγωγής.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα εγκύκλιος αφορά εμπορεύματα για τα οποία έχει υποβληθεί ΕΔΕ Εισαγωγής ή ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εισαγωγής για την υπαγωγή τους στα τελωνειακά καθεστώτα θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία καθώς και στα ειδικά καθεστώτα τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, τελωνειακής αποταμίευσης, προσωρινής εισαγωγής και ειδικού προορισμού. Εφαρμόζεται από τα τελωνεία εισαγωγής και τους οικονομικούς φορείς που εμπλέκονται στη διεκπεραίωση τελωνειακών διατυπώσεων για την εισαγωγή των εν λόγω εμπορευμάτων καθώς και τους διαχειριστές των αποθηκών για την παράδοση των εμπορευμάτων (εισαγωγείς, κατόχους αδειών των προαναφερόμενων ειδικών καθεστώτων, τελωνειακούς αντιπροσώπους, διαχειριστές αποθηκών προσωρινής εναπόθεσης, τελωνειακής αποταμίευσης και ελευθέρων ζωνών).

Με τις ανωτέρω σχετικές εγκυκλίους παρασχέθηκαν οδηγίες για την διαχείριση της άδειας παράδοσης στα εισαγωγικά καθεστώτα, για την έκδοση της οποίας ήταν απαραίτητη η παρέμβαση τελωνειακού υπαλλήλου.

Πλέον, έχοντας λάβει υπόψη την επιτακτική ανάγκη για περαιτέρω διευκόλυνση των οικονομικών φορέων μέσω της επιτάχυνσης της διαδικασίας τελωνισμού κατά την εισαγωγή, καθώς και την ανάγκη μείωσης του διοικητικού φόρτου των αρμόδιων τελωνειακών αρχών, με την παρούσα καθιερώνεται η αυτόματη αποστολή της άδειας παράδοσης στους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς-διαχειριστές αποθηκών και η αυτόματη οριστικοποίηση της διασάφησης εισαγωγής, χωρίς την παρέμβαση τελωνειακού υπαλλήλου όπως προβλεπόταν μέχρι πρότινος.

Ειδικότερα, βάσει των νέων ρυθμίσεων, προβλέπεται:

• η αυτόματη αποστολή των εξής μηνυμάτων όσον αφορά την άδεια παράδοσης των εμπορευμάτων, χωρίς να απαιτείται η χειροκίνητη παρέμβαση τελωνειακού υπαλλήλου για την εκτύπωση και την παράδοση της εν λόγω άδειας στον οικονομικό φορέα: α) ID39 στον διαχειριστή της αποθήκης όπου βρίσκονται τα εμπορεύματα για το ΕΔΕ Εισαγωγής και το ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής και β) ID29 στον διασαφιστή και

• η αυτόματη μετάβαση του τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής από την κατάσταση
(status) «Υπό απελευθέρωση» στην κατάσταση «Οριστικοποιημένο».
Οι συγκεκριμένες λειτουργικότητες αφορούν το ΕΔΕ Εισαγωγής και το ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εισαγωγής και εφαρμόζονται στα εξής τελωνειακά καθεστώτα εισαγωγής:
→ θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία (καθεστώτα 40, 42, 49, 07)
→ τελειοποίηση προς επανεξαγωγή (καθεστώς 51)
→ Θέση σε ανάλωση με ταυτόχρονη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία υποκατάστατων προϊόντων στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή πριν από την εξαγωγή εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής (καθεστώς 48)
→ προσωρινή εισαγωγή (καθεστώς 53)
→ ειδικός προορισμός (καθεστώς 40 – θέση 37β 6 ΒΒ)
→ επανεισαγωγή στα πλαίσια του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή (61)
→ επανεισαγωγή (καθεστώς 63)
→ τελωνειακή αποταμίευση (καθεστώς 71).

Περαιτέρω, παρέχονται οι εξής οδηγίες ως προς την εφαρμογή της νέας διαδικασίας:

• Με την έναρξη ισχύος της παρούσας, παύει η παρακολούθηση της κατάστασης (status) των διασαφήσεων εισαγωγής από τον τελωνειακό υπάλληλο μέσω της οθόνης αναζήτησης των διασαφήσεων και η διασάφηση από την κατάσταση «Υπό Απελευθέρωση» μεταβαίνει αυτόματα στην κατάσταση «Οριστικοποιημένο». Με την οριστικοποίηση της διασάφησης αποστέλλονται δύο μηνύματα, ένα στο διασαφιστή και ένα στο διαχειριστή της αποθήκης προκειμένου να παραδώσει το εμπόρευμα. Ως εκ τούτου, δεν εκτυπώνεται από τις τελωνειακές αρχές η άδεια παράδοσης των εμπορευμάτων, εκτός από τις περιπτώσεις που υφίσταται αποδεδειγμένη ανάγκη εφαρμογής της εφεδρικής διαδικασίας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 4 της ως άνω δ) σχετικής, τις περιπτώσεις διασαφήσεων που περιέχουν κρίσιμες δασμολογικές ποσοστώσεις, όταν δεν έχει κατατεθεί εγγύηση, και διασαφήσεων που περιέχουν e-αίτηση, η οποία δεν είναι σε κατάσταση “Πληρωμένη”.

• Όσον αφορά το μήνυμα ID39 που αποστέλλεται στον διαχειριστή της αποθήκης, εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν με την ανωτέρω γ) σχετική εγκύκλιο ως προς τον πίνακα αναφοράς της θέσης 30, ο οποίος τηρείται από τις Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας και περιλαμβάνει αντιστοίχιση του κωδικού τόπου των εμπορευμάτων με τον παραλήπτη του μηνύματος.
 
Ως εκ τούτου, εφιστάται η προσοχή στους οικονομικούς φορείς ώστε για κάθε νέο κωδικό τόπου εμπορευμάτων που καθιερώνεται στον πίνακα αναφοράς της θέσης 30 να δηλώνεται από τους διαχειριστές των αποθηκών/ελευθέρων ζωνών: α) ο αριθμός EORI τους και β) τα διαπιστευτήριά τους για την είσοδο στο ICISnet (όνομα χρήστη και κωδικός TAXISnet), τα οποία συνδέονται με τον δηλωθέντα αριθμό EORI. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δήλωση είναι απαραίτητη προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποστολή του μηνύματος στον διαχειριστή της αποθήκης/ελεύθερης ζώνης.

ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

Προκειμένου για την υλοποίηση της αυτόματης αποστολής της άδειας παράδοσης στους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς και της αυτόματης οριστικοποίησης της διασάφησης εισαγωγής χωρίς την παρέμβαση τελωνειακού υπαλλήλου, στις περιπτώσεις των ειδικών καθεστώτων κατά τις οποίες η υπαγωγή εμπορευμάτων προϋποθέτει τη σύσταση εγγύησης, σύμφωνα με τα άρθρα 89 και 211, παρ.3 γ) του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (Καν. 952/2013), (ήτοι 71 00 - καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, 53 00 - καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, 51 00 – καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, 48 00 - Θέση σε ανάλωση με ταυτόχρονη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία υποκατάστατων προϊόντων στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, πριν από την εξαγωγή εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής και 40 00 με θέση 37 β: 6 ΒΒ - καθεστώς ειδικού προορισμού), ορίζονται τα ακόλουθα:

I. Υποχρεώσεις του διασαφιστή για την υπαγωγή εμπορευμάτων σε ειδικό καθεστώς

Για όλες τις περιπτώσεις υπαγωγής εμπορευμάτων σε ειδικό καθεστώς, αποτελεί απαρέγκλιτη υποχρέωση του διασαφιστή η καταχώρηση επί της διασάφησης του αριθμού GRN της εγγύησης καθώς και του ποσού της εγγύησης επί του αντίστοιχου πεδίου του τελωνειακής διασάφησης υπαγωγής στο καθεστώς. Ο συναλλασσόμενος σε κάθε περίπτωση και πριν την υποβολή της τελωνειακής διασάφησης, πρέπει να έχει καταθέσει εγγύηση, να έχει καταχωρηθεί στο Υποσύστημα Εγγυήσεων και να έχει λάβει το GRN της εγγύησης από την αρμόδια τελωνειακή αρχή.

Στην παρούσα φάση, ο έλεγχος επάρκειας της εγγύησης διενεργείται στο πλαίσιο είτε του ελέγχου διαδικασίας στην περίπτωση του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και όπου απαιτείται στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, είτε του ελέγχου εγγράφων/φυσικού ελέγχου στα λοιπά ειδικά καθεστώτα εφόσον αυτό υποδεικνύεται από το Υποσύστημα Ανάλυσης Κινδύνου. Επισημαίνεται ότι η μη τήρηση της υποχρέωσης του διασαφιστή για την αναγραφή του GRN και του ποσού της εγγύησης επί του τελωνειακού παραστατικού, επισύρει ποινή ανακριβούς δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ.2 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001).

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι:
1) Στις περιπτώσεις Δημόσιων Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης για τις οποίες έχει κατατεθεί συνολική εγγύηση καθώς επίσης και
2) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις προβλέπεται απαλλαγή από σύσταση εγγύησης, δεν απαιτείται η συμπλήρωση του πεδίου της εγγύησης επί της διασάφησης αλλά θα συμπληρώνεται στη θέση 44.1 ο κωδικός 1782 «Μη υποχρέωση συμπλήρωσης GRN»

II. Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς Τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.

Στην περίπτωση της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία μεταποιημένων προϊόντων μετά από καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (Θέση 37α: 40 51), πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχεται από την Τελωνειακή Αρχή η μέθοδος υπολογισμού της τελωνειακής οφειλής σύμφωνα με την άδεια υπαγωγής στο εν λόγω καθεστώς, δηλαδή κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 παρ. 3 ή 85 παρ. 1 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα. Το χρονικό σημείο ελέγχου της μεθόδου υπολογισμού της τελωνειακής οφειλής διεξάγεται στο πλαίσιο επιτήρησης των ειδικών καθεστώτων με έλεγχο διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση το εν λόγω καθεστώς πρέπει να εκκαθαρίζεται με την αποδοχή του εκκαθαριστικού λογαριασμού ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Τέλος για τις περιπτώσεις που η διασάφηση επέχει θέση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 163 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) 2446/2015, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1176201 ΕΞ 2017/21.11.2017.

Κατόπιν των ανωτέρω, η φυσική παρουσία των συναλλασσόμενων κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων με την εφαρμογή των ανωτέρω καθεστώτων περιορίζεται στις περιπτώσεις προσκόμισης μεμονωμένης εγγύησης στα πλαίσια των ειδικών καθεστώτων, διενέργειας φυσικών ελέγχων και χρήσης εφεδρικής διαδικασίας σε περίπτωση που υπάρχει αποδεδειγμένη ανάγκη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 4 της ως άνω δ) σχετικής.

Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Αρχών με αρμοδιότητα για την υποβολή τελωνειακών διασαφήσεων εισαγωγής, παρακαλούνται για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των ανωτέρω.
Τυχόν διευκρινίσεις θα παρέχονται από τις αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες στις εξής διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής: telp.attikis@aade.gr
Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης: telp.thessalonikis@aade.gr
Τελωνειακή Περιφέρεια Αχαΐας: telp.achaias@aade.gr

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2028/19.04.2024
Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2023.
Α.Υ.Ο. Α 1059/18.04.2024
Ψηφιακή υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς προς τα πρόσωπα της παρ. 3 άρθρου 25 του ν. 2961/2001 - «Δήλωση φόρου δωρεάς ακινήτων, κινητών και χρημάτων προς τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001, μέσω της εφαρμογής myPROPERTY
Α.Υ.Ο. Α 1060/19.04.2024
Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - Έντυπο Ε3
Α.Υ.Ο. Α 1056/12.04.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1143/21.9.2023 (Β 5599) απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1055/09.04.2024
Καθορισμός της διαδικασίας αμφισβήτησης του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, του χρόνου διενέργειας του ελέγχου, καθώς και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 28Α του ν. 4172/2013 (Α 167)
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2024
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, περί αναδοχής οφειλών από Ο.Τ.Α.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2024
Νέα κατάταξη, από 01.04.2024, σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων εργαζομένων με κυμαινόμενες αποδοχές για το έτος 2024, λόγω αύξησης του νόμιμου κατώτατου ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/2024
Ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 125 ν. 5078/2023 (ΦΕΚ 211/τ.Α/20.12.23)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 9/2024
Χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς (άρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α 7/20.12.2023)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 8/2024
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2024: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών-υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών, που απασχολούνται...
Περισσότερα »
Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο