Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2012/21.02.2024

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1210/22-12-2023 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που αναλογεί στην ποσότητα ουδέτερης αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή κάθε είδους αλκοολούχου αποστάγματος ή προϊόντος απόσταξης, τα οποία παραλαμβάνονται από ποτοποιούς που λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής για την κάλυψη των απωλειών (φυρών), οι οποίες οφείλονται στη φύση των εν λόγω υλών, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001 (Α 265)» (Β 7586)

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2012/21.02.2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Α 1210/22.12.2023 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που αναλογεί στην ποσότητα ουδέτερης αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή κάθε είδους αλκοολούχου αποστάγματος ή προϊόντος απόσταξης, τα οποία παραλαμβάνονται από ποτοποιούς που λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής για την κάλυψη των απωλειών (φυρών), οι οποίες οφείλονται στη φύση των εν λόγω υλών, κατ' εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001 (Α 265)».

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1210/22-12-2023 απόφασης με την οποία καθορίζονται α) εκ νέου οι όροι και οι διατυπώσεις για τη χορήγηση απαλλαγής από την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης ποσότητας ουδέτερης αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή παντός είδους αλκοολούχων αποσταγμάτων ή προϊόντων απόσταξης, ίση σε λίτρα άνυδρα με το 2% της συνολικής ποσότητας σε λίτρα άνυδρα των ως άνω υλών που παρελήφθησαν κατά το προηγούμενο έτος από ποτοποιούς που λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής για την κάλυψη των απωλειών (φυρών), οι οποίες οφείλονται στη φύση των εν λόγω προϊόντων και πραγματοποιούνται κατά τη διαδικασία παραγωγής, μεταποίησης, αποθήκευσης και μεταφοράς τους, εξαιρουμένης της ποσότητας της ουδέτερης αιθυλικής αλκοόλης που παραλαμβάνεται για εμφιάλωση, β) οι όροι και οι προϋποθέσεις παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από την καταβολή του Ε.Φ.Κ. από ποτοποιούς που ταυτόχρονα διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αποσταγματοποιού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2969/2001, οι οποίοι παραλαμβάνουν τα παραγόμενα στο αποσταγματοποιείο προϊόντα απόσταξης στο ποτοποιείο τους, ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των αλκοολούχων ποτών τους.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα εγκύκλιος αφορά α) στους ποτοποιούς, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 που λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής, β) στις Τελωνειακές και Χημικές υπηρεσίες οι οποίες είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της ανωτέρω υπό στοιχεία Α.1210/22-12-2023 απόφασης.

Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή της ανωτέρω υπό στοιχεία Α.Υ.Ο. Α 1210/22.12.2023 (Β 7586).

Ειδικότερα:

1. Στα άρθρα 1 και 2 αυτής, ορίζεται το πεδίο εφαρμογής, τα δικαιούχα παραλαβής

πρόσωπα, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την έγκριση παραλαβής και την παράδοση της αιθυλικής αλκοόλης, με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., καθώς και οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των όρων και διατυπώσεων, οι οποίες ορίζονται ως «Τελωνείο Παράδοσης» και «Τελωνείο Ελέγχου» αντίστοιχα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της εν λόγω απόφασης δικαιούχοι παραλαβής της αιθυλικής αλκοόλης, με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001, είναι οι ποτοποιοί που λειτουργούν, εκτός καθεστώτος αναστολής, οι οποίοι παραλαμβάνουν ουδέτερη αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ή παντός είδους αλκοολούχα αποστάγματα και προϊόντα απόσταξης, με άμεση καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή με τρίμηνη αναστολή καταβολής αυτού, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 110, για την παρασκευή των αλκοολούχων ποτών τους.

2. Στο άρθρο 3 καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και η διαδικασία για την έγκριση παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον αναλογούντα Ε.Φ.Κ..

Συγκεκριμένα για την παραλαβή αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., ο εκάστοτε δικαιούχος ποτοποιός οφείλει να υποβάλει στο «Τελωνείο Ελέγχου» Αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.

Το «Τελωνείο Ελέγχου» με βάση τα αποτελέσματα των προβλεπόμενων στην παρ. 2 του ως άνω άρθρου προβαίνει στην έκδοση απόφασης έγκρισης παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι της ανωτέρω απόφασης.

Επισημαίνεται στο πλαίσιο των διενεργούμενων ελέγχων το τελωνείο, μεταξύ άλλων, προβαίνει σε διασταυρωτικό έλεγχο των στοιχείων των Δηλώσεων Ε.Φ.Κ. που αναγράφονται στην υποβληθείσα κατάσταση, μέσω της Ηλεκτρονικής εφαρμογής Ο.Π.Σ. ELENXIS (σχετ. Διαδρομή: Υποσύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων/Ενέργειες /Προφίλ/Τυχαίου Παραστατικού).

3. Στο άρθρο 4 καθορίζονται η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την παραλαβή αιθυλικής αλκοόλης και τη θέση αυτής σε ανάλωση με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., κατά την οποία ο ποτοποιός υποβάλλει στο «Τελωνείο Παράδοσης» Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, δεόντως συμπληρωμένη με τον κατάλληλο κωδικό ατέλειας και τις ποσότητες για τις οποίες έχει λάβει έγκριση να παραλάβει, χωριστά ανά είδος αιθυλικής αλκοόλης και συντελεστή Ε.Φ.Κ.. Μαζί με τα υπόλοιπα υποστηρικτικά της Δ.Ε.Φ.Κ. συνυποβάλλεται ηλεκτρονικά και η έγκριση παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης από φορολογική αποθήκη άλλου Κράτους - Μέλους τηρούνται, κατά περίπτωση, οι διατυπώσεις των άρθρων 112, 113, 114 και 115 του ν. 2960/2001 (Α'265) και όλες οι απαραίτητες διατυπώσεις για την παραλαβή και τη θέση σε ανάλωση της αιθυλικής αλκοόλης με την υποβολή Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης τηρούνται στο Τελωνείο Ελέγχου, το οποίο ενεργεί και ως Τελωνείο Παράδοσης.

Εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή για την ορθή συμπλήρωση της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και ειδικότερα, ως προς την συμπλήρωση των κάτωθι πεδίων:

α) του πεδίου 37β «Ατέλεια» με τους σωστούς κωδικούς ατελείας, ως ακολούθως:

- Για την παραλαβή αιθυλικής αλκοόλης από Φ.Α. στο εσωτερικό της χώρας με τον κάτωθι κωδικό:

ΚΩΔΙΚΟΣ ICISNET

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

S38

ΑΠΑΛΛΑΓΗ Ε.Φ.Κ. ΠΕΡ. 3 ΑΡΘΡΟ 83 Ν. 2960/2001 (ΦΥΡΑ 2%) - O ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

- Για την παραλαβή αιθυλικής αλκοόλης από άλλα κράτη μέλη με τον κάτωθι κωδικό:

ΚΩΔΙΚΟΣ ICISNET

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

S46

ΑΠΑΛΛΑΓΗ Ε.Φ.Κ. ΠΕΡ. 3 ΑΡΘΡΟ 83 Ν. 2960/2001 (ΦΥΡΑ 2%) -ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ

β) του πεδίου 44.2 «Επισυναπτόμενα Έγγραφα» το οποίο συμπληρώνεται με τους κάτωθι κωδικούς των υποστηρικτικών εγγράφων της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, τα οποία συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά, άμεσα, με την υποβολή του παραστατικού και την απόδοση σε αυτό του Αριθμού Αναφοράς (ΜΗΝ) είναι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Φ.Κ. ΕΓΓΡΑΦΩΝ

α/α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

1Ε45

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗΣ

2

1Ε63

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΑΡΘΡΟ 83 ΠΑΡ. 3 Ν. 2960/2001

3

3

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

4

11

ΔΕΛΤΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Επισημαίνεται ότι τα υποστηρικτικά έγγραφα της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά, άμεσα, με την υποβολή του παραστατικού και την απόδοση σε αυτό του Αριθμού Αναφοράς (ΜΗΝ), κατ’ εφαρμογή των προβλεπόμενων στην υπό στοιχεία Α.1437/20-11-2019 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών, δικαιολογητικών εγγράφων της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) - Τήρηση Αρχείου» (Β 4443).

γ) του πεδίου 8 «Παραλήπτης» το οποίο θα πρέπει να συμπληρώνεται με την επιλογή Ειδικός Παραλήπτης, ενώ τα πεδία της θέσης Ειδικός Παραλήπτης θα πρέπει να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση με τον τύπο της αδείας (Ποτοποιός) και τον Αριθμό της Αδείας που διαθέτει.

Εφιστάται, επίσης, η προσοχή για την ορθή συμπλήρωση του πεδίου 8 της Δήλωσης Ε.Φ.Κ., όταν υφίσταται ειδικός παραλήπτης (π.χ. ποτοποιός), καθόσον τα πεδία της θέσης «Ειδικός Παραλήπτης» θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμπληρώνονται με τα σχετικά στοιχεία, όπως και στην περίπτωση θέσης σε ανάλωση αιθυλικής αλκοόλης ή αλκοολούχων αποσταγμάτων με καταβολή του Ε.Φ.Κ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. 2. 2 (Συμπλήρωση των πεδίων της ΔΕΦΚ) της παρ. 2 (ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ -ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) του μέρους ΙΙ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΦΚ ΣΤΟ ICISnet) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ 5041345/28.11.2013 εγκυκλίου διαταγής.

4. Στο άρθρο 5 παρέχεται η δυνατότητα παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης, με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001, από ποτοποιούς που ταυτόχρονα διαθέτουν και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αποσταγματοποιού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2969/2001, οι οποίοι παραλαμβάνουν στο ποτοποιείο τους τα προϊόντα απόσταξης, τα οποία έχουν παραχθεί στο δικό τους αποσταγματοποιείο και τα οποία χρησιμοποιούνται, ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των αλκοολούχων ποτών τους.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του ως άνω άρθρου η χορήγηση της απαλλαγής από την καταβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης δύναται να πραγματοποιείται, ταυτόχρονα με την παράδοση των παραγόμενων προϊόντων από τα σφραγισμένα δοχεία συλλογής και την υποβολή της Δ.Ε.Φ.Κ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του κεφαλαίου Β του άρθρου 5 της αριθ. 3002475/383/0029/02-02-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Λειτουργία αποσταγματοποιείων» (Β 162), υπό την προϋπόθεση ότι αυτό λαμβάνει χώρα εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001. Σε διαφορετική περίπτωση παρέχεται η δυνατότητα παραλαβής της δικαιούμενης ποσότητας αιθυλικής αλκοόλης από φορολογική αποθήκη τρίτου προμηθευτή, εφαρμόζοντας τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της κοινοποιούμενης απόφασης.

Σημειώνεται ότι κατά τα λοιπά για τη χορήγηση της έγκρισης παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της κοινοποιούμενης απόφασης.

5. Επιπλέον λαμβάνοντας υπόψη τη σύντομη προθεσμία που ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001 για την παραλαβή των ποσοτήτων ουδέτερης αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης, παντός είδους αλκοολούχων αποσταγμάτων και προϊόντων απόσταξης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., ήτοι από 01/01 έως 28/02 κάθε έτους, εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερόμενων, προκειμένου για την έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων, ώστε τα τελωνεία, αφού προβούν στους απαιτούμενους ελέγχους, να εκδίδουν τις σχετικές αποφάσεις έγκρισης παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. και η διαδικασία παραλαβής των δικαιούμενων ποσοτήτων αιθυλικής αλκοόλης να ολοκληρώνεται μέσα στο χρονικό πλαίσιο που ορίζει ο νόμος.

6. Τέλος, επισημαίνεται ότι από την έναρξη ισχύος της υπό στοιχεία Α.1210/22-12-2023 Α.Υ.Ο. (Β 7586), ήτοι από 31-12-2023, η υπό στοιχεία Φ.384/218/Ε.Φ.Κ./29-07-1994 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία χορήγησης αφορολογήτου οινοπνεύματος σύμφωνα με το εδάφιο ζ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Κ.Ν.Φ.Ο. που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1884/1990, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα» (Β 615) καταργείται.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2028/19.04.2024
Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2023.
Α.Υ.Ο. Α 1059/18.04.2024
Ψηφιακή υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς προς τα πρόσωπα της παρ. 3 άρθρου 25 του ν. 2961/2001 - «Δήλωση φόρου δωρεάς ακινήτων, κινητών και χρημάτων προς τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001, μέσω της εφαρμογής myPROPERTY
Α.Υ.Ο. Α 1060/19.04.2024
Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - Έντυπο Ε3
Α.Υ.Ο. Α 1056/12.04.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1143/21.9.2023 (Β 5599) απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1055/09.04.2024
Καθορισμός της διαδικασίας αμφισβήτησης του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, του χρόνου διενέργειας του ελέγχου, καθώς και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 28Α του ν. 4172/2013 (Α 167)
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2024
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, περί αναδοχής οφειλών από Ο.Τ.Α.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2024
Νέα κατάταξη, από 01.04.2024, σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων εργαζομένων με κυμαινόμενες αποδοχές για το έτος 2024, λόγω αύξησης του νόμιμου κατώτατου ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/2024
Ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 125 ν. 5078/2023 (ΦΕΚ 211/τ.Α/20.12.23)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 9/2024
Χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς (άρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α 7/20.12.2023)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 8/2024
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2024: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών-υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών, που απασχολούνται...
Περισσότερα »
Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο