Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024
Α.Υ.Ο. Α 1023/20.01.2024

Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, ποσότητες και διαδικασία παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. και τον Φ.Π.Α. από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) στο πλαίσιο Συμφωνίας Έδρας με την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

Α.Υ.Ο. Α 1023/20.01.2024

(ΦΕΚ Β 1023/13.02.2024)


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 3 του άρθρου 8 και της περ. (χι) παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 5050/2023 «Κύρωση της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)» (Α 153),
β. της περ. β) της παρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρου 68 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α265),
γ. της υποπερ. δδ) της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α 248),
δ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α 133),
ε. του Κεφαλαίου Α «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α 94) και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

2. Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α 181).

3. Το Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α 130).

4. Το Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 131).

5. Το Π.Δ.82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.77/2023 (Α 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α 139).

6. Την υπό στοιχεία 102916/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεοχάρη Θεοχάρη» (Β4441).

7. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 4738).

8. Την υπ αρ. 1 της 20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α 94) και τις αποφάσεις υπ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπ αρ. 5294/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

9. Την ανάγκη καθορισμού των όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών και ποσοτήτων καθώς και της διαδικασίας παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). και τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP).

10. Την από 10/01/2024 πρόταση Διοικητή ΑΑΔΕ.

11. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε:

Αρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, οι ανώτατες ποσότητες, καθώς και η διαδικασία απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο παραλαμβάνεται στα πλαίσια της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 5050/15.09.2023 (Α 153) για υπηρεσιακή χρήση του Κέντρου καθώς και για τις ανάγκες του Τακτικού Προσωπικού του Κέντρου για προσωπική του χρήση.

Αρθρο 2
Δικαιούχα Πρόσωπα

Δικαιούχα πρόσωπα για την απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., το Φ.Π.Α. και τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις του πετρελαίου θέρμανσης είναι:

α) το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP), εφεξής Κέντρο, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 της Συμφωνίας Έδρας και

β) το Τακτικό Προσωπικό του Κέντρου, όπως ορίζεται στην περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 1 της Συμφωνίας Έδρας.

Αρθρο 3
Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της απαλλαγής - Ανώτατες Δικαιούμενες Ποσότητες

1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ., το Φ.Π.Α. και τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις του πετρελαίου θέρμανσης που δύναται να παραλαμβάνουν τα δικαιούχα πρόσωπα του άρθρου 2 (Κέντρο και Τακτικό Προσωπικό αυτού) είναι οι ακόλουθοι:

α) Η παραλαβή της ποσότητας πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός των χρονικών ορίων κάθε ημερολογιακού έτους που ορίζονται στην περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α 265).

β) Οι εγκαταστάσεις του Κέντρου θα πρέπει να στεγάζονται σε χώρο κτηρίου, ο οποίος θα διαθέτει ανεξάρτητη δεξαμενή πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη, αποκλειστικά, των αναγκών του.

γ) Τα μέλη του Τακτικού Προσωπικού του Κέντρου θα πρέπει να διαμένουν σε μονοκατοικία ή σε οικία που θα διαθέτει ανεξάρτητη δεξαμενή πετρελαίου θέρμανσης.

δ) Η ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης κάθε παραλαβής δε δύναται να υπερβαίνει τη χωρητικότητα της δεξαμενής πετρελαίου θέρμανσης του χώρου, στον οποίο στεγάζεται το Κέντρο ή η οικία του μέλους του Τακτικού Προσωπικού του.

2. Οι ανώτατες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης που δύναται να παραλαμβάνουν το Κέντρο και τα μέλη του Τακτικού Προσωπικού του, με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., το Φ.Π.Α. και τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις, είναι οι ακόλουθες:

α) Το Κέντρο δύναται να παραλαμβάνει για την κάλυψη των υπηρεσιακών του αναγκών, έως πέντε χιλιάδες (5.000) λίτρα συνολικά, ανά ημερολογιακό έτος.

β) Τα μέλη του Τακτικού Προσωπικού του Κέντρου δύνανται να παραλαμβάνουν για την κάλυψη των προσωπικών τους αναγκών, έως δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) λίτρα ανά ημερολογιακό έτος.

3. Ως ημερολογιακό έτος νοείται το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Ποσότητες που δεν παρελήφθησαν εντός του ημερολογιακού έτους δεν δύναται να προσαυξήσουν τις ποσότητες του επόμενου έτους.

Αρθρο 4
Διαδικασία παραλαβής

1. Για την παραλαβή από το Κέντρο πετρελαίου θέρμανσης, με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., το Φ.Π.Α. και τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις, υποβάλλεται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) στο όνομα του Κέντρου. Με τη Δ.Ε.Φ.Κ. συνυποβάλλονται, ηλεκτρονικά, τα ακόλουθα δικαιολογητικά χορήγησης της απαλλαγής:

α) Έντυπο "ατέλεια εισαγωγής" θεωρημένο από την αρμόδια Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών, με συνημμένη Βεβαίωση του αρμόδιου μηχανικού, με την οποία βεβαιώνεται η χωρητικότητα της δεξαμενής πετρελαίου και ότι η δεξαμενή αυτή είναι ανεξάρτητη και καλύπτει, αποκλειστικά, τις ανάγκες του Κέντρου.

β) Τιμολόγιο πώλησης και

γ) Κατάσταση, στην οποία αναγράφονται η ποσότητα του πετρελαίου θέρμανσης και το όνομα του Κέντρου.

2. Για την παραλαβή από τα μέλη του Τακτικού Προσωπικού του Κέντρου, με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., το Φ.Π.Α. και τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις, υποβάλλεται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή Δ.Ε.Φ.Κ. στο όνομα του Κέντρου για λογαριασμό του μέλους του Τακτικού Προσωπικού του Κέντρου, δικαιούχου της απαλλαγής προσώπου. Με τη Δ.Ε.Φ.Κ. συνυποβάλλονται, ηλεκτρονικά, τα ακόλουθα δικαιολογητικά χορήγησης της απαλλαγής:

α) Έντυπο "ατέλεια εισαγωγής" θεωρημένο από την αρμόδια Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών, με συνημμένη Βεβαίωση του αρμόδιου μηχανικού, με την οποία βεβαιώνεται η χωρητικότητα της δεξαμενής πετρελαίου και ότι η δεξαμενή αυτή είναι ανεξάρτητη και καλύπτει αποκλειστικά τις ανάγκες του μέλους του Τακτικού Προσωπικού του Κέντρου.

β) Ειδική ταυτότητα του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου της παρ. 2 του άρθρου 15 της Συμφωνίας Έδρας.

γ) Τιμολόγιο πώλησης και

δ) Βεβαίωση του Κέντρου, με την οποία θα πιστοποιείται:

δα) η ιδιότητα του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου ως μέλους του Τακτικού Προσωπικού του Κέντρου,

δβ) η ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του και,

δγ) η διάρκεια της πρώτης θητείας του.

ε) Κατάσταση, στην οποία αναγράφονται η ποσότητα του πετρελαίου θέρμανσης, το δικαιούχο ατελείας πρόσωπο, η ιδιότητα αυτού, ο αριθμός της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του, η ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του και η διάρκεια της θητείας του.

Αρθρο 5
Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή Ελέγχου

Αρμόδια τελωνειακή αρχή για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της απαλλαγής από Ε.Φ.Κ. Φ.Π.Α. και των φορολογικών επιβαρύνσεων του πετρελαίου θέρμανσης που παραλαμβάνεται από τα δικαιούχα πρόσωπα του άρθρου 2, ορίζεται το Γ Τελωνείο ΕΦΚ Θεσσαλονίκης.

Αρθρο 6
Διαδικασία Παρακολούθησης της απαλλαγής

1. Σε περίπτωση που η τελωνειακή αρχή θέσης σε ανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης είναι διαφορετική από την τελωνειακή αρχή ελέγχου, αυτή αποστέλλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή υπηρεσιακώς, την προβλεπόμενη Κατάσταση στην περ. γ) της παρ. 1 και την περ. ε) της παρ. 2 του άρθρου 4, τα στοιχεία της οποίας συμπληρώνει στους Πίνακες των συνημμένων Παραρτημάτων Ι και ΙΙ, προκειμένου να παρακολουθούνται τα ετήσια όρια παράδοσης των ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης στο δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο.

2. Με βάση τους ανωτέρω Πίνακες, η αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθής τήρησης των προβλεπόμενων ορίων αφορολόγητων ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης που παραλαμβάνονται από το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο.

Αρθρο 7
Εναρξη ισχύος

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Θ.ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Πίνακας παρακολούθησης των ανώτατων ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης που παραλαμβάνονται από τα μέλη του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ CEDEFOP (ΚΕΝΤΡΟΥ) για προσωπική τους χρήση (άρθρο 2 περ. β) παρούσας απόφασης)

Α/ Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΑΡ. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1

             

2

             

3

             

4

             

5

             

6

             

7

             

8

             

9

             

10

             


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Πίνακας παρακολούθησης των ανώτατων ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης που παραλαμβάνονται από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ CEDEFOP (ΚΕΝΤΡΟ) για υπηρεσιακή χρήση
(άρθρο 2 περ. α) παρούσας απόφασης)

Α/ Α

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ CEDEFOP

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΑΡ.ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1

     

2

     

3

     

4

     

5

     

6

     

7

     

8

     

9

     

10

     

 

 

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2028/19.04.2024
Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2023.
Α.Υ.Ο. Α 1059/18.04.2024
Ψηφιακή υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς προς τα πρόσωπα της παρ. 3 άρθρου 25 του ν. 2961/2001 - «Δήλωση φόρου δωρεάς ακινήτων, κινητών και χρημάτων προς τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001, μέσω της εφαρμογής myPROPERTY
Α.Υ.Ο. Α 1060/19.04.2024
Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - Έντυπο Ε3
Α.Υ.Ο. Α 1056/12.04.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1143/21.9.2023 (Β 5599) απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1055/09.04.2024
Καθορισμός της διαδικασίας αμφισβήτησης του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, του χρόνου διενέργειας του ελέγχου, καθώς και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 28Α του ν. 4172/2013 (Α 167)
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2024
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, περί αναδοχής οφειλών από Ο.Τ.Α.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2024
Νέα κατάταξη, από 01.04.2024, σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων εργαζομένων με κυμαινόμενες αποδοχές για το έτος 2024, λόγω αύξησης του νόμιμου κατώτατου ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/2024
Ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 125 ν. 5078/2023 (ΦΕΚ 211/τ.Α/20.12.23)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 9/2024
Χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς (άρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α 7/20.12.2023)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 8/2024
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2024: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών-υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών, που απασχολούνται...
Περισσότερα »
Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο