Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 69 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024
Α.Υ.Ο. Α 1020/06.02.2024

Έναρξη εφαρμογής και τρόπος λειτουργίας των οριζόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 15 Α του ν. 4987/2022 (Α 206) για την υποβολή δηλώσεων και τον προσδιορισμό του φόρου από τη διαβίβαση δεδομένων που διενεργούν οι υπόχρεες οντότητες της παρ. 1 του άρθρου 15Α του ν. 4987/2022 (Α 206) στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Α.Υ.Ο. Α 1020/06.02.2024

(ΦΕΚ Β 865/6.2.2024)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 15Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α 206), εφεξής ΚΦΔ,
β) του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»,
γ) του Κεφαλαίου Α του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α 94) και
δ) του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις» (Α 285).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β 4738).

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α 181).

4. το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 131).

5. Την υπ αρ. 102916/10.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεοχάρη Θεοχάρη» (Β 4441).

6. Την υπό στοιχεία Α 1138/12.6.2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β 2470).

7. Την υπ αρ. 1/20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και την υπό στοιχεία 5294/17.01.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ο.Δ.Δ. 27)».

8. Την από 02/02/2024 εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

9. Την ανάγκη διευκόλυνσης και βελτίωσης της φορολογικής συμμόρφωσης των οντοτήτων μέσω αξιοποίησης των δεδομένων που διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ και προσυμπλήρωσης των στοιχείων των φορολογικών δηλωτικών υποχρεώσεων τους.

10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε την έναρξη εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 15Α ΚΦΔ, τις εξαιρέσεις, τη διαδικασία, τον τρόπο λειτουργίας, καθώς και τα όρια ανεκτών αποκλίσεων από τον περιορισμό της παρ. 2 ως προς την αξία των φορολογητέων πράξεων και εσόδων που λαμβάνονται υπόψη από την ΑΑΔΕ.

Αρθρο 1
ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται:

1. Ως «Κανόνας εσόδων»: Ο κανόνας που επιτρέπει, ανά φορολογική περίοδο, την υποβολή εσόδων στους αντίστοιχους κωδικούς των φορολογικών δηλώσεων Φ.Π.Α., εφόσον αυτά δεν υπολείπονται των δεδομένων εσόδων που διαβιβάζονται με διακριτούς χαρακτηρισμούς συναλλαγών και Τύπους Παραστατικών του παραρτήματος της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

2. Ως «Κανόνας εξόδων»: Ο κανόνας που επιτρέπει, ανά φορολογική περίοδο, την υποβολή εξόδων στους αντίστοιχους κωδικούς των φορολογικών δηλώσεων Φ.Π.Α., εφόσον αυτά δεν υπερβαίνουν τα δεδομένα εξόδων που διαβιβάζονται, με διακριτούς χαρακτηρισμούς συναλλαγών και Τύπους Παραστατικών του παραρτήματος της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Σε αντίθετη περίπτωση, για τον προσδιορισμό του φόρου δεν λαμβάνονται υπόψη οι εκπτώσεις φόρων, καθώς και οι σχετικές δαπάνες προς έκπτωση.

3. Ως «Όριο ανεκτών αποκλίσεων»: Το μέγιστο ποσοστό απόκλισης ανά φορολογική περίοδο επί του συνόλου εσόδων και επί του συνόλου εξόδων δήλωσης που επιτρέπει την υποβολή εσόδων που υπολείπονται και εξόδων που υπερβαίνουν τις αξίες αυτών που διαβιβάστηκαν στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Η περίπτωση αυτή αφορά δεδομένα για τα οποία υφίσταται αντικειμενική δυσκολία διαβίβασης, η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπόχρεων οντοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 15Α του ν. 4987/2022 (Α 206), όπως τεχνική αδυναμία, ανωτέρα βία κ.λπ. Το ποσοστό ορίου ανεκτών αποκλίσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας των παραστατικών που έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ.

4. Ως «Δυσχέρεια Συσχέτισης»: Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι υπόχρεες οντότητες δεν μπορούν να συσχετίσουν ορθά και με πληρότητα τα δεδομένα εσόδων και εξόδων τους ανά φορολογική περίοδο με αυτά που έχουν προσυμπληρωθεί στις φορολογικές δηλώσεις βάσει των δεδομένων που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Αρθρο 2
ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

1. Οι οντότητες της παρ. 1 του άρθρου 15Α ΚΦΔ, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Α 1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν τις δηλώσεις φόρων τους σύμφωνα με τους κανόνες εσόδων εξόδων του άρθρου 1 της παρούσας. Ειδικότερα, η σχετική υποχρέωση για την υποβολή της Δήλωσης ΦΠΑ καταλαμβάνει φορολογικές περιόδους από 1.1.2024.

2. Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας, δεν εμπίπτουν οι οντότητες της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθώς και οι οντότητες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς κατ αποκοπή καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000).

Αρθρο 3
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

1. Οι υπόχρεες οντότητες, για την προσυμπλήρωση των κατηγοριών εσόδων με τους αντίστοιχους φόρους εκροών στους σχετικούς κωδικούς του πίνακα εκροών της Δήλωσης ΦΠΑ, διαβιβάζουν στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA Τύπους Παραστατικών της κατηγορίας Α1 και Α2 του παραρτήματος της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με δεδομένα εσόδων τιμολόγησης, λογιστικών εγγραφών εσόδων, χαρακτηρισμούς εσόδων αυτοτιμολόγησης, καθώς και δεδομένων εσόδων αυτοτιμολόγησης, στην περίπτωση που ο Εκδότης είτε παρέλειψε να διαβιβάσει τα σχετικά δεδομένα είτε τα διαβίβασε με απόκλιση.

Ο κανόνας εσόδων για την υποβολή της Δήλωσης ΦΠΑ με τα δεδομένα που προσυμπληρώνουν τους σχετικούς κωδικούς του πίνακα εκροών, λειτουργεί για τις υπόχρεες οντότητες σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

α) Επιτρέπεται η μεταφορά ποσών από κωδικό εκροών κατηγορίας «ΦΠΑ 0%» σε έτερο όμοιο κωδικό εκροών.

β) Επιτρέπεται χωρίς περιορισμό με την επιφύλαξη των διατάξεων της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 54ΙΓ ΚΦΔ, η υποβολή εσόδων με την Δήλωση ΦΠΑ που υπερβαίνουν αυτά που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και έχουν προσυμπληρώσει τις κατηγορίες εσόδων με τους αντίστοιχους φόρους στους σχετικούς κωδικούς του πίνακα εκροών.

γ) Η υποβολή εσόδων που υπολείπονται όσων έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, ανά φορολογική περίοδο ΦΠΑ, στο σύνολο των σχετικών κωδικών του πίνακα εκροών, επιτρέπεται έως του ποσοστού ορίου ανεκτής απόκλισης, ως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας, επί του συνολικού ποσού του κωδικού εκροών 311 της Δήλωσης ΦΠΑ.

δ) Στην περίπτωση αντικειμενικής δυσκολίας διόρθωσης ποσών εσόδων και ορθής απεικόνισης του συνολικού αθροίσματος εκροών ανά φορολογική περίοδο Δήλωσης ΦΠΑ, επιτρέπεται η διαβίβαση δεδομένων με εναλλακτικό τρόπο και συγκεκριμένα με Τύπο Παραστατικού 11.4 - Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής με ένδειξη «Λογιστική Εγγραφή» και διακριτή αναφορά στα σχόλια με την ένδειξη «Δυσχέρεια Συσχέτισης». Στην περίπτωση χρήσης της ειδικής φόρμας καταχώρησης της περ. γ της παρ. 6 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, στο πεδίο Σειρά αναγράφεται υποχρεωτικά και η ένδειξη «παρ. 2 αρ.15Α ΚΦΔ».

2. Οι υπόχρεες οντότητες, για την προσυμπλήρωση των κατηγοριών εξόδων με τους αντίστοιχους φόρους εισροών στους σχετικούς κωδικούς του πίνακα εισροών της Δήλωσης ΦΠΑ, διαβιβάζουν στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA χαρακτηρισμούς εξόδων ή/και Τύπους Παραστατικών του παραρτήματος της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ και ειδικότερα της κατηγορίας Α1 που λαμβάνουν από τους Εκδότες ημεδαπής, της κατηγορίας Α1 για τα έξοδα αυτοτιμολόγησης που εκδίδουν, της κατηγορίας Β1 για τα έξοδα λιανικής ημεδαπής αλλοδαπής, της κατηγορίας Β2 για τα λοιπά έξοδα ημεδαπής (ενέργεια, ύδρευση, τηλεφωνία κ.α.) και τα έξοδα τιμολόγησης αλλοδαπής (αποκτήσεις και λήψη υπηρεσιών από ΕΕ και Τρίτες Χώρες), καθώς και δεδομένα εξόδων τιμολόγησης Τύπων Παραστατικών της κατηγορίας Α1, στην περίπτωση που ο Εκδότης ημεδαπής είτε παρέλειψε να διαβιβάσει τα σχετικά δεδομένα είτε τα διαβίβασε με απόκλιση.

Ο κανόνας εξόδων, για την υποβολή της Δήλωσης ΦΠΑ με τα δεδομένα που προσυμπληρώνουν τους σχετικούς κωδικούς του πίνακα εισροών, λειτουργεί για τις υπόχρεες οντότητες σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

α) Επιτρέπεται η μεταφορά ποσών από κωδικό εισροών σε έτερο κωδικό εισροών σε όλες τις κατηγορίες εξόδων με τους αντίστοιχους κωδικούς φόρων του πίνακα εισροών της Δήλωσης ΦΠΑ.

β) Επιτρέπεται χωρίς περιορισμό η υποβολή εξόδων κατά την υποβολή της Δήλωσης ΦΠΑ που υπολείπονται αυτών που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και έχουν προσυμπληρώσει τις κατηγορίες εξόδων με τους αντίστοιχους φόρους στους σχετικούς κωδικούς του πίνακα εισροών. Τα έξοδα της περίπτωσης αυτής που υπολείπονται των εξόδων προσυμπλήρωσης δύναται να περιλαμβάνουν όσα χαρακτηρίζονται με 2.5-Γενικά έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, όσα απορρίπτονται από τον Λήπτη τους, καθώς και κάθε άλλη περίπτωση εξόδων κατά την οποία ο Λήπτης επιλέγει να μην τα εκπέσει από τη Δήλωση ΦΠΑ.

γ) Η υποβολή εξόδων, που υπερβαίνουν αυτών που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, ανά φορολογική περίοδο ΦΠΑ στους σχετικούς κωδικούς του πίνακα εισροών με τους αντίστο ιχους φόρους, επιτρέπεται έως του ποσοστού ανεκτού ορίου απόκλισης, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας επί του συνολικού ποσού που προσυμπληρώνεται στον κωδικό εισροών 367 της Δήλωσης ΦΠΑ.

δ) Στην περίπτωση αντικειμενικής δυσκολίας διαβίβασης και ορθής απεικόνισης του συνολικού αθροίσματος εισροών ανά φορολογική περίοδο Δήλωσης ΦΠΑ επιτρέπεται η διαβίβαση δεδομένων με εναλλακτικό τρόπο και συγκεκριμένα με Τύπο Παραστατικού 14.30 - Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) και διακριτή αναφορά στα σχόλια με την ένδειξη «Δυσχέρεια Συσχέτισης». Στην περίπτωση χρήσης της ειδικής φόρμας καταχώρησης της περ. γτης παρ. 6 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, στο πεδίο Σειρά αναγράφεται υποχρεωτικά και η ένδειξη «παρ. 2 αρ.15Α ΚΦΔ».

ε) Επιτρέπεται ο ετεροχρονισμός εξόδων σε επόμενη φορολογική περίοδο ΦΠΑ από αυτή που αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης των αντίστοιχων παραστατικών ημεδαπής - αλλοδαπής και έως τη λήξη εκάστης χρήσης.

Ειδικότερα στην περίπτωση πιστωτικών συναλλαγών ετεροχρονισμού εξόδων και εφόσον οι σχετικές αξίες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από την υπόχρεη οντότητα εντός της χρήσης, προσυμπληρώνουν υποχρεωτικά τη Δήλωση ΦΠΑ της τελευταίας φορολογικής περιόδου της χρήσης που αφορούν.

3. Τα διαλαμβανόμενα του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνουν την υποβολή Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος.

Αρθρο 4
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΑΝΕΚΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

Τα όρια ανεκτών αποκλίσεων από τον περιορισμό των κανόνων εσόδων - εξόδων καθορίζονται σε τριάντα τοις εκατό (30%) στην περίπτωση δεδομένων εσόδων, καθώς και σε τριάντα τοις εκατό (30%) στην περίπτωση δεδομένων εξόδων, ανά φορολογική περίοδο δήλωσης φόρου σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Αρθρο 5
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Στην περίπτωση ετεροχρονισμού εξόδων δύναται να γίνεται επίκληση των αντίστοιχων αξιών ή μέρους αυτών συμπεριλαμβάνοντάς τες με την προϋπόθεση της μη προγενέστερης χρησιμοποίησής τους:
α) Σε αρχική Δήλωση ΦΠΑ των επόμενων φορολογικών περιόδων και εντός της χρήσης που αφορούν,
β) σε τροποποιητική Δήλωση ΦΠΑ αποκλειστικά της φορολογικής περιόδου που αφορούν.

2. Στην περίπτωση δεδομένων πιστωτικών συναλλαγών δεν ακολουθείται ο κανόνας εξόδων της παρούσας και επιτρέπεται ο ετεροχρονισμός αυτών εντός της χρήσης που αφορούν.

3. Στην περίπτωση διαβίβασης δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA με τον εναλλακτικό τρόπο, και συγκεκριμένα με Τύπο Παραστατικού 11.4 - Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής με ένδειξη «Λογιστική Εγγραφή» για τα έσοδα και με Τύπο Παραστατικού 14.30 - Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) για τα έξοδα, η διαβίβαση αφορά αποκλειστικά δεδομένα για τα οποία τεκμηριώνεται η αντικειμενική δυσκολία διαβίβασής τους. Στην περίπτωση αυτή οι υπόχρεες οντότητες δύνανται να διαβιβάζουν τα σχετικά δεδομένα είτε αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά ανά φορολογική περίοδο ΦΠΑ με υποχρέωση διακριτής τεκμηρίωσης των δεδομένων εσόδων και εξόδων που αφορούν.

4. Επιτρέπεται η χρήση της ειδικής φόρμας καταχώρησης χωρίς τον περιορισμό των ορίων χρήσης της στην περίπτωση αντικειμενικής δυσκολίας διαβίβασης που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπόχρεων οντοτήτων για τον εναλλακτικό τρόπο διαβίβασης και μόνο στην περίπτωση διαβίβασης Τύπων Παραστατικών 11.4 - Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής στην περίπτωση εσόδων και 14.30 - Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) στην περίπτωση εξόδων.

5. Η διαβίβαση χαρακτηρισμού εσόδων στην περίπτωση χρήσης Τύπου Παραστατικού 11.4 - Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της παρούσας, διενεργείται με 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων και η διαβίβαση χαρακτηρισμού εξόδων στην περίπτωση χρήσης Τύπου Παραστατικού 14.30 - Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) διενεργείται με 2.4 Γενικά Έξοδα με Δικαίωμα Έκπτωσης και 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων για την αντίστοιχη κατηγορία και κωδικό εκροών και εισροών ΦΠΑ.

6. Επιτρέπεται οι υπόχρεες οντότητες να μην κάνουν χρήση του ορίου ανεκτών αποκλίσεων από τον περιορισμό των κανόνων εσόδων εξόδων του άρθρου 1 και να διαβιβάζουν τα σχετικά δεδομένα για σκοπούς υποβολής Δήλωσης ΦΠΑ σύμφωνα με τον εναλλακτικό τρόπο και τη χρήση των Τύπων Παραστατικών 11.4 - Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής στην περίπτωση εσόδων και 14.30 -Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) στην περίπτωση εξόδων. Σε κάθε περίπτωση κατά τη χρήση του ορίου ανεκτών αποκλίσεων, καθώς και του εναλλακτικού τρόπου διαβίβασης με Τύπους Παραστατικών 11.4 και 14.30 καταγράφονται από την ΑΑΔΕ διακριτά οι περιπτώσεις εσόδων και εξόδων με αντικειμενική δυσκολία διαβίβασης από τις υπόχρεες οντότητες με σκοπό την άμεση επίλυση αυτών. Τα δεδομένα εσόδων και εξόδων που διαβιβάστηκαν λόγω αντικειμενικής δυσκολίας με τον εναλλακτικό τρόπο διαβίβασης, στην περίπτωση επίλυσής της σε επόμενη χρονική περίοδο δεν διαβιβάζονται ξανά.

7. Η επιχειρησιακή ανάλυση και η τεχνική τεκμηρίωση της λειτουργίας των κανόνων εσόδων εξόδων του άρθρου 1, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της παρούσας αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr/mydata).

Αρθρο 6
ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2024

Ο Υφυπουργός
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2011/21.02.2024
Νέα προθεσμία προσκόμισης δικαιολογητικών για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2024, λόγω αναπηρίας αφενός για τα οχήματα που δεν διορθώθηκε έως σήμερα η εικόνα τους στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων (ΠΣΟ) και αφετέρου περιπτώσεις αναπήρων που έληγε η απόφαση απαλλαγής την 31/12/2023 λόγω λήξης της γνωμάτευσης του ΚΕΠΑ (ή της ΑΣΥΕ).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2010/16.02.2024
Παροχή διευκρινίσεων περί των εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης με βάση τις διατάξεις του ν.4308/2014 (ΕΛΠ), για συναλλαγές που διενεργούνται μέσω Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) και εξοφλούνται μέσω EFT/POS, κατ' εφαρμογή της υπό στοιχεία Α 1098/2022 (Β 3940) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1027/16.02.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1098/13.07.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για τη διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής "είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ."» (Β 3940).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1025/16.02.2024
Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2023.
Α.Υ.Ο. Α 1023/20.01.2024
Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, ποσότητες και διαδικασία παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. και τον Φ.Π.Α. από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) στο πλαίσιο Συμφωνίας Έδρας με την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 9/13.02.2024
Χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς (άρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α 7/20.12.2023)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 8/13.02.2024
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2024: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών-υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών, που απασχολούνται...
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 01/15.01.2024
Νέο νομικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος (λόγω γήρατος/αναπηρίας), με την αντικατάσταση του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α 85). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 με παροχή οδηγιών
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 45/15.09.2023
Ασφαλιστικές εισφορές εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 44/30.08.2023
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθείσων εισφορών σε δικαιούχους του δημοσίου.
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο