Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 69 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1191/30.11.2023

α) Τροποποίηση της υπ αρ. 30/003/000/817/21.02.2018 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α και Β κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων» (Β 914). β) Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α και Β κατηγορίας, των αποσταγματοποιών καθώς και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων.

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1191/30.11.2023

(ΦΕΚ Β 6838/4.12.2023)

Έχοντας υπ όψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Tων άρθρων 33, 53, 62, 63, 79 και 80 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265) και ιδίως της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 63 αυτού, β) του άρθρου 5, των παρ. Β.5, Β.11 και Γ.1 του άρθρου 7 και της παρ. 10 του άρθρου 8, καθώς και της περ. ιγ) της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Α 281) και ιδίως της εξουσιοδοτικής διάταξης του δεύτερου εδαφίου της παρ. Β.5. αυτού,

γ) του Κεφαλαίου Α «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α 94) και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

δ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β 4738).

2. Την υπό στοιχεία. Δ6Α 1015213/28.01.2013 κοινή απόφασης του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β 130 και 372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α 94).

3. Την υπό στοιχεία Τ3200/25/30.05.1968 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Περί του τρόπου συ-στάσεως Επιτροπών δια την ογκομέτρησιν δεξαμενών αποταμιεύσεως υποκειμένων υγρών καυσίμων, υγραερίων κ.λπ. και εξουσιοδοτήσεως των τελωνειακών δια την ογκομέτρησιν αυτών», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Τ.1259/32/18.04.1979 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.

4. Την υπ αρ. 30/003/000/817/21.02.2018 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α και Β κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων» (Β 914).

5. Την υπό στοιχεία Α.1032/20.03.2023 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α και Β κατηγορίας, των αποσταγματοποιών καθώς και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων» (Β 1962).

6. Την υπό στοιχεία Α 1166/25.10.2023 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α και Β κατηγορίας, των αποσταγ-ματοποιών καθώς και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων» (Β 6242).

7. Την υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126/27.01.2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Εφαρμογή Ειδικού Καθεστώτος της Τελωνειακής αποταμίευσης» (Β 810).

8. Την υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116596/02.08.2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής» (Β 2745).

9. Την υπό στοιχεία OIML R 71:2008 «Fixed Storage Tanks.General Requirements» Σύσταση του Διεθνούς Οργανισμού Νομικής Μετρολογίας.

10. Την από 30.11.2023 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.) και της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

11. Την υπ αρ. 1 της 20-01-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ αρ. 39/03/ 30-11-2017 του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και υπό στοιχεία 5294/17.01.2020 του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

12. Την ανάγκη α) τροποποίησης της υπ αρ. 30/003/000/817/2018 (Β 914) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την απλούστευση των διαδικασιών επιλογής της μεθόδου ογκομέτρησης και επίλυση τεχνικών ζητημάτων που ανέκυψαν, κατά την εφαρμογή της απόφασης και β) παράτασης της προθεσμίας για την ογκομέτρηση των δεξαμενών αποθήκευσης της αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α και Β κατηγορίας, των αποσταγματοποιών, καθώς και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),


Αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ Α

Τροποποίηση της υπ αρ. 30/003/000/817/21.02.2018 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α και Β κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων (Β 914)».

Αρθρο 1

Η υπ αρ. 30/003/000/817/21.02.2018 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ τροποποιείται, ως ακολούθως:

1. Το πρώτο εδάφιο της περ. α. της παρ. 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«Η έγκριση χρήσης χορηγείται με σχετική απόφαση του Προϊσταμένου του οικείου Τελωνείου Ελέγχου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο μέρος «Β. Τηρητέες Διαδικασίες» του άρθρου 4 και στο Παράρτημα Ε της παρούσας, ισχύει δε για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών από της ημερομηνίας καταρτίσεως του οικείου ογκομετρικού πίνακα.».

2.  άρθρο 4 τροποποιείται, ως ακολούθως:

α. Η παρ. 2 του μέρους «Α. Απαιτήσεις» αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«2. Για την πραγματοποίηση της ογκομέτρησης, μπορεί να εφαρμοσθεί οποιαδήποτε αποδεκτή μετρολογικά μέθοδος, η οποία περιλαμβάνεται στο πεδίο διαπίστευσης του φορέα που διενεργεί την ογκομέτρηση.».

β. Το τρίτο εδάφιο της περ. β. της παρ. 3 του μέρους «Α. Απαιτήσεις» αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«Οι ενδείξεις στους ογκομετρικούς πίνακες πρέπει να αναγράφονται ανά 1 mm.».

γ. Το πρώτο εδάφιο της περ. α. της παρ. 5 του μέρους «Α. Απαιτήσεις» αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«Επανογκομέτρηση των κατά τα ανωτέρω δεξαμενών διενεργείται, επίσης από διαπιστευμένους, όπως παραπάνω φορείς, κανονικά, είτε κάθε δεκαπέντε (15) χρόνια, είτε κάθε είκοσι (20) χρόνια, εφόσον όμως πραγματοποιείται ο κατά τα ανωτέρω ανά πενταετία περιοδικός έλεγχος.».

δ. Μετά το εδάφιο της περ. β. της παρ. 2 του μέρους «Β. Τηρητέες Διαδικασίες» προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως ακολούθως:

«Κατ εξαίρεση της ανωτέρω προθεσμίας δύναται να δοθεί παράταση δέκα (10) εργάσιμων ημερών, κατόπιν έγκρισης των ελεγκτικών αρχών σε σχετικό αιτιολογημένο αίτημα του ενδιαφερόμενου επιτηδευματία.».

ε. Το πρώτο εδάφιο της περ. α. της παρ. 3 του μέρους «Β. Τηρητέες Διαδικασίες» αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«Προκειμένου για τις δεξαμενές που χρησιμοποιούνται, ως δοχεία συλλογής της αιθυλικής αλκοόλης στις οικείες μονάδες παραγωγής, περί των οποίων το Παράρτημα Ε2 της παρούσας, το Τελωνείο Ελέγχου, μετά την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο επιτηδευματία της κατά τα ανωτέρω αίτησης, συγκροτεί την κατά την περ. β. της παρ. 2 του άρθρου 6 της παρούσας επιτροπή, η οποία προβαίνει στον μακροσκοπικό έλεγχο και επιθεώρηση της δεξαμενής.».

στ. Η παρ. 4 του μέρους «Β. Τηρητέες Διαδικασίες» τροποποιείται, ως ακολούθως:

«4. Η κατά τα ανωτέρω έγκριση χρήσης, όπως και η ανανέωση αυτής, χορηγείται επί ειδικού εντύπου, το οποίο έχει τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα ΣΤ της παρούσας και κοινοποιείται στην οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου.».

3. Η περ. β. της παρ. 3 του άρθρου 5 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«β. Ηλεκτρονικά συστήματα, για τη μέτρηση του ύψους, της θερμοκρασίας, της πίεσης και της πυκνότητας, υπό την προϋπόθεση ότι τα συστήματα αυτά πληρούν τους σχετικούς όρους και προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας, ανταποκρίνονται στις προβλέψεις σχετικών διεθνών συστάσεων και προτύπων και είναι επίσης διακριβωμένα από διαπιστευμένους προς τούτο φορείς, μπορούν να χρησιμοποιούνται, κατόπιν της προηγούμενης σχετικής προς τούτο έγκρισης της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ. της ΑΑΔΕ στην οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο πλήρης σχετική τεκμηρίωση.».

4. Η περ. β. της παρ. 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«β. Τα στοιχεία του κατά τα ανωτέρω Μητρώου είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Αρχές για τον προγραμματισμό των κατά το άρθρο 6 της παρούσας δειγματοληπτικών ελέγχων και για την υλοποίηση των προβλεπομένων σε περίπτωση διαπιστώσεως αποκλίσεων, ανακριβειών κ.λπ., σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 της παρούσας.».

5. Το στοιχείο 6 του μέρους «Β. Συντομογραφίες» του Παραρτήματος Α αντικαθίσταται, ως εξής:

«6. EURAMET, νοείται η Ευρωπαϊκή Ένωση Εθνικών Μετρολογικών Ινστιτούτων (European Association of National Metrology Institutes).».

6. Η παρ. 1 του «Κεφαλαίου IV: Μέθοδοι Ογκομέτρησης» του «Μέρους 1: Μετρολογικοί Έλεγχοι» του Παραρτήματος Δ αντικαθίσταται, ως εξής:

«1. Για την ογκομέτρηση εφαρμόζονται διάφορες μέθοδοι, σύμφωνα με τα οικεία διεθνή πρότυπα. Κατά την επιλογή της μεθόδου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής: η χωρητικότητα της δεξαμενής, το σχήμα της, η θέση της σε σχέση με το έδαφος, οι συνθήκες χρήσης κ.λπ., σύμφωνα με το πεδίο διαπίστευσης του φορέα που θα διενεργήσει την ογκομέτρηση.».

7. Το «Μέρος 2: ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ» του Παραρτήματος Δ καταργείται.

8. Το Παράρτημα Ε1 τροποποιείται, ως ακολούθως:

α. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του τμήματος «Α. Υποβολή αποτελεσμάτων και στοιχείων» του Κεφαλαίου «III. 3η Φάση: Υποβολή των αποτελεσμάτων - Έλεγχος και αξιολόγηση» του «Μέρους 1 Αρχικός έλεγχος -ογκομέτρηση» τροποποιείται, ως εξής:

«Οι ενδείξεις στους ογκομετρικούς πίνακες θα αναγράφονται ανά 1 mm.».

β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του τμήματος «Β. Έλεγχος και αξιολόγηση» του Κεφαλαίου «III. 3η Φάση: Υποβολή των αποτελεσμάτων - Έλεγχος και αξιολόγηση» του «Μέρους 1 Αρχικός έλεγχος - Ογκομέτρηση» τροποποιείται, ως εξής:

«Η Χημική Υπηρεσία Ελέγχου προβαίνει, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από της υποβολής τους, στον έλεγχο και αξιολόγηση των προαναφερθέντων στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα και ευρήματα των τυχόν διενεργηθέντων, ελέγχων βάσει των σχετικών πρωτοκόλλων ελέγχου.».

9. Το Παράρτημα ΣΤ αντικαθίσταται από το Παράρτημα της παρούσας, ως έπεται κατωτέρω και αποτελεί ενιαίο αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΜΕΡΟΣ Β

Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α και Β κατηγορίας, των αποσταγματοποιών καθώς και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων.

Aρθρο 2

Παρατείνεται από τη λήξη της, έως και 30-06-2024, η προθεσμία της περ. α. της παρ. 1 του άρθρου 8 της υπ αρ. 30/003/000/817/2018 (Β 914) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων εσόδων και για ογκομετρικούς πίνακες των δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α και Β κατηγορίας, των αποσταγματοποιών και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων, η κατάρτιση των οποίων διενεργήθηκε από τις αρμόδιες επιτροπές, κατ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, πριν την έναρξη εφαρμογής της υπ αρ. 30/003/000/817/2018 (Β 914) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ και για τους οποίους, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, έχει παρέλθει η δεκαετία από την ημερομηνία καταρτίσεώς τους ή η εν λόγω δεκαετία πρόκειται να παρέλθει μέχρι 30-06-2024, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία αυτή και για την ίδια ως άνω χρονική περίοδο οι εν λόγω δεξαμενές εξακολουθούν να θεωρούνται ότι έχουν αναγνωριστεί και εγκριθεί.

ΜΕΡΟΣ Γ

Aρθρο 3
Eναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2023

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2011/21.02.2024
Νέα προθεσμία προσκόμισης δικαιολογητικών για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2024, λόγω αναπηρίας αφενός για τα οχήματα που δεν διορθώθηκε έως σήμερα η εικόνα τους στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων (ΠΣΟ) και αφετέρου περιπτώσεις αναπήρων που έληγε η απόφαση απαλλαγής την 31/12/2023 λόγω λήξης της γνωμάτευσης του ΚΕΠΑ (ή της ΑΣΥΕ).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2010/16.02.2024
Παροχή διευκρινίσεων περί των εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης με βάση τις διατάξεις του ν.4308/2014 (ΕΛΠ), για συναλλαγές που διενεργούνται μέσω Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) και εξοφλούνται μέσω EFT/POS, κατ' εφαρμογή της υπό στοιχεία Α 1098/2022 (Β 3940) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1027/16.02.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1098/13.07.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για τη διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής "είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ."» (Β 3940).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1025/16.02.2024
Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2023.
Α.Υ.Ο. Α 1023/20.01.2024
Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, ποσότητες και διαδικασία παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. και τον Φ.Π.Α. από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) στο πλαίσιο Συμφωνίας Έδρας με την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 9/13.02.2024
Χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς (άρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α 7/20.12.2023)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 8/13.02.2024
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2024: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών-υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών, που απασχολούνται...
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 01/15.01.2024
Νέο νομικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος (λόγω γήρατος/αναπηρίας), με την αντικατάσταση του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α 85). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 με παροχή οδηγιών
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 45/15.09.2023
Ασφαλιστικές εισφορές εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 44/30.08.2023
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθείσων εισφορών σε δικαιούχους του δημοσίου.
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο