Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023
Κ.Υ.Α. Α 1146/26.09.2023

Τροποποίηση: α) της υπ αρ. 30/004/000/539/04.03.2019 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών (Β 803), β) της υπ αρ. 94/2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β 1339/2023) και γ) της υπ αρ. 95/2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β 1136/2023).

Κ.Υ.Α. Α 1146/26.09.2023

ΦΕΚ: Β 5692/28.09.2023

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. α) Της παρ. 12 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (Α 230), όπως προστέθηκε με την παρ. 3(γ) του άρθρου 320 του ν. 4072/2012 (Α 86) και αναριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 της υποπαρ. 1.3 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α 222) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του ν. 4409/2016 (Α 136) και το άρθρο 11 του ν. 4758/2020 (Α 242),

β) των άρθρων 33, 55, 63, 64 και 119Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265),

γ) του τέταρτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4328/1929 «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους» (Α 272), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 2343/1995 (Α 211),

δ) του άρθρου 4 του β.δ. της 31ης Οκτωβρίου 1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Συμβουλίου της Χημικής Υπηρεσίας» (Α 391),

ε) του Κεφαλαίου Α «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α 94), και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

στ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 131),

ζ) των άρθρων 89 και 122 του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α 128), σε συνδυασμό με το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α 94), και την υπό στοιχεία 1078204/ 927/0006Α/6-8-1992 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β 517),

η) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α 133),

θ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α 181),

ι) του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α 160),

ια) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 131),

ιβ) του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α 139).

2. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β 2901).

3. Την υπό στοιχεία 102916/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεοχάρη Θεοχάρη» (Β4441).

4. Την υπ αρ. 74104/5570 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου» (Β4408).

5. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α1125859/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β 4738).

6. Την υπ αρ. 1 της 20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις υπ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) αποφάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

7. Τις υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Β 1064363/18.07.2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 648) και Δ.ΟΡΓ.Β 1010862/24.01.2023 (Υ.Ο.Δ.Δ. 69) αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Ορισμός μελών του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.)».

8. Την υπ αρ. 30/004/000/539/04-03-2019 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών «Διαδικασίες και προδιαγραφές ιχνηθέτη-σης υγρών καυσίμων που διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της ελληνικής Επικράτειας με ιχνηθέτες μοριακής τεχνολογίας. Διαδικασία δειγματοληψίας και ελέγχου των ιχνηθετημένων καυσίμων και απαιτήσεις τεχνολογικού εξοπλισμού ελέγχου» (Β 803).

9. Την ανάγκη τροποποίησης του άρθρου 4 της υπ αρ. 30/004/000/539/04-03-2019 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών αναφορικά με τη διαδικασία και τις μεθόδους ιχνηθέτησης του πετρελαίου θέρμανσης και του πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων και ντίζελ πλοίων με τους εθνικούς ιχνηθέτες μοριακής τεχνολογίας προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των διυλιστηρίων και των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών.

10. Την υπ αρ. 94/2021 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Φορολογική σήμανση πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων και ντίζελ πλοίων με εθνικό ιχνηθέτη μοριακής τεχνολογίας, μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό του και σχετικές τεχνικές απαιτήσεις» (Β 1339/2023).

11. Την υπ αρ. 95/2021 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Φορολογική σήμανση πετρελαίου θέρμανσης με εθνικό ιχνηθέτη μοριακής τεχνολογίας, μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό του και σχετικές τεχνικές απαιτήσεις» (Β 1136/2023).

12. Την ανάγκη προσθήκης μεταβατικής διάταξης
α) στην υπ αρ. 94/2021 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» προκειμένου να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος για τη διάθεση των αποθεμάτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων και ντίζελ πλοίων τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας περιέχουν τον φορολογικό ιχνηθέτη κινιζαρίνη και
β) στην υπ αρ. 95/2021 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος για τη διάθεση των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας δεν περιέχουν τον εθνικό ιχνηθέτη μοριακής τεχνολογίας.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Αρθρο 1

Τροποποίηση της υπ αρ. 30/004/000/539/04-03-2019 κοινής απόφασης των υπουργών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών «Διαδικασίες και προδιαγραφές ιχνηθέτησης υγρών καυσίμων που διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της ελληνικής Επικράτειας με ιχνηθέτες μοριακής τεχνολογίας. Διαδικασία δειγματοληψίας και ελέγχου των ιχνηθετημένων καυσίμων και απαιτήσεις τεχνολογικού εξοπλισμού ελέγχου» (Β 803).

Το άρθρο 4 της υπ αρ. 30/004/000/539/04-03-2019 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών (Β 803), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 4 Διαδικασία ιχνηθέτησης

Η ιχνηθέτηση των υγρών καυσίμων της παρ. 1του άρθρου 3 πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις των προμηθευτών υγρών καυσίμων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας, πριν ή κατά την φυσική έξοδο αυτών από τις εν λόγω εγκαταστάσεις.

Η ορθότητα της ιχνηθέτησης των υγρών καυσίμων της παρ. 1 του άρθρου 3 αποτελεί ευθύνη του εκάστοτε προμηθευτή υγρών καυσίμων. Το εύρος της προβλεπόμενης συγκέντρωσης των εθνικών ιχνηθετών μοριακής τεχνολογίας που προστίθενται στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων και στο ντίζελ πλοίων, καθορίζεται στο άρθρο 2 της υπ αρ. 95/2021 απόφασης ΑΧΣ (Β 1136/2023) και στο άρθρο 2 της υπ αρ. 94/2021 απόφασης ΑΧΣ (Β 1139/2023), αντίστοιχα.

Η τελωνειακή αρχή στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η παρακολούθηση και ο έλεγχος της εγκατάστασης του προμηθευτή υγρών καυσίμων, δύναται πριν ή και κατά την φυσική έξοδο των υγρών καυσίμων της παρ. 1 του άρθρου 3 από τις εγκαταστάσεις των προμηθευτών υγρών καυσίμων, να λαμβάνει δείγματα, παρουσία χημικού της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους εφόσον τούτο είναι εφικτό, και να τα αποστέλλει για εξέταση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. για την διαπίστωση της τήρησης των όρων της ορθής ιχνηθέτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ αρ. 94/2021 και 95/2021 αποφάσεις ΑΧΣ.

Οι εθνικοί ιχνηθέτες μοριακής τεχνολογίας που προστίθενται στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων και στο ντίζελ πλοίων προσδιορίζονται ποσοτικά στα εργαστήρια σύμφωνα με τις μεθόδους που προβλέπονται στο άρθρο 3 της υπ αρ. 95/2021 απόφασης ΑΧΣ και στο άρθρο 3 της υπ αρ. 94/2021 απόφασης ΑΧΣ, αντίστοιχα. Δεν επιτρέπεται η ιχνηθέτηση με εθνικό ιχνηθέτη μοριακής τεχνολογίας των παραπάνω καυσίμων, εφόσον αυτά προορίζονται προς εξαγωγή η ενδοκοινοτική παράδοση σε άλλα κ-μ της Ε.Ε.

Οι εθνικοί ιχνηθέτες μοριακής τεχνολογίας αποθηκεύονται σε δεξαμενές ή σε δοχεία με σχετική σήμανση και διατηρούνται χωριστά από τις άλλες ουσίες, εντός των χώρων των προμηθευτών υγρών καυσίμων. Οι προμηθευτές υγρών καυσίμων οφείλουν να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επιμολύνονται τα μη ιχνηθετημένα καύσιμα με αυτά που έχουν ιχνηθετηθεί.

Γίνονται δεκτές οι ακόλουθες μέθοδοι ιχνηθέτησης:

α) Ιχνηθέτηση σε δεξαμενές αποθήκευσης των εγκαταστάσεων προμηθευτών υγρών καυσίμων, είτε με αυτόματο ή ημιαυτόματο εξοπλισμό είτε χειροκίνητα όταν υπάρχει βλάβη του αυτόματου ή ημιαυτόματου εξοπλισμού, ή οι λειτουργικές συνθήκες της εγκατάστασης αποθήκευσης το επιβάλουν.

β) Ιχνηθέτηση με εγχυτήρα κατά την παράδοση/δια-κίνηση, μέσω αγωγού, υγρών καυσίμων της παρ. 1 του άρθρου 3, από τις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων:

σε πλωτά εφοδιαστικά-μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου (σλέπια) ή πλωτά μεταφορικά μέσα διακίνησης υγρών καυσίμων, στις εγκαταστάσεις εταιρειών εμπορίας υγρών καυσίμων.

γ) Ιχνηθέτηση με ψεκασμό στα σημεία φόρτωσης των βυτιοφόρων στις εγκαταστάσεις των προμηθευτών υγρών καυσίμων.

Για κάθε επιλεγόμενη μέθοδο ιχνηθέτησης που προ-βλέπεται στην παρ. 6, οι προμηθευτές υγρών καυσίμων διασφαλίζουν ότι τα καύσιμα της παρ. 1 του άρθρου 3, είναι ομοιογενώς ιχνηθετημένα σε όλη τη μάζα τους με την κατάλληλη συγκέντρωση του ιχνηθέτη. Για το σκοπό αυτό, με κατάλληλες δοκιμές, προσδιορίζεται και λαμβά-νεται υπόψη κατά τις μετρήσεις της συγκέντρωσης των ιχνηθετών στα καύσιμα η συνδυασμένη αβεβαιότητα που περιλαμβάνει τις αβεβαιότητες που σχετίζονται με την καθαρότητα των χρησιμοποιούμενων ιχνηθετών, την διαδικασία ιχνηθέτησης και τις μεθόδους προσδιορισμού των ιχνηθετών.»

Αρθρο 2

Τροποποίηση της υπ αρ. 94/2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Φορολογική σήμανση πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων και ντίζελ πλοίων με εθνικό ιχνηθέτη μοριακής τεχνολογίας, μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό του και σχετικές τεχνικές απαιτήσεις» (Β 1339/2023).

Στην υπ αρ. 94/2021 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β 1339/2023) προστίθεται άρθρο 1Α, ως εξής:

«Άρθρο 1Α Διαχείριση αποθεμάτων

Επιτρέπεται η διάθεση στην κατανάλωση αποθεμάτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων και ντίζελ πλοίων τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας έχουν φορολογική σήμανση την κινιζαρίνη και τελούν υπό καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε φορολογικές αποθήκες ή αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, μέχρι εξάντλησής τους και όχι πέραν της 31.12.2023.

Η διάθεση των αποθεμάτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων και ντίζελ πλοίων δύναται να πραγματοποιείται, έως 31.12.2023, είτε αυτά περιέχουν μόνο τον φορολογικό ιχνηθέτη κινιζαρίνη, είτε τον φορολογικό ιχνηθέτη κινιζαρίνη ταυτόχρονα με τον εθνικό φορολογικό ιχνηθέτη μοριακής τεχνολογίας του άρθρου 1 της παρούσας».

Αρθρο 3

Τροποποίηση της υπ αρ. 95/2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Φορολογική σήμανση πετρελαίου θέρμανσης με εθνικό ιχνηθέτη μοριακής τεχνολογίας, μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό του και σχετικές τεχνικές απαιτήσεις» (B 1136/2023).

Στην υπ αρ. 95/2021 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας προστίθεται άρθρο 1Α, ως εξής:

«Αρθρο 1Α Διαχείριση αποθεμάτων

Επιτρέπεται η διάθεση στην κατανάλωση αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης χωρίς φορολογική σήμανση με εθνικό ιχνηθέτη μοριακής τεχνολογίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας, από 13.10.2023 μέχρι και εξάντλησής τους και όχι πέραν της 31.12.2023, τα οποία:
α) Είτε έχουν τεθεί σε ανάλωση και έχει πραγματοποιηθεί η φυσική τους έξοδος από τις φορολογικές αποθήκες έως και τις 02/05/2023,
β) είτε κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσης τελούν υπό καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε φορολογικές αποθήκες ή αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης.

Αρθρο 4
Εναρξη ισχύος
1) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 02/10/2023.

2) Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΔΟΥΚΟΥ

 

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1097/14.06.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1096/14.06.2024
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ρυμουλκών ή ναυαγοσωστικών πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) με ξένη σημαία, η διαχείριση των οποίων γίνεται από εταιρείες του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1095/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1122/2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται» (Β 4976).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1094/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1102/13.7.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» (Β 4650)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1093/13.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1169/21.7.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 3294).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο