Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 69 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2039/30.05.2023

Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων αναφορικά με την απαλλαγή από το ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών και στην παράδοση αγαθών για εκδηλώσεις που οργανώνονται από δικαιούχα πρόσωπα για την οικονομική τους ενίσχυση βάσει της περ. ιη, της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α 248)

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2039/30.05.2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στην παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. ιη, της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν.2859/2000,- Α 248), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 95 του ν. 5036/2023 (Α 77) και ισχύουν από την 28.03.2023

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με την αντικατάσταση της περ. ιη της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που αφορά σε απαλλαγή από το ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών και στην παράδοση αγαθών για εκδηλώσεις που οργανώνονται από δικαιούχα πρόσωπα για την οικονομική τους ενίσχυση.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αφορά τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περ. δ, θ, ιβ, ιδ, ιε και ιστ της περ. ιη, της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας με την ευκαιρία εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την οικονομική τους ενίσχυση, και οι οποίες οργανώνονται προς αποκλειστικό όφελός τους. 

Σε συνέχεια της εγκυκλίου Ε.2091/2022 του Διοικητή ΑΑΔΕ και της υπ αριθ. Ο. 3029/2023 οδηγίας με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 95 του ν. 5036/2023 (Α77), με ισχύ από 28.3.2023 και εφεξής, αναφορικά με την απαλλαγή από το ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών και στην παράδοση αγαθών για εκδηλώσεις που οργανώνονται από δικαιούχα πρόσωπα για την οικονομική τους ενίσχυση βάσει της περ. ιη, της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α248), παρέχονται οι ακόλουθες πρόσθετες διευκρινίσεις, με σκοπό την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 95 του ν. 5036/2023 τροποποιήθηκε η περίπτωση ιη της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ και, πλέον, απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περ. δ, θ, ιβ, ιδ, ιε και ιστ της παραγράφου αυτής, με την ευκαιρία εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την οικονομική τους ενίσχυση, και οι οποίες οργανώνονται προς αποκλειστικό όφελός τους, με τον όρο ότι η απαλλαγή των εκδηλώσεων δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4) κατ έτος και εφόσον: α) υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση προς την αρμόδια Φορολογική Αρχή τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκδήλωση και β) η απαλλαγή αυτή δεν προκαλεί κίνδυνο στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού. Ειδικά για τα πρόσωπα των περ. θ, ιδ, ιε, και ιστ, η απαλλαγή ισχύει με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών και την παράδοση αγαθών που πραγματοποιείται για καθεμία από τις δηλωθείσες στη Φορολογική Διοίκηση εγκαταστάσεις των προσώπων αυτών.

2. Με την ανωτέρω τροποποίηση έγινε απαλοιφή της προϋπόθεσης της μη υπέρβασης του ορίου των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ στις κατ έτος σχετικές συναλλαγές για την χορήγηση της απαλλαγής, ενώ παρέμεινε, ως απαραίτητη προϋπόθεση, ότι οι εκδηλώσεις που απαλλάσσονται δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις τέσσερις (4) κατ έτος.

3. Επιπρόσθετα προβλέφθηκε ότι, ειδικά για τα πρόσωπα των περ. θ, ιδ, ιε, και ιστ, (εξαιρουμένων δηλαδή των προσώπων των περ. δ και ιβ), η εν λόγω απαλλαγή ισχύει με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών και την παράδοση αγαθών που πραγματοποιείται για καθεμία από τις δηλωθείσες στη Φορολογική Διοίκηση εγκαταστάσεις των προσώπων αυτών. Κατά συνέπεια, πρόσωπα, υπό το ίδιο ΑΦΜ, που έχουν δηλωθείσες εγκαταστάσεις σε περιοχές, οι οποίες εμπίπτουν στη χωρική αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ. διαφορετικής από τη Δ.Ο.Υ. της έδρας τους, να μπορούν να αιτούνται απαλλαγής για εκδηλώσεις, έως 4 κατ έτος, και για καθεμιά από τις δηλωθείσες εγκαταστάσεις. Η υποβολή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης θα γίνεται στην Δ.Ο.Υ. της έδρας του προσώπου και όχι στην Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η εγκατάσταση. Σημειώνεται ότι για την καθεμία δηλωθείσα εγκατάσταση ισχύει η ρητή προθεσμία των πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν την πραγματοποίηση της εκδήλωσης για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης και την εφαρμογή της απαλλαγής, καθώς και ο περιορισμός των τεσσάρων (4) εκδηλώσεων κατ έτος.

4. Ως εκ τούτου, το δικαιούχο πρόσωπο θα αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση τη συγκεκριμένη περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ στην οποία εμπίπτει καθώς και τον αριθμό και τις ημερομηνίες πραγματοποίησης των ευκαιριακών εκδηλώσεων για τις οποίες έχουν ήδη υποβληθεί υπεύθυνες δηλώσεις για απαλλαγή από το ΦΠΑ βάσει της περ. ιη της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ στο συγκεκριμένο φορολογικό έτος. Επίσης θα αναγράφει την ημερομηνία και τη διάρκεια πραγματοποίησης της εκδήλωσης για την οποία γνωστοποιείται η απαλλαγή, το είδος και την ποσότητα της παράδοσης των αγαθών, το είδος της παροχής των υπηρεσιών. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να δηλώνεται ότι η εκδήλωση οργανώνεται για την οικονομική του ενίσχυση και προς αποκλειστική ωφέλεια του δικαιούχου προσώπου. Ειδικά για τις περιπτώσεις προσώπων των περ. θ, ιδ, ιε, και ιστ, παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ, με περισσότερες δηλωθείσες εγκαταστάσεις, στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να δηλώνεται και η εγκατάσταση την οποία αφορά η απαλλαγή ΦΠΑ.

5. Σημειώνεται ότι ως προς τον τρόπο υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης στη Φορολογική Διοίκηση, τις ενέργειες που απαιτούνται από το πρόσωπο σε περίπτωση μη πλήρωσης των προϋποθέσεων για την απαλλαγή της εκδήλωσης καθώς και την τήρηση των προσηκόντων στοιχείων που αφορούν εκάστη εκδήλωση ισχύουν τα αναφερόμενα στην Ε.2091/2022 εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


 

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2056/20.09.2023
Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2023-2024, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας.
Κ.Υ.Α. Α 1146/26.09.2023
Τροποποίηση: α) της υπ αρ. 30/004/000/539/04.03.2019 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών (Β 803), β) της υπ αρ. 94/2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β 1339/2023) και γ) της υπ αρ. 95/2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β 1136/2023).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1124/07.08.2023
Διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (Α 170) και του άρθρου 54 Α του ν. 4987/2022 (Α 206) από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων, για το έτος 2022.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1123/07.08.2023
Καθορισμός βιβλίων καταχώρισης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 και της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4987/2022 (Α 206).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1122/07.08.2023
Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται.
Περισσότερα »

Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο