Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 69 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1029/10.03.2023

Επιστροφή Φ.Π.Α. σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ.

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1029/10.03.2023

(ΦΕΚ Β 1611/16.03.2023)


Έχοντας υπόψη:

1:

α) Τα άρθρα 41 και 42 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α'248) και ιδίως την περ. α' της παρ. 14 του άρθρου 41,

β) το άρθρο 6 και την παρ. 2 του άρθρου 18 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α 206),

γ) τον ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α 251),

δ) την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β4738).

2. Τον ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων» (Α 151).

3. Τα άρθρα 4, 9 και 10 του ν. 3877/2010 «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» (Α 160).

4. Την υπ αρ. 425/42522/20.05.2013 κοινή απόφαση των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του ν. 3877/2010 (Α 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β 1239).

5. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1066/2013 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος» (Β 753).

6. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1098/2007 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Επιστροφή Φ.Π.Α. σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος με αντίγραφα των νόμιμων φορολογικών στοιχείων σε περίπτωση απώλειας των πρωτοτύπων» (Β 1630).

7. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1096/2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο της "Δήλωσης - Αίτησης και Αναλυτικής Κατάστασης Δικαιολογητικών” (έντυπο 010Α - ΦΠΑ, ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ6 TAXIS) για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α.» (Β 937).

8. Την υπό στοιχεία Α. 1158/2022 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός και επικαιροποίηση τύπου και περιεχομένου εντύπων της Φορολογικής Διοίκησης» (Β 5703).

9. Την υπό στοιχεία Α. 1138/2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β 2470).

10. Την υπ αρ. 1/20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις: υπ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17.01.2020 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

11. Την ανάγκη απλούστευσης και επικαιροποίησης της διαδικασίας επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, αξιοποιώντας τα δεδομένα που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.

12. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:


Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η διαδικασία για την επιστροφή του κατά αποκοπή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που επιβαρύνει τις αποκτήσεις αγαθών και λήψεις υπηρεσιών (εισροές) σε αγρότες που έχουν υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ.

Αρθρο 1
Δικαιούχα πρόσωπα - Τρόπος υπολογισμού του δικαιούμενου ποσού επιστροφής

1. Δικαιούχα πρόσωπα για επιστροφή του ΦΠΑ που έχει επιβαρύνει τις εισροές τους είναι τα πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, κατά το έτος που πραγματοποιείται η παράδοση των αγροτικών προϊόντων τους, ή η παροχή των αγροτικών υπηρεσιών τους, ανεξάρτητα αν κατά το χρόνο που υποβάλλεται η δήλωση - αίτημα επιστροφής έχουν μεταταχθεί σε άλλο καθεστώς ή έχουν διακόψει τις εργασίες τους.

2. Tο δικαιούμενο προς επιστροφή ποσό διαμορφώνεται με πολλαπλασιασμό του κατ αποκοπή συντελεστή που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, με την συνολική αξία των παραδόσεων αγροτικών προϊόντων και παροχών αγροτικών υπηρεσιών του Παραρτήματος IV του Κώδικα ΦΠΑ που πραγματοποιήθηκαν στο προηγούμενο φορολογικό έτος προς άλλο υποκείμενο στο φόρο, πλην αγροτών του ειδικού καθεστώτος, καθώς και από την απόσυρση αγροτικών προϊόντων, υπό την προϋπόθεση ότι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών προέρχεται από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που είτε ανήκουν στον αγρότη κατά κυριότητα είτε έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης με οποιαδήποτε έννομη σχέση. Στην συνολική αξία του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνονται και οι παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών προς το δημόσιο, τις Περιφερειακές Διοικήσεις, τις Περιφερειακές Ενότητες, τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Ως παράδοση αγαθών θεωρείται και η παράδοση αγροτικών προϊόντων που διατίθενται, ως αμοιβή σε είδος, για τη λήψη υπηρεσιών από άλλους υποκείμενους στο φόρο, όπως εκθλιπτικά, θεριζοαλωνιστικά, συλλεκτικά και λοιπά δικαιώματα.

Αρθρο 2
Διαδικασία υποβολής δήλωσης - αίτησης επιστροφής με ηλεκτρονική μέθοδο μέσω ειδικής εφαρμογής

1. Τα δικαιούχα πρόσωπα υποβάλλουν δήλωση - αίτηση για την επιστροφή του δικαιούμενου ποσού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport). Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διενεργείται με τη χρήση των διαπιστευτηρίων του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

2. Η δήλωση - αίτηση επιστροφής υποβάλλεται από την 1η Απριλίου μέχρι και την 15η Δεκεμβρίου κάθε έτους για τις παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.


Ειδικά για το έτος 2023, η δήλωση - αίτηση επιστροφής υποβάλλεται από 2.5.2023 μέχρι και την 15η Δεκεμβρίου 2023.

Εντός της ίδιας προθεσμίας υποβάλλεται τροποποιη-τική δήλωση - αίτηση επιστροφής εφόσον υφίστανται λογιστικά στοιχεία (παραστατικά) τα οποία δεν έχουν συ-μπεριληφθεί στην αρχική ή σε προηγούμενη αίτηση και από τα οποία προκύπτει επιπλέον ποσό για επιστροφή.

3. Με την είσοδο στην εφαρμογή για την υποβολή της αίτησης, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, ο αιτών πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ, καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προς το σκοπό προσδιορισμού του προς επιστροφή ποσού. Επιπλέον στο στάδιο αυτό, ελέγχεται αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση λογαριασμού - ΙΒΑΝ από τον αιτούντα στην επιλογή «Μητρώο και επικοινωνία» του myAADE της ΑΑΔΕ.

4. Κατά την αίτηση ανακτώνται και εμφανίζονται σε μορφή πίνακα δεδομένα λογιστικών στοιχείων (παραστατικών), που έχουν διαβιβασθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, από τον εκάστοτε αντισυμβαλλόμενο του δικαιούχου, ως αγοραστή των αγροτικών προϊόντων ή λήπτη των υπηρεσιών του αγρότη του ειδικού καθεστώτος.


Τα σχετικά λογιστικά στοιχεία (παραστατικά) που εκδίδει και διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA ο αντισυμβαλλόμενος του δικαιούχου αγρότη του ειδικού καθεστώτος για σκοπούς της παρούσας απόφασης είναι, ο τίτλος κτήσης, η εκκαθάριση για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων μέσω παραγγελιοδόχου καθώς και το πιστωτικό στοιχείο. Αντίστοιχα, τα εν λόγω παραστατικά αναφέρονται κατελάχιστο σε Τύπους Παραστατικών της κατηγορίας Α1 Αντικριζόμενα Παραστατικά και συγκεκριμένα 3.1 Τίτλος Κτήσης μη υπόχρεος εκδότης, 1.5 Τιμολόγιο Πώλησης/Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων, 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης Αυτοτιμολόγηση, 5.1 Πιστωτικό Στοιχείο Συσχετιζόμενο Αυτοτιμολόγηση, καθώς και 5.2 Πιστωτικό Στοιχείο Μη Συσχετιζόμενο Αυτοτιμολόγηση.

Επιπλέον, κατά τη διαβίβαση των ως άνω παραστατικών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, ο αντισυμβαλλόμενος του δικαιούχου υποχρεούται να επισημάνει αυτά με την σχετική ένδειξη αγοράς αγροτικών αγαθών/ υπηρεσιών της στήλης 40 (Παρατηρήσεις - Επισημάνσεις) του Παραρτήματος της υπό στοιχεία ΑΑΔΕ Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή.

5. O χρήστης - αγρότης ειδικού καθεστώτος επιβεβαιώνει κάθε γραμμή του πίνακα ως προς τα εμφανιζόμενα στοιχεία. Κάθε γραμμή που επιβεβαιώνεται αθροίζεται στο τέλος του πίνακα ως συνολική αξία. Με την ολοκλήρωση επιβεβαίωσης των στοιχείων η αρχική οθόνη ενημερώνεται με την συνολική αξία και το ποσό για επιστροφή.

6. Εάν ο αιτών - αγρότης του ειδικού καθεστώτος δεν συμφωνεί με τα στοιχεία παραστατικών που εμφανίζονται για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους και ειδικότερα εφόσον:

α. έχει επιπλέον παραστατικά στην κατοχή του, επικοινωνεί ο ίδιος με τον αντισυμβαλλόμενό του εκδότη του παραστατικού ώστε εκείνος να προβεί στις απαιτούμε-νες ενέργειες διαβίβασης του στοιχείου στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, προκειμένου το εν λόγω παραστατικό να εμφανίζεται στη λίστα των παραστατικών του πίνακα,

β. έχει λιγότερα παραστατικά στην κατοχή του, θέτει στην αντίστοιχη γραμμή του πίνακα την ένδειξη «άγνωστη συναλλαγή»,

γ. υπάρχει ασυμφωνία σε παραστατικό ως προς την αξία ή την περιγραφή, επικοινωνεί ο ίδιος με τον αντισυμβαλλόμενό του ώστε ο τελευταίος να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την διόρθωση του στοιχείου στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, προκει-μένου το εν λόγω παραστατικό να εμφανιστεί ορθά στη λίστα των παραστατικών του πίνακα.

7. Στον πίνακα που εμφανίζεται δεν υπάρχει δυνατότητα προσθήκης γραμμών για την καταχώριση φορολογικών στοιχείων από τον αιτούντα αγρότη του ειδικού καθεστώτος με εξαίρεση:

α) την καταχώριση στοιχείων ενταλμάτων πληρωμής ή άλλων νόμιμων στοιχείων που εκδίδονται για την καταβολή αποζημίωσης στον αγρότη στην περίπτωση απόσυρσης των αγροτικών προϊόντων,

β) τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί στο έτος 2022.

8. Η αίτηση επιστροφής γίνεται δεκτή εφόσον το αι-τούμενο προς επιστροφή ποσό ανέρχεται κατ ελάχιστο σε πέντε (5) ευρώ.

9. Ως ημερομηνία υποβολής της δήλωσης - αίτησης θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς καταχώρισης αυτής στην εφαρμογή με αυτόματη απόδοση στον αιτούντα μοναδικού αριθμού καταχώρισης.

10. Υπόδειγμα της αίτησης - δήλωσης περιλαμβάνεται στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.


Αρθρο 3
Υποβολή της δήλωσης - αίτησης ψηφιακά στη Δ.Ο.Υ.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2, η δήλωση - αίτηση επιστροφής υποβάλλεται εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 2 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία εισοδήματος του αιτούντος αγρότη του ειδικού καθεστώτος, ψηφιακά μέσω της εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της ΑΑΔΕ «Τα αιτήματά μου», η οποία είναι διαθέσιμη μέσω της ψηφιακής πύλης «myAADE» (myaade.gov. gr), με χρήση του εντύπου «ΦΠΑ 304 Δήλωση - Αίτηση και Αναλυτική Κατάσταση Δικαιολογητικών για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ», στις εξής περιπτώσεις περιοριστικά:

α) η αίτηση υποβάλλεται από κληρονόμο θανόντος ο οποίος είχε ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ το έτος που αφορά η επιστροφή,

β) η αίτηση αφορά τροποποίηση αρχικής ή προηγούμενης αίτησης βάσει της οποίας προκύπτει ποσό προς επιστροφή μικρότερο αυτού που είχε υπολογιστεί βάσει της αρχικής ή της προηγούμενης αίτησης από την οποία προέκυπτε επιστροφή. Στην περίπτωση αυτή, η διαφορά καταβάλλεται στο δημόσιο με υποβολή έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ από τον αιτούντα την επιστροφή με υποχρέωση καταβολής εντόκως από το χρόνο κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η επιστροφή. Στις περιπτώσεις α και β επισυνάπτονται στην αίτηση ψηφιακά αρχεία των λογιστικών στοιχείων (παραστατικών) για την παράδοση των αγροτικών προϊόντων και την παροχή των αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν από τον αγρότη του ειδικού καθεστώτος το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Αρθρο 4
Ενέργειες Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή των δηλώσεων - αιτήσεων επιστροφής που υποβάλλονται ψηφιακά

Η Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλεται η δήλωση - αίτηση επιστροφής σύμφωνα με το άρθρο 3, υποχρεούται:

α. να παραλάβει την αίτηση επιστροφής και τα επι-συναπτόμενα σε αυτή παραστατικά και μετά από την διαπίστωση της ορθής μεταφοράς των ποσών των φορολογικών στοιχείων στην αίτηση επιστροφής, την καταχωρεί στο σύστημα TAXIS,

β. να διαπιστώνει αν ο αγρότης πληροί τα κριτήρια υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς για το φορολογικό έτος που αφορά η επιστροφή.

Αρθρο 5
Διαδικασία καταβολής επιστρεπτέου ποσού ΦΠΑ

1. Κατά την επιστροφή του ΦΠΑ εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συμψηφισμού της παρ. 1 του άρθρου 42, της παρ. 2 του άρθρου 48 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4987/2022, Α 206) και του άρθρου 75 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, ν. 4978/2022, Α 190) και περί αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 ΚΦΔ. Πλέον των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η διάταξη της περ. 2 της υποπαρ. ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α 85) περί συμψηφισμού για οφειλές σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (εφεξής Ο.Κ.Α.).

2. Μετά την επιτυχή καταχώριση της αίτησης στην εφαρμογή, για το επιστρεπτέο ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1, η Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών (εφεξής Δ.Α.Φ.Ε.) της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. πραγματοποιεί κεντρικά έλεγχο για την συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1 .

3. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1, η Δ.Α.Φ.Ε. προβαίνει στη διασταύρωση και ταυτοποίηση των δηλωθέντων στοιχείων λογαριασμού πληρωμών (σε μορφή ΙΒΑΝ) του δικαιούχου με αυτά που τηρούνται στον εκάστοτε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Μετά την επιτυχή ταυτοποίηση η Δ.Α.Φ.Ε. εκδίδει και αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής ψηφιακά εκκαθαρισμένα Ατομικά Φύλλα Έκπτωσης (εφεξής Α.Φ.ΕΚ.). Για την εξόφληση των εν λόγω Α.Φ.ΕΚ., η Δ.Α.Φ.Ε. εκδίδει κεντρικά οριστικοποιημένες εντολές μεταφοράς, σε πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων με αντίστοιχη χρέωση του λογαριασμού της Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου επιστροφής ή του αρμόδιου ΚΕ.Β.ΕΙΣ., που τηρείται στη Τράπεζα της Ελλάδος. Για κάθε εντολή μεταφοράς δημιουργείται αυτόματα γραμμάτιο μετρητοίς και διε-νεργείται κεντρικά η ενημέρωση του βιβλίου εντολών μεταφοράς της εκάστοτε Δ.Ο.Υ. ή του αρμόδιου ΚΕ.Β.ΕΙΣ.. Η διαδικασία της παρούσας παραγράφου εκτελείται τουλάχιστον ανά δεκαπενθήμερο και περιλαμβάνει τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως την προηγούμενη ημέρα της διαδικασίας της παρ. 2.

4. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 ή σε περίπτωση που αν και πληρούνται δεν καταστεί εφικτή η ταυτοποίηση των δηλωθέντων στοιχείων λογαριασμού πληρωμών του δικαιούχου, η Δ.Α.Φ.Ε. αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής/ΚΕ.Β.ΕΙΣ. ψηφιακά εκκαθαρισμένα Α.Φ.ΕΚ. για τη διενέργεια σχετικού ελέγχου και την πίστωση των προς επιστροφή ποσών, στους λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων.

5. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1, ο συμψηφισμός των αμοιβαίων ανταπαιτήσεων και η παρακράτηση των προς επιστροφή ποσών, κατά τις διατάξεις περί έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής, δύναται να διενεργηθεί κεντρικά από τη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. καθώς και ο συμψηφισμός με οφειλές στους Ο.Κ.Α., της περ. 2 της υποπαρ. ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014.

6. Σε περίπτωση που, κατά παρέκκλιση του άρθρου 2, η αίτηση επιστροφής υποβάλλεται στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ. του αιτούντος, το Α.Φ.ΕΚ. εκδίδεται από τη Δ.Ο.Υ. αυτή. Η εκκαθάριση του εν λόγω Α.Φ.ΕΚ. διενεργείται με αυτοματοποιημένη διαδικασία μέσω των εφαρμογών του ΟΠΣ TAXIS. Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης καταχωρίζεται στο βιβλίο «Επιστροφών και διαγραφών» της ιδίας Δ.Ο.Υ. ή του αρμόδιου ΚΕ.Β.ΕΙΣ. και η εξόφλησή του διενεργείται από την ιδία Δ.Ο.Υ. ή από το αρμόδιο ΚΕ.Β.ΕΙΣ.

7. Τα Α.Φ.ΕΚ. που εκδίδονται και εκκαθαρίζονται, κεντρικά, από τη Δ.Α.Φ.Ε. φέρουν την υπογραφή του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με μηχανογραφική σήμανση και τη σφραγίδα της Α.Α.Δ.Ε. στις θέσεις υπογραφών της σύνταξης και εκκαθάρισης, ενώ τα Α.Φ.ΕΚ. που εκδίδονται από την Δ.Ο.Υ. παραλαβής της αίτησης φέρουν στη θέση υπογραφών της σύνταξης αυτών, το ονοματεπώνυμο του Προϊσταμένου της εκάστοτε αρμόδιας Δ.Ο.Υ., στη θέση υπογραφών της εκκαθάρισης και της εξόφλησής τους, την υπογραφή του κατά περίπτωση Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή του αρμόδιου ΚΕ.Β.ΕΙΣ.

8. Τα Α.Φ.ΕΚ. δύνανται να εκτυπωθούν είτε ατομικά ανά Α.Φ.Μ. είτε συγκεντρωτικά, σε περίπτωση συμψη-φιστικής εξόφλησης του τίτλου.


Αρθρο 6
Λήψη στοιχείων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

1. Η ΑΑΔΕ στην αρχή κάθε έτους υποβάλει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή σε εξουσιοδοτημένο από το ΥΠΑΑΤ εποπτευόμενο Οργανισμό αίτημα για τη λήψη ηλεκτρονικού αρχείου με τα στοιχεία της παρ. 3.

2. Το αργότερο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) ή εξουσιοδοτημένος από το ΥΠΑΑΤ εποπτευόμενος Οργανισμός, με βάση το άρθρο 6 του ν. 3874/2010 για τη διαλειτουργικότητα του μητρώου με άλλα πληροφορικά συστήματα της δημόσιας διοίκησης, παρέχει στην ΑΑΔΕ ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο περιλαμβάνονται οι αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 και έχουν υποβάλλει Αίτηση για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, ή Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής του ν. 3877/2010 εφόσον είναι υπόχρεοι.

3. Στο ηλεκτρονικό αρχείο της παρ. 2, αναγράφεται η κανονική αξία της αγροτικής παραγωγής κάθε αγρότη ανά ομοειδή καλλιέργεια, ή ομοειδή ζωική μονάδα. Με τον όρο «κανονική αξία της αγροτικής παραγωγής», για τους σκοπούς της απόφασης αυτής, εννοείται το ανώτατο ύψος ακαθάριστων εσόδων που μπορεί να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο μιας αγροτικής εκμετάλλευσης, που λειτουργεί υπό κανονικές συνθήκες και με την εφαρμογή των συνήθων καλλιεργητικών πρακτικών ανά ομοειδή καλλιέργεια, ή ομοειδή ζωική μονάδα.

Αρθρο 7
Λοιπές Διατάξεις

1. Για τις περιπτώσεις δικαιούχων που έτυχαν επιστροφής, δύναται να διενεργείται εκ των υστέρων έλεγχος σε δείγμα που επιλέγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 ΚΦΔ.

2. Από την έναρξη εφαρμογής της παρούσας καταργούνται:

α) η υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1066/2013 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος» (Β 753),

β) η υπό στοιχεία ΠΟΛ.1089/2015 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση της ΠΟΛ 1066/02.04.2013 (Β 753) απόφασης για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος» (Β 722),

γ) η υπό στοιχεία ΠΟΛ.1127/2015 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση της ΠΟΛ 1066/02.04.2013 (Β 753) απόφασης για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος» (Β 1462),

δ) η υπό στοιχεία ΠΟΛ.1021/2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της ΠοΛ 1066/02.04.2013 (Β 753) απόφασης, όπως ισχύει, για την επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος» (Β 213), και

ε) Η υπό στοιχεία ΠΟΛ.1098/2007 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Επιστροφή Φ.Π.Α. σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος με αντίγραφα των νόμιμων φορολογικών στοιχείων σε περίπτωση απώλειας των πρωτοτύπων» (Β 1630).

3. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται για αιτήματα επιστροφής Φ.Π.Α. από αγρότες του ειδικού καθεστώτος που υποβάλλονται από το έτος 2023 και εφεξής για στοιχεία που έχουν εκδοθεί από 01.01.2022 και εφεξής. Αιτήματα που έχουν υποβληθεί από 01.03.2023 και έως τη δημοσίευση της απόφασης αυτής θεωρούνται ως μη υποβληθέντα και υποβάλλονται εκ νέου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 3.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2023

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


 

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1191/30.11.2023
α) Τροποποίηση της υπ αρ. 30/003/000/817/21.02.2018 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α και Β κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων» (Β 914). β) Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α και Β κατηγορίας, των αποσταγματοποιών καθώς και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων.
Α.Υ.Ο. Α 1183/21.11.2023
Είσπραξη εσόδων υπέρ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1190/01.12.2023
Εγγραφή νέων χρηστών και επανεγγραφή χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τις οποίες απαιτείται η χρήση Κωδικών TAXISnet.
Α.Υ.Ο. Α 1188/30.11.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1143/2023 (Β 5599) απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί παράτασης καταβολής και αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1185/23.11.2023
Καθορισμός διαδικασίας ταυτόχρονης απόδοσης Α.Φ.Μ. και κλειδαρίθμου σε φυσικά πρόσωπα.
Περισσότερα »

Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο