Τρίτη, 30 Μαϊου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2011/22.01.2023

Εγκύκλιος αναφορικά με τις νέες μη προσωποποιημένες ένσημες ταινίες φορολογίας καπνού

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2011/22.01.2023

Σχετ.: Η αριθμ. Ο ΔΕΦΚΦΓ 1015332/31.01.2019 διαταγή


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος αναφορικά με τις νέες μη προσωποποιημένες ένσημες ταινίες φορολογίας καπνού.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Παροχή οδηγιών αναφορικά με την αλλαγή του τρόπου κατασκευής των ενσήμων ταινιών από την Τράπεζα της Ελλάδος, οι οποίες δεν θα είναι πλέον προσωποποιημένες ανά δικαιούχο πρόσωπο, αλλά θα διακρίνονται σε γενικές κατηγορίες οι οποίες θα μπορούν να διατίθενται σε οποιοδήποτε οικονομικό φορέα με βάση τις τρέχουσες ανάγκες σύμφωνα με τον τύπο ταινίας και προορισμό.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης εμπίπτουν:
α) Οι δικαιούχοι εφοδιασμού των ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού της παρ.1 του άρθρου 106 του ν.2960/2001.
β) οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές.


Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής διαταγής, με την οποία δόθηκαν οδηγίες ως προς τις νέες ένσημες ταινίες φορολογίας καπνού, οι οποίες φέρουν χαρακτηριστικά ασφαλείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατάξεων του άρθρου 16 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ (ΕΕΙ 127), όπως μεταφέρθηκαν στο εθνικό μας δίκαιο με τις διατάξεις του άρθρου 106Β του ν.2960/2001 (Α 265) και της αρ. 2018/576 εκτελεστικής απόφασης (ΕΕΙ 96), τον τρόπο παραλαβής και διαχείρισής τους καθώς και τον τρόπο συμπλήρωσης των συναφών παραστατικών (Αίτηση Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών (Α.Δ.Ε.Τ.), Απόδειξη Παραλαβής), σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

1. Αλλάζει πλέον ο τρόπος κατασκευής των ενσήμων ταινιών από την Τράπεζα της Ελλάδος, οι οποίες δεν θα είναι προσωποποιημένες ανά δικαιούχο πρόσωπο, αλλά θα διακρίνονται σε γενικές κατηγορίες, οι οποίες θα μπορούν να διατίθενται σε οποιοδήποτε οικονομικό φορέα, με βάση τις τρέχουσες ανάγκες, σύμφωνα με τον τύπο ταινίας και προορισμό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολύ μεγαλύτερη ευελιξία στη διάθεση των ενσήμων ταινιών και αποφυγή ενδεχόμενου μη ύπαρξης συγκεκριμένης κατηγορίας ενσήμων ταινιών προς διάθεση σε νέους οικονομικούς φορείς ή σε περίπτωση αλλαγής εμπορικής πολιτικής των εταιριών, με απώτερο στόχο την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς αλλά και μείωση του κόστους αποθήκευσης και καταστροφής των μη διατεθέντων αποθεμάτων ταινιών, χρηστή οικονομική διαχείριση και βέλτιστη παρακολούθηση των ενσήμων ταινιών μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet, με στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

2. Ειδικότερα, οι νέες ένσημες ταινίες σε σχέση με τις υφιστάμενες, έχουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

- δεν είναι πλέον προσωποποιημένες ανά συγκεκριμένο δικαιούχο πρόσωπο του άρθρου 106 παρ. 1 του ν.2960/2001, αλλά διαχωρίζονται ανά κατηγορία-τύπο ένσημης ταινίας (τσιγάρα, πούρα, καπνός καπνίσματος, εργατικές, αφορολόγητες) και προορισμό (εσωτερικού-εξωτερικού), ως εκ τούτου, οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να διαθέτουν αριθμό καταχώρησης GLN για σκοπούς παραλαβής ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού

- έχουν τα ίδια φυσικά χαρακτηριστικά με τις υφιστάμενες ένσημες ταινίες και

- διατηρούν την ίδια κωδικοποίηση στο πληροφοριακό σύστημα τελωνείων ICISnet ανά κατηγορία και προορισμό, ως εξής:

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ

ΤΥΠΟΣ ΚΑΠΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΣΙΓΑΡΑ

Τ3

Τ4

AT

E3

ΚΑΠΝΟΣ
(ΛΕΠΤΟΚΟΜΜΕΝΟΣ ΚΑΠΝΟΣ/ΑΛΛΑ ΚΑΠΝΑ ΓΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ/ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΠΝΟΥ)

Κ3

Κ4

KA

E4

ΠΟΥΡΑ

P3

P4

-

-

3. Υπενθυμίζεται ότι το παραστατικό της Α.Δ.Ε.Τ. για τη χορήγηση ενσήμων ταινιών στα δικαιούχα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 106 του ν.2960/01 συμπληρώνεται σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική διαταγή, με τις οδηγίες συμπλήρωσης της ΑΔΕΤ του Παραρτήματος Ι της αριθμ. Α.1001/2019 (Β 102) Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Διαδικασία εφοδιασμού των δικαιούχων προσώπων με ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών» καθώς και τις οδηγίες που δόθηκαν με την αριθμ. ΔΕΦΚ 5041345/28.11.2013 εγκύκλιο διαταγή «Οδηγίες για τη λειτουργία του υποσυστήματος Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στο ICInet»

4. Επισημαίνεται ότι, παρά το γεγονός ότι πλέον κατασκευάζονται οι νέες μη προσωποποιημένες ένσημες ταινίες, θα πρέπει οι οικονομικοί φορείς να παραλαμβάνουν κατ' αρχάς τις υφιστάμενες προσωποποιημένες ένσημες ταινιίες, μέχρι εξαντλήσεώς τους. Στις περιπτώσεις εμφάνισης νέων οικονομικών φορέων που αιτούνται ένσημες ταινίες φορολογίας για τους οποίους δεν υφίστανται προσωποποιημένες ταινίες, θα πρέπει να παραλάβουν νέες ένσημες ταινίες, εφόσον εξαντληθούν τα αποθέματα της κατηγορίας που φέρει το GLN του Υπουργείου Οικονομικών για τους οικονομικούς φορείς που παραλαμβάνουν λιγότερες από 160.000 ένσημες ταινίες κατ' έτος. Ευνόητο είναι ότι δεν είναι δυνατή η ομοιόμορφη εξάντληση των αποθεμάτων των υφιστάμενων ενσήμων ταινιών, οπότε μόλις εξαντλείται μία κατηγορία ενσήμων ταινιών ενός οικονομικού φορέα θα πρέπει να διατίθενται οι νέες ένσημες ταινίες της κατηγορίας αυτής.

Τέλος, σε περίπτωση που υπάρχουν αποθέματα ενσήμων ταινιών, χωρίς χαρακτηριστικά ασφαλείας, ήτοι οι τύποι καπνού καπνίσματος εσωτερικού (Κ1), καπνού καπνίσματος εξωτερικού (Κ2), πούρων εσωτερικού (P1) και πούρων εξωτερικού (P2), για τα πούρα και τα άλλα καπνά για κάπνισμα, τα αποθέματα αυτά θα πρέπει να χορηγηθούν κατά προτεραιότητα καθώς σε περίπτωση που δεν διατεθούν μέχρι την 20η Μαΐου 2024, θα πρέπει να καταστραφούν, γεγονός που συνεπάγεται κόστος για το δημόσιο.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1084/26.05.2023
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών - αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κ-μ (ΕΝΤΥΠΟ Φ4) και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (ΕΝΤΥΠΟ Φ5) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 26.5.2023.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/22.05.2023
Ίδρυση Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών της εταιρείας «Κ.Α.Ε. Α.Ε.» στον Κρατικό αερολιμένα Ιωαννίνων «Β. Πύρρος»
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1072/18.05.2023
Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.07.2000 (Β 951) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, συμφωνητικών για την εταιρεία WORLDLINE MERCHANT ACQUIRING GREECE Α.Ε. με Α.Φ.Μ.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2036/23.05.2023
Φορολογική μεταχείριση αναδρομικών εισοδημάτων που καταβάλλονται στους κληρονόμους των δικαιούχων
Κ.Υ.Α. Α 1082/26.05.2023
Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 5043/2023 (Α 91) περί αυτοδίκαιης διαγραφής ατομικών οφειλών αποβιωσάντων στον σεισμό της Σάμου της 30ής Οκτωβρίου 2020, καθώς και των γονέων και των αδελφών αυτών.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 22/2023
Ασφαλιστικές Εισφορές Διατακτικών Σίτισης - Ασφαλιστικές εισφορές επί των διατακτικών σίτισης - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 145 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 20/2023
Εισφορές ασκούμενων, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4997/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 19/2023
Νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στον π. Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον π. Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2023
Ασφαλιστικό καθεστώς αναβατών και μαθητευόμενων αναβατών του π. Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (π. ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) στον e-Ε.Φ.Κ.Α
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2023
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2023: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών- υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο