Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2011/22.01.2023

Εγκύκλιος αναφορικά με τις νέες μη προσωποποιημένες ένσημες ταινίες φορολογίας καπνού

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2011/22.01.2023

Σχετ.: Η αριθμ. Ο ΔΕΦΚΦΓ 1015332/31.01.2019 διαταγή


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος αναφορικά με τις νέες μη προσωποποιημένες ένσημες ταινίες φορολογίας καπνού.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Παροχή οδηγιών αναφορικά με την αλλαγή του τρόπου κατασκευής των ενσήμων ταινιών από την Τράπεζα της Ελλάδος, οι οποίες δεν θα είναι πλέον προσωποποιημένες ανά δικαιούχο πρόσωπο, αλλά θα διακρίνονται σε γενικές κατηγορίες οι οποίες θα μπορούν να διατίθενται σε οποιοδήποτε οικονομικό φορέα με βάση τις τρέχουσες ανάγκες σύμφωνα με τον τύπο ταινίας και προορισμό.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης εμπίπτουν:
α) Οι δικαιούχοι εφοδιασμού των ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού της παρ.1 του άρθρου 106 του ν.2960/2001.
β) οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές.


Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής διαταγής, με την οποία δόθηκαν οδηγίες ως προς τις νέες ένσημες ταινίες φορολογίας καπνού, οι οποίες φέρουν χαρακτηριστικά ασφαλείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατάξεων του άρθρου 16 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ (ΕΕΙ 127), όπως μεταφέρθηκαν στο εθνικό μας δίκαιο με τις διατάξεις του άρθρου 106Β του ν.2960/2001 (Α 265) και της αρ. 2018/576 εκτελεστικής απόφασης (ΕΕΙ 96), τον τρόπο παραλαβής και διαχείρισής τους καθώς και τον τρόπο συμπλήρωσης των συναφών παραστατικών (Αίτηση Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών (Α.Δ.Ε.Τ.), Απόδειξη Παραλαβής), σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

1. Αλλάζει πλέον ο τρόπος κατασκευής των ενσήμων ταινιών από την Τράπεζα της Ελλάδος, οι οποίες δεν θα είναι προσωποποιημένες ανά δικαιούχο πρόσωπο, αλλά θα διακρίνονται σε γενικές κατηγορίες, οι οποίες θα μπορούν να διατίθενται σε οποιοδήποτε οικονομικό φορέα, με βάση τις τρέχουσες ανάγκες, σύμφωνα με τον τύπο ταινίας και προορισμό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολύ μεγαλύτερη ευελιξία στη διάθεση των ενσήμων ταινιών και αποφυγή ενδεχόμενου μη ύπαρξης συγκεκριμένης κατηγορίας ενσήμων ταινιών προς διάθεση σε νέους οικονομικούς φορείς ή σε περίπτωση αλλαγής εμπορικής πολιτικής των εταιριών, με απώτερο στόχο την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς αλλά και μείωση του κόστους αποθήκευσης και καταστροφής των μη διατεθέντων αποθεμάτων ταινιών, χρηστή οικονομική διαχείριση και βέλτιστη παρακολούθηση των ενσήμων ταινιών μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet, με στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

2. Ειδικότερα, οι νέες ένσημες ταινίες σε σχέση με τις υφιστάμενες, έχουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

- δεν είναι πλέον προσωποποιημένες ανά συγκεκριμένο δικαιούχο πρόσωπο του άρθρου 106 παρ. 1 του ν.2960/2001, αλλά διαχωρίζονται ανά κατηγορία-τύπο ένσημης ταινίας (τσιγάρα, πούρα, καπνός καπνίσματος, εργατικές, αφορολόγητες) και προορισμό (εσωτερικού-εξωτερικού), ως εκ τούτου, οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να διαθέτουν αριθμό καταχώρησης GLN για σκοπούς παραλαβής ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού

- έχουν τα ίδια φυσικά χαρακτηριστικά με τις υφιστάμενες ένσημες ταινίες και

- διατηρούν την ίδια κωδικοποίηση στο πληροφοριακό σύστημα τελωνείων ICISnet ανά κατηγορία και προορισμό, ως εξής:

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ

ΤΥΠΟΣ ΚΑΠΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΣΙΓΑΡΑ

Τ3

Τ4

AT

E3

ΚΑΠΝΟΣ
(ΛΕΠΤΟΚΟΜΜΕΝΟΣ ΚΑΠΝΟΣ/ΑΛΛΑ ΚΑΠΝΑ ΓΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ/ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΠΝΟΥ)

Κ3

Κ4

KA

E4

ΠΟΥΡΑ

P3

P4

-

-

3. Υπενθυμίζεται ότι το παραστατικό της Α.Δ.Ε.Τ. για τη χορήγηση ενσήμων ταινιών στα δικαιούχα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 106 του ν.2960/01 συμπληρώνεται σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική διαταγή, με τις οδηγίες συμπλήρωσης της ΑΔΕΤ του Παραρτήματος Ι της αριθμ. Α.1001/2019 (Β 102) Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Διαδικασία εφοδιασμού των δικαιούχων προσώπων με ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών» καθώς και τις οδηγίες που δόθηκαν με την αριθμ. ΔΕΦΚ 5041345/28.11.2013 εγκύκλιο διαταγή «Οδηγίες για τη λειτουργία του υποσυστήματος Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στο ICInet»

4. Επισημαίνεται ότι, παρά το γεγονός ότι πλέον κατασκευάζονται οι νέες μη προσωποποιημένες ένσημες ταινίες, θα πρέπει οι οικονομικοί φορείς να παραλαμβάνουν κατ' αρχάς τις υφιστάμενες προσωποποιημένες ένσημες ταινιίες, μέχρι εξαντλήσεώς τους. Στις περιπτώσεις εμφάνισης νέων οικονομικών φορέων που αιτούνται ένσημες ταινίες φορολογίας για τους οποίους δεν υφίστανται προσωποποιημένες ταινίες, θα πρέπει να παραλάβουν νέες ένσημες ταινίες, εφόσον εξαντληθούν τα αποθέματα της κατηγορίας που φέρει το GLN του Υπουργείου Οικονομικών για τους οικονομικούς φορείς που παραλαμβάνουν λιγότερες από 160.000 ένσημες ταινίες κατ' έτος. Ευνόητο είναι ότι δεν είναι δυνατή η ομοιόμορφη εξάντληση των αποθεμάτων των υφιστάμενων ενσήμων ταινιών, οπότε μόλις εξαντλείται μία κατηγορία ενσήμων ταινιών ενός οικονομικού φορέα θα πρέπει να διατίθενται οι νέες ένσημες ταινίες της κατηγορίας αυτής.

Τέλος, σε περίπτωση που υπάρχουν αποθέματα ενσήμων ταινιών, χωρίς χαρακτηριστικά ασφαλείας, ήτοι οι τύποι καπνού καπνίσματος εσωτερικού (Κ1), καπνού καπνίσματος εξωτερικού (Κ2), πούρων εσωτερικού (P1) και πούρων εξωτερικού (P2), για τα πούρα και τα άλλα καπνά για κάπνισμα, τα αποθέματα αυτά θα πρέπει να χορηγηθούν κατά προτεραιότητα καθώς σε περίπτωση που δεν διατεθούν μέχρι την 20η Μαΐου 2024, θα πρέπει να καταστραφούν, γεγονός που συνεπάγεται κόστος για το δημόσιο.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1093/13.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1169/21.7.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 3294).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1092/13.06.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.
Α.Υ.Ο. Α 1057/12.04.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1050/01.02.2019 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά» (Β 735).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2042/04.06.2024
Οδηγίες για τη θέση σε παραγωγική λειτουργία της Έκδοσης 3 (R3) του Συστήματος Ελέγχου Εισαγωγών (ICS2) και την υποβολή συνόλων δεδομένων της Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου (ENS) για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1090/07.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο