Τρίτη, 30 Μαϊου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2009/10.02.2023

Ακύρωση πώλησης εμπορευμάτων που βρίσκονται υπό το καθεστώς της τελωνειακής αποθήκευσης

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2009/10.02.2023

ΣΧΕΤ. : 1) Η υπ' αριθ. ΠΟΛ.1184/2018 (Β 4512) απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. περί υπαγωγής εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης.
2) Η υπ' αριθ. Ε.2063/2020 εγκύκλιος (Α.Δ.Α: 67ΖΝ46ΜΠ3Ζ-237) με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή της ΠΟΛ.1184/2018.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1184/2018 απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Διαδικασία απαλλαγής φόρου προστιθεμένης αξίας κατά: α. τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης, β. την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης» (ΦΕΚ B' 4512).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες αναφορικά με την ακύρωση του Δελτίου Εισόδου εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης (καθεστώς 07) όταν κατά το διάστημα παραμονής τους στο καθεστώς, ακυρώνεται η πώληση, δυνάμει της οποίας αυτά εισήλθαν στο καθεστώς αυτό.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εγκύκλιος αφορά τον διαχειριστή της αποθήκης, τον δικαιούχο του καθεστώτος της τελωνειακής αποθήκευσης, τις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με οικονομικούς φορείς εγκατεστημένους σε τελωνειακές αποθήκες, καθώς και τις αρμόδιες τελωνειακές και φορολογικές υπηρεσίες.

Με αφορμή ερωτήματα οικονομικών φορέων σχετικά με τη δυνατότητα ακύρωσης δελτίου εισόδου εμπορευμάτων που τίθενται υπό το καθεστώς της τελωνειακής αποθήκευσης, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248 Α), αντικείμενο του ΦΠΑ είναι, μεταξύ άλλων, η παράδοση αγαθών από επαχθή αιτία στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο που ενεργεί με αυτή την ιδιότητα καθώς και η εισαγωγή αγαθών στο εσωτερικό της χώρας.

2. Επιπλέον, κατ' εφαρμογή του άρθρου 25 του Κώδικα Φ.Π.Α, εκδόθηκε η ΠΟΛ.1184/2018 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με την οποία θεσπίσθηκε διαδικασία απαλλαγής του φόρου προστιθεμένης αξίας κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης (καθεστώς 07) και κατά την παράδοση εγχώριων εμπορευμάτων με υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης.

3. Κατ' εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, οι παραδόσεις αγαθών από υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα που τίθενται σε καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης απαλλάσσονται από τον φόρο προστιθεμένης αξίας. Για την απαλλαγή αυτή, ο πωλητής εκδίδει προς τον αγοραστή- δικαιούχο του καθεστώτος Τελωνειακής Αποθήκευσης τιμολόγιο χωρίς ΦΠΑ το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α'251) περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και φέρει την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ - ΑΡΘΡΟ 25 - υπό στοιχεία ΠΟΛ.1184/2018» και τον αριθμό της άδειας της αποθήκης Τελωνειακής αποθήκευσης και διατηρεί αντίγραφο του Δελτίου Εισόδου, όπως του αποστέλλεται από τον διαχειριστή της αποθήκης.

4. Ομοίως, για την έξοδο των εμπορευμάτων από το καθεστώς της τελωνειακής αποθήκευσης πρέπει να τηρούνται από τον πωλητή τα σχετικά παραστατικά και δικαιολογητικά της απαλλαγής ή καταβολής του φόρου ανάλογα με την προορισμό που λαμβάνουν τα εμπορεύματα, έτσι όπως περιγράφεται ανά περίπτωση προορισμού στην ΠΟΛ.1184/2018 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

5. Στις περιπτώσεις εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης και κατά το διάστημα παραμονής τους στο καθεστώς ακυρώνεται η πώληση, δυνάμει της οποίας αυτά εισήλθαν στο καθεστώς, γεννάται η υποχρέωση επιστροφής τους στον πωλητή κατόπιν της εξόδου των εμπορευμάτων αυτών από το καθεστώς, δεδομένου ότι ο λόγος υπαγωγής τους στο καθεστώς της τελωνειακής αποθήκευσης παύει να υφίσταται.
Συνεπώς, στις περιπτώσεις ακύρωσης της πώλησης των εμπορευμάτων που υπήχθησαν στο εν λόγω καθεστώς και λαμβάνοντας υπόψη ότι η πράξη της επιστροφής δεν αποτελεί φορολογητέα πράξη παράδοσης, όπως ορίζεται στην περ. α) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κώδικα ΦΠΑ, εκδίδονται τα προβλεπόμενα φορολογικά παραστατικά, ακυρώνεται το αντίστοιχο Δελτίο Εισόδου, με παράλληλη άρση της υποχρέωσης καταβολής του ΦΠΑ για το οποίο δόθηκε απαλλαγή με την θέση των αγαθών στο καθεστώς.

6. Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυνατότητα υποβολής αιτήματος ακύρωσης, υπάρχει μόνο για τα Δελτία Εισόδου που βρίσκονται σε κατάσταση «Αποδεκτό» ή «Οριστικοποιημένο» και η ακύρωση ενός Δελτίου Εισόδου πραγματοποιείται μόνο από τον Διαχειριστή της Αποθήκης, κατόπιν αίτησης που υποβάλει ο ίδιος στο αρμόδιο τελωνείο, το οποίο έχει τη δυνατότητα μόνο να αποδεχθεί ή να απορρίψει το αίτημα ακύρωσης του αποθηκευτή, σας γνωρίζουμε ότι, τα Δελτία Εισόδου που βρίσκονται σε κατάσταση «Τακτοποιημένο» και προκύπτει βάσιμος λόγος ακύρωσης τους, όπως π.χ. η «ακύρωση της πώλησης» και μέχρι τη διευθέτηση της δυνατότητας ακύρωσής τους, μηχανογραφικά από το σύστημα των τελωνείων ICISnet, θα τηρούνται σε ξεχωριστό αρχείο από τον αποθηκευτή, συνοδευόμενα από τα κατάλληλα δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τους λόγους της ακύρωσης (πχ. πιστωτικό τιμολόγιο που εκδίδεται λόγω ακύρωσης της πώλησης, βάσει της οποίας εισήλθαν αρχικά τα εμπορεύματα στο καθεστώς), για να επιδεικνύονται με όλα τα σχετικά παραστατικά και έγγραφα σε περίπτωση ελέγχου και τα εμπορεύματα θα εξέρχονται του καθεστώτος κατά τα ανωτέρω (επιστροφή στον πωλητή) χωρίς την καταβολή ΦΠΑ. Παράλληλα ο διαχειριστής προβαίνει εντός εικοσιτεσσάρων ωρών (24) ωρών σε σχετική γνωστοποίηση προς την αρμόδια τελωνειακή αρχή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου θα αναφέρονται κατ' ελάχιστον:
α) ο αριθμός καταχώρισης στη λογιστική αποθήκης (ΑΚΛΑ) του αρχικού τιμολογίου,
β) ο αριθμός του αρχικού τιμολογίου,
γ) ο αριθμός του πιστωτικού τιμολογίου που εκδίδεται λόγω ακύρωσης της πώλησης.
Τα ως άνω παραστατικά και έγγραφα πρέπει να καταχωρίζονται στη λογιστική αποθήκης που διατηρεί ο διαχειριστής της αποθήκης, ώστε να τίθενται στη διάθεση των τελωνειακών ή φορολογικών υπηρεσιών, όταν αυτό του ζητηθεί.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ


 

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1084/26.05.2023
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών - αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κ-μ (ΕΝΤΥΠΟ Φ4) και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (ΕΝΤΥΠΟ Φ5) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 26.5.2023.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/22.05.2023
Ίδρυση Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών της εταιρείας «Κ.Α.Ε. Α.Ε.» στον Κρατικό αερολιμένα Ιωαννίνων «Β. Πύρρος»
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1072/18.05.2023
Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.07.2000 (Β 951) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, συμφωνητικών για την εταιρεία WORLDLINE MERCHANT ACQUIRING GREECE Α.Ε. με Α.Φ.Μ.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2036/23.05.2023
Φορολογική μεταχείριση αναδρομικών εισοδημάτων που καταβάλλονται στους κληρονόμους των δικαιούχων
Κ.Υ.Α. Α 1082/26.05.2023
Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 5043/2023 (Α 91) περί αυτοδίκαιης διαγραφής ατομικών οφειλών αποβιωσάντων στον σεισμό της Σάμου της 30ής Οκτωβρίου 2020, καθώς και των γονέων και των αδελφών αυτών.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 22/2023
Ασφαλιστικές Εισφορές Διατακτικών Σίτισης - Ασφαλιστικές εισφορές επί των διατακτικών σίτισης - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 145 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 20/2023
Εισφορές ασκούμενων, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4997/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 19/2023
Νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στον π. Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον π. Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2023
Ασφαλιστικό καθεστώς αναβατών και μαθητευόμενων αναβατών του π. Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (π. ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) στον e-Ε.Φ.Κ.Α
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2023
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2023: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών- υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο