Τρίτη, 30 Μαϊου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2006/01.02.2023

Εφαρμογή διατάξεων του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα στην εξαγωγή ορισμένων εμπορευμάτων και μη υποβολή του εθνικού παραστατικού ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εξαγωγής για τις περιπτώσεις αυτές.

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2006/01.02.2023

ΣΧΕΤ.: Η υπ αριθμ. ΔΤΔ Α 1019133/2018 Εγκύκλιος για την «Εφαρμογή της προφορικής διασάφησης στη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία/εξαγωγή σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (UCC) - Χρήση του ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής» (ΑΔΑ: 6Γ9Β46ΜΠ3Ζ-ΟΗΣ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα στο τελωνειακό καθεστώς της εξαγωγής.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Καθορίζεται η διεκπεραίωση της διαδικασίας εξαγωγής εμπορευμάτων στις περιπτώσεις : α) εμπορευμάτων χωρίς κανένα εμπορικό χαρακτήρα που περιέχονται σε αποστολές και αποστέλλονται από ιδιώτη σε ιδιώτη, δειγμάτων που διακινούνται από επιχειρήσεις στο πλαίσιο των εμπορικών τους δραστηριοτήτων και β) ανθρώπινων σορών, οστών, τέφρας.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα εγκύκλιος εφαρμόζεται από τους εξαγωγείς και τους μεταφορείς για την υπαγωγή των προαναφερόμενων εμπορευμάτων στο καθεστώς εξαγωγής, καθώς επίσης και από τις τελωνειακές αρχές που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας και της επιτήρησης της εξόδου των εμπορευμάτων.

1.Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο δόθηκαν οδηγίες, μεταξύ άλλων, για την προφορική διασάφηση στην εξαγωγή και τη χρήση του εθνικού παραστατικού ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής στην εξαγωγή προς υποστήριξη της προφορικής διασάφησης.

2.Με σκοπό την περαιτέρω απλούστευση της διαδικασίας εξαγωγής μέσω ενεργοποίησης διατάξεων του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (άρθρα 137, 140 και 141 του κατ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446) με τις οποίες καθορίζονται απλουστεύσεις και διευκολύνονται οι συναλλαγές εμπορευμάτων μη εμπορικού χαρακτήρα, παρέχονται οδηγίες για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας απλώς και μόνο με την πράξη διέλευσης των συνόρων του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης και ως εκ τούτου τη μη υποβολή του ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής για τις κατωτέρω κατηγορίες εμπορευμάτων ως εξής:

3. Δεν υποβάλλεται ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής για τα ακόλουθα εμπορεύματα, τα οποία διασαφίζονται για εξαγωγή απλώς και μόνο με την πράξη διέλευσης των συνόρων του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης κατ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 141 παρ. 1 στοιχ. δ, 140 παρ. 1 και 137 παρ. 1 του ίδιου ως άνω κανονισμού ΕΕ 2015/2446 και έχουν ως εξής:

Α. Εμπορεύματα μη εμπορικού χαρακτήρα

Σύμφωνα με το άρθρο 1 σημείο 21 (α) του κατ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 ως εμπορεύματα μη εμπορικού χαρακτήρα ορίζονται τα εμπορεύματα που περιέχονται σε αποστολές και αποστέλλονται από ιδιώτη σε ιδιώτη, χωρίς κανένα εμπορικό χαρακτήρα, εφόσον οι αποστολές αυτές:

•  έχουν ευκαιριακό χαρακτήρα,

•  περιέχουν αποκλειστικά εμπορεύματα τα οποία προορίζονται για προσωπική χρήση του παραλήπτη ή της οικογένειάς του και για τα οποία, λόγω της φύσης ή της ποσότητάς τους, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για εμπορεύματα χωρίς εμπορικό χαρακτήρα και

•  πραγματοποιούνται από τον αποστολέα προς τον παραλήπτη χωρίς οποιασδήποτε μορφής πληρωμή

Β. Δείγματα που διατίθενται δωρεάν από υποκείμενο σε φόρο σε πελάτες στην τρίτη χώρα ως εμπορεύματα εμπορικού χαρακτήρα που δεν υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ σε αξία

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του κώδικα ΦΠΑ σε συνδυασμό με την Π.7015/690/1986 ΑΥΟ θεωρούνται ως δείγματα τα κινητά αγαθά που προσφέρονται από τον υποκείμενο στο φόρο σε πελάτες αυτού και στο κοινό, χωρίς αντάλλαγμα, με σκοπό τη διαφημιστική προβολή της επιχείρησης του υποκειμένου, εφόσον:

• είναι όμοια με τα πωλούμενα, κατασκευαζόμενα ή παραγόμενα από την επιχείρηση,

• φέρουν την ένδειξη «δείγμα δωρεάν»,

• προσφέρονται σε λογικές ποσότητες με σκοπό να γίνει γνωστή η ύπαρξή τους και να εκτιμηθεί η ποιότητά τους.

4. Με σκοπό τη διασφάλιση της επιτήρησης και του ελέγχου από το Τελωνείο εξόδου οι εταιρείες ταχυμεταφοράς και οι διαμεταφορείς οφείλουν:

• να συγκεντρώνουν τις αποστολές μη εμπορικού χαρακτήρα και δειγμάτων, χωριστά και διακριτά τόσο μεταξύ τους όσο και από τις λοιπές αποστολές για τις οποίες υποβάλλεται τελωνειακή διασάφηση (είτε ΕΔΕ είτε ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής) ώστε να διευκολύνεται ο ενδεχόμενος έλεγχος του τελωνείου.

• να υποβάλλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Τελωνείο Εξόδου κατά την ημέρα αναχώρησης του μεταφορικού μέσου στο οποίο θα φορτωθούν τα προς εξαγωγή αγαθά, συγκεντρωτική ημερήσια κατάσταση με τις αποστολές μη εμπορικού χαρακτήρα και δειγμάτων που μπορούν να τεθούν στη διάθεση της τελωνειακής υπηρεσίας προς έλεγχο, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στους Πίνακες του συνημμένου στην παρούσα Υποδείγματος.

Το τελωνείο εξόδου, οφείλει εντός δύο ωρών από την ανωτέρω υποβολή των πληροφοριών, να γνωστοποιήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις εταιρίες ταχυμεταφορών ή διαμεταφορέων τις συγκεκριμένες αποστολές/δέματα οι οποίες έχουν επιλεχθεί προς έλεγχο και πρέπει να τεθούν στη διάθεση του τελωνείου για έλεγχο. Τα αγαθά αυτά δεν μπορούν να εξαχθούν μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος του Τελωνείου.

Σε περίπτωση που το αρμόδιο τελωνείο εξόδου δεν γνωστοποιήσει στους ταχυμεταφορείς/διαμεταφορείς εντός του ανωτέρου διαστήματος των δύο ωρών αγαθά που έχουν επιλεχθεί για έλεγχο, τότε οι εταιρίες μεταφοράς προβαίνουν χωρίς περαιτέρω υποχρεώσεις σε αποστολή-εξαγωγή του συνόλου των δεμάτων που βρίσκονται στη συγκεκριμένη ημερήσια κατάσταση.

5. Σημειώνουμε ότι το βάρος της απόδειξης ότι τα διατιθέμενα συνιστούν δείγματα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 3 της παρούσας φέρει ο υποκείμενος στον φόρο. Συνεπώς, σε περίπτωση ελέγχου ο υποκείμενος στον φόρο έχει σε κάθε περίπτωση την υποχρέωση να τεκμηριώνει επαρκώς ότι τα αγαθά που αποστέλλονται δεν προορίζονται προς πώληση και συνεπώς δεν πρόκειται να τιμολογηθούν, ενώ παράλληλα θα πρέπει να τηρούνται οι υποχρεώσεις του ν.4308/2014 (έκδοση παραστατικού διακίνησης με τις κατάλληλες πληροφορίες άρθρο 5 κλπ.).

6. Με σκοπό τη διασφάλιση της επιτήρησης και του ελέγχου από το Τελωνείο εξόδου ειδικά των ανθρώπινων σορών, οστών και τέφρας ως εμπορευμάτων μη εμπορικού χαρακτήρα της παρ. 3 τα γραφεία τελετών οφείλουν να ενημερώνουν τα Τελωνεία εξόδου 24 ώρες πριν την επικείμενη έξοδο από τη χώρα με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος το οποίο θα αναφέρει την ημερομηνία και την πιθανή ώρα άφιξης στο Τελωνείο εξόδου, καθώς και αν πρόκειται για ανθρώπινη σορό, οστά ή τέφρα, ώστε να διευκολύνεται το Τελωνείο εξόδου στον προγραμματισμό ελέγχων. Ως εκ τούτου, παρέλκει η μετάβαση των τελωνειακών υπαλλήλων στα κοιμητήρια για τον έλεγχο και τη σφράγιση ανθρώπινων σορών και οστών που πρόκειται να εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της χώρας και ο έλεγχος θα γίνεται από τα τελωνεία εξόδου της χώρας (αεροπορικά ή χερσαία συνοριακά).

7. Σε κάθε περίπτωση τελωνειακού ελέγχου που πιθανώς διενεργηθεί κατά την εξαγωγή των αγαθών που αναφέρονται στην παρούσα οι ενδιαφερόμενοι συναλλασσόμενοι υποχρεούνται να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις της τελωνειακής αρχής, να προσκομίζουν τα εμπορεύματα για τελωνειακό έλεγχο και να παρέχουν την απαραίτητη σχετική πληροφόρηση που θα τους ζητηθεί προκειμένου να ολοκληρώνεται επιτυχώς η διαδικασία αυτή.

8. Συνεπώς, η σχετική Εγκύκλιος ΔΤΔ Α 1019133 ΕΞ 2018 για την «Εφαρμογή της προφορικής διασάφησης στη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία/εξαγωγή σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (UCC) - Χρήση του ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής» παύει να εφαρμόζεται κατά το μέρος που προβλέπει υποβολή ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής στις αναφερόμενες στην παρούσα περιπτώσεις εξαγωγής.

9. Τέλος, παρακαλούνται οι Τελωνειακές Περιφέρειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους για την παροχή οδηγιών στους οικονομικούς φορείς και στα τελωνεία αρμοδιότητάς τους και οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Αρχών για την εφαρμογή των ανωτέρω με στόχο τη διευκόλυνση των συναλλασσόμενων και την ορθή διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1084/26.05.2023
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών - αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κ-μ (ΕΝΤΥΠΟ Φ4) και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (ΕΝΤΥΠΟ Φ5) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 26.5.2023.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/22.05.2023
Ίδρυση Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών της εταιρείας «Κ.Α.Ε. Α.Ε.» στον Κρατικό αερολιμένα Ιωαννίνων «Β. Πύρρος»
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1072/18.05.2023
Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.07.2000 (Β 951) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, συμφωνητικών για την εταιρεία WORLDLINE MERCHANT ACQUIRING GREECE Α.Ε. με Α.Φ.Μ.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2036/23.05.2023
Φορολογική μεταχείριση αναδρομικών εισοδημάτων που καταβάλλονται στους κληρονόμους των δικαιούχων
Κ.Υ.Α. Α 1082/26.05.2023
Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 5043/2023 (Α 91) περί αυτοδίκαιης διαγραφής ατομικών οφειλών αποβιωσάντων στον σεισμό της Σάμου της 30ής Οκτωβρίου 2020, καθώς και των γονέων και των αδελφών αυτών.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 22/2023
Ασφαλιστικές Εισφορές Διατακτικών Σίτισης - Ασφαλιστικές εισφορές επί των διατακτικών σίτισης - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 145 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 20/2023
Εισφορές ασκούμενων, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4997/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 19/2023
Νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στον π. Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον π. Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2023
Ασφαλιστικό καθεστώς αναβατών και μαθητευόμενων αναβατών του π. Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (π. ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) στον e-Ε.Φ.Κ.Α
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2023
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2023: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών- υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο