Κυριακή, 26 Μαρτίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2094/30.12.2022

Παροχή οδηγιών για την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς σε έντυπη μορφή

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2094/30.12.2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά την παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς ακινήτων σε έντυπη μορφή.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Περιεχόμενο της εγκυκλίου είναι η παροχή οδηγιών για την υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εγκύκλιος αφορά φυσικά ή νομικά πρόσωπα υπόχρεα σε φόρο κληρονομιάς, που αποκτούν περιουσιακά στοιχεία αιτία θανάτου, τρίτα πρόσωπα και τις Δ.Ο.Υ.

Με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, κατόπιν και της υλοποίησης της ψηφιακής υποβολής, μέσω της εφαρμογής myPROPERTY της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (http//myproperty.aade.gov.gr), των αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, για θανάτους από 01/01/2022, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις και οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 αναφορικά με την υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς σε έντυπη μορφή. 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ανωτέρω Κώδικα η δήλωση φόρου κληρονομιάς για την περιουσία που αποκτάται αιτία θανάτου υποβάλλεται από το πρόσωπο που είναι κατά τις ουσιαστικές διατάξεις υπόχρεο σε φόρο κληρονομιάς και σε περίπτωση ανικανότητας αυτού από τον νόμιμο αντιπρόσωπό του. Εφόσον συντάσσεται συμβολαιογραφική πράξη, η δήλωση φόρου κληρονομιάς συμπληρώνεται από τον συμβολαιογράφο που πρόκειται να καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του κληρονομικού δικαίου συμβολαιογραφικό έγγραφο συντάσσεται στην περίπτωση ρητής αποδοχής κληρονομιάς με σκοπό τη μεταγραφή της στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο, ώστε να αποκτηθεί η κυριότητα επί ακινήτου της κληρονομιάς. Η σύνταξη της πράξης αποδοχής κληρονομιάς και η μεταγραφή της στο οικείο Υποθηκοφυλακείο δεν συναρτάται με την ιδιότητα του κληρονόμου.

2. Με την Α.1151/2022 (Β 5603) απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ καθορίστηκε, για θανάτους από 1/1/2022, η διαδικασία ψηφιακής υποβολής μέσω της εφαρμογής myPROPERTY των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς κινητών και ακινήτων εντός αντικειμενικού συστήματος. Ειδικότερα, στην περίπτωση όπου συντάσσεται συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς οι δηλώσεις κληρονομιάς ακινήτων συμπληρώνονται από τον πιστοποιημένο συμβολαιογράφο που θα καταρτίσει την συμβολαιογραφική πράξη της αποδοχής και υποβάλλονται από τον υπόχρεο σε δήλωση με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών TAXISnet.
Εφόσον πρόκειται για ακίνητα, για τα οποία δεν συντάσσεται συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομίας, η υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς γίνεται σε έντυπη μορφή είτε μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», είτε με τη διαδικασία που καθορίζεται στην υπό στοιχεία Α.1137/2020 (Β' 2423) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως ισχύει μετά την Α.1054/2022 (Β' 2154) απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ από τον υπόχρεο σε δήλωση ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο (π.χ. δικηγόρο ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο).

3. Ως εκ τούτου δηλώσεις φόρου κληρονομιάς που περιλαμβάνουν ακίνητα περιουσιακά στοιχεία για τα οποία δεν συντάσσεται συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς, υποβάλλονται είτε από τον υπόχρεο είτε από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε έντυπη μορφή με τη διαδικασία που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1035/22.03.2023
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2023 και επόμενων ετών.
Α.Υ.Ο. Α 1033/21.03.2023
Παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) για το έτος 2023
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1021/24.02.2023
Αναβάθμιση λειτουργούντων Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών και Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) με εξαίρεση των Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) Ταξιμέτρων.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2014/14.03.2023
Διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση ως προς τέλη κυκλοφορίας έως και το έτος 2022, των αναπηρικών οχημάτων που ελέγχθηκαν από τις Δ.Ο.Υ., καθώς και για την αντιμετώπιση των αναπηρικών οχημάτων που δεν διορθώθηκε η εικόνα τους, αναφορικά με τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2023.
Κ.Υ.Α. Α 1028/07.03.2023
Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2021 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ. 3 σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167).
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 20/2023
Εισφορές ασκούμενων, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4997/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 19/2023
Νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στον π. Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον π. Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2023
Ασφαλιστικό καθεστώς αναβατών και μαθητευόμενων αναβατών του π. Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (π. ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) στον e-Ε.Φ.Κ.Α
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2023
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2023: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών- υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 11/10.02.2023
Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2023 Μη Μισθωτών, Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων, Αγροτών.
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο