Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 69 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2094/30.12.2022

Παροχή οδηγιών για την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς σε έντυπη μορφή

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2094/30.12.2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά την παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς ακινήτων σε έντυπη μορφή.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Περιεχόμενο της εγκυκλίου είναι η παροχή οδηγιών για την υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εγκύκλιος αφορά φυσικά ή νομικά πρόσωπα υπόχρεα σε φόρο κληρονομιάς, που αποκτούν περιουσιακά στοιχεία αιτία θανάτου, τρίτα πρόσωπα και τις Δ.Ο.Υ.

Με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, κατόπιν και της υλοποίησης της ψηφιακής υποβολής, μέσω της εφαρμογής myPROPERTY της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (http//myproperty.aade.gov.gr), των αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, για θανάτους από 01/01/2022, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις και οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 αναφορικά με την υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς σε έντυπη μορφή. 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ανωτέρω Κώδικα η δήλωση φόρου κληρονομιάς για την περιουσία που αποκτάται αιτία θανάτου υποβάλλεται από το πρόσωπο που είναι κατά τις ουσιαστικές διατάξεις υπόχρεο σε φόρο κληρονομιάς και σε περίπτωση ανικανότητας αυτού από τον νόμιμο αντιπρόσωπό του. Εφόσον συντάσσεται συμβολαιογραφική πράξη, η δήλωση φόρου κληρονομιάς συμπληρώνεται από τον συμβολαιογράφο που πρόκειται να καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του κληρονομικού δικαίου συμβολαιογραφικό έγγραφο συντάσσεται στην περίπτωση ρητής αποδοχής κληρονομιάς με σκοπό τη μεταγραφή της στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο, ώστε να αποκτηθεί η κυριότητα επί ακινήτου της κληρονομιάς. Η σύνταξη της πράξης αποδοχής κληρονομιάς και η μεταγραφή της στο οικείο Υποθηκοφυλακείο δεν συναρτάται με την ιδιότητα του κληρονόμου.

2. Με την Α.1151/2022 (Β 5603) απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ καθορίστηκε, για θανάτους από 1/1/2022, η διαδικασία ψηφιακής υποβολής μέσω της εφαρμογής myPROPERTY των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς κινητών και ακινήτων εντός αντικειμενικού συστήματος. Ειδικότερα, στην περίπτωση όπου συντάσσεται συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς οι δηλώσεις κληρονομιάς ακινήτων συμπληρώνονται από τον πιστοποιημένο συμβολαιογράφο που θα καταρτίσει την συμβολαιογραφική πράξη της αποδοχής και υποβάλλονται από τον υπόχρεο σε δήλωση με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών TAXISnet.
Εφόσον πρόκειται για ακίνητα, για τα οποία δεν συντάσσεται συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομίας, η υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς γίνεται σε έντυπη μορφή είτε μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», είτε με τη διαδικασία που καθορίζεται στην υπό στοιχεία Α.1137/2020 (Β' 2423) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως ισχύει μετά την Α.1054/2022 (Β' 2154) απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ από τον υπόχρεο σε δήλωση ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο (π.χ. δικηγόρο ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο).

3. Ως εκ τούτου δηλώσεις φόρου κληρονομιάς που περιλαμβάνουν ακίνητα περιουσιακά στοιχεία για τα οποία δεν συντάσσεται συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς, υποβάλλονται είτε από τον υπόχρεο είτε από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε έντυπη μορφή με τη διαδικασία που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1191/30.11.2023
α) Τροποποίηση της υπ αρ. 30/003/000/817/21.02.2018 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α και Β κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων» (Β 914). β) Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α και Β κατηγορίας, των αποσταγματοποιών καθώς και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων.
Α.Υ.Ο. Α 1183/21.11.2023
Είσπραξη εσόδων υπέρ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1190/01.12.2023
Εγγραφή νέων χρηστών και επανεγγραφή χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τις οποίες απαιτείται η χρήση Κωδικών TAXISnet.
Α.Υ.Ο. Α 1188/30.11.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1143/2023 (Β 5599) απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί παράτασης καταβολής και αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1185/23.11.2023
Καθορισμός διαδικασίας ταυτόχρονης απόδοσης Α.Φ.Μ. και κλειδαρίθμου σε φυσικά πρόσωπα.
Περισσότερα »

Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο