Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 69 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2090/20.12.2022

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 και 77 του ν. 5000/2022 - «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 - Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία - Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις - Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων - Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα» (Α 226)

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2090/20.12.2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 και 77 του ν.5000/2022 (Α 226).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 5000/2022:
1. Των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 που αφορούν στην ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 σχετικά με τις αμυντικές προσπάθειες στο πλαίσιο της Ένωσης και ειδικότερα τη χορήγηση απαλλαγών από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και Φ.Π.Α. καθώς και την εξομοίωση της χρησιμοποίησης αγαθών από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις με ενδοκοινοτική απόκτηση.
2. Του άρθρου 9 σχετικά με την παράταση της δυνατότητας υπαγωγής στο καθεστώς αναστολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στα ακίνητα - Τροποποίηση παρ. 4α και 5 άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.
3. Του άρθρου 10  αναφορικά με την παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για ορισμένα αγαθά και Υπηρεσίες έως και την 30/06/2023 - τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ.
4. Του άρθρου 77, αναφορικά με την έναρξη ισχύος.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.Οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 του ν.5000/2022 εφαρμόζονται από τις τελωνειακές και φορολογικές αρχές και αφορούν τις ένοπλες δυνάμεις ενός κράτους μέλους ή του πολιτικού προσωπικού που τις συνοδεύει ή για τον εφοδιασμό των λεσχών και των κυλικείων τους, όταν οι δυνάμεις αυτές συμμετέχουν σε αμυντική προσπάθεια για την υλοποίηση ενωσιακής δραστηριότητας της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) εκτός του κράτους μέλους τους.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 9 αφορούν κατασκευαστές οικοδομών προς πώληση που επιθυμούν την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του Φ.Π.Α.

3.Οι διατάξεις του άρθρου 10 εφαρμόζονται από τις τελωνειακές και φορολογικές αρχές και αφορούν τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένες κλάδους και τους καταναλωτές των εν θέματι αγαθών και υπηρεσιών.

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 και 77 του ν.5000/2022 με θέμα  «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 - Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία - Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις - Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων - Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα» και παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις για την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή τους. Ειδικότερα:

Α. Όσον αφορά την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 (Μέρος Α’ ν.5000/2022) περί αμυντικών προσπαθειών στο πλαίσιο της  Ε.Ε. ( Άρθρα 1,2,3,4 και 5)

Με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 καθορίζεται ο σκοπός και το αντικείμενο του νόμου αναφορικά με τις αμυντικές προσπάθειες στο πλαίσιο της Ένωσης προκειμένου να εναρμονιστεί σε ενωσιακό επίπεδο η μεταχείριση του Φ.Π.Α. και του Ε.Φ.Κ., ο ορισμός της ενδοκοινοτικής απόκτησης των αγαθών στην περίπτωση αυτή καθώς και η χορήγηση των σχετικών απαλλαγών.

Με το άρθρο 3, προστίθεται περίπτωση δ) στο άρθρο 12 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Κώδικας Φ.Π.Α., ν. 2859/2000, Α' 248), με τις διατάξεις του οποίου εξομοιώνεται με ενδοκοινοτική απόκτηση η  χρησιμοποίηση αγαθών από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις που συμμετέχουν σε  αμυντική προσπάθεια για την υλοποίηση ενωσιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) ή από το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει, τα οποία δεν αγόρασαν με τους γενικούς όρους φορολόγησης, που ισχύουν στην εσωτερική αγορά άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον η εισαγωγή των αγαθών αυτών δεν τυγχάνει της απαλλαγής που προβλέπεται στην περ. κα) της παρ. 1 του άρθρου 27.

Με το άρθρο 4, προστίθενται περ. κα) και κβ), στην παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α' 248) με τις διατάξεις των οποίων χορηγείται  απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) αγαθών που εισάγονται ή παραδίδονται και υπηρεσιών που παρέχονται στην Ελλάδα, καθώς και αγαθών που παραδίδονται και υπηρεσιών που παρέχονται από την Ελλάδα προς άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και προορίζονται για τις Ένοπλες Δυνάμεις οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ε.Ε., εκτός του κράτους μέλους στο οποίο ανήκουν, οι οποίες συμμετέχουν σε αμυντική προσπάθεια για την υλοποίηση ενωσιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) της Ε.Ε.

Με το άρθρο 5, προστίθεται  περ. στ' με τις διατάξεις του στην παρ. 1 του άρθρου 68 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265) για την απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για προϊόντα που αποκτώνται από τις Ένοπλες Δυνάμεις οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) πλην της Ελλάδας εντός της οποίας είναι απαιτητός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, για χρήση από τις δυνάμεις αυτές ή από το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει, ή για εφοδιασμό των λεσχών ή των κυλικείων τους, εφόσον οι δυνάμεις αυτές συμμετέχουν σε αμυντική προσπάθεια για την υλοποίηση ενωσιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ).

Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 77 ορίζεται ότι, η ισχύς του Μέρους Α' - κοινοποιούμενα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 5 αρχίζει από την 1η/7/2022.
 
Β.  Παράταση της δυνατότητας υπαγωγής στο καθεστώς αναστολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στα ακίνητα - Τροποποίηση παρ. 4α και 5 άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α., (Αρθρο 9)

Με το άρθρο αυτό:
1. Τροποποιείται η παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α 248), : α) στο πρώτο εδάφιο ως προς την ημερομηνία λήξης της αναστολής εφαρμογής του Φ.Π.Α., β) με τη διαγραφή του τετάρτου εδαφίου και η παρ. 4α διαμορφώνεται ως εξής:
«4α. Με αίτηση του υποκειμένου στον φόρο, κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση, αναστέλλεται, υποχρεωτικά μέχρι τις 31.12.2024, η εφαρμογή του Φ.Π.Α. στα ακίνητα των παρ. 1 και 2α του παρόντος άρθρου και επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων. Η αναστολή αφορά το σύνολο των αδιάθετων παραπάνω ακινήτων του υποκειμένου. Μαζί με την αίτηση ο υποκείμενος υποβάλλει κατάσταση με τα αδιάθετα ακίνητα και το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο κάθε ακίνητο προς διακανονισμό.».

2. Αναστολές που χορηγήθηκαν σε εφαρμογή της παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. με ισχύ έως τις 31.12.2022, παρατείνονται έως τις 31.12.2024.

3. Η παρ. 5 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. αντικαθίσταται ως εξής: «5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, μπορεί να ορίζεται κάθε διαδικαστικό θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, καθώς και για την παρακολούθηση της εφαρμογής του καθεστώτος της παρ. 4α.».

Γ.  Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες - Τροποποίηση των Κεφαλαίων Α’ και Β’ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α., (Άρθρο 10)

Με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρατείνεται έως και την 30/06/2023 η εφαρμογή μειωμένου και υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 13% και 6 % αντίστοιχα, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες για τα οποία οι μειωμένοι συντελεστές είχαν ισχύ ως και την 31-12-2022.

Ειδικότερα:

1. ΑΓΑΘΑ

Συντελεστής ΦΠΑ 13% εφαρμόζεται έως και την 30/06/2023, στα μη αλκοολούχα ποτά ΔΚ ΕΧ 2202 και στα αεριούχα νερά  ΔΚ ΕΧ2201 (παρ. 51 Κεφ Α' του Παραρτήματος ΙΙΙ), στην εισαγωγή αντικειμένων τέχνης και στις παραδόσεις αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας από τον δημιουργό τους ή τους διαδόχους του ΔΚ 9701,9702,9703,9704,9705 και 9706 (παρ. 52 και 53 του Παραρτήματος ΙΙΙ).

Συντελεστής ΦΠΑ 6% εφαρμόζεται έως και την 30/06/2023, στα είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας ήτοι μάσκες προστασίας και γάντια για την ιατρική, σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή, αντισηπτικά (διαλύματα, μαντηλάκια και άλλα παρασκευάσματα) κ.α. (παρ. 50 του Παραρτήματος ΙΙΙ), στα φίλτρα και στις γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης ΔΚ ΕΧ 9018 (παρ. 47 του Παραρτήματος ΙΙΙ), στους απινιδωτές ΔΚ ΕΧ 9018 (παρ.54 του Παραρτήματος ΙΙΙ). 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 (Α' 104), τροποποιείται α) ως προς τον χρόνο ισχύος του μειωμένου συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%) ή του υπερμειωμένου συντελεστή έξι τοις εκατό (6%) του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), στις μεταφορές προσώπων και των αποσκευών τους, καθώς και στην εστίαση και το τουριστικό πακέτο και β) ως προς την εξειδίκευση της παραπομπής στις ρυθμιζόμενες περιπτώσεις, και η παρ. 2 του άρθρου 11 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Οι διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙΙ «Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 21» του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, όπως τροποποιούνται με τις περ. α', γ' και δ' της παρ. 1 εφαρμόζονται από την 1.6.2020 έως και τις 30.6.2023.».

2.Οι παρ. 9 και 10 του Κεφαλαίου Β' «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α' 248) τροποποιούνται ως προς τον χρόνο ισχύος του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες που παρέχονται από γυμναστήρια και σχολές εκμάθησης χορού, και διαμορφώνονται ως εξής:
«9. Η παροχή υπηρεσιών από γυμναστήρια από την 1.10.2021 έως και τις 30.6.2023.

10. Η παροχή υπηρεσιών από σχολές εκμάθησης χορού από την 1.10.2021 έως και τις 30.6.2023 και εφόσον δεν απαλλάσσονται με το άρθρο 22.».

3. Η παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 4772/2021 (Α' 17), τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος του μειωμένου συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%) του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, για τα εισιτήρια για ζωολογικούς κήπους και διαμορφώνεται ως εξής:
«5. Το άρθρο 36 ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος και εφαρμόζεται μέχρι και τις 30.6.2023.».

4. Η παρ. 1 του Κεφαλαίου Β', «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών για τα οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).».

5. Στο Κεφάλαιο Β' «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. προστίθεται νέα παρ. 1δ, ως εξής:
«1δ. Εισιτήρια κινηματογράφων για τα οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%) από 1.1.2023 έως και τις 30.06.2023.».

Επισημαίνεται ότι αναφορικά με το «τουριστικό πακέτο» δηλαδή την εφαρμογή των συντελεστών ΦΠΑ από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες διαμονής και εστίασης ή και άλλες υπηρεσίες έναντι ενιαίας τιμής της οποίας ο διαχωρισμός στους επί μέρους συντελεστές δεν είναι εφικτός, εξακολουθούν να ισχύουν έως και την 30/6/2023 όσα έχουν ήδη γίνει δεκτά και αναφέρονται στην εγκύκλιο Ε.2080/2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2011/21.02.2024
Νέα προθεσμία προσκόμισης δικαιολογητικών για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2024, λόγω αναπηρίας αφενός για τα οχήματα που δεν διορθώθηκε έως σήμερα η εικόνα τους στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων (ΠΣΟ) και αφετέρου περιπτώσεις αναπήρων που έληγε η απόφαση απαλλαγής την 31/12/2023 λόγω λήξης της γνωμάτευσης του ΚΕΠΑ (ή της ΑΣΥΕ).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2010/16.02.2024
Παροχή διευκρινίσεων περί των εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης με βάση τις διατάξεις του ν.4308/2014 (ΕΛΠ), για συναλλαγές που διενεργούνται μέσω Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) και εξοφλούνται μέσω EFT/POS, κατ' εφαρμογή της υπό στοιχεία Α 1098/2022 (Β 3940) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1027/16.02.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1098/13.07.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για τη διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής "είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ."» (Β 3940).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1025/16.02.2024
Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2023.
Α.Υ.Ο. Α 1023/20.01.2024
Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, ποσότητες και διαδικασία παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. και τον Φ.Π.Α. από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) στο πλαίσιο Συμφωνίας Έδρας με την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 9/13.02.2024
Χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς (άρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α 7/20.12.2023)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 8/13.02.2024
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2024: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών-υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών, που απασχολούνται...
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 01/15.01.2024
Νέο νομικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος (λόγω γήρατος/αναπηρίας), με την αντικατάσταση του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α 85). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 με παροχή οδηγιών
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 45/15.09.2023
Ασφαλιστικές εισφορές εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 44/30.08.2023
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθείσων εισφορών σε δικαιούχους του δημοσίου.
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο