Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 69 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2086/13.12.2022

Παροχή διευκρινίσεων ως προς τις Δασμολογικές Διακρίσεις πλοίων που εκτελούν πλόες στην ανοιχτή θάλασσα

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2086/13.12.2022

ΣΧΕΤ.: α) Η υπ' αριθμ. ΠΟΛ.1177/2018 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
β) Η υπ' αριθμ. ΠΟΛ.1187/2018 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ
γ) Η υπ' αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1095725/02.11.2021 εγκύκλιος κοινοποίησης της νέας έκδοσης του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (Συνδυασμένη Ονοματολογία - Σ.Ο. της Ε.Ε., καν. (ΕΟΚ) 2658/87)
δ) Η υπ' αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1112520/17.12.2021 εγκύκλιος κοινοποίησης βασικών σημείων τροποποιήσεων στο Κοινό Δασμολόγιο - «Συνδυασμένη Ονοματολογία της Ε.Ε. από 1/1/2022»


Σε απάντηση αναφορών και ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί από τελωνειακές αρχές και οικονομικούς φορείς, σχετικά με τις νέες δασμολογικές διακρίσεις που πρόεκυψαν στην Δασμολογική κλάση 8903 και ειδικότερα τις επελθούσες αλλαγές στις Δασμολογικές διακρίσεις των πλοίων που εκτελούν πλόες στην ανοικτή θάλασσα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την περίπτωση α, της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» απαλλάσσεται από τον φόρο προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ) η παράδοση και η εισαγωγή πλοίων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στη ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης και τα οποία εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική, βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα (υποπερίπτωση αα).

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου, για την εφαρμογή της ανωτέρω απαλλαγής, ως πλοία που προορίζονται για τη ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης θεωρούνται τα πλοία που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) έχουν ναυπηγηθεί για την ανοικτή θάλασσα, ήτοι στα οποία το μέγιστο εξωτερικό μήκος του κύτους είναι ίσο ή ανώτερο των 12 μέτρων και τα οποία υπάγονται στις δασμολογικές διακρίσεις 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 10, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 και 8906 90 10 του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (Καν. (ΕΟΚ) αριθμ. 2658/87 του Συμβουλίου, όπως ισχύει) και

(ii) διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοικτή θάλασσα. Για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, εκδόθηκαν οι:

α) υπ' αριθμ. Π0Λ.1177/2018 (ΦΕΚ Β 4420/04.10.2018) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 27 και

β) υπ' αριθμ. Π0Λ.1187/2018 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β 4798/26.10.2018), με τις οποίες προκειμένου να θεωρηθούν ως πλοία ανοιχτής θάλασσας απαραίτητο στοιχείο είναι η κατάταξη στις εν λόγω δασμολογικές διακρίσεις, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 27 του κώδικα ΦΠΑ [ανωτέρω σημείο 2 (i)].

3. Επιπλέον, σε συνέχεια της ανωτέρω υπ' αριθ. γ) σχετικής, γνωστοποιήθηκε η νέα έκδοση του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (Συνδυασμένη Ονοματολογία - Σ.Ο. της Ε.Ε., καν. (ΕΟΚ) 2658/87, όπως ισχύει), η οποία δημοσιεύτηκε με τον καν. (ΕΕ) αριθ. 2021/1832 της Επιτροπής και περιλαμβάνει μεγάλο πλήθος τροποποιήσεων σε επίπεδο δασμολογικών κλάσεων, διακρίσεων και κωδικών Συνδυασμένης Ονοματολογίας.

Από τις αλλαγές αυτές του Δασμολογίου προκύπτει η αντικατάσταση των κωδικών συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ) 890391 10 και 890392 10 οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 27 του κώδικα ΦΠΑ (ν. 2850/00).

Ειδικότερα ο κωδικός ΣΟ 8903 91 10, αντικαθίσταται από τους κωδικούς ΣΟ 8903 22 10 και 8903 23 10 και ο κωδικός ΣΟ 8903 92 10 αντικαθίσταται αντίστοιχα από τους κωδικούς ΣΟ 8903 32 10 και ΣΟ 8903 33 10, προκειμένου να διαχωρίζονται από πλευράς κατάταξης, με βάση το μήκος τους, τα εν λόγω σκάφη χωρίς όμως να διαφοροποιούνται τα σκάφη που περιλαμβάνονται στους εν λόγω κωδικούς.

4. Συναφώς και για την αποφυγή παρερμηνειών διευκρινίζεται ότι με την ανωτέρω αλλαγή στους κωδικούς συνδυασμένης ονοματολογίας, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (Καν. (ΕΟΚ) αριθμ. 2658/87 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε ισχύει, δεν επέρχεται μεταβολή στο ισχύον νομικό πλαίσιο της παραγράφου 1 του άρθρου 27, ως προς τα σκάφη τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο, αλλά μόνο ως προς την χρήση των νέων κωδικών ΣΟ 8903 22 10, 8903 23 10, ΣΟ 8903 32 10 και 8903 33 10, ενώ κατά τα λοιπά ισχύουν οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις, αναφορικά με την διενέργεια δραστηριότητας πλοίων στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το ΦΠΑ, έτσι όπως αυτές ορίζονται σωρευτικά από το άρθρο 27 του Κώδικα ΦΠΑ, την ΠΟΛ.1177/2018 ΚΥΑ και την ΠΟΛ.1187/2018 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, όπως ισχύουν.

5. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείσθε, με ευθύνη των αρμόδιων τμημάτων, να ενημερώνονται οι έχοντες υποβάλει δήλωση Διενέργειας για τα ανωτέρω πλοία των οποίων ο κωδικός ΣΟ έχει αλλάξει από την 01/01/2022, ώστε να επικαιροποιηθούν αυτές οι δηλώσεις Διενέργειας βάσει των νέων κωδικών ΣΟ του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (Καν. (ΕΟΚ) αριθμ. 2658/87 του Συμβουλίου), όπως ισχύει.

Τέλος, οι αρμόδιες Τελωνειακές και Φορολογικές Αρχές, στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να λάβουν υπόψη τους τα διαλαμβανόμενα σε αυτή, έτσι ώστε να μην παρατηρούνται καθυστερήσεις στους τελωνισμούς σκαφών και την χορήγηση σχετικών απαλλαγών.
Για τη διευκόλυνσή σας, παρατίθεται, στη συνέχεια πίνακας «Πίνακας 1» στον οποίο παρουσιάζονται αναλυτικά οι δασμολογικές διακρίσεις των πλοίων που αναφέρονται στο άρθρο 27 παρ. 1), όπως ισχύουν από την 01/01/2022.

Πίνακας 1. Αναλυτική περιγραφή δασμολογικών διακρίσεων άρθρου 27 του ν.2859/2000 κανονισμού (ΕΟΚ) όπως ισχύουν από 01/01/2022

Συνδυασμένη ονοματολογία βάσει άρθρου 27 του ν.2859/2000

Ισχύουσα Διάκριση από 01/01/2022

Περιγραφή

8901 10 10

Χωρίς αλλαγή

Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια και παρόμοια πλοία που έχουν κατασκευασθεί κυρίως για τη μεταφορά προσώπων. Οχηματαγωγά (φέρι-μποτ)

8901 20 10

Χωρίς αλλαγή

Δεξαμενόπλοια

8901 30 10

Χωρίς αλλαγή

Ψυγεία, άλλα από εκείνα της διάκρισης 8901 20

8901 90 10

Χωρίς αλλαγή

Άλλα πλοία για τη μεταφορά εμπορευμάτων και άλλα πλοία που έχουν ναυπηγηθεί συγχρόνως για τη μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων

8902 00 10

Χωρίς αλλαγή

Αλιευτικά πλοία. Πλοία-εργοστάσια και άλλα πλοία για την επεξεργασία ή την κονσερβοποίηση των προϊόντων της αλιείας.

8903 91 10

8903 22 10

Ιστιοφόρα πλοία, άλλα από τα φουσκωτά, έστω και με βοηθητικό κινητήρα, με μήκος που υπερβαίνει τα 7,5 m αλλά δεν υπερβαίνει τα 24 m. Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

8903 23 10

Ιστιοφόρα πλοία, άλλα από τα φουσκωτά, έστω και με βοηθητικό κινητήρα, με μήκος που υπερβαίνει τα 24 m. Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

8903 92 10

8903 32 10

Πλοία με κινητήρα, άλλα από τα φουσκωτά, άλλα από εκείνα με εξωλέμβια μηχανή, με μήκος που υπερβαίνει τα 7,5 m αλλά δεν υπερβαίνει τα 24 m.

8903 33 10

Πλοία με κινητήρα, άλλα από τα φουσκωτά, άλλα από εκείνα με εξωλέμβια μηχανή, με μήκος που υπερβαίνει τα 24 m.

8904 00 91

Χωρίς αλλαγή

Πλοία ρυμουλκά και πλοία προωθητικά, για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

8906 90 10

Χωρίς αλλαγή

Άλλα πλοία, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πολεμικά πλοία και τα ναυαγοσωστικά πλοία, άλλα από εκείνα με κουπιά, για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ α.α.
Γ. ΦΑΚΟΣ

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2011/21.02.2024
Νέα προθεσμία προσκόμισης δικαιολογητικών για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2024, λόγω αναπηρίας αφενός για τα οχήματα που δεν διορθώθηκε έως σήμερα η εικόνα τους στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων (ΠΣΟ) και αφετέρου περιπτώσεις αναπήρων που έληγε η απόφαση απαλλαγής την 31/12/2023 λόγω λήξης της γνωμάτευσης του ΚΕΠΑ (ή της ΑΣΥΕ).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2010/16.02.2024
Παροχή διευκρινίσεων περί των εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης με βάση τις διατάξεις του ν.4308/2014 (ΕΛΠ), για συναλλαγές που διενεργούνται μέσω Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) και εξοφλούνται μέσω EFT/POS, κατ' εφαρμογή της υπό στοιχεία Α 1098/2022 (Β 3940) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1027/16.02.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1098/13.07.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για τη διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής "είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ."» (Β 3940).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1025/16.02.2024
Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2023.
Α.Υ.Ο. Α 1023/20.01.2024
Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, ποσότητες και διαδικασία παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. και τον Φ.Π.Α. από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) στο πλαίσιο Συμφωνίας Έδρας με την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 9/13.02.2024
Χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς (άρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α 7/20.12.2023)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 8/13.02.2024
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2024: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών-υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών, που απασχολούνται...
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 01/15.01.2024
Νέο νομικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος (λόγω γήρατος/αναπηρίας), με την αντικατάσταση του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α 85). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 με παροχή οδηγιών
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 45/15.09.2023
Ασφαλιστικές εισφορές εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 44/30.08.2023
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθείσων εισφορών σε δικαιούχους του δημοσίου.
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο