Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 69 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2085/14.12.2022

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης λογισμικού και δήλωσης εγκατάστασης συστήματος παρακολούθησης εισροών - εκροών και παροχή διευκρινίσεων σχετικά με προβλεπόμενες κυρώσεις επί των ανωτέρω δηλώσεων

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2085/14.12.2022

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε, τα εξής:

1. Με την παρ. 9 του άρθρου 6 της αριθμ. Φ2-1617/07-12-2010 Κ.Υ.Α. (Β 1980), όπως ισχύει, προβλέφθηκε ότι ο κατασκευαστής λογισμικού συστήματος παρακολούθησης εισροών - εκροών υγρών καυσίμων υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά Υπεύθυνη Δήλωση στην υπηρεσία μητρώου του συστήματος εισροών - εκροών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) - νυν Δ/νση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών & Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.) της ΑΑΔΕ - με την οποία δηλώνεται ότι το λογισμικό του εγκατεστημένου συστήματος εισροών-εκροών πληροί, απαρέγκλιτα, τις απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από στοιχεία που αφορούν στην ταυτοποίηση του λογισμικού καθώς και στην περιγραφή των μεταβολών που έχουν επέλθει. Τα στοιχεία αυτά ελέγχονται, περιοδικά, σε σχέση με το εγκατασταθέν λογισμικό στο αντίστοιχο πρατήριο, για τυχόν μη εξουσιοδοτημένες διαφοροποιήσεις.

2. Με την παρ. 2 του άρθρου 8 της αριθμ. Φ2-1617/07-12-2010 Κ.Υ.Α. (Β 1980), προβλέφθηκε ότι μετά την τελική εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας κάθε συστήματος παρακολούθησης εισροών - εκροών, η εταιρεία εγκατάστασης υποβάλλει, ηλεκτρονικά, Δήλωση Εγκατάστασης στη Γ.Γ.Π.Σ. - νυν Δ/νση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών & Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.) της ΑΑΔΕ - αναφορικά με την ορθή και νόμιμη λειτουργία του εγκατεστημένου συστήματος.

3. Σας γνωρίζουμε ότι από 19.12.2022, για κάθε νέα εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης εισροών - εκροών σε πρατήριο υγρών καυσίμων ή σε εγκατάσταση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και για κάθε νέο λογισμικό συστήματος παρακολούθησης εισροών - εκροών που κατασκευάζεται ή/και για κάθε νέα έκδοση κατασκευασθέντος λογισμικού, η ως άνω ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και η ως άνω ΔΗΛΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ αντίστοιχα, θα υποβάλλονται, ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ: (link: https://www.aade.gr/diloseis-ee) και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ως άνω ιστοσελίδα.

4. Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι από την 19.12.2022, οπότε και τίθεται σε εφαρμογή η ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω Δηλώσεων στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, παύει η υποχρέωση της περ. Β της παρ. 2 του άρθρου 8 της αριθμ. Φ2-1617/07-12-2010 Κ.Υ.Α. (Β 1980), όπως ισχύει, περί υποβολής της Δήλωσης Εγκατάστασης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

5. Τέλος επισημαίνουμε ότι:
i. για υποβολή ψευδών δηλώσεων εγκατάστασης ή λογισμικού, πέραν των ποινικών κυρώσεων της περ. α) της παρ. 11 του άρθρου 31 του ν.3784/2009 (Α 137), προβλέπονται, κατά περίπτωση και αντιστοίχως, α) οι διοικητικές κυρώσεις της παρ. 3 του κεφαλαίου «Δ) Εγκαταστάτες συστημάτων» του άρθρου 3 της αριθμ. Α.1119/2022 Κ.Υ.Α. (Β 4647) και β) οι διοικητικές κυρώσεις της παρ. 2 του κεφαλαίου «Ε) Λογισμικό» του άρθρου 3 της αριθμ. Α.1119/2022 Κ.Υ.Α. (Β 4647),
ii. σε περίπτωση μη υποβολής των ανωτέρω προβλεπόμενων δηλώσεων προβλέπονται, κατά περίπτωση και αντιστοίχως, α) οι διοικητικές κυρώσεις της παρ. 2 του κεφαλαίου «Δ) Εγκαταστάτες συστημάτων» του άρθρου 3 της αριθμ. Α.1119/2022 Κ.Υ.Α. (Β 4647) και β) οι διοικητικές κυρώσεις της παρ. 1 του κεφαλαίου «Ε) Λογισμικό» του άρθρου 3 της αριθμ. Α.1119/2022 Κ.Υ.Α. (Β 4647).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΘΩΜΑΪΣ ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ

 

 

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2011/21.02.2024
Νέα προθεσμία προσκόμισης δικαιολογητικών για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2024, λόγω αναπηρίας αφενός για τα οχήματα που δεν διορθώθηκε έως σήμερα η εικόνα τους στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων (ΠΣΟ) και αφετέρου περιπτώσεις αναπήρων που έληγε η απόφαση απαλλαγής την 31/12/2023 λόγω λήξης της γνωμάτευσης του ΚΕΠΑ (ή της ΑΣΥΕ).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2010/16.02.2024
Παροχή διευκρινίσεων περί των εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης με βάση τις διατάξεις του ν.4308/2014 (ΕΛΠ), για συναλλαγές που διενεργούνται μέσω Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) και εξοφλούνται μέσω EFT/POS, κατ' εφαρμογή της υπό στοιχεία Α 1098/2022 (Β 3940) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1027/16.02.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1098/13.07.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για τη διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής "είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ."» (Β 3940).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1025/16.02.2024
Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2023.
Α.Υ.Ο. Α 1023/20.01.2024
Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, ποσότητες και διαδικασία παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. και τον Φ.Π.Α. από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) στο πλαίσιο Συμφωνίας Έδρας με την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 9/13.02.2024
Χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς (άρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α 7/20.12.2023)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 8/13.02.2024
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2024: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών-υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών, που απασχολούνται...
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 01/15.01.2024
Νέο νομικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος (λόγω γήρατος/αναπηρίας), με την αντικατάσταση του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α 85). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 με παροχή οδηγιών
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 45/15.09.2023
Ασφαλιστικές εισφορές εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 44/30.08.2023
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθείσων εισφορών σε δικαιούχους του δημοσίου.
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο