Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 69 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2084/07.12.2022


Παροχή διευκρινίσεων για την ομοιόμορφη εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1134/05-10-2022 (Β 5241 και Β 5246) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/31-12-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (Β 19)»

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2084/07.12.2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Παροχή διευκρινίσεων για την ομοιόμορφη εφαρμογή της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/31-12-2013 (Β 19) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Α.1134/05-10-2022 (Β 5241 και Β 5246) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διευκρινίσεις επί του τρόπου εξυπηρέτησης των φορολογουμένων και των απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων για την υποβολή δηλώσεων Μητρώου μετά την αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/31-12-2013 (Β 19) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εγκύκλιος αφορά φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες. 


Παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/31-12-2013 (Β 19) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την υπό στοιχεία Α.1134/05-10-2022 (Β 5241 και Β 5246) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, για την απλοποίηση των διαδικασιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων σε θέματα μητρώου μέσω των ψηφιακών εφαρμογών της ΑΑΔΕ. Ειδικότερα:

1. Με τη νέα τροποποίηση του ανωτέρω άρθρου καταργείται πλήρως η δυνατότητα αποστολής οποιασδήποτε δήλωσης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2. Από 17.10.2022, η υποβολή αιτήσεων ή δηλώσεων Μητρώου για διαδικασίες που είναι ενταγμένες στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), βάσει των υπό στοιχεία ΠΟΛ.1123/30-04-2014 (Β 1220) και Α.1213/10-09-2021 (Β4272) αποφάσεων, ήτοι αλλαγή στοιχείων μητρώου, όπως διεύθυνσης κατοικίας και μεταβολές στα στοιχεία επιχείρησης (π.χ. στη διεύθυνση έδρας, στο καθεστώς ΦΠΑ, στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, στα ΕΛΠ, στους ΚΑΔ, στην έναρξη/μεταβολή/διακοπή εγκαταστάσεων εσωτερικού και εξωτερικού και στις ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και παροχές ΤΒΕ υπηρεσιών), λαμβάνει χώρα αποκλειστικά από τη συγκεκριμένη ψηφιακή πύλη.

3. Από την ανωτέρω ημερομηνία και εφεξής αιτήματα που αποστέλλονται μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της ΑΑΔΕ «Τα Αιτήματά μου» για διαδικασίες που είναι ενταγμένες στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) βάσει των προαναφερθεισών αποφάσεων, δεν θα τυγχάνουν επεξεργασίας και θα αποστέλλεται απάντηση επί του αιτήματος μέσω της Εφαρμογής, με την οποία θα ενημερώνεται ο φορολογούμενος για την ορθή υποβολή τους μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ.

4. Για όσες διαδικασίες δεν είναι ενταγμένες στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) βάσει των προαναφερθεισών αποφάσεων, από 01.11.2022 οι αιτήσεις ή δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της ΑΑΔΕ «Τα Αιτήματά μου» για τις διαδικασίες που είναι ενταγμένες στη συγκεκριμένη Εφαρμογή.

5. Σε περιπτώσεις που κατά την είσοδο στις ανωτέρω ψηφιακές υπηρεσίες με τη χρήση των κωδικών TAXISnet δεν επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης ή αιτήματος λόγω προβλήματος στα στοιχεία Μητρώου (ενδεικτικά: ΑΦΜ απενεργοποιημένος, έχει δηλωθεί θάνατος, πρόβλημα με την ταυτότητα κ.λπ.), εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα για την εξυπηρέτηση του φορολογουμένου με αυτοπρόσωπη παρουσία από την αρμόδια ΔΟΥ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας υποβολής του αιτήματος μέσω των ανωτέρω ψηφιακών υπηρεσιών λόγω δυσλειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος της ΑΑΔΕ ή σε περιπτώσεις διαδικασιών που δεν είναι ενταγμένες στις ανωτέρω ψηφιακές υπηρεσίες, τα αιτήματα αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία με αυτοπρόσωπη παρουσία.

6. Επίσης, με την νέα απόφαση Α.1134/05-10-2022 (Β 5241 και Β 5246) επεκτείνεται η δυνατότητα χορήγησης ΑΦΜ από οποιαδήποτε ΔΟΥ σε όλους τους φορολογούμενους, συμπεριλαμβανομένων και των κατοίκων εξωτερικού. Σημειώνεται ότι εξακολουθούν να είναι σε ισχύ οι διατάξεις περί απόδοσης ΑΦΜ σε αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών, κατόχους αδειών που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υπηρεσίες Ασύλου και την Ελληνική Αστυνομία, αρμοδιότητας ΔΟΥ Α Αθηνών και ΙΓ Αθηνών καθώς και ΔΟΥ Δ Θεσσαλονίκης και Ε Θεσσαλονίκης, οι οποίοι υποβάλλουν τη σχετική δήλωση και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στις ΔΟΥ που ορίζονται, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 (Β 3886) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Επισημαίνεται ότι δεν αποδίδεται ΑΦΜ από τις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ σε αιτούντες διεθνή προστασία αν το δελτίο τους έχει εκδοθεί μετά την 01.01.2021, καθώς τυγχάνει εφαρμογής η υπό στοιχεία Α.1270/11-12-2020 (Β 5508) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

7. Όσον αφορά στην εκπροσώπηση των φορολογουμένων από δικηγόρο διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται από τον δικηγόρο εξουσιοδότηση για την υποβολή δηλώσεων του εντολέα του και αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή που του δίδεται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων (ν.4194/2013 - ΦΕΚ Α 208). Ειδικότερα, για τη νομιμοποίηση του δικηγόρου αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή ότι αυτός είναι πληρεξούσιος του εντολέα, τον οποίο αφορά η υπόθεση για τις περιπτώσεις που είτε ο δικηγόρος υποβάλλει τη δήλωση για λογαριασμό του εντολέα του και παρακολουθεί την πορεία της είτε η αίτηση έχει ήδη υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο ή τρίτο και προσέρχεται δικηγόρος για την παρακολούθησή της. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η επίδειξη και η υποβολή αντιγράφου, ως συνημμένου δικαιολογητικού, της δικηγορικής ταυτότητας ανεξαρτήτως ημερομηνίας λήξης.

8. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ως προς την εκπροσώπηση των φορολογουμένων από δικηγόρο δεν ισχύουν στις περιπτώσεις που προβλέπεται είτε με διάταξη νόμου είτε με απόφαση της Φορολογικής Διοίκησης ότι για την υποβολή δήλωσης από εκπρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής (βλ. ενδεικτικά α) άρθρο 8 του ν.4987/2022 (ΚΦΔ) και σχετική απόφαση ΠΟΛ.1283/30-12-2013 (Β 3367) για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου και β) Α.1082/2020 (Β 1303) απόφαση για την απόδοση κλειδαρίθμου).

 


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2011/21.02.2024
Νέα προθεσμία προσκόμισης δικαιολογητικών για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2024, λόγω αναπηρίας αφενός για τα οχήματα που δεν διορθώθηκε έως σήμερα η εικόνα τους στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων (ΠΣΟ) και αφετέρου περιπτώσεις αναπήρων που έληγε η απόφαση απαλλαγής την 31/12/2023 λόγω λήξης της γνωμάτευσης του ΚΕΠΑ (ή της ΑΣΥΕ).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2010/16.02.2024
Παροχή διευκρινίσεων περί των εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης με βάση τις διατάξεις του ν.4308/2014 (ΕΛΠ), για συναλλαγές που διενεργούνται μέσω Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) και εξοφλούνται μέσω EFT/POS, κατ' εφαρμογή της υπό στοιχεία Α 1098/2022 (Β 3940) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1027/16.02.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1098/13.07.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για τη διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής "είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ."» (Β 3940).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1025/16.02.2024
Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2023.
Α.Υ.Ο. Α 1023/20.01.2024
Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, ποσότητες και διαδικασία παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. και τον Φ.Π.Α. από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) στο πλαίσιο Συμφωνίας Έδρας με την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 9/13.02.2024
Χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς (άρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α 7/20.12.2023)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 8/13.02.2024
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2024: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών-υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών, που απασχολούνται...
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 01/15.01.2024
Νέο νομικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος (λόγω γήρατος/αναπηρίας), με την αντικατάσταση του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α 85). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 με παροχή οδηγιών
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 45/15.09.2023
Ασφαλιστικές εισφορές εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 44/30.08.2023
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθείσων εισφορών σε δικαιούχους του δημοσίου.
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο