Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2055/21.07.2022

Κοινοποίηση των διατάξεων της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 2960/01, όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 13 και του άρθρου 50, του ν. 4955/2022 με θέμα «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (L58), άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου, λοιπές τελωνειακές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α 139/14.07.2022)

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2055/21.07.2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στην κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 4955/2022 με τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (L58), άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου, λοιπές τελωνειακές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α' 139/14-07-2022) και ειδικότερα:
1) του άρθρου 13, με το οποίο αντικαθίσταται η περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 2960/01 και
2) του άρθρου 50, με το οποίο τροποποιείται η περ. ε' της παρ. 5Α του άρθρου 53Α του ν.2960/2001

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων άμεσης ισχύος του ν.4955/2022 και ειδικότερα:
1) του άρθρου 13, με τις οποίες αντικαθίσταται η προϋπόθεση της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 2960/2001 για τη χορήγηση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή και
2) του άρθρου 50, με τις οποίες τροποποιείται η παρ. 5Α του άρθρου 53Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και ανακαθορίζονται τα ποσοτικά όρια απαλλαγής από τον φόρο κατανάλωσης του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

• Οι διατάξεις του άρθρου 13 του κοινοποιούμενου νόμου, με τις οποίες αντικαθίσταται η περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 2960/2001, αφορούν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση, κατοχή, αποθήκευση, παραλαβή ή αποστολή υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής. Επίσης αφορούν και στις τελωνειακές αρχές της ΑΑΔΕ, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων.
• Οι διατάξεις του άρθρου 50 του κοινοποιούμενου νόμου αφορούν σε ιδιώτες οι οποίοι μεταφέρουν αυτοπροσώπως από άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού για ίδια χρήση. Επίσης αφορούν και στις τελωνειακές αρχές της ΑΑΔΕ, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων.


Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η ενημέρωση των φυσικών ή νομικών προσώπων και των αρμόδιων τελωνειακών αρχών για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 64 και της περ. ε' της παρ. 5Α του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 (Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα), όπως αντικαθίστανται με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 50 του κοινοποιούμενου νόμου αντίστοιχα, οι οποίες ισχύουν από τη δημοσίευσή του, ήτοι από 14-07-2022 (παρ. 1 και 2 άρθρου 68 κοινοποιούμενου νόμου).

Ειδικότερα σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 13 και 50 του ν. 4955/2022, ως ακολούθως:

1. Άρθρο 13 «Προϋποθέσεις αναγνώρισης εγκεκριμένου αποθηκευτή - Τροποποίηση άρθρου 64 του ν. 2960/2001 (άρθρο 15 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)»

Με τις διατάξεις του άρθρου 13, με το οποίο τροποποιήθηκε η περ. β της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 2960/2001, καθορίζεται ως αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή το ενδιαφερόμενο πρόσωπο να μην έχει καταδικαστεί βάσει τελεσίδικης ποινικής απόφασης για παραβάσεις των σχετικών περί λαθρεμπορίας διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 119Α σε συνδυασμό με τα άρθρα 155 έως 187, ή για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα που σχετίζεται με την πώληση, διανομή, αποθήκευση, παραλαβή ή αποστολή λαθραίων προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης, ή σχετική με τα ανωτέρω νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή να μην έχει εκδοθεί εις βάρος του τελεσίδικη απόφαση διοικητικού ή και πολιτικού δικαστηρίου περί συμμετοχής σε πώληση, διανομή, αποθήκευση, παραλαβή ή αποστολή λαθραίων προϊόντων υποκειμένων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης ή σχετική με τα ανωτέρω νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Κατά συνέπεια, δεν δύναται να χορηγηθεί άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή σε ενδιαφερόμενο πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.

2. Άρθρο 50 - Ανακαθορισμός ποσοτικών ορίων για απαλλαγή ορισμένων προϊόντων από τον φόρο κατανάλωσης - Τροποποίηση παρ. 5Α άρθρου 53Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

Με τις διατάξεις του άρθρου 50 του κοινοποιούμενου νόμου τροποποιούνται οι διατάξεις της περ. ε) της παραγράφου 5Α του άρθρου 53Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/01), με τις οποίες ανακαθορίζεται το ισχύον ποσοτικό όριο απαλλαγής από τον φόρο κατανάλωσης του μείγματος καπνού που περιέχεται στο ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού, το οποίο αποκτά ιδιώτης για δική του χρήση και μεταφέρει στο εσωτερικό της χώρας αυτοπροσώπως από άλλο κ-μ ή τρίτη χώρα.

Ειδικότερα, το απαλλασσόμενο ποσοτικό όριο των δεκατριών (13) γραμμαρίων μείγματος καπνού που περιέχεται στο ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού που αντιστοιχούσε σε 2 πακέτα ανακαθορίζεται στα διακόσια (200) τεμάχια ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού, ήτοι δέκα (10) πακέτα των είκοσι (20) τεμαχίων. Το εν λόγω ποσοτικό όριο αποτελεί, μεταξύ άλλων κριτηρίων, προσδιοριστικό στοιχείο της ίδιας χρήσης του μεταφερόμενου από άλλο κ-μ ή τρίτη χώρα ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού από έναν ιδιώτη, βάσει του οποίου προβλέπεται απαλλαγή από την καταβολή του αναλογούντος επ' αυτού φόρου κατανάλωσης χωρίς επιπρόσθετα την τήρηση των προβλεπόμενων διατυπώσεων.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Α.Υ.Ο. Α 1127/22.09.2022
Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 19ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2074/12.09.2022
Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για την πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας αλλοδαπής επί των εντύπων: 1) «Αίτηση για την εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος» και 2) «Ετήσια αίτηση επιστροφής φόρου εισοδήματος»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2073/20.09.2022
Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2022-2023, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2072/15.09.2022
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του νομικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς λειτουργίας των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. 1125/02.09.2022
Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης στο Φορολογικό Μητρώο του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης, καθώς και της αναβίωσης της διαδικασίας της εκκαθάρισης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4919/2022 (Α 71).
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 32/23.09.2022
Τροποποίηση του περιεχομένου της αίτησης και του καταλόγου των στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών εξωδικαστικού μηχανισμού. Κοινοποίηση των διατάξεων της KYA υπ αρ. 122836/01.09.2022 (ΦΕΚ Β, 4696/08.09.2022)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 29/29.07.2022
Αναγνώριση υπολειπόμενου χρόνου για τη λήψη σύνταξης - Συμπλήρωση χρόνου με προαιρετική ασφάλιση
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 28/26.07.2022
Προαιρετική ασφάλιση ανασφάλιστων διαζευγμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4529/2018, προκειμένου να διατηρήσουν το δικαίωμα για παροχές σε είδος από τον e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 27/15.07.2022
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 56 του ν. 4940/2022 (ΦΕΚ Α 112) σχετικά με την χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και Βεβαίωσης Οφειλής για την μεταβίβαση ακινήτου ή την σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ αυτού
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 26/15.07.2022
Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία για την Προαιρετική Συνέχιση της Ασφάλισης ν. 4387/2016, Μη Μισθωτών, Ελεύθερων Επαγγελματιών - Αυτοαπασχολούμενων, Αγροτών
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο