Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 69 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022
Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022

(ΦΕΚ Β 3146/22.06.2022)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 6 σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4758/2020 «Περιστολή του λαθρεμπορίου Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις» (Α 242),
β) των άρθρων 33 και 63 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α 265),
γ) του Κεφ. Α «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α 94) και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α 133),
ε) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α 184),
στ) του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α 134),
ζ) των άρθρων 16 και 20 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α 133),
η) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α 119),
θ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 121 και διόρθωση σφάλματος Α126),
ι) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α 181),
ια) του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α 15),
ιβ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α 85).

2. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β 2901).

3. Την υπ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β 3051).

4. Την υπό στοιχεία Υ6/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας (Β 2902).

5. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β 762).

6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β 4738).

7. Την υπ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

8. Την υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.7.2017 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκειμένων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης» (Β 2744).

9. Την υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02-08-2017 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής» (Β 2745).

10. Την υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27.1.2017 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης» (Β 810).

11. Την υπ αρ. 30/005/648/19.9.2013 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασίες για την ογκομέτρηση και έγκριση χρήσης δεξαμενών αποθήκευσης ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων» (Β 2406).

12. Την υπό στοιχεία Α.1230/2021 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Επικρατείας και του Διοικητή ΑΑΔΕ ««Διαδικασίες και προδιαγραφές ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας και καταγραφής των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Είδος και περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό» (Β 4904, διόρθωση σφάλματος Β5000).

13. Την ανάγκη καθορισμού των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας ηλεκτρονικής απογραφής και ελέγχου των στοιχείων των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων σχετικών με τις φορολογικές αποθήκες και αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πέραν αυτής που έχει προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό για την εκτέλεση της υπ αρ. 286/02.12.2020 Σύμβασης της ΑΑΔΕ,

αποφασίζουμε:

'Αρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής

1. Με την παρούσα καθορίζονται:
α) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των στοιχείων των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης, καθώς και λοιπών στοιχείων σχετικών με τις εγκαταστάσεις φορολογικών αποθηκών και αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της ΑΑΔΕ,
β) οι υπόχρεοι καταχώρισης των εν λόγω στοιχείων,
γ) οι αρμόδιες αρχές ελέγχου και επαλήθευσης της ορθότητας των καταχωρισθέντων στοιχείων,
δ) η πρόσβαση των αρμόδιων υπηρεσιών στα δεδομένα του εν λόγω Μητρώου και
ε) το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής αυτής.

2. Η παρούσα εφαρμόζεται στις φορολογικές αποθήκες και αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων, όπως ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 2.

'Αρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας νοούνται ως:

1. Φορολογική Αποθήκη: Ο χώρος όπου υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα παράγονται, μεταποιούνται, κατέχονται, παραλαμβάνονται ή αποστέλλονται υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02-08-2017 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ (Β 2745).

2. Αποθήκη Τελωνειακής Αποταμίευσης: Ο χώρος στον οποίο αποθηκεύονται υπό καθεστώς αναστολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων μη ενωσιακά προϊόντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27.1.2017 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ (Β 810).

3. Εγκεκριμένος αποθηκευτής: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει λάβει άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.7.2017 (Β 2744) απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών.

4. Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης: Η ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ στην οποία καταχωρίζονται στοιχεία αναφορικά με τις δεξαμενές ενεργειακών προϊόντων των φορολογικών αποθηκών και αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης καθώς και λοιπά στοιχεία σχετικά με τις φορολογικές αποθήκες και αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4. Η ηλεκτρονική εφαρμογή είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ -gov.gr) και υλοποιείται με βάση τους κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών.

5. Ενεργειακά προϊόντα: Τα προϊόντα φορολογικών αποθηκών και αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης που αναφέρονται στον πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α 265).

6. Σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών: Το σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών που εγκαθίσταται στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1230/2021 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Επικρατείας και του Διοικητή ΑΑΔΕ (Β 4904, διόρθωση σφάλματος Β5000).

7. Φορέας της άδειας λειτουργίας εγκατάστασης φορολογικής αποθήκης: Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας εγκατάστασης ενεργειακών προϊόντων, η οποία έχει λάβει άδεια φορολογικής αποθήκης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02-08-2017 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ.

8. Διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης: Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27.1.2017 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ (Β 810).

9. Διαχειριστής εγκατάστασης: Ο φορέας της άδειας λειτουργίας εγκατάστασης φορολογικής αποθήκης ή ο διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης. Κατά περίπτωση ο διαχειριστής της εγκατάστασης δύναται να έχει και την ιδιότητα του εγκαταστάτη συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών, του αποθηκευτή καθώς και του φορέα ογκομέτρησης με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 9.

10. Εγκαταστάτης συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που φέρει την ευθύνη της εγκατάστασης του συνόλου του εξοπλισμού, της διασύνδεσης των επί μέρους εξαρτημάτων αυτού μεταξύ τους, της θέσης και παράδοσης σε λειτουργία, της εγκατάστασης του λογισμικού ελέγχου εισροών εκροών και του ελέγχου του όλου συστήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1230/2021 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας και του Διοικητή ΑΑΔΕ (Β 4904, διόρθωση σφάλματος Β5000).

11. Φορέας ογκομέτρησης: Ο φορέας που διενεργεί μετρολογικούς ελέγχους δεξαμενών και φέρει την ευθύνη του μετρολογικού ελέγχου και της ογκομέτρησης των δεξαμενών της εγκατάστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αρ. 30/005/648/19.9.2013 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (Β 2406).

12. Αποθηκευτής: Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής ή ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.

13. Υπόχρεοι καταχώρισης: Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του άρθρου 3 τα οποία είναι υπεύθυνα για την ορθή καταχώριση των στοιχείων των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων των φορολογικών αποθηκών και αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης, καθώς και λοιπών στοιχείων σχετικών με τις εγκαταστάσεις φορολογικών αποθηκών και αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης.

14. Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης Εισροών Εκροών και Λήψης Σημάτων της ΑΑΔΕ: Το πληροφοριακό σύστημα υποδοχής, επεξεργασίας και διαχείρισης δεδομένων των εγκατεστημένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών εκροών ενεργειακών προϊόντων καθώς και δεδομένων εντοπισμού θέσης μεταφορικών μέσων.
 
'Αρθρο 3
Υπόχρεοι καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης

1. Υπόχρεοι καταχώρισης των στοιχείων των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης, καθώς και λοιπών στοιχείων σχετικών με τις εγκαταστάσεις φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης είναι τα ακόλουθα πρόσωπα:
α. ο διαχειριστής της εγκατάστασης για την καταχώριση των στοιχείων που αφορούν την εγκατάσταση, τις δεξαμενές και τον λοιπό εξοπλισμό της,
β. ο εγκαταστάτης του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών ενεργειακών προϊόντων για την καταγραφή της ιδιότητάς του,
γ. ο φορέας ογκομέτρησης δεξαμενών για την καταγραφή της ιδιότητάς του και την ανάρτηση του πιστοποιητικού διαπίστευσης,
δ. ο αποθηκευτής για την καταγραφή της/των αποθήκης/ών του και των δεξαμενών αυτής/ών.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώριση των ανωτέρω στοιχείων είναι η προηγούμενη αυθεντικοποίηση των υπόχρεων με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet).

'Αρθρο 4
Διαδικασία καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης

1. Οι υπόχρεοι καταχώρισης του άρθρου 3 προβαίνουν, κατά περίπτωση, στην καταχώριση των ακόλουθων στοιχείων:
α) Ο διαχειριστής της εγκατάστασης:
αα) Στοιχεία εγκατάστασης διαχειριστή
- Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
- Επωνυμία εταιρείας
- Στοιχεία έδρας της εγκατάστασης (Δ/νση/αριθμός, Πόλη/ΤΚ, Περιφερειακή Ενότητα)
- Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στη χωρική αρμοδιότητα της οποία υπάγεται η Εγκατάσταση
- Κάτοψη εγκατάστασης (Εισαγωγή αρχείου)
- Στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο email)
αβ) Στοιχεία αδειοδότησης εγκατάστασης
- Αριθμός άδειας λειτουργίας
- Ημερομηνία αδειοδότησης
- Αδειοδοτούσα αρχή
αγ) Στοιχεία εγκατάστασης συστήματος εισροών εκροών
- Εγκαταστάτης (Επιλογή από λίστα με τους υπόχρεους που έχουν εγγραφεί ως Εγκαταστάτες Συστήματος Εισροών Εκροών)
- Υπεύθυνη Δήλωση εγκαταστάτη συστήματος εισροών εκροών (εισαγωγή αρχείου)
- Ημερομηνία Υπεύθυνης Δήλωσης εγκαταστάτη συστήματος εισροών εκροών
- Υπεύθυνη Δήλωση εγκαταστάτη συστήματος εισροών εκροών για αλλαγή/αναβάθμιση λογισμικού (εισαγωγή αρχείου)
- Ημερομηνία Υπεύθυνης Δήλωσης εγκαταστάτη συστήματος εισροών εκροών για αλλαγή/αναβάθμιση λογισμικού
αδ) Στοιχεία δεξαμενών:
- Κωδικός Δεξαμενής στην άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης
- Ονομαστική χωρητικότητα (Λίτρα/κυβικά μέτρα)
- Χωρητικότητα ογκομέτρησης
- Τύπος προϊόντος
- Κατάσταση δεξαμενής (Ενεργή/ανενεργή/σε παύση)
- Σχέση με έδαφος (Υπέργεια/Υπόγεια)
- Ιδία χρήση Δεξαμενής (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
- Ύπαρξη συστήματος εισροών εκροών (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
- Ημερομηνία εγκατάστασης συστήματος εισροών εκροών
- Ειδική περίπτωση επέκτασης άδειας λειτουργίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
- Αριθμός άδειας λειτουργίας επέκτασης
- Ημερομηνία άδειας Λειτουργίας επέκτασης
- Γεωμετρικό Σχήμα
- Τύπος οροφής δεξαμενής
- Βάρος πλωτής οροφής
- Ύψος (μέτρα m)
- Μήκος (μέτρα m)
- Πλάτος (μέτρα m)
- Διάμετρος (μέτρα m)
- Γεωγραφικό Μήκος
- Γεωγραφικό Πλάτος
αε) Στοιχεία συστήματος μέτρησης στάθμης:
- Τύπος Συστήματος Μέτρησης Στάθμης
- Επωνυμία Κατασκευαστή
- Σειριακός Αριθμός
- Αριθμός Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης
- Ημερομηνία Έκδοσης Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης
- Αντίγραφο Πιστοποιητικού συμμόρφωσης Συστήματος Μέτρησης Στάθμης (εισαγωγή αρχείου)
- Αντίγραφο Δήλωσης συμμόρφωσης CE (εισαγωγή αρχείου)
αστ) Στοιχεία ογκομέτρησης δεξαμενής:
- Φορέας ογκομέτρησης (Επιλογή από λίστα με τους υπόχρεους που έχουν εγγραφεί ως Φορείς Ογκομέτρησης)
- Αριθμός πιστοποιητικού ογκομέτρησης
- Ημερομηνία έκδοσης πιστοποιητικού
- Ογκομέτρηση από διαπιστευμένο φορέα (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
- Μέθοδος Ογκομέτρησης
- Μέγιστο ύψος πλήρωσης δεξαμενής (μέτρα m)
- Όγκος Δεξαμενής κάτω από την επιφάνεια αναφοράς
- Ύψος δεξαμενής πάνω από το οποίο το βάρος της οροφής πρέπει να αφαιρείται (μέτρα m)
- Κλίση δεξαμενής
- Αιτία ογκομέτρησης
- Ογκομετρικός πίνακας (εισαγωγή αρχείου csv)
- Πιστοποιητικό Ογκομέτρησης (εισαγωγή αρχείου pdf))
αζ) Στοιχεία Μετρητών Εκροής Καυσίμων
- Επωνυμία Κατασκευαστή
- Τύπος μετρητή
- Μοντέλο
- Σειριακός αριθμός
- Έγκριση τύπου
- Ημερομηνία κατασκευής
- Ημερομηνία εγκατάστασης
- Ημερομηνία απόσυρσης
αη) Στοιχεία Γεφυροπλαστιγγών
- Επωνυμία Κατασκευαστή
- Μοντέλο
- Σειριακός αριθμός
- Έγκριση τύπου
- Κατηγορία ακριβείας
- Μέγιστη δυναμικότητα (κιλά)
- Υποδιαίρεση ελέγχου (κιλά)
- Ημερομηνία κατασκευής
- Ημερομηνία εγκατάστασης
- Ημερομηνία απόσυρσης
αθ) Στοιχεία αποθηκευτή
- Επωνυμία Αποθηκευτή (Επιλογή από λίστα με τους υπόχρεους που έχουν εγγραφεί ως Αποθηκευτές)
- Ημερομηνία Έναρξης Μίσθωσης
- Ημερομηνία Λήξης/Παύσης Μίσθωσης
- Συμφωνητικό Μίσθωσης (εισαγωγή αρχείου)
β) Ο εγκαταστάτης του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών ενεργειακών προϊόντων:
- Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
- Επωνυμία εταιρείας
- Στοιχεία έδρας της εταιρείας (Δ/νση/αριθμός, Πόλη/ ΤΚ, Περιφερειακή Ενότητα)
- Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ και ΑΦΜ νομίμου εκπροσώπου εταιρείας
- Στοιχεία επικοινωνίας (Σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, e-mail)
γ) Ο φορέας ογκομέτρησης
- Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
- Επωνυμία εταιρείας
- Στοιχεία έδρας της εταιρείας (Δ/νση/αριθμός, Πόλη/ ΤΚ, Περιφερειακή Ενότητα)
- Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ και ΑΦΜ νομίμου εκπροσώπου εταιρείας
- Στοιχεία επικοινωνίας (Σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, e-mail)
- Πιστοποιητικό διαπίστευσης (εισαγωγή αρχείου)
δ) Ο αποθηκευτής:
δα) Στοιχεία αποθηκευτή
- Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
- Επωνυμία εταιρείας
- Στοιχεία έδρας της εταιρείας (Δ/νση/αριθμός, Πόλη/ ΤΚ, Περιφερειακή Ενότητα)
- Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ και ΑΦΜ νομίμου εκπροσώπου εταιρείας
- Στοιχεία επικοινωνίας (Σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, e-mail
δβ) Στοιχεία αποθήκης
- Εγκατάσταση (Επιλέγεται η εγκατάσταση στην οποία ο αποθηκευτής κάνει χρήση δεξαμενών αυτής)
- Τύπος αποθήκης (Φορολογική Αποθήκη ή Αποθήκη Τελωνειακής Αποταμίευσης)
- Αριθμός ’δειας Αποθήκης
- Ημερομηνία έκδοσης άδειας Αποθήκης
- Αδειοδοτούσα αρχή
δγ) Στοιχεία δεξαμενών αποθήκης
- Αριθμός μητρώου δεξαμενής (Επιλέγεται η/οι δεξαμενή/ές για την/τις οποία/ες κάνει χρήση ο Αποθηκευτής)
- Κυβικά μέτρα δεξαμενής (Αναγράφονται τα κυβικά μέτρα της δεξαμενής εφόσον ο αποθηκευτής δεν κάνει χρήση του συνόλου αυτής)
- Ημερομηνία παύσης δεξαμενής (Καταχωρίζεται σε περίπτωση λήξης δικαιώματος χρήσης της δεξαμενής)

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώριση των στοιχείων της περ. α) της παρ. 1, από τον διαχειριστή της εγκατάστασης είναι η προηγούμενη καταχώριση των στοιχείων των περ. β), γ) και της υποπερ. δα) της περ. δ) της παρ. 1 από τον εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών, τον φορέα ογκομέτρησης και τον αποθηκευτή αντίστοιχα.

3. Οι υπόχρεοι καταχώρισης του άρθρου 3 έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων που καταχωρίζουν στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης.

'Αρθρο 5
Έκδοση αριθμού Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης Μεταβίβαση εγκατάστασης φορολογικής αποθήκης ή αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης

1. Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης των στοιχείων της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 4, ο διαχειριστής της εγκατάστασης οριστικοποιεί τις καταχωρίσεις αυτών και λαμβάνει μοναδικό αριθμό εγγραφής (αναγνωριστικό μητρώου) της εγκατάστασης, καθώς και των δεξαμενών, των μετρητών εκροής καυσίμων και των τυχόν γεφυροπλαστιγγών της εγκατάστασης.

2. Μετά την έκδοση μοναδικού αριθμού εγγραφής της εγκατάστασης και των δεξαμενών αυτής, ο/οι αποθηκευτής/ες, καταχωρεί/ούν τα στοιχεία των υποπερ. δβ) και δγ) της περ. δ), της παρ. 1, του άρθρου 4, αναφορικά με τις δεξαμενές τις οποίες μισθώνουν στην εγκατάσταση. Κατά περίπτωση, ο διαχειριστής και ο αποθηκευτής σε μία εγκατάσταση δύναται να είναι το ίδιο πρόσωπο.

3. Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε καταχωρισθέντος στο Μητρώο στοιχείου, ο κατά περίπτωση υπόχρεος καταχώρισης, οφείλει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική μεταβολή, να επικαιροποιήσει τα σχετικά στοιχεία.

4. Σε περίπτωση μεταβίβασης μιας εγκατάστασης σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα από τον διαχειριστή της εγκατάστασης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης, ο οποίος εκκινεί τη διαδικασία μεταβίβασης, αφού έχει συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία για τη μεταβίβαση. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης της εγκατάστασης, ο νέος διαχειριστής αποδέχεται το αίτημα μεταβίβασης, μέσω της εφαρμογής, και επικαιροποιεί τα σχετικά στοιχεία, όπου απαιτείται.

'Αρθρο 6
Έλεγχος καταχώρισης των στοιχείων

1. Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο των καταχωρισθέντων στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης είναι οι τελωνειακές αρχές έκδοσης της άδειας φορολογικής αποθήκης ή της άδειας λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.

2. Οι ως άνω αρμόδιες αρχές, εντός έξι (6) μηνών, μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος επικαιροποίησης των καταχωρισθέντων στοιχείων από τους υπόχρεους καταχώρισης, στη νέα εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 8, προβαίνουν στον έλεγχο της ορθότητας αυτών.

'Αρθρο 7
Πρόσβαση στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης

Πρόσβαση στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης έχουν οι ακόλουθες δημόσιες αρχές:
α) Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές
β) Οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και οι κεντρικές υπηρεσίες με αρμοδιότητες επί των συστημάτων παρακολούθησης εισροών εκροών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
γ) Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ) του άρθρου 6 του ν. 4410/2016 (Α 141)
δ) Οι υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) του Υπουργείου Οικονομικών
ε) Η υπηρεσία, με αρμοδιότητες Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
στ) Η Διεύθυνση Υδρογονανθράκων της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

'Αρθρο 8
Έναρξη λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

1. Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει με σχετική εγκύκλιο την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης.
 
2. Οι υπόχρεοι του άρθρου 3, οι οποίοι έχουν καταχωρίσει τα στοιχεία τους στην υπάρχουσα εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων, βάσει των υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ Α 1064574 ΕΞ 2018 (ΑΔΑ: Ψ28Ι46ΜΠ3Ζ-ΝΤΝ) και ΔΕΦΚΦΑ1154810 ΕΞ 2018 (ΑΔΑ: ΩΑΝ746ΜΠ3Ζ-ΖΚΖ) εγκυκλίων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οφείλουν εντός πέντε (5) μηνών από την έναρξη λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης, να ελέγξουν τα καταχωρισθέντα από αυτούς στοιχεία και να προβούν σε επικαιροποίηση αυτών όπου κρίνεται απαραίτητο.

3. Σε περίπτωση καταχώρισης νέας εγκατάστασης στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης, οι υπόχρεοι του άρθρου 3, οφείλουν να απογράψουν τα στοιχεία του άρθρου 4, ως ακολούθως:
α) ο εγκαταστάτης του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών ενεργειακών προϊόντων, ο φορέας ογκομέτρησης και ο αποθηκευτής των περ. β), γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 3, εφόσον δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης, οφείλουν εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης ή της άδειας λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης της νέας εγκατάστασης, να καταχωρίσουν τα στοιχεία των περ. β), γ) και της υποπερ. δα) της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 4, αντίστοιχα.
β) Ο διαχειριστής της εγκατάστασης της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 3, οφείλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από την ολοκλήρωση της καταχώρισης των στοιχείων από τους υπόχρεους των περ. β), γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 3, να καταχωρίσει τα στοιχεία της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 4.
γ) Ο αποθηκευτής της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 3, οφείλει να καταχωρίσει τα στοιχεία των υποπερ. δβ) και δγ) της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 4, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ολοκλήρωση της καταχώρισης των στοιχείων από τον διαχειριστή της εγκατάστασης.

'Αρθρο 9
Μεταβατικές διατάξεις

1. Για την καταχώριση των στοιχείων των ογκομετρήσεων δεξαμενών για τις οποίες δεν έχει λήξει η δεκαετής περίοδος για τη διενέργεια επαναγκομέτρησής τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αρ. 30/005/648/19.9.2013 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (Β 2406), και δεν υπάρχει φορέας ογκομέτρησης για τη δήλωση της ιδιότητάς του, στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης, τα στοιχεία της υποπερ. (αστ) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 4, συμπληρώνονται από τον διαχειριστή της εγκατάστασης, ως ακολούθως:
α) Ως φορέας ογκομέτρησης επιλέγεται από τη σχετική λίστα ο διαχειριστής της εγκατάστασης.
β) Στο στοιχείο «Αριθμός Πιστοποιητικού Ογκομέτρησης» καταχωρίζεται ο αριθμός πρωτοκόλλου που εδόθη από την αρμόδια τελωνειακή αρχή στην αίτηση της εταιρείας για τη διενέργεια της ογκομέτρησης.
γ) Στο στοιχείο «Ημερομηνία έκδοσης πιστοποιητικού» καταχωρίζεται η ημερομηνία που διενεργήθηκε η ογκομέτρηση.
δ) Τα στοιχεία: «Μέθοδος ογκομέτρησης», «Μέγιστο ύψος πλήρωσης δεξαμενής», «Ύψος δεξαμενής πάνω από το οποίο το βάρος της οροφής πρέπει να αφαιρείται», «Όγκος δεξαμενής κάτω από την επιφάνεια αναφοράς» και «Κλίση δεξαμενής» καταχωρίζονται σύμφωνα με τα στοιχεία του ισχύοντα πίνακα ογκομέτρησης. Εφόσον κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία δεν καταγράφεται στον πίνακα ογκομέτρησης στο συγκεκριμένο στοιχείο καταχωρίζεται η τιμή «0».
ε) Στη θέση εισαγωγής του αρχείου πιστοποιητικού ογκομέτρησης, εισάγεται σε μορφή pdf) ο πίνακας ογκομέτρησης ο οποίος έχει υπογραφεί από τη συσταθείσα για την εν λόγω ογκομέτρηση, επιτροπή.

2. Τα στοιχεία της υποπερ. αγ) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 4, όσον αφορά την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη συστήματος εισροών εκροών και την Ημερομηνία Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη συστήματος εισροών εκροών, οφείλουν να καταχωρηθούν από το διαχειριστή της εγκατάστασης εντός είκοσι (20) ημερών από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών εκροών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 8 και 14 της υπό στοιχεία Α.1230/2021 κοινής απόφασης Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Επικρατείας και του Διοικητή ΑΑΔΕ (Β 4904, διόρθωση σφάλματος Β5000).

'Αρθρο 10
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2022
 
Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2055/15.09.2023
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Εγκύκλιος κοινοποίησης διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2023/1594 του Συμβουλίου της 03ης Αυγούστου 2023 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λευκορωσία και της εμπλοκής της Λευκορωσίας στην επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και παροχής οδηγιών.
Κ.Υ.Α Α.1142/14.09.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Φ 1188105/22.12.2016 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, ως προς τα εν λόγω προϊόντα» (Β 4241)
Α.Υ.Ο. Α 1143/21.09.2023
Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023.
Α.Υ.Ο. Α 1139/13.09.2023
Αλλαγή Τράπεζας κατάθεσης του αποθεματικού της Ο.Φ.Α.Ε.
Α.Υ.Ο. Α 1141/15.09.2023
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν από την 4η ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023.
Περισσότερα »

Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο