Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022

Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022

(ΦΕΚ Β 3036/17.06.2022)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 14Α του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α 248),
β) του Κεφαλαίου Α του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α94) και ιδίως του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
γ) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14Α καθώς και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 47Γ του ν. 2859/2000,
δ) του άρθρου 6 και της περ. α της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4174/2013 (Α170),
ε) της υπό στοιχεία 1002413/203/24/0014/ΠΟΛ.1004/1993 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Διαδικασία εφαρμογής του καθεστώτος φορολόγησης των πωλήσεων από απόσταση» (Β52),
στ) της υπό στοιχεία 1027319/677/0006Β/16.3.1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από τη Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου εντύπων στο υποσύστημα "Μητρώου"του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας (ΟΠΣΦ ή TAXIS)» (Β194),
ζ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/ Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» (Β19),
η) της υπό στοιχεία Α.1104/2019 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Μ12 "Δήλωση πωλήσεων από απόσταση και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών" και λοιπές διατάξεις ως προς την υποβολή του» (Β 1059),
θ) της υπό στοιχεία Α.1054/2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός της διαδικασίας και λοιπών ζητημάτων για την ψηφιακή υποβολή αιτημάτων μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων "Τα αιτήματά μου"» (Β 2154) και
ι) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β4738).

2. Την υπ αρ. 1/0.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπαρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

3. Την υποχρέωση ορισμένων υποκειμένων στον ΦΠΑ που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών ή παροχές τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς μη υποκείμενους λήπτες σε άλλα κράτη μέλη, να ενημερώνουν τη Φορολογική Διοίκηση, προκειμένου οι εν λόγω πράξεις τους να φορολογούνται, κατά παρέκκλιση, στο κράτος μέλος κατανάλωσης.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),

αποφασίζουμε:

’ρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου Δ212

Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα σε άλλα κράτη-μέλη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14α του ν. 2859/2000, εφεξής «κώδικα ΦΠΑ» (Α248), όπως το παράρτημα Α («έντυπο Δ212») που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, καθώς και τη διαδικασία υποβολής αυτού.

'Αρθρο 2
Ορισμοί

Για τις ανάγκες της παρούσας ως «κράτος μέλος κατανάλωσης» νοείται, κατά περίπτωση, το κράτος μέλος, πλην της Ελλάδας, στο οποίο: (α) βρίσκονται τα αγαθά κατά τον χρόνο άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς στον αποκτώντα πελάτη στις περιπτώσεις των ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών ή (β) είναι εγκατεστημένος ή έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του ο μη υποκείμενος στον φόρο λήπτης στις περιπτώσεις των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών.

'Αρθρο 3
Υπόχρεοι, χρόνος και διαδικασία υποβολής της δήλωσης

1. Η δήλωση για την επιλογή φορολόγησης («έναρξη») των ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών στο κράτος μέλος κατανάλωσης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14Α του κώδικα ΦΠΑ, αφορά υποκείμενους στον φόρο που καταλαμβάνονται από την παρ. 1 του ως άνω άρθρου.

2. Η δήλωση υποβάλλεται σε οποιονδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια του έτους και σε κάθε περίπτωση πριν την πραγματοποίηση της πρώτης πράξης, κατά την οποία επιβάλλεται ΦΠΑ με τον συντελεστή του κράτους μέλους κατανάλωσης. Εάν η δήλωση αυτή υποβληθεί μέχρι την 30ή ημέρα του πρώτου μήνα του έτους, ισχύει για το τρέχον και για το επόμενο ημερολογιακό έτος, ενώ εάν υποβληθεί μετά την 30ή ημέρα του πρώτου μήνα του έτους ισχύει για το τρέχον και για τα δύο (2) επόμενα ημερολογιακά έτη.
Στην περίπτωση που η δήλωση δεν υποβληθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την πραγματοποίηση της πρώτης πράξης, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, εφεξής «ΚΦΔ» (Α170).

3. Η δήλωση για την ανάκληση («διακοπή») της επιλογής φορολόγησης των ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών στο κράτος μέλος κατανάλωσης, υποβάλλεται μετά το πέρας της υποχρεωτικής περιόδου των δύο ημερολογιακών ετών και πριν την πραγματοποίηση της πρώτης πράξης.
Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η δήλωση για την ανάκληση («διακοπή») της επιλογής φορολόγησης, ο τόπος παράδοσης των αγαθών ή/και παροχής των υπηρεσιών εξακολουθεί να θεωρείται ότι βρίσκεται στο κράτος μέλος κατανάλωσης. Ωστόσο, εάν μετά το πέρας της υποχρεωτικής περιόδου των δύο ημερολογιακών ετών, ο υποκείμενος στον φόρο επιρρίπτει ΦΠΑ με τον ισχύοντα εντός Ελλάδος συντελεστή στα στοιχεία που εκδίδει για τις πράξεις αυτές, τότε θεωρείται ότι ο τόπος παράδοσης των αγαθών ή/και παροχής των υπηρεσιών βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας (κράτος - μέλος προέλευσης).
Στην περίπτωση που η δήλωση ανάκλησης δεν υποβληθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την πραγματοποίηση της πρώτης πράξης, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 54 του ΚΦΔ.

4. Αναφορικά με τον προσδιορισμό του ορίου των 10.000 ευρώ της παρ. 1 του άρθρου 14Α του κώδικα ΦΠΑ ειδικά για το έτος 2021, λαμβάνονται υπόψη: (α) οι παροχές τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς μη υποκείμενους λήπτες σε άλλα κράτη μέλη κατά την περίοδο 01.01.2021 - 31.12.2021 και (β) οι ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών κατά την περίοδο 01.07.2021 - 31.12.2021, χωρίς αναγωγή σε ετήσια βάση.

5. Ο υποκείμενος στον φόρο που καταλαμβάνεται από την παρ. 1 του άρθρου 14Α του κώδικα ΦΠΑ και επιθυμεί να διενεργήσει ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών ή/και τηλεπικοινωνιακές, ραδιοτηλεοπτικές και ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες (ΤΒΕ) επιβάλλοντας ΦΠΑ στο κράτος μέλος κατανάλωσης και να εγγραφεί στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47Γ του κώδικα ΦΠΑ, οφείλει να υποβάλει πρώτα τη δήλωση επιλογής φορολόγησης, σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας και κατόπιν να εγγραφεί στο ανωτέρω ειδικό καθεστώς.
Ωστόσο, εάν έχει εγγραφεί στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47Γ του κώδικα ΦΠΑ πριν υποβάλλει τη δήλωση επιλογής φορολόγησης, θεωρείται ότι άσκησε το δικαίωμα επιλογής φορολόγησης στο κράτος μέλος κατανάλωσης εφόσον λειτουργεί κατά τον τρόπο αυτόν, δηλαδή επιβάλλει τον συντελεστή ΦΠΑ του κράτους μέλους κατανάλωσης για τις παραπάνω πράξεις. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται και η υποβολή της δήλωσης της παρούσας απόφασης. Η υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης επισύρει το πρόστιμο του άρθρου 54 του ΚΦΔ.

6. Η δήλωση Δ212 είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr, στην ενότητα του καταλόγου των εντύπων https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/katalogos-entypon. Η δήλωση δύναται να υποβληθεί είτε ψηφιακά, είτε σε έντυπη μορφή.

6.1 Υποβολή της δήλωσης ψηφιακά
Τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, καθώς και οι νομικές οντότητες, που είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, επιλέγουν, μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα αιτήματά μου», που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (myaade.gov.gr), τη σχετική διαδικασία στη θεματική ομάδα Μητρώου, λαμβάνουν το αρχείο της δήλωσης Δ212 και το επισυνάπτουν στην εφαρμογή των αιτημάτων. Δεν απαιτείται υπογραφή της δήλωσης, καθόσον οι φορολογούμενοι έχουν ταυτοποιηθεί κατά την είσοδό τους στην εφαρμογή.

6.2 Υποβολή της δήλωσης σε έντυπη μορφή.
Η δήλωση Δ212 δύναται να υποβάλλεται και σε έντυπη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, είτε να αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς.

'Αρθρο 4
'Εναρξη ισχύος - Μεταβατικές διατάξεις

1. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή, η παραπάνω δήλωση δεν θεωρείται εκπρόθεσμη, εφόσον υποβληθεί εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας.

2. Για φορολογικές περιόδους έως και 30.06.2021 αναφορικά με τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών ή/και τις παροχές τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη γίνεται χρήση του εντύπου Μ12, ο τύπος και το περιεχόμενο του οποίου είχε καθοριστεί με την υπό στοιχεία Α.1104/2019 (Β1059) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα και με τις προβλέψεις της υπό στοιχεία 1002413/203/24/0014/ΠΟΛ.1004/1993 (Β52) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών αναφορικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 01.07.2021 και εφεξής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2022

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Α.Υ.Ο. Α.1102/27.07.2022
Καθορισμός της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζεται στο προϊόν απόσταξης που παράγεται από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α' 281), των όρων, των προϋποθέσεων, των διαδικασιών και της απόδοσης των πρώτων υλών σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη για την εφαρμογή της παρ. Ε' του άρθρου 7 του ιδίου νόμου, της διαδικασίας σφράγισης και αποσφράγισης των χρησιμοποιούμενων από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς αποστακτικών μηχανημάτων, καθώς και των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 4 του ιδίου ως άνω νόμου.
Α.Υ.Ο. Α 1101/27.07.2022
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1100/21.07.2022
Διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων, για το έτος 2022.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2055/21.07.2022
Κοινοποίηση των διατάξεων της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 2960/2001, όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 13 και του άρθρου 50, του ν. 4955/2022 με θέμα «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (L58), άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου, λοιπές τελωνειακές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α 139/14.07.2022).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2054/20.07.2022
Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της Α 1257/20.12.2021 (Β 6180) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 16/2022
Χορήγηση - παράταση ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών ασφαλισμένων για το ασφαλιστικό έτος 2022.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο