Τρίτη, 17 Μαϊου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 4 Μαϊου 2022
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1054/21.04.2022

Καθορισμός της διαδικασίας και λοιπών ζητημάτων για την ψηφιακή υποβολή αιτημάτων μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τα Αιτήματά μου»

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1054/21.04.2022

(ΦΕΚ Β 2154/03.05.2022)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Α «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α 94) και ειδικότερα των περ. ιθ έως και κβ της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, των παρ. 1 και 4 του άρθρου 14, καθώς και των άρθρων 37 και 41, αυτού,
β) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α 170),
γ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α 184),
δ) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α 45),
ε) του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δ.Ο.Υ. και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α 6),
στ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β 4738).

2. Τις αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, υπό στοιχεία:
α) Α.1161/2020 «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.» (Β 3020),
β) Δ.ΟΡΓ.Α 1115805/31.07.2017 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β 2743),
γ) Α.1137/2020 «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και λήψης πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου» (Β 2423),
δ) Α.1213/2021 «Μεταβολή στοιχείων και διακοπή εργασιών επιχείρησης Φυσικών Προσώπων και Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων με τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών» (Β 4272).

3. Την υπ αρ. 1/20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και την υπό στοιχεία 5294/17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την ανάγκη για τη ρύθμιση συγκεκριμένης διαδικασίας για την ψηφιακή υποβολή αιτημάτων απευθυνόμενων στις Φορολογικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για την καλύτερη και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),

αποφασίζουμε:

Αρθρο 1
Ψηφιακή υποβολή αιτημάτων

1. Η Εφαρμογή Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της ΑΑΔΕ «Τα Αιτήματά μου», η οποία είναι διαθέσιμη μέσω της ψηφιακής πύλης «myAADE» (myaade. gov.gr), εφεξής η Εφαρμογή, ορίζεται ως αποκλειστική διαδικασία για την ψηφιακή υποβολή στις Υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης που εντάσσονται στην Εφαρμογή, αιτημάτων για διεκπεραίωση των διαδικασιών που έχουν ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν στην Εφαρμογή (υποβολή δηλώσεων στις Δ.Ο.Υ., κατάθεση δικαιολογητικών, αιτημάτων για έκδοση βεβαιώσεων/πιστοποιητικών και λοιπών αιτημάτων).

2. Η αποστολή αιτημάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) εξακολουθεί να ισχύει μόνο για τις διαδικασίες και Υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης που δεν έχουν ενταχθεί στην Εφαρμογή μέχρι την έκδοση της παρούσας και μέχρι την ένταξή τους σε αυτή.

3. Αιτήματα για τις διαδικασίες της παρ. 1 που υποβάλλονται στις Υπηρεσίες της παρ. 1 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) θεωρούνται ως μη υποβαλλόμενα και δεν επιφέρουν κανένα έννομο αποτέλεσμα. Στις περιπτώσεις αποστολής αιτήματος μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τις Υπηρεσίες της παρ. 1, ο φορολογούμενος ενημερώνεται μέσω αυτοματοποιημένου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για την υποχρέωση ψηφιακής υποβολής, αποκλειστικά μέσω της Εφαρμογής, των αιτημάτων για τις διαδικασίες που εντάσσονται σε αυτή.

4. Αιτήματα που αποστέλλονται μέσω της Εφαρμογής για διαδικασίες που διεκπεραιώνονται αποκλειστικά μέσω ειδικών ψηφιακών εφαρμογών της ΑΑΔΕ ή δεν είναι ενταγμένες στην Εφαρμογή, δεν θα τυγχάνουν επεξεργασίας και θα αποστέλλεται απάντηση επί του αιτήματος μέσω της Εφαρμογής, με την οποία θα ενημερώνεται ο φορολογούμενος για την ορθή υποβολή του μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ ή με τους λοιπούς προβλεπόμενους τρόπους.

5. Διευκρινίζεται ότι για την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που εντάσσονται στην Εφαρμογή, εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα προσέλευσης των φορολογουμένων στις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για αυτοπρόσωπη υποβολή αιτημάτων, καθώς και η αποστολή τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων προϋποθέσεων διεκπεραίωσης διαδικασιών μέσω αυτοπρόσωπης παρουσίας. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα τα παραλαμβάνουν και θα τα πρωτοκολλούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2690/1999.

Αρθρο 2
Ταυτοποίηση χρηστών της Εφαρμογής

1. Για την είσοδο στην Εφαρμογή απαιτείται ταυτοποίηση των στοιχείων του φορολογουμένου, με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (TAXISnet). Πριν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήματος διατίθενται για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων στην αρχική οθόνη της Εφαρμογής εγχειρίδιο χρήσης αυτής και επικαιροποιημένος Οδηγός Διαδικασιών στον οποίο περιλαμβάνονται οι Υπηρεσίες που δέχονται αιτήματα μέσω της Εφαρμογής, οι διαδικασίες που έχουν ενταχθεί στην Εφαρμογή και οι αναγκαίες οδηγίες για τη διεκπεραίωσή τους. Το αίτημα υποβάλλεται από τον ίδιο τον φορολογούμενο ή από πρόσωπο που τον εκπροσωπεί νόμιμα. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος επιθυμεί την υποβολή πολλαπλών αιτημάτων, υποβάλλει για κάθε διαδικασία χωριστό αίτημα με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

2. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, κατά την είσοδο στην Εφαρμογή με τη χρήση των κωδικών TAXISnet, δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος μέσω της Εφαρμογής (όπως π.χ. όταν ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος, ή όταν ο ΑΦΜ ανήκει σε θανόντα), εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα για την εξυπηρέτηση του φορολογουμένου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας υποβολής του αιτήματος μέσω της Εφαρμογής, τα αιτήματα αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία.

Αρθρο 3
Παραλαβή ψηφιακών αιτημάτων, διαχείριση και διεκπεραίωση διαδικασιών

1. Ως ημερομηνία παραλαβής των αιτημάτων που υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της Εφαρμογής θεωρείται η ημερομηνία υποβολής τους στην Εφαρμογή. Σε περίπτωση που το αίτημα αφορά σε διαδικασία για την οποία προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις προθεσμία για ενέργεια του φορολογούμενου, θεωρείται ότι αυτή έχει εμπροθέσμως λάβει χώρα εφόσον το αίτημα υποβληθεί στην Εφαρμογή μέχρι το πέρας της τελευταίας ημέρας της καταληκτικής προθεσμίας.

2. Μετά την παραλαβή του αιτήματος ο φορολογούμενος λαμβάνει ενημέρωση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για τον μοναδικό αριθμό που έλαβε το αίτημά του στην Εφαρμογή, την χρέωσή του σε υπάλληλο και την απάντηση της αρμόδιας Υπηρεσίας σε αυτό. Σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση του αιτήματος του από την αρμόδια Υπηρεσία κρίνεται απαραίτητη η παρουσία του, ο φορολογούμενος ενημερώνεται σχετικά.

3. Για τα αιτήματα που αφορούν σε διαδικασίες για τις οποίες κατά τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας) ή ειδικές διατάξεις απαιτείται κοινοποίηση πράξης από τη φορολογική διοίκηση, όπως στην περίπτωση έκδοσης πράξης προσδιορισμού φόρου κατόπιν υποβολής δήλωσης, ακολουθείται η προβλεπόμενη από τον ΚΦΔ και τις ειδικές διατάξεις διαδικασία κοινοποίησης.

4. Υπενθυμίζεται ότι, από την έναρξη λειτουργίας της Εφαρμογής, τα αιτήματα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετιζόμενο με το υποβληθέν αίτημα έγγραφο (π.χ. δικαιολογητικά), που λαμβάνονται μέσω της Εφαρμογής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες δημιουργούν ήδη αυτόματα ψηφιακό φάκελο υπόθεσης, ο οποίος λαμβάνει μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου από το ενιαίο κεντρικό πρωτόκολλο της Εφαρμογής και αρχειοθετείται ψηφιακά εντός αυτής. Συνεπώς, τα ανωτέρω δεν εκτυπώνονται, ούτε πρωτοκολλούνται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου των Υπηρεσιών (υποσύστημα πρωτοκόλλου του ΟΠΣ TAXIS, Ο.Π.Σ.Κ.Υ.-Livelink) ούτε αρχειοθετούνται σε έγχαρτη μορφή.

5. Έντυπα, των οποίων ο τύπος και το περιεχόμενο έχουν καθοριστεί με προγενέστερες αποφάσεις και μέσω της Εφαρμογής παρέχεται η δυνατότητα λήψης αυτών, μέσω υπερσυνδέσμων, σε τύπο διαφορετικό από αυτόν που είχε καθοριστεί με τις προγενέστερες αποφάσεις, ισχύουν ως αναρτώνται στην Εφαρμογή.

Αρθρο 4
Εναρξη ισχύος

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για τα αιτήματα που υποβάλλονται ψηφιακά από 9/5/2022.

2. Από την παρούσα δεν θίγονται διαδικασίες, που διενεργούνται βάσει συγκεκριμένων διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπών ειδικών νομοθετημάτων (αναφέρονται ενδεικτικά η διαδικασία υποβολής δηλώσεων τρίτου, η διαδικασία κοινοποίησης δικαστικών αιτήσεων, οι αιτήσεις του ν. 3869/2010 ή η διαδικασία επιβολής κατάσχεσης εις χείρας του Δημοσίου ως τρίτου).

3. Αιτήματα και δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας και εκκρεμούν στις Φορολογικές Υπηρεσίες διεκπεραιώνονται με τις διαδικασίες που ήδη προβλέπονται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1057/03.05.2022
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης που παραλήφθηκε από τους δικαιούχους επιστροφής Ε.Φ.Κ., κατά το έτος 2021, καθώς και των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών, κατ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α.1072/22.02.2019 (Β 750) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1058/06.05.2022
Τροποποίηση της Α 1278/2019 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β 3007 και Β 3129) - Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1056/21.04.2022
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - πράξης προσδιορισμού φόρου έτους 2022 και επομένων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1053/20.04.2022
Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων για εφοδιασμούς πλοίων από ελεύθερα αποθέματα του β' εξαμήνου έτους 2021.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1054/21.04.2022
Καθορισμός της διαδικασίας και λοιπών ζητημάτων για την ψηφιακή υποβολή αιτημάτων μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τα Αιτήματά μου».
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο