Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2232/21.12.2021

Μη επιβολή προστίμου για τη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 με βάση τις διατάξεις της παρ.59 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 (Α 167), σε περίπτωση μη ορθής δήλωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς ΦΠΑ.

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2232/21.12.2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά τη μη επιβολή προστίμου για τη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 σε περίπτωση μη ορθής δήλωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς ΦΠΑ.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Περιεχόμενο της εγκυκλίου είναι η παροχή οδηγιών σχετικά με τη μη επιβολή προστίμου για τη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 σε περίπτωση λάθους καταχώρησης στον κωδικό 312 της δήλωσης ΦΠΑ

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εγκύκλιος αφορά το σύνολο των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, καθώς και των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, που καταχώρησαν λανθασμένα ποσά στον κωδικό 312 της δήλωσης ΦΠΑ με αποτέλεσμα τη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ.59 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ) ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι ειδικά για το φορολογικό έτος 2019, το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71 μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2020 έναντι του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2019, με βάση τα οριζόμενα στις ίδιες διατάξεις.
Σε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και το οποίο επωφελείται της μειωμένης προκαταβολής χωρίς να τη δικαιούται, ολικά ή μερικά, επιβάλλεται από τη Φορολογική Διοίκηση πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της μειωμένης προκαταβολής που επωφελείται, για την επιβολή και είσπραξη του οποίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4174/2013 (Α' 170), (σχετ. η Α.1186/2020 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών - Β' 3327).

2. Περαιτέρω, με την Ε.2132/2020 εγκύκλιο διευκρινίσθηκε, μεταξύ άλλων, ότι το ως άνω πρόστιμο επιβάλλεται κατόπιν έκδοσης εντολής ελέγχου και διαπίστωσης στο πλαίσιο αυτού ότι η επιχείρηση που έκανε χρήση των διατάξεων αυτών δε δικαιούται τη μειωμένη προκαταβολή, ολικά ή μερικά.

3. Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 69 του ΚΦΕ (προκαταβολή φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων) ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο βεβαιώνεται η προκαταβολή βάσει της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και βάσει των λοιπών τίτλων βεβαίωσης του φόρου για το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα του διανυόμενου φορολογικού έτους.

4. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1067/2015 δεν υπολογίζεται προκαταβολή στην περίπτωση που υποβάλλεται εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου μετά την παρέλευση του φορολογικού έτους για το οποίο αυτή βεβαιώνεται.

5. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 71 του ΚΦΕ (προκαταβολή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) ορίζεται ότι η βεβαίωση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος της παρ.1 του ίδιου άρθρου και νόμου γίνεται έναντι του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους.

6. Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1060/2015 δεν υπολογίζεται προκαταβολή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων στην περίπτωση που υποβάλλεται εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μετά την παρέλευση του φορολογικού έτους για το οποίο αυτή βεβαιώνεται.

7. Από ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας προκύπτει ότι υφίστανται επιχειρήσεις που υπέβαλλαν δηλώσεις ΦΠΑ μέχρι τις 31.07.2020 στις οποίες δεν είχε αποτυπωθεί ορθά ο κύκλος εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) του πρώτου εξαμήνου του 2019 ή του 2020, με αποτέλεσμα να υπολογιστεί μεγαλύτερη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 από την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 59 του άρθρου 72 του ΚΦΕ.

8. Επιχειρήσεις που εντόπισαν το λάθος αυτό, προέβησαν στη γνωστοποίηση του ζητήματος αυτού στη Φορολογική Διοίκηση (μέσω της υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων ΦΠΑ / εισοδήματος ή και με την υποβολή σχετικού αιτήματος) μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους εντός του οποίου δύναται να βεβαιωθεί η εν λόγω προκαταβολή, προκειμένου να διορθωθεί το λάθος, χωρίς δηλαδή να διαπιστωθεί στο πλαίσιο ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση. Ειδικότερα, οι εν λόγω επιχειρήσεις με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης ή σχετικού αιτήματος γνωστοποίησαν στη Φορολογική Διοίκηση τον ορθό κύκλο εργασιών τους, προκειμένου να υπολογιστεί ορθά η προκαταβολή φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 και να μην επωφεληθούν ολικά ή μερικά από τη μείωση αυτής.

9. Κατόπιν των ανωτέρω, με την παρούσα διευκρινίζεται ότι το πρόστιμο που προβλέπεται από τις ως άνω διατάξεις δεν επιβάλλεται σε βάρος των επιχειρήσεων που προέβησαν εγκαίρως στη γνωστοποίηση του ορθού κύκλου εργασιών τους, όπως περιγράφεται πιο πάνω, και δεν επωφελήθηκαν της μειωμένης προκαταβολής.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Α.Υ.Ο. Α 1127/22.09.2022
Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 19ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2074/12.09.2022
Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για την πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας αλλοδαπής επί των εντύπων: 1) «Αίτηση για την εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος» και 2) «Ετήσια αίτηση επιστροφής φόρου εισοδήματος»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2073/20.09.2022
Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2022-2023, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2072/15.09.2022
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του νομικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς λειτουργίας των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. 1125/02.09.2022
Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης στο Φορολογικό Μητρώο του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης, καθώς και της αναβίωσης της διαδικασίας της εκκαθάρισης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4919/2022 (Α 71).
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 32/23.09.2022
Τροποποίηση του περιεχομένου της αίτησης και του καταλόγου των στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών εξωδικαστικού μηχανισμού. Κοινοποίηση των διατάξεων της KYA υπ αρ. 122836/01.09.2022 (ΦΕΚ Β, 4696/08.09.2022)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 29/29.07.2022
Αναγνώριση υπολειπόμενου χρόνου για τη λήψη σύνταξης - Συμπλήρωση χρόνου με προαιρετική ασφάλιση
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 28/26.07.2022
Προαιρετική ασφάλιση ανασφάλιστων διαζευγμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4529/2018, προκειμένου να διατηρήσουν το δικαίωμα για παροχές σε είδος από τον e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 27/15.07.2022
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 56 του ν. 4940/2022 (ΦΕΚ Α 112) σχετικά με την χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και Βεβαίωσης Οφειλής για την μεταβίβαση ακινήτου ή την σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ αυτού
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 26/15.07.2022
Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία για την Προαιρετική Συνέχιση της Ασφάλισης ν. 4387/2016, Μη Μισθωτών, Ελεύθερων Επαγγελματιών - Αυτοαπασχολούμενων, Αγροτών
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο