Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2231/17.12.2021

Επικαιροποίηση των οδηγιών εφαρμογής του νομικού πλαισίου χορήγησης ατέλειας από το δασμό εισαγωγής των συσκευών και οργάνων που προορίζονται για την ιατρική έρευνα, διάγνωση και θεραπεία (άρθρα 57-58 του Κανονισμού (ΕΚ) 1186/09)

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2231/17.12.2021
 
Σχετ.: α) Άρθρα 57-58 του Κανονισμού (ΕΚ) 1186/09) «για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών»
β) Άρθρα 13-17 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1225/2011 «περί καθορισμού των διατάξεων εφαρμογής των άρθρων 42 έως 52, 57 και 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/09 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Επικαιροποίηση των οδηγιών εφαρμογής του νομικού πλαισίου χορήγησης ατέλειας από τον εισαγωγικό δασμό των συσκευών και οργάνων που προορίζονται για την ιατρική έρευνα, διάγνωση και θεραπεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57-58 του Κανονισμού (ΕΚ) 1186/09) «για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 13-17 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1225/2011 «περί καθορισμού των διατάξεων εφαρμογής των άρθρων 42 έως 52, 57 και 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/09».

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Παροχή οδηγιών σχετικά με:
α) την απαλλαγή από τον εισαγωγικό δασμό στα όργανα και τις συσκευές που προορίζονται για την ιατρική έρευνα, την ιατρική διάγνωση ή τη θεραπεία,
β) τα δικαιούχα της απαλλαγής πρόσωπα, και
γ) την τελωνειακή διαδικασία εισαγωγής.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

α) αρμόδιοι φορείς για την παροχή υπηρεσιών υγείας,
β) νοσοκομεία,
β) ιδρύματα ιατρικών ερευνών, και
γ) τελωνειακές αρχές εισαγωγής.

Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η επικαιροποίηση οδηγιών και η ενημέρωση των δικαιούχων προσώπων και των τελωνειακών αρχών για την εφαρμογή των τελωνειακών διατάξεων για την χορήγηση ατέλειας από τον εισαγωγικό δασμό, δυνάμει των διατάξεων άρθρων 57-58 του Κανονισμού (ΕΚ) 1186/09 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 13¬17 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1225/2011 περί καθορισμού των διατάξεων εφαρμογής των άρθρων 42 έως 52, 57 και 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/09.

Ειδικότερα:

Α. 1. Με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κανονισμού (ΕΚ) 1186/2009, προβλέπεται η χορήγηση τελωνειακής ατέλειας από τους εισαγωγικούς δασμούς στα όργανα και τις συσκευές που προορίζονται για την ιατρική έρευνα, την ιατρική διάγνωση ή τη θεραπεία, τα οποία:
- δωρίζονται, είτε από ευαγείς ή φιλανθρωπικούς οργανισμούς είτε από ιδιώτη, σε αρμόδιες για την υγεία αρχές και σε νοσοκομεία ή ιδρύματα ιατρικών ερευνών, στα οποία έχει επιτραπεί
από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να παραλαμβάνουν ατελώς τα είδη αυτά, ή
- αγοράζονται από τις εν λόγω αρμόδιες για την υγεία αρχές, νοσοκομεία ή ιδρύματα ιατρικών ερευνών, αποκλειστικά με κεφάλαια που προέρχονται από ευαγείς ή φιλανθρωπικούς οργανισμούς ή από εθελοντικές συνεισφορές και, πάντα, εφόσον διαπιστώνεται ότι:
α) η δωρεά των οργάνων ή των συσκευών αυτών δεν υποκρύπτει καμία εμπορική πρόθεση εκ μέρους του δωρητή και
β) ο δωρητής δεν συνδέεται κατά κανένα τρόπο με τον κατασκευαστή των οργάνων ή συσκευών για τα οποία ζητείται η ατέλεια.

2. Χορηγείται επίσης ατέλεια υπό τους ίδιους όρους:
α) για τα ανταλλακτικά, στοιχεία και εξαρτήματα που προορίζονται ειδικά για τα όργανα ή συσκευές που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο εφόσον αυτά τα ανταλλακτικά, στοιχεία ή εξαρτήματα εισάγονται ταυτόχρονα με τέτοια όργανα ή συσκευές ή, εάν εισάγονται μεταγενέστερα, εφόσον είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ότι προορίζονται για όργανα ή συσκευές που έχουν προηγουμένως εισαχθεί ατελώς
β) για εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση, τον έλεγχο, τη διαμέτρηση ή την επισκευή οργάνων ή συσκευών, εφόσον τα εργαλεία αυτά εισάγονται ταυτόχρονα με τα εν λόγω όργανα ή συσκευές, ή, εάν εισάγονται μεταγενέστερα, εφόσον είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ότι προορίζονται για όργανα ή συσκευές που έχουν προηγουμένως εισαχθεί ατελώς.

3. Τα παραπάνω είδη δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο χρησιδανείου, μίσθωσης ή μεταβίβασης, εξ επαχθούς ή χαριστικής αιτίας, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση της τελωνειακής αρχής.
Σε περίπτωση χρησιδανείου, μίσθωσης, ή μεταβίβασης προς ίδρυμα η οργανισμό που δικαιούται της ατέλειας κατ' εφαρμογή των ανωτέρω άρθρων, η ατέλεια εξακολουθεί να ισχύει εφόσον το ίδρυμα ή ο οργανισμός χρησιμοποιεί το αντικείμενο, το όργανο ή την συσκευή για τους σκοπούς που γεννούν το δικαίωμα παροχής της ατέλειας αυτής.
Στις άλλες περιπτώσεις, το χρησιδάνειο, η μίσθωση ή η μεταβίβαση εξαρτάται από την προηγούμενη καταβολή του εισαγωγικού δασμού, σύμφωνα με το ποσοστό που ισχύει κατά την ημερομηνία του χρησιδανείου, μίσθωσης ή της μεταβίβασης, με βάση το είδος και την δασμολογητέα αξία που διαπιστώνει η τελωνειακή αρχή κατά την ίδια ημερομηνία (άρθρα 48-49).

Β. Περαιτέρω στις διατάξεις των άρθρων 13-17 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1225/2011 της Επιτροπής ορίζεται:

1. Για να επιτραπεί η ατελής εισαγωγή οργάνων ή συσκευών, ο προϊστάμενος του παραλήπτη, ιδρύματος ή οργανισμού, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του, οφείλει να καταθέσει σχετική αίτηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, όπου βρίσκεται το εν λόγω ίδρυμα ή οργανισμός (Άρθρο 13).
Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες για το σχετικό όργανο ή συσκευή:
α) την ακριβή εμπορική περιγραφή του εν λόγω οργάνου ή συσκευής που χρησιμοποιείται από τον κατασκευαστή του και την προβλεπόμενη κατάταξή του στη Συνδυασμένη Ονοματολογία,
β) το όνομα ή την εταιρική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, κατά περίπτωση, του προμηθευτή,
γ) τη χώρα καταγωγής του οργάνου ή της συσκευής,
δ) τον τόπο, όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το όργανο ή η συσκευή, και
ε) τη χρήση για την οποία προορίζεται το όργανο ή η συσκευή.

2. Όταν πρόκειται για δωρεά, η αίτηση πρέπει ακόμη να περιλαμβάνει:
α) το όνομα ή την εταιρική επωνυμία και τη διεύθυνση του δωρητή, και β) τη βεβαίωση του αιτούντος ότι:
i) η δωρεά των συγκεκριμένων οργάνων ή συσκευών δεν καλύπτει καμία πρόθεση εμπορικής μορφής εκ μέρους του δωρητή και ότι
ii) ο δωρητής δεν συνδέεται με κανέναν τρόπο με τον κατασκευαστή των συσκευών.

3. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου βρίσκεται ο παραλήπτης, ίδρυμα ή οργανισμός, αποφασίζει άμεσα για τις αιτήσεις σε όλες τις περιπτώσεις (άρθρο 14).

4. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται, κατ' αναλογία, για τα ανταλλακτικά, στοιχεία και ειδικά εξαρτήματα και για τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση, τον έλεγχο, τον έλεγχο ακριβείας ή την επιδιόρθωση οργάνων ή συσκευών που εισάγονται ατελώς βάσει του άρθρου 57 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 (Άρθρο 15).

5. Όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με την πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάθε κράτος -μέλος κοινοποιεί τον πίνακα των οργάνων, των συσκευών, των ανταλλακτικών, των στοιχείων, των εξαρτημάτων και εργαλείων, των οποίων η τιμή ή δασμολογητέα αξία υπερβαίνει τις 5.000 Ευρώ και των οποίων έχει επιτραπεί η απαγορευθεί η ατελής εισαγωγή (άρθρο 17).

Γ. Στο πλαίσιο των ανωτέρω διατάξεων, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
i. Όσον αφορά τους ιδιώτες δωρητές αυτοί νοούνται μόνο φυσικά πρόσωπα
ii. Όσον αφορά τις Αρμόδιες για την υγεία αρχές , για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται:
- Υγειονομικές Περιφέρειες, Κέντρα Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας
iii. Όσον αφορά τα Νοσοκομεία για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται:
- Νοσοκομεία ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
iv. Όσον αφορά τα Ιδρύματα για την ιατρική έρευνα για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται:
- Ακαδημαϊκά, ερευνητικά κέντρα - ινστιτούτα και τεχνολογικοί φορείς, οι οποίοι εποπτεύονται από δημόσιους φορείς του ν.4310/2014 (A' 258) όπως ισχύει και δραστηριοποιούνται σε τομείς συναφείς με την ιατρική έρευνα, την ιατρική διάγνωση ή τη θεραπεία.
v. Όσον αφορά την αποδοχή της δωρεάς από τους ανωτέρω φορείς, θα πρέπει να προσκομίζεται στην οικεία τελωνειακή αρχή, απόφαση για την αποδοχή της δωρεάς από το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο όργανο του δωρεοδόχου.
vi. Όσον αφορά την χορήγηση της απαλλαγής, το δικαιούχο της ατέλειας πρόσωπο υποβάλλει, μέσω του προϊσταμένου του ή του εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου του, αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, στην οποία αναγράφει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που προβλέπονται στα άρθρα 13-16 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1225/2011.
vii. Ο δωρητής, δεν πρέπει να διαθέτει οποιαδήποτε σχέση με τον κατασκευαστή των οργάνων, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας περί συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και προς το σκοπό αυτό υποβάλλει οποιοδήποτε στοιχείο τεκμηρίωσης, όπως καταστατικό, σύνθεση Δ.Σ., κατάσταση μετόχων του δωρητή.
viii. Όσον αφορά τη διαδικασία τελωνισμού για την παραλαβή των ειδών, υποβάλλεται από τους δικαιούχους φορείς στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, το τελωνειακό παραστατικό εισαγωγής (ΕΔΕ), σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία με επισυναπτόμενα τα ανωτέρω έγγραφα, από τα οποία προκύπτει η πλήρωση των προϋποθέσεων για την χορήγηση της ατέλειας.
Η Τελωνειακή Αρχή προβαίνει στην παράδοση των εισαγόμενων ειδών εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις απαλλαγής και συγκεκριμένα ότι :
- η εισαγωγή αφορά τα ανωτέρω προβλεπόμενα όργανα, συσκευές, εργαλεία, ανταλλακτικά, στοιχεία και εξαρτήματα και προορίζονται για την ιατρική έρευνα, την ιατρική διάγνωση ή τη θεραπεία,
- οι παραλήπτες εμπίπτουν στα αναφερόμενα δικαιούχα της απαλλαγής πρόσωπα,
- υφίσταται αποδοχή της δωρεάς από τον οικείο φορέα ή όργανο, και
ix. Οι Τελωνειακές Αρχές στο πλαίσιο διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχων για τη διαπίστωση τήρησης των οριζομένων στην παρούσα, εξετάζει μεταξύ άλλων και την καταχώρηση των ατελώς παραληφθέντων ειδών στα λογιστικά αρχεία που τηρεί ο δικαιούχος φορέας.
χ. Προς ενημέρωση της Ε. Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1225/2011, απαιτείται η συμπλήρωση του συνημμένου, ως Παράρτημα, πίνακα με τα στοιχεία των οργάνων των συσκευών, των ανταλλακτικών και εργαλείων, των οποίων η τιμή ή δασμολογητέα αξία υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ και των οποίων έχει επιτραπεί ή απαγορευτεί η ατελής εισαγωγή. Ο πίνακας περιέχει την ακριβή περιγραφή των απαριθμούμενων αντικειμένων, καθώς και μνεία του 8ψήφιου κωδικού αριθμού της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, την ένδειξη του κατασκευαστή, της χώρας καταγωγής και της τιμής ή της δασμολογητέας αξίας των εν λόγω αντικειμένων.
Ο ως άνω πίνακας δεόντως συμπληρωμένος, εφόσον συντρέχει περίπτωση, αποστέλλεται κατά τη διάρκεια του πρώτου και τρίτου τριμήνου στη Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών, η οποία ορίζεται ως αρμόδια για την πληροφόρηση της Ε.Επιτροπής.
xi. Με την παρούσα καταργείται κάθε προηγούμενη σχετική οδηγία.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Α.Υ.Ο. Α 1127/22.09.2022
Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 19ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2074/12.09.2022
Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για την πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας αλλοδαπής επί των εντύπων: 1) «Αίτηση για την εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος» και 2) «Ετήσια αίτηση επιστροφής φόρου εισοδήματος»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2073/20.09.2022
Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2022-2023, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2072/15.09.2022
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του νομικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς λειτουργίας των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. 1125/02.09.2022
Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης στο Φορολογικό Μητρώο του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης, καθώς και της αναβίωσης της διαδικασίας της εκκαθάρισης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4919/2022 (Α 71).
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 32/23.09.2022
Τροποποίηση του περιεχομένου της αίτησης και του καταλόγου των στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών εξωδικαστικού μηχανισμού. Κοινοποίηση των διατάξεων της KYA υπ αρ. 122836/01.09.2022 (ΦΕΚ Β, 4696/08.09.2022)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 29/29.07.2022
Αναγνώριση υπολειπόμενου χρόνου για τη λήψη σύνταξης - Συμπλήρωση χρόνου με προαιρετική ασφάλιση
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 28/26.07.2022
Προαιρετική ασφάλιση ανασφάλιστων διαζευγμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4529/2018, προκειμένου να διατηρήσουν το δικαίωμα για παροχές σε είδος από τον e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 27/15.07.2022
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 56 του ν. 4940/2022 (ΦΕΚ Α 112) σχετικά με την χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και Βεβαίωσης Οφειλής για την μεταβίβαση ακινήτου ή την σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ αυτού
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 26/15.07.2022
Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία για την Προαιρετική Συνέχιση της Ασφάλισης ν. 4387/2016, Μη Μισθωτών, Ελεύθερων Επαγγελματιών - Αυτοαπασχολούμενων, Αγροτών
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο