Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2217/19.11.2021

Οδηγίες για τη διαδικασία χορήγησης του μοναδικού αριθμού καταχώρισης και αναγνώρισης EORI από την Τελωνειακή Υπηρεσία κατ' εφαρμογή της υπ αριθ. Α 1231/18.10.2021 (ΦΕΚ Β 4988/27.10.2021) Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2217/19.11.2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος της υπό στοιχεία Α.1231/2021 (ΦΕΚ Β 4988/27.10.2021) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Διαδικασία καταχώρισης των οικονομικών φορέων στο Ενωσιακό Ηλεκτρονικό Σύστημα EOS και χορήγησης του μοναδικού αριθμού καταχώρισης και αναγνώρισης (EORI) από την Τελωνειακή Υπηρεσία»

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις καταχώρισης των οικονομικών φορέων στο ενωσιακό ηλεκτρονικό σύστημα EOS και χορήγησης του μοναδικού αριθμού καταχώρισης και αναγνώρισης (EORI) από τις Τελωνειακές Αρχές της χώρας, κατά το μέρος που αυτές είτε δεν καθορίζονται ρητά από τις ενωσιακές διατάξεις, είτε εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης αποτελούν οι Τελωνειακές Αρχές της χώρας και όλοι οι οικονομικοί φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους εμπλέκονται σε τελωνειακές συναλλαγές.


Με τις διατάξεις της υπ αριθ. Α.1231/2021 (ΦΕΚ Β 4988/27.10.2021) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Διαδικασία καταχώρισης των οικονομικών φορέων στο Ενωσιακό Ηλεκτρονικό Σύστημα EOS και χορήγησης του μοναδικού αριθμού καταχώρισης και αναγνώρισης (EORI) από την Τελωνειακή Υπηρεσία» καθορίζονται:

α) Η διαδικασία που πρέπει να τηρείται για την καταχώριση των οικονομικών φορέων στο ενωσιακό ηλεκτρονικό σύστημα EOS και τη χορήγηση του μοναδικού αριθμού καταχώρισης και αναγνώρισης των οικονομικών φορέων (EORI) και

β) Οι αρμόδιες αρχές της χώρας στις οποίες τηρείται η προβλεπόμενη διαδικασία για την καταχώριση και χορήγηση του αριθμού EORI.

Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της Απόφασης.

1. Υπόχρεοι καταχώρισης και απόκτησης αριθμού EORI

Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και οι οποίοι, στο πλαίσιο της άσκησης των δραστηριοτήτων τους, συμμετέχουν σε διαδικασίες που διέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία (Παράρτημα Ι), είναι απαραίτητο να καταχωρούνται στο Ενωσιακό ηλεκτρονικό σύστημα οικονομικών φορέων EOS) και να λαμβάνουν έναν μοναδικό αριθμό EORI, ο οποίος θα χρησιμοποιείται σε όλες τους τις τελωνειακές συναλλαγές με οποιαδήποτε Τελωνειακή Αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οικονομικός Φορέας εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, νοείται αυτός που:

• Εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, διατηρεί τη συνήθη κατοικία του εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης.
• Εφόσον είναι νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, διατηρεί την καταστατική του έδρα ή την κεντρική του διοίκηση ή τη μόνιμη εγκατάστασή του, εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης.

Οι οικονομικοί φορείς που σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία είναι νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων με δικαιοπρακτική ικανότητα που όμως δε διαθέτουν το νομικό καθεστώς νομικού προσώπου, και οι οποίες εφόσον στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, εμπλέκονται σε δραστηριότητες που καλύπτονται από την τελωνειακή νομοθεσία απαιτείται, επίσης, να διαθέτουν αριθμό EORI. Παραδείγματα των φορέων αυτών παρατίθενται κατωτέρω:

Κατά συνέπεια, ένας προμηθευτής με έδρα την Ε.Ε. που δεν εμπλέκεται σε δραστηριότητες που καλύπτονται από την τελωνειακή νομοθεσία, ο οποίος προμηθεύει πρώτες ύλες που βρίσκονται ήδη σε ελεύθερη κυκλοφορία σε κατασκευαστή με έδρα την Ε.Ε., δεν υποχρεούται να υποβάλει αίτηση για αριθμό EORI. Ομοίως, ένας μεταφορέας ο οποίος μετακινεί μόνο εμπορεύματα εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης δεν θα έχει αριθμό EORI.

Υπόχρεοι καταχώρισης είναι επίσης
• οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι δεν είναι εγκατεστημένοι στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του Καν. (ΕΕ) 2015/2446
• άλλα πρόσωπα πλην των οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Καν. (ΕΕ) 2015/2446, τα οποία είτε
o είναι εγκατεστημένα εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, είτε
o είναι εγκατεστημένα εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης
Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση οικονομικού φορέα που δεν είναι εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, δεν πρέπει να χορηγείται αριθμός EORI στον φορολογικό του αντιπρόσωπο για λογαριασμό του. Αντιθέτως, θα πρέπει να δίνεται αριθμός EORI στο όνομα του οικονομικού φορέα, εφόσον απαιτείται.

Ειδικές περιπτώσεις καταχώρισης και απόκτησης αριθμού EORI:

Α) Φυσικό πρόσωπο που μετακινεί τον τόπο κατοικίας του.

Στην περίπτωση φυσικού προσώπου κατόχου αριθμού EORI που του έχει εκχωρηθεί από κράτος μέλος στο οποίο είχε τη διαμονή του και το οποίο μεταφέρει τον τόπο διαμονής του από το κράτος μέλος έκδοσης σε άλλο, δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης νέου αριθμού EORI.
Παράδειγμα: Ένα φυσικό πρόσωπο καταχωρημένο στην Αυστρία με αριθμό EORI, το οποίο ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Αυστρία μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του από την Αυστρία στη Γερμανία, ενώ οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες συνεχίζονται στην Αυστρία. Δεδομένου ότι η ταυτότητα του προσώπου δεν άλλαξε, δεν είναι απαραίτητο να αλλάξει η καταχώριση EORI. Αυτό το άτομο μπορεί να διατηρήσει το EORI του και απλώς να αλλάξει τον συνήθη τόπο κατοικίας του στη βάση δεδομένων EORI.

Β) Διπλωματικές αντιπροσωπείες της ΕΕ και διπλωματικές αποστολές τρίτων χωρών, Διεθνείς Οργανισμοί και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Στις περιπτώσεις των διπλωματικών αντιπροσωπειών και διπλωματικών αποστολών δεν υπάρχει υποχρέωση απόκτησης αριθμού EORI λόγω του ότι δεν είναι οικονομικοί φορείς, παρά μόνο αν πραγματοποιούν δραστηριότητες σύμφωνα με το άρθρο 9 του Εν.Τ.Κ.

Παράδειγμα: Η Γερμανική πρεσβεία στο Ζάγκρεμπ δεν είναι οικονομικός φορέας και ως εκ τούτου δεν απαιτείται γι' αυτήν η απόκτηση EORI. Εάν, όμως, η Γερμανική Πρεσβεία στο Ζάγκρεμπ πραγματοποιεί δραστηριότητες για τις οποίες πρέπει να της αποδοθεί αριθμός
EORI, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχείο α) του Εν.Τ.Κ., τότε θα προχωρήσει στην έκδοσή του από το Τελωνείο της Κροατίας, δεδομένου ότι η Γερμανική Πρεσβεία στο Ζάγκρεμπ είναι εγκατεστημένη στην Κροατία.

Όσον αφορά τους Διεθνείς Οργανισμούς και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, απαιτείται ανάλυση κατά περίπτωση. Ως γενικός κανόνας, οι Οργανισμοί αυτοί δεν εκτελούν δραστηριότητες που καλύπτονται από την τελωνειακή νομοθεσία και δεν ασκούν «επιχειρηματική δραστηριότητα». Ωστόσο, σε περίπτωση που ασκούν δραστηριότητες που καλύπτονται από την τελωνειακή νομοθεσία θα πρέπει να τους χορηγηθεί αριθμός EORI. Επισημαίνεται ότι, όταν ένα πρόσωπο πλην οικονομικού φορέα υποβάλλει περιστασιακά μόνο τελωνειακές διασαφήσεις, δεν απαιτείται καταχώριση αυτού και απόκτηση αριθμού EORI.

Γ) Πολυεθνικές εταιρείες

Οι πολυεθνικές εταιρείες συνήθως αποτελούνται από μια μητρική εταιρεία και διάφορες οντότητες που βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη. Ορισμένες από αυτές τις οντότητες είναι, σύμφωνα με το εθνικό εταιρικό δίκαιο, «πρόσωπα», δηλαδή αποτελούν χωριστή νομική οντότητα εγγεγραμμένη στο τοπικό μητρώο επιχειρήσεων σύμφωνα με το εταιρικό δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η σχετική οντότητα. Άλλες πάλι είναι απλά γραφεία ή αποθήκες της μητρικής εταιρείας, χωρίς όμως να αποτελούν νομικά πρόσωπα ή «πρόσωπα», όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 5 του Εν.Τ.Κ.. Επομένως, για τις οντότητες της πρώτης περίπτωσης ισχύει ότι μπορούν να αποκτήσουν αριθμό EORI ενώ για τις οντότητες της δεύτερης περίπτωσης ισχύει ότι δεν μπορεί να τους εκχωρηθεί αριθμός EORI.
Παράδειγμα: Η μητρική εταιρεία PC είναι εγκατεστημένη στη Γερμανία κι έχει τις ακόλουθες θυγατρικές εταιρείες: E1 με έδρα την Αυστρία, E2 με έδρα τη Ρουμανία και E3 με έδρα τη Σλοβακία. Η Ε1 είναι εγγεγραμμένη στην Αυστρία και είναι νομικό πρόσωπο σύμφωνα με την αυστριακή νομοθεσία. Οι E2 και E3 δεν είναι νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που αναγνωρίζονται ότι έχουν την ικανότητα να εκδίδουν νομικές πράξεις, άρα δεν διαθέτουν το νομικό καθεστώς νομικού προσώπου βάσει της ρουμανικής και της σλοβακικής νομοθεσίας αντίστοιχα. Κατά συνέπεια, δεν είναι «πρόσωπα», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Εν.Τ.Κ. Η μητρική εταιρεία PC και η θυγατρική Ε1 ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες που καλύπτονται από την τελωνειακή νομοθεσία, επομένως, θα λάβουν αριθμό EORI, δεδομένου ότι είναι «οικονομικοί φορείς», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Εν.Τ.Κ. Η μητρική εταιρεία PC θα λάβει αριθμό EORI από τις Γερμανικές Τελωνειακές Αρχές και η E1 από την Αυστριακή Τελωνειακή Αρχή. Οι E2 και E3 δεν θα λάβουν αριθμό EORI, καθώς καμία από αυτές δεν είναι «οικονομικοί φορείς». Σε περίπτωση υποβολής τελωνειακής διασάφησης από την Ε2 ή την Ε3, αυτή θα γίνει με τα στοιχεία της μητρικής εταιρείας.

2. Απαιτούμενες ενέργειες και ευθύνη οικονομικών φορέων και λοιπών προσώπων που απαιτείται να έχουν αριθμό EORI

Σε συνέχεια των απαιτούμενων ενεργειών από την πλευρά των ενδιαφερόμενων για την απόκτηση μοναδικού αριθμού EORI, όπως αυτές ορίζονται στην ανωτέρω σχετική Απόφαση και λόγω της διοικητικής διαδικασίας που απαιτείται για την καταχώριση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να φροντίσουν να ξεκινήσουν τις ενέργειες απόκτησης αριθμού EORI πριν την εκκίνηση των τελωνειακών δραστηριοτήτων τους, π.χ. πριν τη διενέργεια της εξαγωγής ή εισαγωγής (εάν αυτή, λόγω της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ενδιαφερομένου, έχει προγραμματιστεί στο εγγύς μέλλον), προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα καθυστερήσεων.

3. Αρμόδια Αρχή για τη χορήγηση του αριθμού EORI

Οι οικονομικοί φορείς και τα λοιπά πρόσωπα για τα οποία απαιτείται καταχώριση, εφόσον
• είναι εγκατεστημένοι εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης καταχωρίζονται στις Τελωνειακές Αρχές που είναι αρμόδιες για τον τόπο εγκατάστασής τους.
• δεν είναι εγκατεστημένοι εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης καταχωρίζονται στις Τελωνειακές Αρχές που είναι υπεύθυνες για τον τόπο όπου υποβάλλουν για πρώτη φορά διασάφηση ή αίτηση απόφασης.

Παράδειγμα: Η εταιρεία Γ είναι εγκατεστημένη στη Σουηδία και υποβάλλει για πρώτη φορά τελωνειακή διασάφηση εισαγωγής στην Ουγγαρία. Επειδή η εταιρεία Γ είναι εγκατεστημένη στη Σουηδία, θα λάβει αριθμό EORI από τη Σουηδική Τελωνειακή Αρχή, ακόμη και αν οι τελωνειακές της δραστηριότητες εκτελούνται εξ ολοκλήρου στην Ουγγαρία. Για την διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προσώπων, λίστα με τις κατά τόπους Τελωνειακές Αρχές και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτών μπορούν να ανακτηθούν από την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και συγκεκριμένα ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://www.aade.gr/customs/teloneia/epikoinonia

4. Διαδικασία Χορήγησης αριθμού EORI

Η Αίτηση-Δήλωση για την απόκτηση αριθμού EORI υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Ως ηλεκτρονικός τρόπος υποβολής μπορεί να θεωρηθεί και η αποστολή αυτής καθώς και των συνημμένων της δικαιολογητικών με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι Τελωνειακές Αρχές ακολούθως, μετά την παραλαβή της Αίτησης-Δήλωσης, επιβεβαιώνουν ότι δεν έχει χορηγηθεί, προηγουμένως, αριθμός EORI στο συγκεκριμένο πρόσωπο. Η έρευνα θα πρέπει να βασίζεται στην ορθογραφία του ονόματος του αιτούντα που αναφέρεται στα έγγραφα εξακρίβωσης της ταυτότητας. Εφόσον δεν έχει ήδη χορηγηθεί αριθμός EORI, διενεργούν έλεγχο πληρότητας των απαραίτητων πληροφοριών και αποδέχονται ή απορρίπτουν κατά περίπτωση την Αίτηση- Δήλωση. Σε περίπτωση που απαιτούνται περαιτέρω στοιχεία ή υπάρχουν ελλείψεις και σφάλματα κατά την συμπλήρωση της Αίτησης, ζητούνται διευκρινήσεις/ συμπληρωματικά στοιχεία από τον ενδιαφερόμενο.

Αναφορικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτά ορίζονται στο άρθρο 8 της ανωτέρω αναφερόμενης Απόφασης. Επισημαίνεται ότι για τα νομικά πρόσωπα που αιτούνται την απόκτηση αριθμού EORI, δεν απαιτείται η κατάθεση δικαιολογητικών εγγράφων, δεδομένου ότι μέσω του αριθμού ΓΕΜΙ που δηλώνεται στην Αίτηση - Δήλωση, μπορεί να γίνει επαλήθευση των στοιχείων τους και εύρεση επικαιροποιημένης πληροφόρησης γι' αυτά. Συγκεκριμένα, η αναζήτηση θα πρέπει να γίνεται από την ακόλουθη διεύθυνση https://www.businessregistry.gr/publicity/index.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας και (κατά περίπτωση) εγκυρότητας των απαραίτητων πληροφοριών, οι Τελωνειακές Αρχές αποθηκεύουν τα δεδομένα της Αίτησης - Δήλωσης στο ηλεκτρονικό σύστημα και προβαίνουν στην έκδοση του αριθμού EORI. Μετά την έκδοση του μοναδικού αριθμού EORI, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται άμεσα για τον αριθμό αυτό με κάθε διαθέσιμο ηλεκτρονικό μέσο.
Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που ορίζονται στην Αίτηση - Δήλωση ουσιαστικά αποτελούν το Μητρώο EORI.

5. Χορήγηση ειδικού αριθμού «ad hoc»

Ο αριθμός «ad hoc» μπορεί να εκχωρηθεί από την τελωνειακή Αρχή για την υποβολή μιας συγκεκριμένης διασάφησης, αλλά δεν αποτελεί αριθμό EORI και δεν καταχωρίζεται στο ηλεκτρονικό σύστημα. Ο πρωταρχικός στόχος των «ad hoc» αριθμών είναι η εξυπηρέτηση ειδικών περιστάσεων, όταν το πρόσωπο δεν έχει λάβει ακόμη αριθμό EORI ή η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τον αριθμό EORI του συναλλασσομένου με άλλο πρόσφορο μέσο. Οι αριθμοί ad hoc δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου και εξόδου και στις διασαφήσεις διαμετακόμισης κατά τη συμπλήρωση του κύριου υπόχρεου. Αναφορικά με το χρονικό διάστημα ισχύος τους, αυτό ορίζεται αυστηρά σε μία και μοναδική φορά.

6. Συμπλήρωση του αριθμού EORI στις θέσεις της Διασάφησης

Ο αριθμός EORI συμπληρώνεται στις ακόλουθες θέσεις της διασάφησης, κατά περίπτωση:

Θέση 2 «Αποστολέας/Εξαγωγέας»:
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η συμπλήρωση της Θέσης 2 είναι υποχρεωτική, συμπληρώνεται ως αριθμός αναγνώρισης του οικονομικού φορέα, ο αριθμός EORI που του έχει χορηγηθεί από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο αποστολέας/εξαγωγέας δεν διαθέτει αριθμό EORI, στη Θέση 2 αναγράφεται ο ειδικός αριθμός ad hoc.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αποστολής/εξαγωγής εμπορευμάτων χωρίς εμπορικό χαρακτήρα με την υποβολή ΕΔΕ «ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ» δεν απαιτείται αριθμός EORI και αντί αυτού συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου ή ο αριθμός ταυτότητας/ διαβατηρίου του.

Θέση 8 «Παραλήπτης»:
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η συμπλήρωση της Θέσης 8 είναι υποχρεωτική, συμπληρώνεται ως αριθμός αναγνώρισης του οικονομικού φορέα, ο αριθμός EORI που του έχει χορηγηθεί. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο παραλήπτης δεν διαθέτει αριθμό EORI, στην Θέση 8 αναγράφεται ο ειδικός αριθμός ad hoc.

Θέση 14 «Διασαφιστής/Αντιπρόσωπος»:
Στις περιπτώσεις διασάφησης εισαγωγής ή εξαγωγής που μεσολαβεί τελωνειακός αντιπρόσωπος/ εκτελωνιστής, στη θέση 14 συμπληρώνεται ο κωδικός που δηλώνει τη σχέση αντιπροσώπευσης (άμεση ή έμμεση), ακολουθούμενος από τα στοιχεία του αντιπροσώπου και τον αριθμό ΕΟRI αυτού. Εάν ο αντιπρόσωπος δεν διαθέτει αριθμό EORI, αναγράφεται ο ειδικός αριθμός ad hoc.

Θέση 50 «Κύριος Υπόχρεος»:
Στη θέση 50, συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο αριθμός EORI του κύριου υπόχρεου. Στις διασαφήσεις διαμετακόμισης ο αριθμός EORI συμπληρώνεται στο πεδίο «Αριθμός Αναγνώρισης (TIN)». Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο κύριος υπόχρεος είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα και δεν διαθέτει αριθμό EORI, υποβάλλει την Αίτηση-Δήλωση για την χορήγησή του και εφόσον δεν έχει όλα τα απαιτούμενα συνημμένα δικαιολογητικά, του χορηγείται αριθμός EORI και εντός ορισμένης χρονικής προθεσμίας έχει την υποχρέωση υποβολής αυτών.
Καθεστώς TIR: Κατά την ηλεκτρονική υποβολή δεδομένων δελτίου TIR συμπληρώνεται προαιρετικά ο αριθμός EORI στη θέση 50 του συστήματος NCTS. Ο αριθμός EORI αναγράφεται και στη θέση 4 των φύλλων 1 και 2 του δελτίου TIR, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή ο αριθμός EORI είναι υποχρεωτικός. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υποβάλλεται αίτηση- Δήλωση για χορήγηση αριθμού EORI από τον κάτοχο δελτίου TIR χωρίς την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, η αρμόδια Αρχή δύναται να τον χορηγήσει και χωρίς την υποβολή των απαραίτητων συνημμένων αυτής δικαιολογητικών με την προϋπόθεση υποβολής αυτών εντός ορισμένης προθεσμίας. Στην εξαιρετική περίπτωση κατά την οποία ο κάτοχος του δελτίου TIR είτε δεν διαθέτει αριθμό EORI, είτε η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή δεν έχει την δυνατότητα ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης του εν λόγω αριθμού, ενώ το όχημα, σύνολο οχημάτων ή εμπορευματοκιβώτιο με τα εμπορεύματα και το δελτίο TIR προσκομίζονται στο συνοριακό Τελωνείο, χορηγείται ειδικός αριθμός ad hoc.

7. Ακύρωση Καταχώρισης

Οι Τελωνειακές Αρχές ακυρώνουν έναν αριθμό EORI στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 της ανωτέρω σχετικής Απόφασης.
Μετά την ακύρωση του αριθμού EORI, οι Τελωνειακές Αρχές καταγράφουν την ημερομηνία ακύρωσής του και την κοινοποιούν στο καταχωρισμένο πρόσωπο.
Σε περίπτωση επανέναρξης δραστηριοτήτων προσώπου το οποίο τις είχε διακόψει, το πρόσωπο πρέπει να καταχωριστεί εκ νέου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο παλιός αριθμός EORI μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.

8. Μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών συστημάτων

Σε περίπτωση αδυναμίας επαλήθευσης του αριθμού EORI, αυτή μπορεί να επιτευχθεί μέσω επικοινωνίας με το αρμόδιο τελωνείο έκδοσης ή μέσω του συνδέσμου για τον έλεγχο της εγκυρότητας των αριθμών EORI (εφόσον έχει δοθεί η συγκατάθεση για τη δημοσίευσή του): http://ec.europa.eu/taxationcustoms/dds2/eos/eorivalidation.jsp?Lang=en Στην περίπτωση όπου η επαλήθευση του αριθμού EORI δεν είναι εφικτή με κανέναν εκ των ανωτέρω τρόπων, τότε μπορεί να δοθεί ειδικός αριθμός «ad hoc» για την συγκεκριμένη διασάφηση.

9. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Τα κράτη μέλη είναι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται στην κεντρική βάση δεδομένων για τον αριθμό EORI.
Οι Τελωνειακές Αρχές των κρατών μελών μεταφορτώνουν στο ενωσιακό σύστημα EOS αριθμούς EORI μαζί με τα δεδομένα που ελήφθησαν κατά τη διαδικασία καταχώρισης. Οι Τελωνειακές Αρχές έχουν πρόσβαση σε δεδομένα που μεταφορτώνονται από τις Τελωνειακές Αρχές άλλων κρατών μελών.
Ο ρόλος της Επιτροπής είναι να παρέχει την υποδομή που επιτρέπει τη "συγκέντρωση" των δεδομένων που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν μεταβάλλει το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων.
Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με αυτόν, δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα γνωστοποίησης σχετικά με τη διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας αυτών, δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, δικαίωμα ενημέρωσης για την παραβίαση, τη διαφάνεια καθώς και τους τρόπους επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης, τα στοιχεία αναγνώρισης για τους κατόχους EORI (αριθμός EORI, πλήρες όνομα του προσώπου και διεύθυνση εγκατάστασης) είναι δυνατόν να δημοσιεύονται στο διαδίκτυο μόνο εάν τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους, κατά τη συμπλήρωση της Αίτησης - Δήλωσης, η οποία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1097/14.06.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1096/14.06.2024
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ρυμουλκών ή ναυαγοσωστικών πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) με ξένη σημαία, η διαχείριση των οποίων γίνεται από εταιρείες του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1095/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1122/2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται» (Β 4976).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1094/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1102/13.7.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» (Β 4650)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1093/13.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1169/21.7.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 3294).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο