Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2213/12.11.2021

Κοινοποίηση της αριθμ. Α.1159/02.07.2021 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Διαδικασία τροποποίησης και επέκτασης των λειτουργούντων στην Ελλάδα Ελεύθερων Τελωνειακών Συγκροτημάτων, Ελεύθερων Τελωνειακών Χώρων και Χώρων Τελωνειακής Επίβλεψης»

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2213/12.11.2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στην κοινοποίηση των διατάξεων της αριθμ. Α.1159/2021 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΑΔΑ: ΩΞΟΒ46ΜΠ3Ζ-3Ψ2 ), με θέμα «Διαδικασία τροποποίησης και επέκτασης των λειτουργούντων στην Ελλάδα Ελεύθερων Τελωνειακών Συγκροτημάτων, Ελεύθερων Τελωνειακών Χώρων και Χώρων Τελωνειακής Επίβλεψης» (ΦΕΚ Β'3373).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με τις διατάξεις της κοινοποιούμενης απόφασης προβλέπεται ότι η τροποποίηση/επέκταση των ήδη λειτουργούντων, επί σειρά ετών στην Ελλάδα, Ελεύθερων Τελωνειακών Συγκροτημάτων (Ε.Τ.Σ.), Ελεύθερων Τελωνειακών Χώρων (Ε.Τ.Χ.) και Χώρων Τελωνειακής Επίβλεψης (Χ.Τ.Ε.), με Β.Δ.,Π.Δ.,ΝΔ. πραγματοποιείται πλέον με Απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ, με την τήρηση της προβλεπόμενης από αυτή διαδικασίας (αίτηση, υποβολή δικαιολογητικών εγγράφων κ.α.).

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι εν λόγω διατάξεις αφορούν στις επιχειρήσεις που έχουν αναγνωρισθεί και λειτουργούν ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα (Ε.Τ.Σ.), Ελεύθεροι Τελωνειακοί Χώροι (Ε.Τ.Χ.) και Χώροι Τελωνειακής Επίβλεψης (Χ.Τ.Ε.) και απαιτείται η τροποποίηση ή και επέκταση αυτών, για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους, όπως επέκταση χώρου εγκατάστασης, τροποποίηση καταστατικού εταιρίας κ.λπ..

Α. Με την κοινοποιούμενη Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της περ. (β) της παρ. 8 του άρθρου 39 του ν.2960/2001, καθορίζονται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την τροποποίηση και επέκταση των λειτουργούντων στην Ελλάδα Ελεύθερων Τελωνειακών Συγκροτημάτων (Ε.Τ.Σ.), Ελεύθερων Τελωνειακών Χώρων (Ε.Τ.Χ.) και Χώρων Τελωνειακής Επίβλεψης (Χ.Τ.Ε.) πέραν αυτών που αναγνωρίζονται, λειτουργούν και τροποποιούνται με βάση την αριθμ. ΠΟΛ.1101/2017 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

Β. Η νέα διαδικασία θεσπίζεται για λόγους απλοποίησης και εξορθολογισμού και έχει στόχο την διευκόλυνση των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αυτών (όπως ναυπηγεία, εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών, παραγωγής αλουμινίου κ.α.,), καθόσον η τροποποίηση ή/και επέκταση των Ε.Τ.Σ., Ε.Τ.Χ. και Χ.Τ.Ε. πραγματοποιείται πλέον με Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

Ειδικότερα:

1. Με τις διατάξεις του Άρθρου 1, προβλέπεται ότι για την τροποποίηση ή/και επέκταση Ε.Τ.Σ., Ε.Τ.Χ. και Χ.Τ.Ε. υποβάλλεται από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση στο Τελωνείο Ελέγχου, το Τελωνείο δηλαδή εποπτείας της επιχείρησης, όπως αυτό καθορίζεται στο νομικό πλαίσιο λειτουργίας αυτής (Β.Δ., Π.Δ., Ν.Δ.), ΑΙΤΗΣΗ (Υπόδειγμα Παραρτήματος Ι) στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς τα στοιχεία, η δραστηριότητα και οι χώροι εγκατάστασης της επιχείρησης, το αίτημα της τροποποίησης/επέκτασης κ.λ.π. και επισυνάπτονται τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά έγγραφα.
Το Τελωνείο Ελέγχου αφού διενεργήσει έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών, συντάσσει και αποστέλλει, συνοδευόμενη με σχετική εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. (ΔΔΘΕΚΑ και ΔΕΦΚ και ΦΠΑ), Έκθεση Ελέγχου προκειμένου για την έκδοση Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. για την τροποποίηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου λειτουργίας της επιχείρησης ως ΕΤΣ/ΕΤΧ/ΧΤΕ.
Η Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. εκδίδεται εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της εισήγησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση αυτής, το Τελωνείο Ελέγχου εκδίδει την ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Υπόδειγμα Παραρτήματος ΙΙ) η οποία αντικαθιστά την ήδη υπάρχουσα ΑΔΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (που είχε εκδοθεί βάσει του Β.Δ., Π.Δ., Ν.Δ.).

2. Με τις διατάξεις του Άρθρου 2 ορίζεται ότι σε περίπτωση που η επιχείρηση λειτουργεί πέραν των προβλεπομένων στο νομικό της πλαίσιο (Β.Δ., Π.Δ., Ν.Δ.), επιφυλασσομένων των διατάξεων περί λαθρεμπορίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 147 του ν.2960/2001, ενώ χορηγείται προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που διαπιστώνεται η παράβαση για την υποβολή της ΑΙΤΗΣΗΣ, προκειμένου για την έναρξη της διαδικασίας για την έκδοση της Απόφασης Διοικητή τροποποίησης /επέκτασης και για το διάστημα αυτό δεν παρέχεται η προβλεπόμενη, από τις διατάξεις της αριθμ. Π. 8272/4880/ΠΟΛ.364/1987 Α.Υ.Ο. (Β' 299), απαλλαγή από το Φ.Π.Α.

3. Με τις διατάξεις του Άρθρου 3, ορίζεται η έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης Απόφασης, η οποία είναι από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι 28.07.2021.

Γ. Διευκρινίζεται, προς γνωστοποίηση στις Υπηρεσίες και για ενιαία και αποτελεσματική εφαρμογή της κοινοποιούμενης απόφασης, ότι αιτήματα εταιρειών για τροποποίηση/επέκταση ΕΤΣ/ΕΤΧ/ΧΤΕ που έχουν υποβληθεί στις τελωνειακές αρχές, πριν την έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης απόφασης, επανυποβάλλονται προκειμένου να εξετασθούν εφαρμοζομένων των διατάξεων του νέου εκδοθέντος κανονιστικού πλαισίου.


Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1097/14.06.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1096/14.06.2024
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ρυμουλκών ή ναυαγοσωστικών πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) με ξένη σημαία, η διαχείριση των οποίων γίνεται από εταιρείες του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1095/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1122/2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται» (Β 4976).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1094/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1102/13.7.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» (Β 4650)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1093/13.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1169/21.7.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 3294).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο