Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021

www.totsisgroup.gr  Est.1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες Άρθρου
Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2189/06.10.2021

Παροχή οδηγιών αναφορικά με την φορολόγηση κοινοπραξιών από πλοιοκτήτριες εταιρείες ρυμουλκών πλοίων μετά και την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α 201) περί προσδιορισμού και καταβολής τέλους ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων - Λοιπά θέματα σχετικά με τη φορολόγηση των κοινοπραξιών αυτών.

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2189/06.10.2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος για τον τρόπο φορολόγησης των κοινοπραξιών πλοιοκτητριών εταιρειών ρυμουλκών πλοίων μετά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α 201).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Περιεχόμενο της εγκυκλίου είναι η αντιμετώπιση ζητημάτων και η παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων σχετικά με τη φορολόγηση κοινοπραξίας, η οποία έχει αντικείμενο εργασιών της την εκμετάλλευση ρυμουλκών πλοίων, καθώς και τον τρόπο φορολόγησης των κερδών που προκύπτουν από την εκμετάλλευση πλοίων τα οποία ανήκουν σε τρίτους και όχι στα κοινοπρακτούντα μέλη.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εγκύκλιος αφορά κοινοπραξίες ρυμουλκών πλοίων.

Κατόπιν υποβολής ερωτημάτων για το ως άνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
 
Α. Εισαγωγή

1. Με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 27/1975 (Α 77) επιβάλλεται φόρος και εισφορά επί των υπό ελληνική σημαία πλοίων και με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι για τους σκοπούς του ν. 27/1975 τα πλοία λογίζονται υπό ελληνική σημαία από τη νηολόγησή τους σε ελληνικό λιμάνι ή από την εγγραφή τους στα τηρούμενα νηολόγια των Προξενικών Λιμεναρχείων ή από την έκδοση προσωρινού εγγράφου ελληνικής εθνικότητας αυτών μέχρι το χρόνο κατά τον οποίο λαμβάνει χώρα το γεγονός που επιβάλλει τη διαγραφή τους από το νηολόγιο.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου αυτού ορίζεται ότι ο φόρος που επιβάλλεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου εξαντλεί κάθε υποχρέωση του πλοιοκτήτη, καθώς και του μετόχου ή εταίρου ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας οποιουδήποτε τύπου από τον φόρο εισοδήματος, όσον αφορά στα κέρδη που προκύπτουν από την εκμετάλλευση των πλοίων αυτών.

Ως εισόδημα δε που απαλλάσσεται νοείται και η τυχόν υπεραξία που πραγματοποιείται από την εκποίηση του πλοίου, την είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου σε όλα τα υπό ελληνική σημαία αλιευτικά πλοία και πλοιάρια, καθώς και στα ρυμουλκά των οποίων ο χρόνος δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες θαλασσίων μεταφορών δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού χρόνου δραστηριοποίησής τους. Από την υποχρέωση καταβολής του τέλους εξαιρούνται τα αμιγώς ναυαγοσωστικά πλοία που εκτελούν αποκλειστικά εργασίες διάσωσης και θαλάσσιας αρωγής.

Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 2 του ως άνω άρθρου και νόμου ορίζεται ότι υπόχρεοι σε καταβολή του τέλους είναι α) οι πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες των πλοίων της παραγράφου 1 που είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο νηολόγιο ή λεμβολόγιο, ανεξάρτητα από την κατοικία ή τη διαμονή ή την έδρα αυτών στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους που έχει αποδεχθεί εγγράφως τον διορισμό του, β) κάθε πρόσωπο που κατ' εντολή του πλοιοκτήτη ή οποιασδήποτε αρχής ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, διαχειρίζεται το πλοίο και εισπράττει ναύλους. Οι ως άνω ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος για την πληρωμή του τέλους.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 12 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου ορίζεται ότι με την καταβολή του τέλους αυτού εξαντλείται κάθε άλλη φορολογική υποχρέωση των ως άνω φυσικών ή/και νομικών προσώπων από κάθε φόρο, εισφορά, τέλος, κράτηση ή οποιαδήποτε άλλη φορολογικής φύσης επιβάρυνση, εκτός από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για το εισόδημα από την εκμετάλλευση των πλοίων αυτών. Ως εισόδημα απαλλασσόμενο νοείται και η υπεραξία πραγματοποιούμενη από εκποίηση πλοίου, είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή είσπραξη από οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή, ισχύουν για την εκμετάλλευση των πλοίων αυτών από την 1.1.2020 και μετά.
 
3. Επισημαίνεται ότι στα ρυμουλκά πλοία των οποίων ο χρόνος δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες θαλασσίων μεταφορών υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού χρόνου δραστηριοποίησής τους δεν επιβάλλεται το τέλος του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 αλλά το εισόδημα που προκύπτει από την εκμετάλλευσή τους φορολογείται με τις διατάξεις του ν. 27/1975.

4. Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις του άρθρου 293 ν. 4072/2012 μπορεί να συσταθεί κοινοπραξία από τους πλοιοκτήτες ρυμουλκών πλοίων με αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση των πλοίων αυτών. Η κοινοπραξία αυτή, ως ναυτιλιακή κοινοπραξία, υπάγεται στη ρύθμιση του ν. 27/1975, όπως προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 45 περ. στ΄και 72 παρ. 14 Κ.Φ.Ε. (βλ. σχετικά και 470/2006 Ν.Σ.Κ.) Επίσης, οι πλοιοκτήτες των πλοίων αυτών, μέλη της κοινοπραξίας, μπορούν να εκμεταλλεύονται και οι ίδιοι τα πλοία τους κατά τον χρόνο που δεν τα εκμεταλλεύεται η κοινοπραξία.

5. Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό με το αριθμ. πρωτ.: 1031366/563/Α0012/13-9-1996 έγγραφο της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος κοινοποιηθέν στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας: «οι πλοιοκτήτριες εταιρείες και οι κοινοπραξίες πλοιοκτητριών εταιρειών ρυμουλκών πλοίων, για τα κέρδη που αποκτούσαν από την εκμετάλλευση των πλοίων τους μέχρι την 31/12/2019, απαλλάσσονταν από τη φορολογία εισοδήματος που επιβαλλόταν με τις γενικές διατάξεις, ως υπαγόμενων των πλοίων τους αποκλειστικά στον φόρο χωρητικότητας του ν. 27/1975, εφόσον βέβαια τα εισοδήματα αυτά προέκυπταν άμεσα από την εκμετάλλευση πλοίων, όπως αυτή ορίζεται από τις διατάξεις του ν. 27/1975 και την αριθ. 32/1975 εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών. Εάν τα πλοία που εκμεταλλεύεται η κοινοπραξία ανήκουν σε τρίτους και όχι στα κοινοπρακτούντα μέλη, τότε τα κέρδη από την εκμετάλλευση των πλοίων αυτών θα φορολογηθούν με τις γενικές διατάξεις στο όνομα της κοινοπραξίας».

Β. Τρόπος φορολόγησης πλοιοκτητών/πλοιοκτητριών εταιρειών ρυμουλκών πλοίων, οι οποίες αποτελούν μέλη κοινοπραξίας για την εκμετάλλευση των πλοίων τους, τρόπος φορολόγησης της κοινοπραξίας αυτής μετά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 57 του ν. 4646/2019, καθώς και τρόπος φορολόγησης κοινοπραξίας η οποία εκμεταλλεύεται πλοία που ανήκουν σε τρίτους και όχι στα κοινοπρακτούντα μέλη της

6. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, δεδομένου ότι οι πλοιοκτήτες/πλοιοκτήτριες εταιρείες ρυμουλκών πλοίων, οι οποίες αποτελούν μέλη κοινοπραξίας φορολογούνται για το εισόδημα που προκύπτει από την εκμετάλλευση των πλοίων τους είτε με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 από 01.01.2020 είτε με τις διατάξεις του ν. 27/1975, κατά περίπτωση, προκύπτει ότι το εισόδημα που αποκτά η κοινοπραξία των ως άνω πλοιοκτητριών εταιριών ρυμουλκών πλοίων δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4172/2013, καθώς το εισόδημα από την εκμετάλλευση των πλοίων αυτών έχει ήδη φορολογηθεί κατά τις ως άνω διατάξεις.

7. Στην περίπτωση, όμως, κατά την οποία το εισόδημα της κοινοπραξίας προέρχεται από ρυμουλκά πλοία ναυλωμένα, τότε το εισόδημα από την εκμετάλλευση των ρυμουλκών αυτών πλοίων φορολογείται με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος του ν. 4172/2013 στο όνομα της κοινοπραξίας και όχι με τις ειδικές διατάξεις των ν. 27/1975 ή ν. 4646/2019.

Γ. Λοιπά ζητήματα σχετικά με τη φορολόγηση κοινοπραξιών πλοιοκτητριών εταιρειών.

8. Τέλος, διευκρινίζεται ότι, όπως έχει ερμηνευθεί στην Ε.2115/2021 Εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ, οι κοινοπραξίες πλοιοκτητριών εταιρειών ρυμουλκών πλοίων, των οποίων τα κοινοπρακτούντα μέλη εκμεταλλεύονται τόσο ρυμουλκά πλοία που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 27/1975 όσο και ρυμουλκά πλοία που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4646/2019, είναι υπόχρεες για την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος του άρθρου 31 του ν. 3986/2011.

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2193/19.10.2021
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρων τεσσαρακοστού τέταρτου, πεντηκοστού τέταρτου, πεντηκοστού έκτου, πεντηκοστού έβδομου, πεντηκοστού όγδοου, πεντηκοστού ένατου, εξηκοστού έκτου, εξηκοστού έβδομου και εξηκοστού ένατου του ν. 4839/2021 (Α 181).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2192/18.10.2021
Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με τις μεταβολές που επήλθαν στη διαδικασία πτώχευσης με τον ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α 207) για την είσπραξη οφειλών πτωχών οφειλετών του Δημοσίου
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1229/07.10.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.31/13/3.6.2003 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β' 816) «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2191/11.10.2021
Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2021-2022, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας
Α.Υ.Ο. Α 1227/07.10.2021
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Τοπικές Κοινότητες Λιγορτύνου, Τεφελίου και Χαρακίου της Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων και στις Τοπικές Κοινότητες Πεζών, Χουδετσίου, Αγίου Βασιλείου, Δαμανίων, Καλλονής, Αλαγνίου, Αστριτσίου, Μελεσών, Μυρτιάς, Κουνάβων, Μεταξοχωρίου και Αγίων Παρασκιών της Δημοτικής Ενότητας Ν. Καζαντζάκη του Δήμου Αρχανών - Αστερουσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω του σεισμού που εκδηλώθηκε στην περιοχή στις 27/09/2021.
Περισσότερα »
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 9/01.02.2021
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021
Εγκύκλιος 54/28.12.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 53/21.12.2020
Χορήγηση βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ - Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Περισσότερα »
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μετασχηματισμοί Ν. 4601/2019 και εμπειρογνώμονες
Αρθρο Γιώργου Δαλιάνη
Κρυπτονομίσματα και φορολογία
Αρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη
Oι επιχειρήσεις-δικαιούχοι απαλλαγής ενοικίων για Ιανουάριο - Φεβρουάριο και οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες
Αρθρο του Κων/ντινου Ι. Νιφορόπουλου
Το «ταξίδι» της λέξης «Λογιστική» στην Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και θέση οχημάτων σε ακινησία
Αρθρο του Γεωργίου Ι. Δουκίδη
Η Στρατηγική Σημασία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσόστομου Π. Γκίκα και Σπύρου ΣΤ. Δελλαπόρτα
H ορθή εφαρμογή του άρθρου 23 περ. β του Κ.Φ.Ε περί απόρριψης δαπανών άνω των 500,00 ευρώ επειδή η εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής
Αρθρο του Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε.
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μερική διάσπαση και απόσχιση κλάδου. Οι καινοτομίες του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο