Πέμπτη, 30 Μαϊου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2174/08.09.2021

Κοινοποίηση Αποφάσεων σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την τροποποίηση των πρωτοκόλλων των συμφωνιών της ΕΕ και των αντίστοιχων συμβαλλόμενων μερών, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας με σκοπό την θέσπιση τροποποιημένου συνόλου κανόνων (μεταβατικοί κανόνες) οι οποίοι θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν διμερώς ως εναλλακτικοί κανόνες καταγωγής αντί των κανόνων που προβλέπονται στη περιφερειακή σύμβαση, εν αναμονή της οριστικοποίησης και της έναρξης ισχύος της τροποποίησης της περιφερειακής σύμβασης

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2174/08.09.2021

Σχετ.: 1) Η αριθ. πρωτ. Δ. 941/559/30.05.2006 ΔΥΟΟ (Πανευρωμεσογειακή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών).
2) Το αρ. πρωτ. ΤAXUD/5137536/28-08-2020 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Transitional Rules of Origin - Proposals adopted by the European Commission).
3) Το αριθ. πρωτ. TAXUD/2387758/04-04-2019 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Revision of the PEM Convention on Rules of Orgin - Implementaion of the revised rules as alternative rules in case of no consensus on the revision of the Convention).
4) Το αριθ. πρωτ. TAXUD/5782757/17-08-2021 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Publication of the Guidance on PEM transitional rules of origin/Κατευθυντήριες Οδηγίες ΕΕ).
5) Η αριθ. Ε.2170/25-08-2021 Εγκύκλιος της ΔΔΘΕΚΑ (Παρέχονται οδηγίες/διευκρινίσεις αναφορικά με τους κωδικούς των αποδεικτικών καταγωγής και την ορθή συμπλήρωση των θέσεων 36 και 44.1 του ΕΔΕ στα πλαίσια του τροποποιημένου συνόλου κανόνων καταγωγής οι οποίοι θα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν διμερώς ως εναλλακτικοί κανόνες καταγωγής, αντί των κανόνων που προβλέπονται στην τρέχουσα περιφερειακή σύμβαση ΠΕΜ εν αναμονή της οριστικοποίησης και της έναρξης ισχύος της αναθεώρησης της περιφερειακής σύμβασης). 
6) Η αρ.πρωτ. ΔΔΘΕΚΑΒ1054441ΕΞ2021/28-06-2021 (Κοινοποίηση Απόφασης 1/2021 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ιορδανίας της 15ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση της ευρωμεσογειακής συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, με την αντικατάσταση του πρωτοκόλλου 3 αυτής σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας).
7) Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Β 5016489 ΕΞ 2015/29 Ιουλίου 2015 ΔΥΟ (Κοινοποίηση Απόφασης αριθ. 1 της Μεικτής Επιτροπής ΕΕ/Δανίας-Νήσων Φερόε της 12ης Μαΐου 2015 για την αντικατάσταση του Πρωτοκόλλου 3 της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της κυβέρνησης της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης των Νήσων Φερόε, αφετέρου, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» και με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας).
8) Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1058447ΕΞ2016/12.04.2016 ΔΥΟ (Κοινοποίηση Απόφασης αριθ. 1/2016 της Μεικτής Επιτροπής ΕΕ-Νορβηγίας της 8/2/2016 για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 3 της συμφωνίας μεταξύ ΕΟΚ και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και για τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας).
9) Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1063062 ΕΞ 2016/19 -04- 2016 ΔΥΟ (Κοινοποίηση Απόφασης αριθ. 2/2015 της Μεικτής Επιτροπής ΕΕ-Ελβετίας, της 3ης Δεκεμβρίου 2015, για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας).
10) Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1058445 ΕΞ 2016/12-04- 2016 ΔΥΟ (Κοινοποίηση Απόφασης αριθ. 1/2016 της Μεικτής Επιτροπής ΕΕ - Ισλανδίας της 17ης Φεβρουαρίου 2016 για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 3 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας)
11) Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Β 5016487 ΕΞ 2015/29 Ιουλίου 2015 ΔΥΟ (Κοινοποίηση Απόφασης αριθ. 1 του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Αλβανίας της 11ης Μαΐου 2015 για την αντικατάσταση του Πρωτοκόλλου 4 της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, αφετέρου, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας).
12) Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1126344 ΕΞ 2016/30-08-2016 ΔΥΟ (Κοινοποίηση Απόφασης αριθ. 1/2016 της Μεικτής Επιτροπής ΕΕ - ΟΑΠ της 18ης Φεβρουαρίου 2016 για την αντικατάσταση του πρωτοκόλλου 3 της Ευρωμεσογειακής Ενδιάμεσης Συμφωνίας Σύνδεσης για το εμπόριο και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) εξ ονόματος της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, αφετέρου, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» και με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας).
13) Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Β 1109833ΕΞ2018/18-07-2018 ΔΥΟ (Κοινοποίηση Απόφασης 1/2018 της Υποεπιτροπής Τελωνειακής Συνεργασίας ΕΕ-Γεωργίας της 20ης Μαρτίου 2018, για την αντικατάσταση του πρωτοκόλλου Ι της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας).
14) Το αριθ. πρωτ. TAXUD/5963836/21 Rev.1/03-09-2021 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Guidance on PEM transitional rules of origin).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Εγκύκλιος που αφορά στην ενημέρωση για τη δημοσίευση και την έναρξη ισχύος Αποφάσεων ΕΕ - Ελβετίας, ΕΕ - Νορβηγίας, ΕΕ - Ισλανδίας, ΕΕ- Αλβανίας, ΕΕ - Φερόων Νήσων, EE - Παλαιστίνης, ΕΕ - Γεωργίας που αφορούν στην τροποποίηση των πρωτοκόλλων των αντίστοιχων συμφωνιών σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας για την θέσπιση τροποποιημένου συνόλου κανόνων (μεταβατικοί κανόνες) οι οποίοι θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν διμερώς ως εναλλακτικοί κανόνες καταγωγής αντί των κανόνων που προβλέπονται στη περιφερειακή σύμβαση (L54/26.2.2013), εν αναμονή της οριστικοποίησης και της έναρξης ισχύος της τροποποίησης της περιφερειακής σύμβασης. Η ημερομηνία για την εφαρμογή των εναλλακτικών κανόνων καταγωγής είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2021 για τα συμβαλλόμενα μέρη της πανευρωμεσογειακής σύμβασης ΠΕΜ που θα την εφαρμόζουν μέσω της τροποποίησης των πρωτοκόλλων των αντίστοιχων συμφωνιών τους με την ΕΕ. Προς διευκόλυνση των τελωνειακών αρχών και των οικονομικών φορέων, δίδονται παραδείγματα καθώς και επισημαίνονται τα κύρια σημεία και οι διαφορές του πρωτοκόλλου των εναλλακτικών κανόνων, σε σχέση το πρωτόκολλο της τρέχουσας σύμβασης.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Οι πληροφορίες που δίδονται με την εγκύκλιο, αφορούν τους εναλλακτικούς κανόνες καταγωγής που προορίζονται για προσωρινή εφαρμογή, σε προαιρετική και διμερή βάση, από την ΕΕ και τα συμβαλλόμενα μέρη της πανευρωμεσογειακής σύμβασης ΠΕΜ (που έχουν ζητήσει να αρχίσουν να εφαρμόζουν το συντομότερο δυνατόν το τροποποιημένο σύνολο κανόνων εναλλακτικά προς τους ισχύοντες κανόνες της σύμβασης), εν αναμονή της σύναψης και έναρξης ισχύος της τροποποιημένης πανευρωμεσογειακής σύμβασης (ΠΕΜ). Σκοπός των εν λόγω κανόνων είναι να εφαρμοστούν εναλλακτικά ως προς τους κανόνες της σύμβασης, διότι οι κανόνες της σύμβασης ΠΕΜ έχουν καθοριστεί χωρίς να θίγουν τις αρχές που καθορίζονται στις συναφείς συμφωνίες και σε άλλες σχετικές διμερείς συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Συνεπώς, αυτοί οι κανόνες δεν θα είναι υποχρεωτικοί αλλά θα εφαρμόζονται προαιρετικά από οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν προτιμήσεις που βασίζονται στους μεταβατικούς κανόνες αντί για προτιμήσεις βάσει της σύμβασης. Δεν προορίζονται να τροποποιήσουν τη σύμβαση, η οποία θα συνεχίσει να εφαρμόζεται μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, και δεν θα μεταβάλουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών βάσει της σύμβασης.
Οι κοινοποιούμενες με την παρούσα εγκύκλιο Αποφάσεις, αφορούν ουσιαστικά στην πράξη με την οποία θα μπορούν στις αντίστοιχες προτιμησιακές συμφωνίες των συμβαλλόμενων μερών της Ελβετίας, Νορβηγίας, Ισλανδίας, Αλβανίας, Παλαιστίνης, Γεωργίας και Φερόων Νήσων με την ΕΕ, να εφαρμοστούν - αντί των κανόνων που προβλέπονται στην τρέχουσα σύμβαση (L54/26-2-2013) - ως εναλλακτικοί κανόνες καταγωγής, οι κανόνες καταγωγής που βασίζονται στην τροποποιημένη σύμβαση. Επισημαίνονται τα κύρια σημεία και οι διαφορές του πρωτοκόλλου των εναλλακτικών κανόνων, σε σχέση το πρωτόκολλο της τρέχουσας σύμβασης.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ενημέρωση οικονομικών φορέων, δημόσιων αρχών και τελωνειακών υπαλλήλων σχετικά με τους κανόνες καταγωγής που θα ισχύουν εναλλακτικά με τους κανόνες καταγωγής της σύμβασης ΠΕΜ (L54/26.2.2013), με σκοπό την εμπρόθεσμη εφαρμογή τους και την διευκόλυνση του εμπορίου.

Αναλυτικά:

Α. Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις κάτωθι Αποφάσεις:

- Απόφαση 2054/2020 του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Μεικτής Επιτροπής που έχει συσταθεί με τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας όσον αφορά την τροποποίηση της εν λόγω συμφωνίας με την αντικατάσταση του πρωτοκόλλου 3 αυτής σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 424/15.12.2020).
Το Σχέδιο Απόφασης της Μεικτής Επιτροπής και το αντίστοιχο Παράρτημα παρατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://data.consHium.europa.eu/doc/document/ST-10245-2020-lNlT/el/pdf.

Απόφαση 2056/2020 του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Μεικτής Επιτροπής που έχει συσταθεί με τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας όσον αφορά την τροποποίηση της εν λόγω συμφωνίας με την αντικατάσταση του πρωτοκόλλου αριθ. 3 αυτής σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 424/15.12.2020).
Το Σχέδιο Απόφασης της Μεικτής Επιτροπής και το αντίστοιχο Παράρτημα παρατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10281-2020-INIT/el/pdf.

Απόφαση 2057/2020 του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Μεικτής Επιτροπής που έχει συσταθεί με τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, όσον αφορά την τροποποίηση της εν λόγω συμφωνίας με την αντικατάσταση του πρωτοκόλλου αριθ. 3 αυτής σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L424/15.12.2020).
Το Σχέδιο Απόφασης της Μεικτής Επιτροπής και το αντίστοιχο Παράρτημα παρατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10292-2020-INIT/el/pdf.

Απόφαση 2062/2020 του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης που συγκροτήθηκε με τη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας αφετέρου, όσον αφορά την τροποποίηση της εν λόγω συμφωνίας με την αντικατάσταση του πρωτοκόλλου 4 αυτής σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L424/15.12.2020). Το Σχέδιο Απόφασης του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και το αντίστοιχο Παράρτημα παρατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11141-2020-INIT/el/pdf.

Απόφαση 2055/2020 του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Μεικτής Επιτροπής που έχει συσταθεί με τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας αφενός και της κυβέρνησης της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης των Φερόων Νήσων, αφετέρου, όσον αφορά την τροποποίηση της εν λόγω συμφωνίας με την αντικατάσταση του πρωτοκόλλου 3 αυτής σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L424/15.12.2020).
Το Σχέδιο Απόφασης της Μεικτής Επιτροπής και το αντίστοιχο Παράρτημα παρατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10257-2020-INIT/el/pdf.

Απόφαση 2029/2020 του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Μεικτής Επιτροπής ΕΕ - Οργάνωσης για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) εξ ονόματος της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής όχθης και της Λωρίδας της Γάζας για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 3 της ευρωμεσογειακής ενδιάμεσης συμφωνίας σύνδεσης για το εμπόριο και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) εξ ονόματος της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L419/11.12.2020).
Το Σχέδιο Απόφασης της Μεικτής Επιτροπής και το αντίστοιχο Παράρτημα παρατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11125-2020-INIT/el/pdf..

Απόφαση 2065/2020 του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας που συγκροτήθηκε με τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, όσον αφορά την τροποποίηση του πρωτοκόλλου I της εν λόγω συμφωνίας, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L424/15.12.2020). Το Σχέδιο Απόφασης της Υποεπιτροπής και το αντίστοιχο Παράρτημα παρατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11080-2020-INIT/el/pdf.


Β. Στα πλαίσια μίας συνοπτικής αναφοράς στην Περιφερειακή Σύμβαση («Σύμβαση») για τους πανευρωμεσογειακούς κανόνες καταγωγής και της θέσπισης τροποποιημένου συνόλου κανόνων οι οποίοι θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν διμερώς ως εναλλακτικοί κανόνες καταγωγής αντί των κανόνων που προβλέπονται στη περιφερειακή σύμβαση επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Υπενθυμίζεται ότι η πανευρωμεσογειακή ζώνη ελευθέρων συναλλαγών αποτελείται από ένα δίκτυο συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών, με ταυτόσημους κανόνες καταγωγής, βάσει των οποίων επιτρέπεται η διαγώνια σώρευση. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πανευρωμεσογειακής ζώνης, για να εφαρμοσθεί η διαγώνια σώρευση μεταξύ κάποιων χωρών θα πρέπει να έχει υπογραφεί και τεθεί σε εφαρμογή συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ καθενός από τα συμβαλλόμενα μέρη με όλα τα υπόλοιπα, οι οποίες περιλαμβάνουν πρωτόκολλα καταγωγής με πανομοιότυπους κανόνες καταγωγής [στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά C), δημοσιεύεται Ανακοίνωση - MATRIX στην οποία παρουσιάζονται σε μορφή Πίνακα οι ημερομηνίες εφαρμογής των κανόνων καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση στο πλαίσιο της πανευρωμεσογειακής ζώνης].

Ωστόσο, το προαναφερόμενο δίκτυο των διμερών συμφωνιών μεταξύ των χωρών της πανευρωμεσογειακής ζώνης παρουσιάζει δυσκολίες στη διαχείρισή του, δεδομένου ότι κάθε τροποποίηση ενός πρωτοκόλλου καταγωγής μεταξύ δυο μερών της ζώνης απαιτεί ταυτόσημες τροποποιήσεις σε κάθε ένα από τα πρωτόκολλα μεταξύ όλων των υπολοίπων μερών. Βάσει των προαναφερομένων, προτάθηκε η αντικατάσταση του ισχύοντος δικτύου των διμερών πρωτοκόλλων καταγωγής των συμφωνιών από ένα ενιαίο νομικό κείμενο που θα έχει τη μορφή Περιφερειακής Σύμβασης (Regional Convention) σχετικά με τους πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής, στην οποία θα παραπέμπουν οι επιμέρους συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών που εφαρμόζονται μεταξύ των χωρών της ζώνης (με την καθιέρωση της Περιφερειακής Σύμβασης για τους προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής, είναι ευκολότερη η διαχείρισή της και κατά συνέπεια καθίσταται εφικτό το χρόνιο αίτημα των οικονομικών φορέων για απλούστευση των υφιστάμενων κανόνων καταγωγής ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στην τρέχουσα οικονομική πραγματικότητα). Το κείμενο της Περιφερειακής Σύμβασης επισυνάπτεται στην Απόφαση του Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου 2012 (2013/94/ΕΕ) σχετικά με τη σύναψη της Περιφερειακής Σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (L 54/26.2.2013). Με την εν λόγω Σύμβαση θεσπίζονται διατάξεις σχετικά με την καταγωγή των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου στο πλαίσιο συμφωνιών μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ενώ οι έννοιες «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και οι μέθοδοι διοικητικής συνεργασίας καθορίζονται στα Προσαρτήματά της.
Ειδικότερα, στο Προσάρτημα Ι καθορίζονται οι γενικοί κανόνες για τον ορισμό της έννοιας των «καταγόμενων προϊόντων» ή «προϊόντων καταγωγής» και οι μέθοδοι διοικητικής συνεργασίας, ενώ στο Προσάρτημα ΙΙ καθορίζονται ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται μεταξύ ορισμένων συμβαλλομένων μερών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Προσαρτήματος Ι. Σκοπός δηλαδή της Σύμβασης, είναι η ενσωμάτωση των υφιστάμενων διμερών καθεστώτων για τους κανόνες καταγωγής σε πολυμερές πλαίσιο, χωρίς να θίγονται οι αρχές που καθορίζονται στις συναφείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Στην παρούσα φάση, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αναθεώρησης του αρχικού κειμένου της Σύμβασης όπως αυτό έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Η διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, οδήγησε σε ένα νέο σύνολο εκσυγχρονισμένων και πιο ευέλικτων κανόνων καταγωγής. Ωστόσο, για την επίσημη τροποποίηση / αναθεώρηση της σύμβασης απαιτείται ομόφωνη ψήφος των συμβαλλόμενων μερών. Το γεγονός ότι ορισμένα συμβαλλόμενα μέρη εξακολουθούν να προβάλλουν αντιρρήσεις ως προς την τροποποίηση ενέχει κίνδυνο καθυστέρησης της έγκρισής της. Επιπλέον, δεδομένου του αριθμού των συμβαλλόμενων μερών και των αντίστοιχων εσωτερικών τους διαδικασιών που απαιτούνται ώστε να είναι σε θέση να ψηφίσουν επί της επίσημης έγκρισης και να προετοιμάσουν την έναρξη ισχύος των τροποποιημένων κανόνων, δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί σαφές χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της τροποποιημένης σύμβασης.

Σε αυτό το πλαίσιο, 20 συμβαλλόμενα μέρη μεταξύ των οποίων η Ελβετία, η Νορβηγία, η Ισλανδία, η Αλβανία, η Ιορδανία, η Παλαιστίνη, η Γεωργία και οι Νήσοι Φερόε έχουν ζητήσει να αρχίσουν να εφαρμόζουν το συντομότερο δυνατόν το τροποποιημένο σύνολο κανόνων εναλλακτικά προς τους ισχύοντες κανόνες της σύμβασης εν αναμονή της έκβασης της διαδικασίας τροποποίησης. Συνεπώς, τα πρωτόκολλα καταγωγής όσον αφορά τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και για τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας των διμερών συμφωνιών μεταξύ των εν λόγω χωρών της πανευρωμεσογειακής ζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να αντικατασταθούν από νέο πρωτόκολλο το οποίο θα προβλέπει ένα εναλλακτικό σύνολο κανόνων καταγωγής και θα περιλαμβάνει δυναμική παραπομπή στη σύμβαση, ώστε να παραπέμπει πάντα στην τελευταία έκδοση της ισχύουσας σύμβασης. Οπότε, όταν συμφωνηθεί η αναθεώρηση της Σύμβασης, αυτό θα οδηγήσει (αυτομάτως) στην παραπομπή που αναφέρεται στο κείμενο της αναθεωρημένης Σύμβασης. Δηλαδή, δεν θα χρειαστούν περαιτέρω τροποποιήσεις των πρωτοκόλλων των συμβαλλόμενων μερών όταν ψηφιστεί η αναθεώρηση της Σύμβασης ΠΕΜ. -Συγκεκριμένα, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ των κοινοποιούμενων Σχεδίων Αποφάσεων (και των παρεμφερών Αποφάσεων των άλλων συμβαλλόμενων μερών που επρόκειτο να εκδοθούν), η δυναμική παραπομπή εισάγεται μέσω της διάταξης στο άρθρο 1, στην παράγραφο 1 όπου αναφέρεται στη Σύμβαση (L54/26-2-2013) και συγκεκριμένα αναφέρει «όπως τροποποιήθηκε τελευταία». Ενώ το Προσάρτημα Α του Παραρτήματος στα διμερή πρωτόκολλα, εισάγει τους εναλλακτικούς κανόνες καταγωγής.

Οι εν λόγω εναλλακτικοί/μεταβατικοί κανόνες καταγωγής που είναι αποτέλεσμα 10ετούς διαπραγμάτευσης, προορίζονται για προσωρινή εφαρμογή, σε προαιρετική και διμερή βάση, από την ΕΕ και τα συμβαλλόμενα μέρη (που έχουν ζητήσει να αρχίσουν να εφαρμόζουν το συντομότερο δυνατόν το τροποποιημένο σύνολο κανόνων εναλλακτικά προς τους ισχύοντες κανόνες της σύμβασης), εν αναμονή της σύναψης και έναρξης ισχύος της τροποποιημένης σύμβασης. Σκοπός τους είναι να εφαρμοστούν εναλλακτικά προς τους κανόνες της σύμβασης, διότι οι κανόνες της σύμβασης έχουν καθοριστεί χωρίς να θίγουν τις αρχές που καθορίζονται στις συναφείς συμφωνίες και σε άλλες σχετικές διμερείς συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Συνεπώς, αυτοί οι κανόνες δεν θα είναι υποχρεωτικοί αλλά θα εφαρμόζονται προαιρετικά από οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν προτιμήσεις που βασίζονται σε αυτούς αντί για προτιμήσεις βάσει της σύμβασης. Δεν προορίζονται να τροποποιήσουν τη σύμβαση, η οποία θα συνεχίσει να εφαρμόζεται μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, και δεν θα μεταβάλουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών βάσει της σύμβασης.

Γ. Οι κοινοποιούμενες με το παρόν έγγραφο Αποφάσεις αφορούν ουσιαστικά στην πράξη με την οποία θα μπορούν στις αντίστοιχες προτιμησιακές συμφωνίες των συμβαλλόμενων μερών της Ελβετίας, Νορβηγίας, Ισλανδίας, Αλβανίας, Φερόων Νήσων, Παλαιστίνης και της Γεωργίας με την ΕΕ, να εφαρμοστούν - αντί των κανόνων που προβλέπονται στην τρέχουσα σύμβαση (L54/26-2-2013) - ως εναλλακτικοί κανόνες καταγωγής, οι κανόνες καταγωγής που βασίζονται στην τροποποιημένη σύμβαση.

Ειδικότερα:

Στο άρθρο 1 των κοινοποιούμενων Σχεδίων Αποφάσεων, ορίζεται ότι τα πρωτόκολλα των αντίστοιχων συμφωνιών των συμβαλλόμενων μερών με την ΕΕ όσον αφορά τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας αντικαθίστανται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα των εν λόγω αποφάσεων.

Επισημαίνεται ότι το κείμενο του Προσαρτήματος Α «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» του Παραρτήματος των ανωτέρω Σχεδίων Αποφάσεων των συμβαλλόμενων μερών που συμφώνησαν να εφαρμόσουν ένα εναλλακτικό σύνολο κανόνων καταγωγής βασιζόμενων σε εκείνους της τροποποιημένης σύμβασης, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν διμερώς ως εναλλακτικοί κανόνες καταγωγής αντί των κανόνων που προβλέπονται στη σύμβαση, και που αντικαθιστά τα πρωτόκολλα των διμερών συμφωνιών, είναι πανομοιότυπο.

Δ. Επί του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ των κοινοποιούμενων Σχεδίων Αποφάσεων (στο εξής: Αποφάσεις) επισημαίνονται τα κάτωθι:

ΓΕΝΙΚΑ:

Για τους σκοπούς της εφαρμογής της εκάστοτε συμφωνίας, εφαρμόζονται το Προσάρτημα I και οι σχετικές διατάξεις του Προσαρτήματος II της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής [Σύμβαση (L 54/26.2.2013)], όπως τροποποιήθηκε τελευταία και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-Όλες οι παραπομπές στη «συναφή συμφωνία» στο προσάρτημα I και στις σχετικές διατάξεις του προσαρτήματος II της Σύμβασης, νοούνται ως παραπομπές στην παρούσα συμφωνία, βάσει του άρθρου 1, παράγραφος 2, του πρωτοκόλλου του Παραρτήματος των κοινοποιούμενων αποφάσεων.

-Σύμφωνα με το άρθρο 2, του Παραρτήματος των κοινοποιούμενων Αποφάσεων, για τους σκοπούς εφαρμογής της εκάστοτε συμφωνίας, προϊόντα τα οποία αποκτούν χαρακτήρα προτιμησιακής καταγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του Προσαρτήματος Α «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ή ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ» του Παραρτήματος των ανωτέρω Αποφάσεων, θεωρούνται επίσης προϊόντα καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Ελβετίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Νορβηγίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Ισλανδίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Αλβανίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Φερόων Νήσων, Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Παλαιστίνης, Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Γεωργίας.

Οι μεταβατικοί κανόνες ισχύουν έως ότου τεθεί σε ισχύ η τροποποίηση της σύμβασης επί της οποίας βασίζονται οι μεταβατικοί κανόνες.

-Επί του Προσαρτήματος Α του τροποποιημένου πρωτοκόλλου «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» - Κανόνες προς προαιρετική εφαρμογή μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής, εν αναμονή της σύναψης και έναρξης ισχύος της τροποποιημένης σύμβασης (στο εξής: οι κανόνες ή οι μεταβατικοί κανόνες) το οποίο είναι ίδιο σε όλες τις ανωτέρω Αποφάσεις:

Υπενθυμίζεται ότι οι μεταβατικοί κανόνες του Προσαρτήματος Α, προορίζονται για προσωρινή εφαρμογή, σε προαιρετική και διμερή βάση, από τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης, εν αναμονή της σύναψης και έναρξης ισχύος της τροποποιημένης σύμβασης. Θα εφαρμόζονται διμερώς στις συναλλαγές μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που συμφωνούν να παραπέμπουν σε αυτούς ή να τους περιλαμβάνουν στις διμερείς τους προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες. Σκοπός των παρόντων κανόνων είναι να εφαρμοστούν εναλλακτικά προς τους κανόνες της σύμβασης οι οποίοι, όπως προβλέπεται στη σύμβαση, δεν θίγουν τις αρχές που ορίζονται στις συναφείς συμφωνίες και σε άλλες σχετικές διμερείς συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Συνεπώς, οι κανόνες δεν θα είναι υποχρεωτικοί αλλά θα εφαρμόζονται προαιρετικά από τους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να ζητήσουν προτιμησιακό καθεστώς με βάση αυτούς τους κανόνες αντί για τους κανόνες της σύμβασης. Δεν προορίζονται να τροποποιήσουν τη σύμβαση, η οποία θα συνεχίσει να εφαρμόζεται πλήρως μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης, και δεν θα μεταβάλουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών βάσει της σύμβασης. Επιπρόσθετα, οι μεταβατικοί κανόνες προβλέπουν πρόσθετη ευελιξία και στοιχεία εκσυγχρονισμού, που έχουν ήδη συμφωνηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο άλλων διμερών συμφωνιών όπως με τον Καναδά, το Βιετνάμ, την Ιαπωνία κ.λ.π.

ΟΡΙΣΜΟΙ (Άρθρο 1)

Στο τροποποιημένο κείμενο (στο Προσάρτημα Α), στο άρθρο 1, στοιχείο α), αναφέρει ότι «για τους σκοπούς των παρόντων (μεταβατικών) κανόνων, ως «συμβαλλόμενο μέρος εφαρμογής» νοείται συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης ΠΕΜ το οποίο ενσωματώνει τους μεταβατικούς κανόνες στις διμερείς προτιμησιακές εμπορικές του συμφωνίες με άλλο συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης ΠΕΜ».
ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Άρθρο 3)

-Στο ισχύον κείμενο της σύμβασης (L 54/26.2.2013), στο άρθρο 4. παρ. 1 στοιχείο (β) αναφέρει ως εξ ολοκλήρου παραγόμενα «τα φυτικά προϊόντα που παράγονται στις χώρες αυτές», ενώ το εναλλακτικό σύνολο κανόνων του Προσαρτήματος Α των τροποποιημένων πρωτοκόλλων, αναφέρει στο άρθρο 3 παρ. 1 στοιχείο β) ως εξ ολοκλήρου παραγόμενα «τα φυτά, συμπεριλαμβανομένων των υδρόβιων φυτών, και τα φυτικά προϊόντα που καλλιεργούνται ή συγκομίζονται σε αυτό». Είναι πολύ βασική η προσθήκη της διευκρίνισης για τα φυτά που καλλιεργούνται ή συγκομίζονται, διότι έχει αποδειχτεί στο παρελθόν ότι αποτελεί πολύπλοκο θέμα ως προς την απόδειξη της καταγωγής.
Ειδικότερα, προστέθηκε η «Σημείωση 4 - Γενικές διατάξεις για ορισμένα γεωργικά προϊόντα» στο σημείο 4.1, όπου αναφέρεται ότι «γεωργικά προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 6, 7, 8, 9, 10, 12 και στην κλάση 2401 και τα οποία καλλιεργούνται ή συγκομίζονται στο έδαφος ενός μέρους θεωρούνται καταγωγής του εδάφους του συγκεκριμένου μέρους, ακόμη και αν καλλιεργούνται από σπόρους, βολβούς, ριζώματα, μοσχεύματα, μπόλια, βλαστούς, μπουμπούκια ή άλλα ζωντανά μέρη φυτών εισαγόμενα από άλλη χώρα» με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η απόδειξη της καταγωγής.

-Στο άρθρο 3 παρ. 1 στοιχείο ζ) του Προσαρτήματος Α των τροποποιημένων πρωτοκόλλων, προστέθηκε ο ορισμός για τα προϊόντα της υδατοκαλλιέργειας.

-Επιπρόσθετα, οι «όροι για τα πλοία» που περιλαμβάνονται στο εναλλακτικό σύνολο κανόνων είναι απλούστεροι και παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία. Σε σύγκριση με το ισχύον κείμενο της σύμβασης, ορισμένοι όροι διαγράφηκαν (π.χ. οι ειδικές απαιτήσεις για το πλήρωμα), ενώ άλλοι τροποποιήθηκαν προκειμένου να είναι ελαστικότεροι (κυριότητα).

ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (Άρθρο 4)

Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 και της παραγράφου 3 του άρθρου 4, προϊόντα τα οποία δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σε ένα μέρος θεωρείται ότι έχουν υποστεί επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ Η ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙ ΜΗ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΩΝ ΥΛΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ) που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II για τα οικεία προϊόντα.

-Ωστόσο, όταν ο σχετικός κανόνας βασίζεται στην τήρηση μέγιστης περιεκτικότητας σε μη καταγόμενες ύλες, οι τελωνειακές αρχές των μερών μπορούν να επιτρέπουν στους εξαγωγείς να υπολογίζουν την τιμή εκ του εργοστασίου του προϊόντος και την αξία των μη καταγόμενων υλών κατά μέσο όρο όπως ορίζει η παράγραφος 4 του άρθρου 4, για να λαμβάνονται υπόψη οι διακυμάνσεις του κόστους και των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Με την προσθήκη του μέσου όρου, δίνεται η δυνατότητα στους εξαγωγείς να υπολογίζουν κατά μέσο όρο την τιμή εκ του εργοστασίου και την αξία των μη καταγόμενων υλών.

Παράδειγμα κανόνα αξίας για την κλάση 8407 του ΕΣ: «Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος»

ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΝΟΧΗΣ (Άρθρο 5)

Σε κάποιες περιπτώσεις οι κανόνες καταγωγής ορίζουν ότι μη καταγόμενες ύλες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του τελικού προϊόντος βάσει του Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ. Ωστόσο, οι διάφορες Συμφωνίες προβλέπουν την εφαρμογή του κανόνα γενικής ανοχής, σύμφωνα με τον οποίο επιτρέπεται στους φορείς να χρησιμοποιούν μη καταγόμενα υλικά μέχρι ενός συγκεκριμένου ορίου ποσοστού αξίας της τιμής εκ του εργοστασίου.

Στην ισχύουσα σύμβαση, το ισχύον όριο ανοχής ορίζεται στο 10 % της αξίας της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος.

Το εναλλακτικό κείμενο, προβλέπει για τα γεωργικά προϊόντα όριο ανοχής της τάξης του 15 % του καθαρού βάρους του προϊόντος και για τα βιομηχανικά προϊόντα, όριο ανοχής της τάξης του 15 % της αξίας της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος.

Για τα προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του εναρμονισμένου συστήματος, εφαρμόζονται τα όρια ανοχής που αναφέρονται στις σημειώσεις 6 και 7 του παραρτήματος I. Με το όριο ανοχής ως προς το βάρος εισάγεται ένα αντικειμενικότερο κριτήριο. Διασφαλίζεται επίσης ότι οι διακυμάνσεις των διεθνών τιμών των βασικών προϊόντων δεν έχουν αντίκτυπο στην καταγωγή των γεωργικών προϊόντων.

Εφαρμόζοντας την ανοχή στη μεταποίηση ενός προϊόντος, δεν επιτρέπεται η υπέρβαση κανενός από τα ποσοστά μέγιστης περιεκτικότητας σε μη καταγόμενες ύλες τα οποία καθορίζονται στους κανόνες του Πίνακα του Παραρτήματος II. Αυτό σημαίνει ότι τα ποσοστά δεν μπορούν να αθροιστούν για να εκπληρωθεί ο κανόνας της λίστας.

ΣΩΡΕΥΣΗ (Άρθρο 7)

Για διευκόλυνση στην καλύτερη κατανόηση του εν λόγω άρθρου υπενθυμίζουμε ότι: Σώρευση γενικά είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει προϊόντα καταγωγής μιας χώρας A να επεξεργαστούν περαιτέρω ή να προστεθούν σε προϊόντα καταγωγής μιας χώρας Β, σαν να ήταν καταγόμενα στην χώρα Β'. Το τελικό προϊόν θα έχει την καταγωγή της χώρας Β'. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι στην περίπτωση της σώρευσης, η επεξεργασία ή μεταποίηση που γίνεται σε κάθε συμβαλλόμενη χώρα στα καταγόμενα προϊόντα, δεν είναι απαραίτητο να είναι «επαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση» όπως αναφέρεται στον Πίνακα κανόνων καταγωγής του Παραρτήματος ΙΙ (list rules). Ωστόσο, πρέπει να υπερβαίνει την «ανεπαρκή επεξεργασία» (άρθρο 6). Προϋποθέσεις εφαρμογής της σώρευσης είναι :

-Υπαρξη Προτιμησιακής Συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών_που εμπλέκονται στην απόκτηση καταγωγής και του συμβαλλόμενου μέρους του προορισμού. -Εφαρμόζεται μόνο μεταξύ μερών που εφαρμόζουν πανομοιότυπους κανόνες καταγωγής. -Πρόβλεψη για το συγκεκριμένο είδος σώρευσης.

Υπάρχουν τέσσερις τύποι σώρευσης: Διμερής , Διαγώνια, Περιφερειακή και Πλήρης:

Η Διμερής Σώρευση λειτουργεί μεταξύ δύο χωρών όπου μια Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών (free trade agreement), ή μια Αυτόνομη Συμφωνία (μονομερής) μεταξύ τους περιέχει διάταξη που τους επιτρέπει την σώρευση της καταγωγής. Αυτός ο τύπος σώρευσης είναι ο βασικός και είναι κοινός σε όλα τα Πρωτόκολλα Καταγωγής. Μόνο καταγόμενα προϊόντα μπορούν να επωφεληθούν από αυτόν τον τύπο σώρευσης.

Η Διαγώνια Σώρευση λειτουργεί μεταξύ 2 χωρών και πάνω υπό την προϋπόθεση ότι αυτές έχουν μεταξύ τους Συμφωνίες Ελευθερών Συναλλαγών οι οποίες περιέχουν πανομοιότυπους κανόνες καταγωγής και πρόβλεψη για σώρευση μεταξύ τους. Όπως και στην διμερή σώρευση, μόνο καταγόμενα προϊόντα ή ύλες μπορούν να επωφεληθούν από την διαγώνια σώρευση. Αυτός ο τύπος σώρευσης λειτουργεί μεταξύ της Κοινότητας και των χωρών της πανευρωμεσογειακής σύμβασης.

Η Περιφερειακή Σώρευση είναι ένα σχήμα διαγώνιας σώρευσης, το οποίο υφίσταται στο Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ) και λειτουργεί μεταξύ διακριτών μελών μιας περιφερειακής ομάδας ευεργετούμενων χωρών [πχ, Ομάδα χωρών ASEAN ( Ένωση Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας].

Η Πλήρης Σώρευση εφαρμόζεται σε εργασίες ή επεξεργασίες, ενώ η διμερής και η διαγώνια σώρευση εφαρμόζεται σε ύλες. Για τους σκοπούς της πλήρους σώρευσης, μία συγκεκριμένη ομάδα χωρών που σχηματίζουν μία ζώνη, θεωρούνται σαν ένα ενιαίο έδαφος. Πλήρης Σώρευση σημαίνει ότι όλες οι εργασίες που πραγματοποιούνται στην εν λόγω ζώνη, λαμβάνονται υπόψη όταν διερευνάται η καταγωγή. Ενώ άλλοι τύποι σώρευσης απαιτούν τα προϊόντα να είναι καταγόμενα πριν εξαχθούν από το ένα μέρος στο άλλο για περαιτέρω εργασία ή μεταποίηση, αυτό δεν συμβαίνει στην πλήρη Σώρευση. Η Πλήρης σώρευση απλά απαιτεί ότι όλες οι εργασίες ή μεταποιήσεις στις λίστες των κανόνων καταγωγής (list rules), πρέπει να διενεργούνται στις μη καταγόμενες ύλες, έτσι ώστε το τελικό προϊόν να αποκτήσει καταγωγή.
Σε συνέχεια των ανωτέρω διευκρινήσεων και σε συνάρτηση με το τροποποιημένο πρωτόκολλο των εναλλακτικών κανόνων (Προσάρτημα Α), επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Το κείμενο στο άρθρο 7, διατηρεί τη διαγώνια σώρευση για όλα τα προϊόντα, υπό τον όρο ότι το ίδιο σύνολο εναλλακτικών κανόνων καταγωγής γίνεται αποδεκτό από τους εταίρους που συμμετέχουν στη σώρευση. Επίσης, προβλέπει μια γενικευμένη πλήρη σώρευση για όλα τα προϊόντα εκτός των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των ειδών ένδυσης που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 50-63 του εναρμονισμένου συστήματος. Επιπλέον, για τα προϊόντα των κεφαλαίων 50-63 του εναρμονισμένου συστήματος προβλέπει διμερή πλήρης σώρευση (παράγραφος 4, του άρθρου 7), όπου τα προϊόντα που αποκτούν την καταγωγή τους από αυτή την πλήρη διμερή σώρευση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαγώνια πλήρη σώρευση με άλλα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης (παράγραφος 5, του άρθρου 7). Δηλαδή, τα μέρη μπορούν να επιλέξουν να επεκτείνουν μονομερώς την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 7 (πλήρης διμερής σώρευση) στην εισαγωγή προϊόντων που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63. Το μέρος που επιλέγει αυτήν την επέκταση κοινοποιεί αυτήν την επιλογή του στο άλλο μέρος και ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2.

Για τους σκοπούς της διμερούς πλήρους σώρευσης για τα προϊόντα των κεφαλαίων 50-63 του ΕΣ, οι συμμετέχοντες στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Δημοκρατία της Μολδαβίας θεωρούνται ως ένα συμβαλλόμενο μέρος εφαρμογής. Στην τρέχουσα σύμβαση υπάρχουν διμερείς παρεκκλίσεις που επιτρέπουν την πλήρη διμερή σώρευση μεταξύ ΕΕ, Αλγερίας, Μαρόκου και Τυνησίας, ωστόσο, τα προϊόντα που αποκτούν την καταγωγή τους από αυτή την πλήρη διμερή σώρευση, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαγώνια σώρευση με άλλα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης.

Μία σημαντική αλλαγή στο κείμενο των εναλλακτικών εφαρμοστέων κανόνων καταγωγής (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α), είναι ότι ορίζεται ενιαίος τύπος πιστοποιητικού καταγωγής (EUR.1 ή δήλωση καταγωγής) αντί των δύο πιστοποιητικών EUR.1 (ή δήλωση τιμολογίου) και EUR.MED (ή δήλωση τιμολογίου EUR.MED) που χρησιμοποιείται για την σώρευση στην τρέχουσα σύμβαση. Δηλαδή δεν θα χρησιμοποιείται πλέον το πιστοποιητικό EUR.MED ή η δήλωση τιμολογίου EUR.MED για λόγους σώρευσης.

Οι ανακοινώσεις που αναφέρουν την πλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την εφαρμογή της σώρευσης δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά C) και εφαρμόζεται από την ημερομηνία που αναγράφεται στις εν λόγω ανακοινώσεις. Τα μέρη παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή λεπτομέρειες των συναφών συμφωνιών που έχουν συναφθεί με άλλα συμβαλλόμενα μέρη εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών έναρξης ισχύος αυτών των κανόνων. Σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 3, «το πιστοποιητικό καταγωγής θα πρέπει να περιλαμβάνει στα αγγλικά την ένδειξη «CUMULATION APPLIED WITH (όνομα του σχετικού συμβαλλόμενου μέρους/συμβαλλόμενων μερών εφαρμογής στα αγγλικά)» όταν τα προϊόντα έχουν αποκτήσει τον χαρακτήρα καταγωγής με εφαρμογή της σώρευσης καταγωγής (σύμφωνα με το άρθρο 7). Σε περιπτώσεις χρησιμοποίησης πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ως πιστοποιητικού καταγωγής, η ένδειξη αυτή αναγράφεται στη θέση 7 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1.
Επιπρόσθετα, μία αξιοσημείωτη τροποποίηση που έχει επιτευχθεί με το κείμενο των εναλλακτικών εφαρμοστέων κανόνων καταγωγής, αναφέρεται στο άρθρο 8 παρ.4 και αφορά την εφαρμογή της παραίτησης από την απαίτηση να αναφέρονται όλες οι χώρες σώρευσης στα πιστοποιητικά καταγωγής.

Η εν λόγω άρση της υποχρέωσης αναγραφής στο πιστοποιητικό καταγωγής της ένδειξης «CUMULATION APPLIED WITH (όνομα του σχετικού συμβαλλόμενου μέρους / συμβαλλόμενων μερών εφαρμογής στα αγγλικά)» (που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 8), δημιουργεί μία έλλειψη του μηχανισμού ανίχνευσης όταν χρησιμοποιούνται τα ανωτέρω πιστοποιητικά καταγωγής (που προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ.4). Για να καλυφθεί αυτή η έλλειψη, προστέθηκε η υποσημείωση στο άρθρο 8 παράγραφος 4, η οποία αναφέρει : «Τα μέρη υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποίηση αυτής της άρσης της υποχρέωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2», και για να υπάρχει διαφάνεια και ευκολία στους φορείς, επρόκειτο να καθιερωθεί μία διαδικασία δημοσίευσης των εν λόγω πληροφοριών η οποία θα συμπεριληφθεί στο μεταβατικό MATRIX που θα δημοσιεύεται στο μέλλον (Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά την εφαρμογή της περιφερειακής σύμβασης για - μεταβατικούς - κανόνες καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης). Το εν λόγω MATRIX θα περιλαμβάνει: τις δυνατότητες σώρευσης μεταξύ των μερών βάσει των μεταβατικών κανόνων, την επέκταση της πλήρους διαγώνιας σώρευσης στα προϊόντα που αναφέρονται στα Κεφάλαια 50 έως 63 (παρ. 5 του άρθρου 7), και την παραίτηση από την υποχρέωση αναγραφής πληροφοριών σχετικά με τη σώρευση στο πιστοποιητικό καταγωγής (παρ. 4 του άρθρου 8).

Επίσης, προστέθηκε μια νέα παράγραφος_(§ 5) στο άρθρο 17 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ), για να τονιστεί η ευθύνη του εξαγωγέα σε περίπτωση σώρευσης ελλείψει του μηχανισμού ανίχνευσης όταν χρησιμοποιούνται τα ανωτέρω πιστοποιητικά καταγωγής (που προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ. 4) και η οποία αναφέρει: «Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 7, στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 8 παράγραφος 4, ο εξαγωγέας σε ένα συμβαλλόμενο μέρος εφαρμογής που εκδίδει πιστοποιητικό καταγωγής ή υποβάλλει αίτηση για πιστοποιητικό καταγωγής βάσει άλλου πιστοποιητικού καταγωγής για το οποίο έχει αρθεί η υποχρέωση αναγραφής της ένδειξης του άρθρου 8 παράγραφος 3, προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι όροι για την εφαρμογή της σώρευσης και είναι σε θέση να υποβάλει στις τελωνειακές αρχές κάθε σχετικό έγγραφο». Προς διευκόλυνση, παραθέτουμε τα κάτωθι παραδείγματα σώρευσης:

- ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΣΩΡΕΥΣΗ (Υπόθεση: Η Αίγυπτος, η Νορβηγία και η ΕΕ εφαρμόζουν τους εναλλακτικούς κανόνες. Η Τυνησία ωστόσο, δεν τους εφαρμόζει).

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1) Η Αλυσίδα αξίας αφορά: ΑΙΓΥΠΤΟ>ΕΕ>ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Ηλεκτρικά μηχανήματα (ex Κεφάλαιο 85 του ΕΣ) εισάγονται από χώρα έξω από την πανευρωμεσογειακή ζώνη στην Αίγυπτο. Ο κανόνας που απαιτείται για την επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών ώστε να προσδώσει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος, αναφέρει: «Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος ή Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος». Δηλαδή με βάση το κριτήριο της προστιθέμενης αξίας θα πρέπει η αξία των καταγόμενων υλών να αποτελεί τουλάχιστον 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος.
Στην Αίγυπτο προστίθενται κάποια στοιχεία στα μηχανήματα. Η επεξεργασία δεν επαρκεί για την απόκτηση καταγωγής. Στην ΕΕ επιπλέον στοιχεία προστίθενται στα μηχανήματα, όπου από μόνα τους και πάλι δεν επαρκούν για την απόκτηση καταγωγής. Ωστόσο, μαζί με τις εργασίες στην Αίγυπτο επιτυγχάνεται το κριτήριο της προστιθέμενης αξίας του 50%, που απαιτείται προκειμένου να αποκτήσει την καταγωγή. Συνεπώς, το προϊόν εξάγεται από την ΕΕ στη Νορβηγία ως προϊόν καταγωγής που εφαρμόζει διαγώνια πλήρη σώρευση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 3 πιστοποιητικό καταγωγής EUR. 1 που θα πρέπει να περιλαμβάνει στα αγγλικά την ένδειξη «CUMULATION APPLIED WITH (όνομα του σχετικού συμβαλλόμενου μέρους / συμβαλλόμενων μερών εφαρμογής στα αγγλικά)» στη θέση 7.

Μπορεί όμως σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 4, να αρθεί η υποχρέωση αναγραφής της ένδειξης «CUMULATION APPLIED WITH (όνομα του σχετικού συμβαλλόμενου μέρους/συμβαλλόμενων μερών εφαρμογής στα αγγλικά)» στη θέση 7 του πιστοποιητικού EUR.1 και να χρησιμοποιηθεί είτε πιστοποιητικό EUR. 1 με την ένδειξη στα αγγλικά «TRANSITIONAL RULES» στη θέση 7, είτε δήλωση καταγωγής που θα αναφέρει ότι «ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» την οποία αναγράφει ο εξαγωγέας στο τιμολόγιο, στο δελτίο αποστολής ή σε κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο που περιγράφει τα σχετικά προϊόντα με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2) Η Αλυσίδα αξίας αφορά: ΤΥΝΗΣΙΑ>ΕΕ>ΝΟΡΒΗΠΑ

Η πρώτη επεξεργασία πραγματοποιήθηκε στην Τυνησία αντί στην Αίγυπτο. Δεδομένου ότι η Τυνησία δεν εφαρμόζει τους εναλλακτικούς κανόνες, δεν είναι δυνατή η διαγώνια πλήρης σώρευση με εισερχόμενες ύλες από την Τυνησία, διότι δεν προστίθενται οι εργασίες που έγιναν στην Τυνησία, στις εργασίες που έγιναν στην ΕΕ ώστε να επιτευχθεί το κριτήριο της προστιθέμενης αξίας του 50%. Συνεπώς, το προϊόν που εξάγεται από την ΕΕ στη Νορβηγία δεν αποκτά την καταγωγή (εφόσον δεν επιτυγχάνεται το κριτήριο της προστιθέμενης αξίας του 50%).

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ (Άρθρο 12)

Στο ισχύον κείμενο της σύμβασης (L 54/26.2.2013), στο άρθρο 20, παράγραφος 1, αναφέρεται ότι: «Όταν η διατήρηση χωριστών αποθεμάτων καταγόμενων και μη καταγόμενων, πανομοιότυπων και εναλλασσόμενων υλών, συνεπάγεται υψηλό κόστος ή σημαντικά προβλήματα, οι τελωνειακές αρχές δύνανται, μετά από γραπτή αίτηση των ενδιαφερομένων, να επιτρέπουν την εφαρμογή της μεθόδου του λεγόμενου λογιστικού διαχωρισμού για τη διαχείριση των εν λόγω αποθεμάτων».

Στο κείμενο επί του Προσαρτήματος Α του τροποποιημένου πρωτοκόλλου «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ», στο άρθρο 12, παράγραφος 1, αναφέρει: «Εάν χρησιμοποιούνται καταγόμενες και μη καταγόμενες ανταλλάξιμες ύλες_κατά την επεξεργασία ή μεταποίηση ενός προϊόντος, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να εξασφαλίσουν τη διαχείριση των υλών με χρήση της μεθόδου του λογιστικού διαχωρισμού, χωρίς να διατηρούν τις ύλες σε χωριστά αποθέματα». Μάλιστα στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου, κάνει μνεία στις ύλες της κλάσης 1701 (ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση, ζάχαρη ακατέργαστη χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών) και συγκεκριμένα αναφέρεται ότι: «Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να εξασφαλίσουν τη διαχείριση των καταγόμενων και μη καταγόμενων ανταλλάξιμων προϊόντων της κλάσης 1701 με χρήση της μεθόδου του λογιστικού διαχωρισμού, χωρίς να διατηρούν τα προϊόντα σε χωριστά αποθέματα».

Δηλαδή το κείμενο των εναλλακτικών εφαρμοστέων κανόνων καταγωγής (άρθρο 12) ορίζει ότι οι τελωνειακές αρχές δύνανται να επιτρέπουν την εφαρμογή του λογιστικού διαχωρισμού «εάν χρησιμοποιούνται καταγόμενες και μη καταγόμενες ανταλλάξιμες ύλες». Επομένως, ένας εξαγωγέας δεν θα χρειάζεται πλέον να αποδείξει, κατά την υποβολή αιτήματος χορήγησης άδειας για εφαρμογή του λογιστικού διαχωρισμού, ότι η διατήρηση χωριστών αποθεμάτων συνεπάγεται υψηλό κόστος ή σημαντικά προβλήματα. Θα αρκεί να αναφέρει ότι χρησιμοποιούνται ανταλλάξιμες ύλες.

Επισημαίνεται ότι, τα προϊόντα δεν μπορούν να επωφεληθούν γενικά από τον λογιστικό διαχωρισμό, δεδομένου ότι η διάταξη αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από παραγωγούς που μεταποιούν ύλες σε προϊόντα. Ωστόσο, σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες, τα καταγόμενα και μη καταγόμενα αποθέματα ζάχαρης (κλάση 1701) ανεξάρτητα από το εάν μεταποιούνται ως ύλη ή πωλούνται ως τελικό προϊόν δεν θα πρέπει να διατηρούνται φυσικά διαχωρισμένα, προκειμένου να διατηρηθεί η προτιμησιακή καταγωγή τους. Συνεπώς, αποτελεί σημαντική τροποποίηση για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων το γεγονός ότι στην περίπτωση της ζάχαρης, είτε πρόκειται για ύλη είτε για τελικό προϊόν, δεν θα απαιτείται πλέον φυσικός διαχωρισμός μεταξύ καταγόμενων και μη καταγόμενων αποθεμάτων.

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΟΤΗΤΑΣ (Άρθρο 13)

Στο ισχύον κείμενο της σύμβασης (L 54/26.2.2013), στο άρθρο 11, οι διατάξεις επιτρέπουν την πραγματοποίηση ορισμένων επεξεργασιών ή μεταποιήσεων εκτός του εδάφους υπό ορισμένους όρους, με εξαίρεση τα προϊόντα των κεφαλαίων 50 έως 63 του εναρμονισμένου συστήματος, όπως τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (παράγραφος 7 του εν λόγω άρθρου).

Στο κείμενο επί του Προσαρτήματος Α του τροποποιημένου πρωτοκόλλου «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» (άρθρο 13), δεν περιλαμβάνεται πλέον η εξαίρεση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

ΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (Άρθρο 14)

Η προτεινόμενη διάταξη στο κείμενο των εναλλακτικών εφαρμοστέων κανόνων καταγωγής της μη τροποποίησης (άρθρο 14) προβλέπει μεγαλύτερη επιείκεια για την κυκλοφορία καταγόμενων προϊόντων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Με αυτό το τρόπο επρόκειτο να αποφευχθούν περιπτώσεις στις οποίες προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς τον χαρακτήρα καταγωγής τους αποκλείονται ωστόσο, από το ευεργέτημα του προτιμησιακού δασμού κατά την εισαγωγή διότι δεν πληρούνται οι τυπικές απαιτήσεις της διάταξης περί απευθείας μεταφοράς.

Πιο συγκεκριμένα, στο ισχύον κείμενο της σύμβασης (L 54/26.2.2013), στο άρθρο 12 «Απευθείας Μεταφορά» στην παράγραφο 2, αναφέρει ότι για να αποδειχθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της μη αλλοίωσης, προσκομίζεται στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής: α) ενιαίο έγγραφο μεταφοράς που καλύπτει τη διέλευση από το συμβαλλόμενο μέρος εξαγωγής μέσω της χώρας διαμετακόμισης, ή β) βεβαίωση που χορηγείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας διαμετακόμισης και η οποία: 1. παρέχει ακριβή περιγραφή των προϊόντων, 2. αναφέρει τις ημερομηνίες εκφόρτωσης και επαναφόρτωσης των προϊόντων και, όταν χρειάζεται, τα ονόματα των πλοίων ή άλλων μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν, και 3. πιστοποιεί τις συνθήκες υπό τις οποίες τα προϊόντα παρέμειναν στη χώρα διαμετακόμισης, ή γ) ελλείψει αυτών, οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο.

Ενώ στο άρθρο 14 παράγραφος 4, του κειμένου των εναλλακτικών κανόνων, αναφέρεται ότι στην περίπτωση αμφιβολίας, το μέρος εισαγωγής μπορεί να ζητήσει από τον εισαγωγέα ή τον αντιπρόσωπό του να υποβάλει ανά πάσα στιγμή κάθε κατάλληλο έγγραφο που αποδεικνύει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της μη αλλοίωσης, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία και ιδίως: α) έγγραφα σχετικά με τις συμβάσεις μεταφοράς όπως φορτωτικές, β) πραγματικά ή απτά αποδεικτικά στοιχεία που βασίζονται στη σήμανση ή την αρίθμηση συσκευασιών, γ) πιστοποιητικό μη διενέργειας εργασιών, το οποίο παρέχεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας ή των χωρών διαμετακόμισης ή κατάτμησης, ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι τα εμπορεύματα παρέμειναν υπό τελωνειακή επιτήρηση στη χώρα ή στις χώρες διαμετακόμισης ή κατάτμησης και δ) οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν τα ίδια τα εμπορεύματα.
Δηλαδή υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και επιλογές ως προς την απόδειξη της μη τροποποίησης από τους εισαγωγείς ώστε να ευνοούνται από την προτίμηση.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΣΜΩΝ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΔΑΣΜΟΥΣ (Άρθρο 16)

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 14) της σύμβασης (L 54/26.2.2013), η γενική αρχή της απαγόρευσης επιστροφής δασμών εφαρμόζεται σε ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή οποιουδήποτε προϊόντος. Η εν λόγω απαγόρευση δεν εφαρμόζεται ωστόσο, στο διμερές εμπόριο μεταξύ της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, του Μαρόκου και της Τυνησίας, αλλά και στο διμερές εμπόριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσής, των κρατών ΕΖΕΣ, της Τουρκίας, από την μία πλευρά και των Συμμετεχόντων στην Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης της ΕΕ από την άλλη πλευρά.

Βάσει των προτεινόμενων διατάξεων στο κείμενο των εναλλακτικών εφαρμοστέων κανόνων καταγωγής (άρθρο 16), η απαγόρευση αίρεται για όλα τα προϊόντα, εξαιρούμενων των υλών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή προϊόντων που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του εναρμονισμένου συστήματος. Ωστόσο, το κείμενο προβλέπει ορισμένες εξαιρέσεις στην απαγόρευση της επιστροφής δασμών για τα προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του εναρμονισμένου συστήματος, εάν η καταγωγή έχει αποκτηθεί με την χρήση της πλήρους σώρευσης (παράγραφος 4 του άρθρου 16).

Επισημαίνεται ότι η επιστροφή ή απαλλαγή από δασμούς αναφέρεται σε ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ενός προϊόντος για εξαγωγή.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΑΣΜΩΝ Η Αλυσίδα αξίας αφορά: ΕΕ>ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1) ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΕΕ ΚΑΙ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

Πάστα κακάο (ΕΣ 1803) παράγεται στην ΕΕ. Στην παραγωγή της πάστας χρησιμοποιείται εισαγόμενο από τρίτη χώρα φοινικέλαιο. Και τα δύο μέρη εφαρμόζουν τους εναλλακτικούς κανόνες. Εφόσον και τα δύο μέρη εφαρμόζουν τους εναλλακτικούς κανόνες (όπου επιτρέπεται επιστροφή δασμού), οι τελωνειακές αρχές της ΕΕ μπορούν να καταβάλλουν επιστροφή δασμού για τις μη καταγόμενες ύλες (εν προκειμένω για το φοινικέλαιο) που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή της (καταγόμενης) πάστας κακάο όταν εξάγεται στην Ουκρανία με προτιμησιακή μεταχείριση. Εάν για την απόδειξη της καταγωγής χρησιμοποιείται πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, θα πρέπει να αναφέρει την ένδειξη στα αγγλικά «TRANSITIONAL RULES» στη θέση 7, ενώ εάν χρησιμοποιηθεί δήλωση καταγωγής θα πρέπει να αναφέρει ότι «ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» την οποία αναγράφει ο εξαγωγέας στο τιμολόγιο, στο δελτίο αποστολής ή σε κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο που περιγράφει τα σχετικά προϊόντα με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2) Η ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ

Εάν η Ουκρανία δεν εφαρμόζει τους εναλλακτικούς κανόνες, θα πρέπει να εξαχθεί η πάστα κακάο από την ΕΕ στην Ουκρανία χωρίς χρήση επιστροφής δασμού για το (μη καταγόμενο) φοινικέλαιο που έχει υποστεί επεξεργασία για την παρασκευή της πάστας κακάο, εφόσον βάσει της ισχύουσας σύμβασης υπάρχει απαγόρευση επιστροφής δασμών σε μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή προϊόντος. Δηλαδή κατά την εξαγωγή της πάστας κακάο στην Ουκρανία με προτίμηση (EUR1 ή δήλωση καταγωγής), θα πρέπει να πληρωθούν στις τελωνειακές αρχές της ΕΕ οι δασμοί για τις μη καταγόμενες ύλες (φοινικέλαιο) που χρησιμοποιήθηκαν.

Οπότε, παρατηρείται ότι με την χρήση των εναλλακτικών κανόνων από τα συμβαλλόμενα μέρη, αίρεται η απαγόρευση επιστροφής δασμών (εξαιρούμενων των υλών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή προϊόντων που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του εναρμονισμένου συστήματος), με αποτέλεσμα τα προϊόντα να γίνονται πιο ανταγωνιστικά όταν εξάγονται με προτίμηση. Διότι όταν υπάρχει απαγόρευση επιστροφής δασμών το προϊόν έχει την ίδια τιμή με αυτήν που θα είχε αν είχε τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία (αφού θα πληρωθούν οι δασμοί) οπότε δεν θα είναι τόσο ανταγωνιστικό, ώστε να ενισχύσει τις εξαγωγές.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ (ΤΙΤΛΟΣ V- Άρθρα 17 έως 30)

Στο κείμενο των εναλλακτικών εφαρμοστέων κανόνων καταγωγής, ορίζεται (όπως αναφέρθηκε ανωτέρω) ενιαίος τύπος πιστοποιητικού καταγωγής (EUR.1 ή δήλωση καταγωγής) αντί των δύο πιστοποιητικών EUR.1 και EUR.MED και των αντίστοιχων δηλώσεων καταγωγής, με αποτέλεσμα τη σημαντική απλούστευση του συστήματος. Δηλαδή, δεν θα εκδίδεται πιστοποιητικό EUR.MED και δήλωση καταγωγής EUR.MED.

Τα αποδεικτικά καταγωγής θα είναι τα ίδια με εκείνα της τρέχουσας σύμβασης ΠΕΜ (EUR.1 ή δήλωση καταγωγής). Ωστόσο, για τους σκοπούς της ιχνηλασιμότητας, όταν οι οικονομικοί φορείς πραγματοποιούν συναλλαγές βάσει εναλλακτικών κανόνων, η απόδειξη καταγωγής πρέπει να φέρει διακριτή ένδειξη στα αγγλικά «TRANSITIONAL RULES» στη θέση 7 του EUR.1 (άρθρο 20, παράγραφος 3) (υπόδειγμα EUR.1 παρατίθεται στο Παράρτημα IV του Προσαρτήματος) ή να αναφέρεται στη δήλωση καταγωγής «...ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ». Συγκεκριμένα, το κείμενο της δήλωσης καταγωγής στην ελληνική, αναφέρει: «Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ ) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής» (το κείμενο της δήλωσης καταγωγής παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Προσαρτήματος). Η εν λόγω δήλωση καταγωγής μπορεί να συντάσσεται (άρθρο 18, παρ.1): α) από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 19· ή β) από οποιονδήποτε εξαγωγέα για κάθε αποστολή που αποτελείται από ένα ή περισσότερα δέματα, τα οποία περιέχουν καταγόμενα προϊόντα, των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 6 000 ευρώ.

Επομένως, τα εμπορεύματα που θεωρούνται καταγόμενα ή επιλέξιμα για σώρευση βάσει των εναλλακτικών κανόνων, θα διακρίνονται από αυτά που προέρχονται ή είναι επιλέξιμα για σώρευση βάσει της ισχύουσας σύμβασης ΠΕΜ.

Για σκοπούς εφαρμογής της σώρευσης βλέπε ανωτέρω στο σημείο «ΣΩΡΕΥΣΗ (Άρθρο 7)».

Οι μεταβατικοί κανόνες, περιλαμβάνουν επίσης τη δυνατότητα συμφωνίας (άρθρο 17, παράγραφος 3) μεταξύ των μερών, αντικατάστασης των πιστοποιητικών καταγωγής που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 17 (δήλωση καταγωγής ή το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1), από δηλώσεις καταγωγής που συντάσσονται από εξαγωγείς οι οποίοι είναι καταχωρισμένοι σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία των μερών. Οι εν λόγω εξαγωγείς, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι σε κοινή βάση δεδομένων, θα είναι υπεύθυνοι για τη σύνταξη βεβαιώσεων καταγωγής, η οποία θα έχει την ίδια νομική αξία με τη δήλωση καταγωγής ή το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1.

Επιπρόσθετα, στο άρθρο 17 στην παρ. 3 προστέθηκε μια δεύτερη παράγραφος για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της διαγώνιας σώρευσης, ακόμη και αν χρησιμοποιείται στους εναλλακτικούς / αναθεωρημένους κανόνες απόδειξη καταγωγής διαφορετική από το EUR.1 ή την δήλωση καταγωγής (όπως για παράδειγμα η δήλωση καταγωγής που έχει γίνει από εγγεγραμμένο εξαγωγέα REX). Δηλαδή η δήλωση καταγωγής που συντάσσεται από εξαγωγείς οι οποίοι είναι καταχωρισμένοι σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων, και η οποία έχει συμφωνηθεί μεταξύ δύο ή περισσότερων συμβαλλόμενων μερών δεν παρεμποδίζει τη χρήση διαγώνιας σώρευσης με άλλα συμβαλλόμενα μέρη εφαρμογής.

Στην παράγραφο 4, του άρθρου 17, αναφέρει ότι τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με τη δημιουργία συστήματος που επιτρέπει την ηλεκτρονική έκδοση και/ή υποβολή των πιστοποιητικών καταγωγής που παρατίθενται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) του άρθρου 17 ήτοι δήλωση καταγωγής ή πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1.

Στο άρθρο 21 (Πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 που εκδίδονται εκ των υστέρων), παρ.1 έχουν προστεθεί:

* Η υποπαράγραφος (γ), όπου είναι δυνατόν να εκδοθεί EUR.1 και μετά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά, εάν ο τελικός προορισμός των σχετικών προϊόντων δεν ήταν γνωστός κατά τη στιγμή της εξαγωγής και προσδιορίστηκε κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευσή τους και μετά από ενδεχόμενη κατάτμηση των αποστολών. *Η υποπαράγραφος (δ), προκειμένου να ενισχυθεί η ευθύνη του εξαγωγέα σε περίπτωση που μπορεί να αιτηθεί ένα εκ των υστέρων «μεταβατικό» EUR.1 βάσει αποδεικτικού καταγωγής που εκδόθηκε σύμφωνα με τη τρέχουσα σύμβαση ΠΕΜ, και η οποία υποπαράγραφος αναφέρει: «το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 βάσει των μεταβατικών κανόνων, μπορεί να εκδοθεί και μετά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά, αν εκδόθηκε πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή EUR.MED σύμφωνα με τους κανόνες της σύμβασης ΠΕΜ για προϊόντα που είναι επίσης καταγόμενα σύμφωνα με τους παρόντες κανόνες. Ο εξαγωγέας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι όροι για την εφαρμογή της σώρευσης και είναι σε θέση να υποβάλει στις τελωνειακές αρχές κάθε σχετικό έγγραφο που αποδεικνύει ότι το προϊόν είναι καταγόμενο σύμφωνα με τους παρόντες κανόνες».

*Η υποπαράγραφος (ε), σχετικά με τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 που μπορούν να εκδοθούν εκ των υστέρων και συγκεκριμένα αναφέρει ότι είναι δυνατόν να εκδοθεί EUR.1 και μετά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά, εάν εκδόθηκε με βάση την εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 4 [δηλαδή με άρση της υποχρέωσης αναγραφής στο πιστοποιητικό καταγωγής της ένδειξης «CUMULATION APPLIED WITH (όνομα του σχετικού συμβαλλόμενου μέρους / συμβαλλόμενων μερών εφαρμογής στα αγγλικά)»] ενώ απαιτείται η εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 3 (απαιτείται δηλαδή η αναγραφή στο πιστοποιητικό καταγωγής της ένδειξης «CUMULATION APPLIED WITH») κατά την εισαγωγή σε ένα άλλο συμβαλλόμενο μέρος εφαρμογής.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 20 παράγραφος 3, τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 που εκδίδονται εκ των υστέρων φέρουν την ακόλουθη φράση στην αγγλική γλώσσα: «ISSUED RETROSPECTIVELY», στη θέση 7.
Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να εκδώσουν πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 εκ των υστέρων εντός δύο ετών από την ημερομηνία εξαγωγής και μόνον αφού επαληθεύσουν ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στην αίτηση του εξαγωγέα συμφωνούν με τις πληροφορίες που περιέχονται στον αντίστοιχο φάκελο.

-Στο άρθρο 23 στην παράγραφο 1, ορίζεται ότι το πιστοποιητικό καταγωγής ισχύει για δέκα μήνες από την ημερομηνία έκδοσης ή σύνταξης στο μέρος εξαγωγής και υποβάλλονται εντός της προθεσμίας αυτής στις τελωνειακές αρχές του μέρους εισαγωγής. Στην τρέχουσα σύμβαση (άρθρο 23), η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών είναι 4 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης στο συμβαλλόμενο μέρος εξαγωγής.
Έγινε δηλαδή παράταση της περιόδου ισχύος των πιστοποιητικών καταγωγής από 4 σε 10 μήνες. Μέσω αυτής της παράτασης, διευκολύνεται η κυκλοφορία καταγόμενων προϊόντων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

Γία σκοπούς καλύτερης κατανόησης, παραθέτουμε τα κάτωθι παραδείγματα σχετικά με τα πιστοποιητικά καταγωγής:
Υπόθεση: Η ΕΕ, τα κράτη ΕΖΕΣ και οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων εφαρμόζουν τους εναλλακτικούς κανόνες. Το Μαρόκο δεν τους εφαρμόζει.

Όταν οι οικονομικοί φορείς πραγματοποιούν συναλλαγές βάσει εναλλακτικών κανόνων, η απόδειξη καταγωγής πρέπει να φέρει διακριτή ένδειξη στα αγγλικά (στη θέση 7 του EUR.1 «TRANSITIONAL RULES» ή στη δήλωση καταγωγής να αναφέρει ότι «...ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ».

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1) ΕΕ>ΕΖΕΣ>ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ: με βάση τους εναλλακτικούς κανόνες Ο οικονομικός φορέας της ΕΕ συντάσσει δήλωση καταγωγής «.ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ .ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ » ή EUR.1 όπου στη θέση 7 αναγράφεται «TRANSITIONAL RULES» στα αγγλικά. Η ΕΖΕΣ παρέχει την προτιμησιακή μεταχείριση βάσει των εναλλακτικών κανόνων. (Τα τελωνεία της ΕΕ ενδέχεται να κληθούν να ελέγξουν την ακρίβεια της καταγωγής του προϊόντος βάσει των νέων εναλλακτικών κανόνων).

Οι οικονομικοί φορείς της ΕΖΕΣ ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τις ύλες που εισήχθησαν από την ΕΕ σε μια διαδικασία σώρευσης για να εξάγουν ένα προϊόν στα Δυτικά Βαλκάνια. Οπότε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 3 πιστοποιητικό καταγωγής EUR. 1 που θα πρέπει να περιλαμβάνει στα αγγλικά την ένδειξη «CUMULATION APPLIED WITH (όνομα του σχετικού συμβαλλόμενου μέρους / συμβαλλόμενων μερών εφαρμογής στα αγγλικά)» στη θέση 7.

Μπορεί όμως σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 4, να αρθεί η υποχρέωση αναγραφής της ένδειξης «CUMULATION APPLIED WITH (όνομα του σχετικού συμβαλλόμενου μέρους / συμβαλλόμενων μερών εφαρμογής στα αγγλικά)» στη θέση 7 του πιστοποιητικού EUR.1 και να χρησιμοποιηθεί είτε πιστοποιητικό EUR. 1 με την ένδειξη στα αγγλικά «TRANSITIONAL RULES» στη θέση 7, είτε δήλωση καταγωγής που θα αναφέρει ότι «ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» την οποία αναγράφει ο εξαγωγέας στο τιμολόγιο, στο δελτίο αποστολής ή σε κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο που περιγράφει τα σχετικά προϊόντα με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2) ΕΕ>ΕΖΕΣ>ΜΑΡΟΚΟ: με βάση την τρέχουσα σύμβαση

Αντί των Δυτικών Βαλκανίων, το Μαρόκο είναι ο τελικός προορισμός. Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να χρησιμοποιήσουν την ισχύουσα Σύμβαση. Δηλαδή θα πρέπει να εκδοθεί EUR.1, EUR- MED ή δήλωση καταγωγής ή δήλωση καταγωγής EUR-MED και το προϊόν θα πρέπει να είναι καταγόμενο σύμφωνα με την τρέχουσα Σύμβαση.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3) ΕΕ>ΕΖΕΣ>ΜΑΡΟΚΟ : Η ΕΕ και τα κράτη ΕΖΕΣ εφαρμόζουν τους εναλλακτικούς κανόνες. Το Μαρόκο δεν το κάνει.

Ο οικονομικός φορέας της ΕΕ συντάσσει δήλωση καταγωγής «...ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ή EUR.1 όπου στη θέση 7 αναγράφεται στα αγγλικά «TRANSITIONAL RULES». Ωστόσο, ο τελικός προορισμός είναι το Μαρόκο που εφαρμόζει μόνο την τρέχουσα σύμβαση. Σε αυτή τη περίπτωση, οι τελωνειακές αρχές στην ΕΖΕΣ πρέπει να αρνηθούν τα εν λόγω αποδεικτικά καταγωγής (EUR.1 ή δήλωση καταγωγής) από την ΕΕ ως έγκυρη απόδειξη καταγωγής για την εξαγωγή του προϊόντος στο Μαρόκο και να ζητήσουν νέα αποδεικτικά καταγωγής με βάση την τρέχουσα σύμβαση με την προϋπόθεση ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τους κανόνες καταγωγής της σύμβασης.

Επί των ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που απαιτείται να διενεργούνται επι μη καταγόμενων υλών προκειμένου το παραγόμενο προϊόν να αποκτήσει χαρακτήρα καταγωγής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II)
Η Επιτροπή επικαιροποίησε τους κανόνες του Πίνακα σύμφωνα με το ΕΣ 2017. Συνεπώς, οι ακόλουθοι τίτλοι τροποποιήθηκαν:
ex 24 → ex 2403: «Προϊόντα που προορίζονται για εισπνοή υπό μορφή αεριοποιημένου καπνού μέσω θέρμανσης ή με άλλα μέσα, χωρίς καύση».
ex 38 → 3824 99 και ex 382600: «Βιοντίζελ».
8469 έως 8472 → 8470-8472: «Υπολογιστικές μηχανές και μηχανές τσέπης για την καταγραφή, αναπαραγωγή και ένδειξη πληροφοριών με υπολογιστική δυνατότητα· λογιστικές μηχανές, μηχανές εκτύπωσης ταχυδρομικών τελών, μηχανές έκδοσης εισιτηρίων και άλλες ταμειομηχανές. Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και μονάδες (στοιχεία) αυτών μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνωσης, μηχανές μεταγραφής δεδομένων σε φορείς δεδομένων με κωδικοποιημένη μορφή και μηχανές επεξεργασίας των δεδομένων αυτών - Άλλες μηχανές γραφείου».

Κανόνες του πίνακα Γεωργικά προϊόντα α)Αξία και βάρος

Το όριο των μη καταγόμενων υλών στην τρέχουσα σύμβαση εκφραζόταν μόνο σε αξία. Τα νέα κατώτατα όρια εκφράζονται σε βάρος προκειμένου να αποφεύγονται οι διακυμάνσεις τιμών και συναλλάγματος (π.χ. ex κεφάλαια 19, 20, 2105, 2106), ενώ παράλληλα διαγράφεται ο κανόνας για ένα ορισμένο όριο για τη ζάχαρη (π.χ. κεφάλαιο 8 ή κλάση 2202). Το εναλλακτικό σύνολο κανόνων αύξησε το κατώτατο όριο του βάρους (από 20% σε 40%), ενώ για ορισμένες κλάσεις παρέχει τη δυνατότητα χρήσης εναλλακτικής επιλογής ως προς την αξία ή το βάρος. Τα κεφάλαια και οι κλάσεις του εναρμονισμένου συστήματος τα οποία αφορά η αλλαγή είναι κυρίως τα εξής: ex 1302, 1704 (εναλλακτικός κανόνας ως προς το βάρος ή την αξία), 18 (1806: εναλλακτικός κανόνας ως προς το βάρος ή την αξία), 1901.

Παράδειγμα: Στην κλάση 1704 [Ζαχαρώδη προϊόντα (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα) χωρίς κακάο] ο κανόνας της επεξεργασίας ή μεταποίησης επί μη καταγόμενων υλών που πρέπει να τηρηθεί προκειμένου να προσδώσει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος είναι στην τρέχουσα σύμβαση: Παρασκευή - από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και - κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος.

Ενώ ο εναλλακτικός κανόνας παρέχει τη δυνατότητα χρήσης εναλλακτικής επιλογής ως προς την αξία ή το βάρος και είναι: Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος, κατά την οποία - το βάρος της χρησιμοποιούμενης ζάχαρης δεν υπερβαίνει το 40% του βάρους του τελικού προϊόντος ή -η αξία της χρησιμοποιούμενης ζάχαρης δεν υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος.

- Παρατηρείται δηλαδή διευκόλυνση στους οικονομικούς φορείς μέσω της εναλλακτικής επιλογής ως προς την αξία ή το βάρος καθώς και μέσω της εξάλειψης των διακυμάνσεων τιμών και συναλλάγματος λόγω της έκφρασης των κατώτατων ορίων σε βάρος.

β) Προσαρμογή στους τρόπους προμήθειας πρώτων υλών

Άλλα γεωργικά προϊόντα (π.χ. φυτικά έλαια, ξηροί καρποί, καπνός) περιλαμβάνουν πιο ευέλικτους κανόνες οι οποίοι είναι προσαρμοσμένοι στην οικονομική πραγματικότητα, κυρίως για τα κεφάλαια 14, 15, 20 (συμπεριλαμβανομένης της κλάσης 2008), 23 και 24 του εναρμονισμένου συστήματος. Το εναλλακτικό σύνολο κανόνων επιτυγχάνει ισορροπία μεταξύ προμήθειας πρώτων υλών σε περιφερειακό και σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως για τα κεφάλαια 9 και 12. Οι κανόνες απλουστεύτηκαν επίσης (μέσω και της μείωσης των εξαιρέσεων) στα κεφάλαια 4, 5, 6, 8, 11 και ex 13.

Παράδειγμα 1: Στην κλάση 2403 στην τρέχουσα σύμβαση (καπνός για κάπνισμα) ο κανόνας της επεξεργασίας ή μεταποίησης επί μη καταγόμενων υλών που πρέπει να τηρηθεί προκειμένου να προσδώσει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος είναι : Παρασκευή κατά την οποία τουλάχιστον το 70 % του βάρους καπνού που δεν έχει βιομηχανοποιηθεί ή των απορριμμάτων καπνού της κλάσης 2401 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενο. Ενώ ο εναλλακτικός κανόνας της κλάσης 2403 (Προϊόντα που προορίζονται για εισπνοή υπό μορφή αεριοποιημένου καπνού μέσω θέρμανσης ή με άλλα μέσα, χωρίς καύση) είναι: Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, κατά την οποία τουλάχιστον το 10 % κατά βάρος όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 2401 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου.

- Παρατηρείται δηλαδή ευελιξία και προσαρμογή στην οικονομική πραγματικότητα.

Παράδειγμα 2: Στο ex κεφάλαιο 9 στην τρέχουσα σύμβαση (καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά) ο κανόνας της επεξεργασίας ή μεταποίησης επί μη καταγόμενων υλών που πρέπει να τηρηθεί προκειμένου να προσδώσει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος είναι : Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 9 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου.

Ενώ ο εναλλακτικός κανόνας του κεφαλαίου 9 (Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά) είναι: Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης.

- Παρατηρείται δηλαδή ότι ο μεταβατικός κανόνας, επιτυγχάνει - όπως αναφέρθηκε ανωτέρω - ισορροπία μεταξύ προμήθειας πρώτων υλών σε περιφερειακό και σε παγκόσμιο επίπεδο.

γ) Ζάχαρη

Για ορισμένα προϊόντα που περιέχουν ζάχαρη, οι εναλλακτικοί κανόνες είναι αυστηρότεροι από τους κανόνες της Σύμβασης. Στα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα των κλάσεων του ΕΣ 1901, 1904, 2006, 2007, ex 2008, 2009, 2105 και 2106 ένας νέος κανόνας μέγιστης περιεκτικότητας βάρους 40% επί μη καταγόμενης ζάχαρης εισήχθη. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο εν λόγω κανόνας θα αντικαταστήσει τον κανόνα περιεκτικότητας μέγιστης αξίας 30% της μη καταγόμενης ζάχαρης, καθιστώντας τον αυστηρότερο, διότι σε γενικές γραμμές ο κανόνας βάρους 40% αντιπροσωπεύει έναν αυστηρότερο κανόνα από τον κανόνα αξίας 30%.

Ωστόσο, ο εν λόγω αυστηρότερος κανόνας αντισταθμίζεται από την νέα διάταξη στο άρθρο 12 "ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ" (στο κείμενο επί του Προσαρτήματος Α των τροποποιημένων πρωτοκόλλων «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ»), όπου ορίζεται ότι εάν χρησιμοποιούνται καταγόμενες και μη καταγόμενες ανταλλάξιμες ύλες κατά την επεξεργασία ή μεταποίηση ενός προϊόντος, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να εξασφαλίσουν τη διαχείριση των υλών με χρήση της μεθόδου του λογιστικού διαχωρισμού, χωρίς να διατηρούν τις ύλες σε χωριστά αποθέματα, διευκολύνοντας τους οικονομικούς φορείς στην περίπτωση της ζάχαρης, είτε πρόκειται για ύλη είτε για τελικό προϊόν, όπου δεν θα απαιτείται πλέον φυσικός διαχωρισμός μεταξύ καταγόμενων και μη καταγόμενων αποθεμάτων.

Παράδειγμα - ΖΑΧΑΡΗ - Εξαγωγή μαρμελάδας (ΕΣ 2007):

Υπόθεση: Η Νορβηγία και η Ελβετία εφαρμόζουν τους εναλλακτικούς κανόνες. Το Μαρόκο, ωστόσο, δεν τους εφαρμόζει.

Περίπτωση 1) Η Αλυσίδα αξίας αφορά: ΕΕ>ΜΑΡΟΚΟ

Οι κανόνες της τρέχουσας σύμβασης θα πρέπει να εφαρμοστούν, ήτοι: "Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 (ζάχαρη) που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος".

Ο οικονομικός φορέας της ΕΕ μπορεί να εισάγει όλα τα φρούτα (που δεν κατατάσσονται στο κεφάλαιο 20) και όλη τη ζάχαρη εφόσον η τιμή της ζάχαρης (κεφάλαιο 17) δεν υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του τελικού προϊόντος.

Σε αυτή τη περίπτωση, μπορεί να εκδοθεί αποδεικτικό καταγωγής (EUR1 ή δήλωση καταγωγής) με βάση την τρέχουσα σύμβαση.

Περίπτωση 2) Η Αλυσίδα αξίας αφορά: ΕΕ>ΕΛΒΕΤΙΑ Ο οικονομικός φορέας της ΕΕ θα έχει την επιλογή:

-Χρήσης των κανόνων της τρέχουσας σύμβασης, ήτοι: "Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος". Ο οικονομικός φορέας της ΕΕ μπορεί να εισάγει όλα τα φρούτα (που δεν κατατάσσονται στο κεφάλαιο 20) και όλη τη ζάχαρη εφόσον η τιμή της ζάχαρης (κεφάλαιο 17) δεν υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του τελικού προϊόντος.
Σε αυτή τη περίπτωση, μπορεί να εκδοθεί αποδεικτικό καταγωγής (EUR1 ή δήλωση καταγωγής) με βάση την τρέχουσα σύμβαση.
-Χρήσης εναλλακτικών κανόνων, ήτοι: "Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος, κατά την οποία το βάρος της χρησιμοποιούμενης ζάχαρης δεν υπερβαίνει το 40 % του βάρους του τελικού προϊόντος". Ο οικονομικός φορέας της ΕΕ μπορεί να εισάγει όλα τα φρούτα (που δεν κατατάσσονται στο κεφάλαιο 20), αλλά η ζάχαρη εκτός ΕΕ (ή εκτός της Ελβετίας) θα περιορίζεται στο 40% κατ ' ανώτατο όριο του βάρους του τελικού προϊόντος.

Σε αυτή τη περίπτωση, ο οικονομικός φορέας της ΕΕ συντάσσει EUR.1 όπου στη θέση 7 αναγράφεται στα αγγλικά «TRANSITIONAL RULES» ή δήλωση καταγωγής όπου θα πρέπει να αναφέρει ότι «ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ».

Βιομηχανικά προϊόντα (εξαιρουμένων των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων)

Το εναλλακτικό κείμενο περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές σε σύγκριση με τους ισχύοντες κανόνες:

-Στα κεφάλαια 74, 75, 76, 78 και 79 του εναρμονισμένου συστήματος στην τρέχουσα σύμβαση ο ισχύων κανόνας του κεφαλαίου περιλαμβάνει διπλή σωρευτική προϋπόθεση. Πλέον, στους εναλλακτικούς κανόνες, η προϋπόθεση είναι μία.

Παράδειγμα: Στο ex κεφάλαιο 74 (χαλκός και αντικείμενα από χαλκό) στην τρέχουσα σύμβαση, ο κανόνας της επεξεργασίας ή μεταποίησης επί μη καταγόμενων υλών που πρέπει να τηρηθεί προκειμένου να προσδώσει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος προϋποθέτει διπλή σωρευτική προϋπόθεση ήτοι: Κατασκευή - από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και - κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος.

Ο εναλλακτικός κανόνας του κεφαλαίου 74 θέτει μία προϋπόθεση, ήτοι: Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος.

- Διαγράφηκε μεγάλος αριθμός ειδικών κανόνων οι οποίοι παρεκκλίνουν από τον κανόνα του κεφαλαίου (κεφάλαια 28, 35, 37, 38 και 83 του εναρμονισμένου συστήματος). Παράδειγμα: Στην τρέχουσα σύμβαση στο ex κεφάλαιο 28 (Ανόργανα χημικά προϊόντα· ενώσεις ανόργανες ή οργανικές των πολύτιμων μετάλλων, των ραδιενεργών στοιχείων, των μετάλλων των σπανίων γαιών ή των ισοτόπων) οι ειδικοί κανόνες που παρεκκλίνουν από τον κανόνα του κεφαλαίου είναι οι: ex 2805, ex 2811, ex 2833 , ex 2852, και ex 2840. Στον εναλλακτικό κανόνα του κεφαλαίου 28, έχουν διαγραφεί όλοι οι ανωτέρω ειδικοί κανόνες.

- Αυτή η πιο οριζόντια προσέγγιση διαμορφώνει μια απλούστερη εικόνα για τους οικονομικούς φορείς και τις τελωνειακές αρχές.

- Στα κεφάλαια 27, 40, 42, 44, 70 και 83, 84 και 85 στον ισχύοντα κανόνα του κεφαλαίου εισήχθη νέος κανόνας δίνοντας έτσι τη δυνατότητα της επιλογής ανάμεσα σε δύο κανόνες , με αποτέλεσμα να παρέχονται στον εξαγωγέα περισσότερες επιλογές για την εκπλήρωση του κριτηρίου της καταγωγής.

Παράδειγμα: Στην τρέχουσα σύμβαση στο ex κεφάλαιο 27 (Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών, ασφαλτώδεις ύλες· κεριά ορυκτά) ο κανόνας της επεξεργασίας ή μεταποίησης επί μη καταγόμενων υλών που πρέπει να τηρηθεί προκειμένου να προσδώσει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος είναι: Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ενώ στο μεταβατικό κείμενο, ο κανόνας είναι: Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος, ή κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος.
- Προστέθηκε δηλαδή ένας επιπλέον κανόνας εναλλακτικής επιλογής στον ισχύοντα κανόνα του κεφαλαίου, ώστε οι οικονομικοί φορείς να διευκολύνονται στην απόδειξη του κριτηρίου της καταγωγής.

Υφαντικές ύλες (κεφάλαια 50 έως 63 του ΕΣ)

Όσον αφορά τα κεφάλαια 50-63 του ΕΣ, σχετικά με την σώρευση (όπως αναφέρθηκε ανωτέρω), προβλέπεται στο τροποποιημένο πρωτόκολλο των εναλλακτικών κανόνων μία γενικευμένη πλήρης σώρευση για όλα τα προϊόντα εκτός των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των ειδών ένδυσης που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 50-63 του εναρμονισμένου συστήματος. Ωστόσο, για τα προϊόντα των κεφαλαίων 50-63 του ΕΣ προβλέπει διμερή πλήρη σώρευση, όπου τα προϊόντα που αποκτούν την καταγωγή τους από αυτή την πλήρη διμερή σώρευση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαγώνια πλήρη σώρευση με άλλα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης. Η σώρευση αυτή θα επιτρέψει να λαμβάνεται υπόψη στη διαδικασία παραγωγής στη πανευρωμεσογειακή ζώνη σώρευσης η επεξεργασία στην οποία υποβάλλονται οι υφαντικές ύλες (π.χ. ύφανση, νηματοποίηση κ.λπ.). Ενώ στην τρέχουσα σύμβαση υπάρχουν διμερείς παρεκκλίσεις που επιτρέπουν την πλήρη διμερή σώρευση μεταξύ ΕΕ, Αλγερίας, Μαρόκου και Τυνησίας, ωστόσο, τα προϊόντα που αποκτούν την καταγωγή τους από αυτή την πλήρη διμερή σώρευση, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαγώνια σώρευση με άλλα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης.

-Σχετικά με την απαγόρευση επιστροφής δασμών (όπως αναφέρθηκε ανωτέρω),βάσει των προτεινόμενων διατάξεων στο κείμενο των εναλλακτικών εφαρμοστέων κανόνων καταγωγής (άρθρο 16), η απαγόρευση αίρεται για όλα τα προϊόντα, εξαιρούμενων των υλών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή προϊόντων που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του εναρμονισμένου συστήματος. Ωστόσο, το κείμενο προβλέπει ορισμένες εξαιρέσεις στην απαγόρευση της επιστροφής δασμών για τα προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του εναρμονισμένου συστήματος, εάν η καταγωγή έχει αποκτηθεί με την χρήση της πλήρους σώρευσης (παράγραφος 4 του άρθρου16).

-Οι εναλλακτικοί κανόνες θα διατηρήσουν στον κατάλογο κανόνων (list rules) την αρχή της διπλής επεξεργασίας (διπλός μετασχηματισμός).
Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, οι εναλλακτικοί κανόνες επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς αντί για παράδειγμα την κατασκευή από ίνες/νήματα ως απαιτούμενη επεξεργασία για την απόκτηση προέλευσης, μπορεί να εφαρμοστεί ένας συνδυασμός διαφορετικών εργασιών ολοκλήρωσης για την ικανοποίηση της απαίτησης επαρκούς επεξεργασίας.

-Γενικότερα, οι χώρες που εφαρμόζουν τους εναλλακτικούς κανόνες, θα είναι σε θέση να επωφεληθούν από την ενίσχυση των διασυνδέσεων στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων μεταξύ των αιτούντων μερών. Οι κανόνες έγιναν πιο χαλαροί και μοντέρνοι ώστε να διευκολύνεται η προμήθεια υλών από την πανευρωμεσογειακή ζώνη. Ειδικά η νέα δυνατότητα γενικευμένης διμερούς πλήρους σώρευσης μπορεί να βελτιώσει τις δυνατότητες προμήθειας υφάσματος προέλευσης στη ζώνη σώρευσης ΠΕΜ από τα συμβαλλόμενα μέρη που συμφωνούν να εφαρμόσουν τους αναθεωρημένους κανόνες, ευνοώντας τις διαδικασίες ολοκλήρωσης των εργασιών στις χώρες που θα εφαρμόσουν τους εν λόγω αναθεωρημένους κανόνες.

- Όλες οι ανωτέρω αλλαγές οδηγούν σε επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμό των κανόνων του Πίνακα των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που απαιτείται να διενεργούνται επί μη καταγόμενων υλών προκειμένου το παραγόμενο προϊόν να αποκτήσει χαρακτήρα καταγωγής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II) εξασφαλίζοντας περαιτέρω απλούστευση για τους εξαγωγείς.

Ε. Σε συνέχεια του ανωτέρω αρ. (14) σχετικού, στον ακόλουθο σύνδεσμο στον ιστότοπο της ΓΔ TAXUD: https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/pan-euro-mediterranean-cumulation-and-pem-convention_en, παρατίθενται πληροφορίες που ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο αναφορικά με τα συμβαλλόμενα μέρη που μπορούν να εφαρμόσουν τους μεταβατικούς / εναλλακτικούς κανόνες καθώς και πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των εναλλακτικών κανόνων [μέσω των κατευθυντήριων οδηγιών της ΕΕ (Guidance on transitional PEM rules)].

Ο κατάλογος των χωρών που έχει δημοσιευτεί (μέχρι σήμερα) στον ανωτέρω ιστότοπο επιβεβαιώνει την εφαρμογή των μεταβατικών κανόνων μεταξύ της ΕΕ και των αναφερόμενων συμβαλλόμενων εταίρων. Μόλις οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι εταίροι ολοκληρώσουν τις διαδικασίες για την τροποποίηση των αντίστοιχων πρωτοκόλλων τους, ο ιστότοπος θα επικαιροποιηθεί, υποδεικνύοντας την ημερομηνία από την οποία οι μεταβατικοί κανόνες θα ισχύσουν μεταξύ των νέων συμβαλλόμενων μερών.

Μέχρι τώρα, μόνο η Απόφαση 1/2021 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ιορδανίας της 15ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση της ευρωμεσογειακής συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, με την αντικατάσταση του πρωτοκόλλου 3 αυτής σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας (ανωτέρω αρ. 6 σχετικό), δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L164/10-05-2021).

Οι κοινοποιούμενες με την παρούσα εγκύκλιο Αποφάσεις σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τα αντίστοιχα Σχέδια Αποφάσεων, βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια διαδικασιών δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η (προς το παρόν) έλλειψη δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εμποδίζει την εφαρμογή των μεταβατικών / εναλλακτικών κανόνων.

Συνεπώς, επειδή οι πληροφορίες που περιέχονται στον ανωτέρω ιστότοπο της ΓΔ TAXUD ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις νέες χώρες εταίρους που μπορούν να εφαρμόσουν τους μεταβατικούς κανόνες (μέχρι να ολοκληρωθούν οι αντίστοιχες δημοσιεύσεις στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης), προτείνεται οι οικονομικοί φορείς να επισκέπτονται τακτικά τον εν λόγω ιστότοπο για τυχόν προσθήκη νέων συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης ΠΕΜ, που εφαρμόζουν τους μεταβατικούς κανόνες.

Η ημερομηνία για την εφαρμογή των εναλλακτικών κανόνων καταγωγής είναι η Σεπτεμβρίου 2021 για τα συμβαλλόμενα μέρη της πανευρωμεσογειακής σύμβασης ΠΕΜ που θα την εφαρμόζουν μέσω της τροποποίησης των πρωτοκόλλων των αντίστοιχων συμφωνιών τους με την ΕΕ και συγκεκριμένα για την Αλβανία, τις Νήσους Φερόε, την Γεωργία, την Ισλανδία, την Ιορδανία, την Παλαιστίνη, την Νορβηγία και την Ελβετία (όπως αναφέρεται και στον ιστότοπο της ΓΔ TAXUD: https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/pan-euro-mediterranean-cumulation-and-pem-convention_en).

- Οι κοινοποιούμενες Αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχίζουν να ισχύουν την ημερομηνία της έκδοσής τους και λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

- Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΟΦΙΑ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο