Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2166/16.08.2021

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 4, 8, 36, 61 του ν. 4809/2021 (Α' 102/19-6-2021)

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2166/16.08.2021

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις των άρθρων 4, 8, 36 και 61 του ν. 4809/2021, «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, διατάξεις εναρμόνισης με ολιστική μελέτη FIFA-UEFA για το ποδόσφαιρο και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αναδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου, λειτουργική ενίσχυση Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ, αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου προπονητών αθλημάτων και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας», Α' 102/19-6-2021, ως ακολούθως:

Άρθρο 4 «Αρμοδιότητες Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι, πιστοποιητικό Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού - Αντικατάσταση άρθρου 77Α ν.2725/1999»

Με το άρθρο 4 του ν. 4809/2021 αντικαταστάθηκε το άρθρο 77Α του ν. 2725/1999 («Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», Α' 121). Στην παρ. 4 του νέου άρθρου 77Α του ν. 2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε κατά τα ανωτέρω, προβλέπεται ότι για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, η ενδιαφερόμενη ανώνυμη αθλητική εταιρεία (Α.Α.Ε.) ή το ενδιαφερόμενο τμήμα αμειβόμενων αθλητών (Τ.Α.Α.) υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) έως την 15η Ιουλίου 2021, η οποία συνοδεύεται, μεταξύ άλλων δικαιολογητικών, και από αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (βλ. περ. β της παρ. 4 του νέου άρθρου 77Α του ν. 2725/1999). Άρθρο 8 «Απόκτηση μετοχών Ανωνύμων Αθλητικών Εταιρειών - Αντικατάσταση παρ. 1, προσθήκη παρ. 1α και τροποποίηση παρ. 2 στο άρθρο 69Α ν.2725/1999» Με το άρθρο 8 του ν. 4809/2021 τροποποιήθηκε το άρθρο 69Α του ν. 2725/1999. Στη νέα παρ. 1Α του άρθρου 69Α του ν. 2725/1999, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4809/2021, ορίζεται ότι για τη χορήγηση της άδειας της E.E.A. που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 69 Α του ν. 2725/1999, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να συνυποβάλει, με την αίτησή του, μεταξύ άλλων δικαιολογητικών, και αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (βλ. περ. α' της νέας παρ. 1Α του άρθρου 69Α του ν. 2725/1999) και αντίγραφα των φορολογικών του δηλώσεων εκτυπωμένα από τον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, αντίγραφα των ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων ετών, υπογεγραμμένα από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Άρθρο 36 «Προπονητής - Αντικατάσταση του άρθρου 31 του ν.2725/1999»

Με το άρθρο 36 του ν. 4809/2021 αντικαταστάθηκε το άρθρο 31 του ν.2725/1999. Στο τρίτο εδάφιο της νέας παραγράφου 7 ορίζεται ότι η παράγραφος 2α του άρθρου 15 του ν.4172/2013 (Α' 167) εφαρμόζεται αναλόγως και στους προπονητές.

Άρθρο 61 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εκκαθάριση Α.Α.Ε.»

Με το άρθρο 61 του ν. 4809/2021 προστέθηκαν στο άρθρο 111 του ν. 2725/1999, το οποίο ρυθμίζει τη διαδικασία εκκαθάρισης Α.Α.Ε. κατόπιν υποβιβασμού από τη Γ εθνική κατηγορία, δύο νέες παράγραφοι, 7 και 8, ως εξής:

α) Σύμφωνα με τη νέα παράγραφο 7 του άρθρου 111 του ν. 2725/1999, Α.Α.Ε. η οποία τίθεται σε εκκαθάριση οικειοθελώς για λόγο που δεν ανάγεται σε υποβιβασμό, αναδιάρθρωση κατηγοριών ή άλλη αθλητική αιτία, επανέρχεται ως αθλητικό σωματείο από την οικεία τελευταία ερασιτεχνική κατηγορία.

β) Σύμφωνα με τη νέα παράγραφο 8 του άρθρου 111 του ν. 2725/1999, τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία που κατέλαβαν τη θέση της υποβιβασθείσας Α.Α.Ε. από 1/4/2020 έως και την 19η/6/2021 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4809/2021), μπορούν να ιδρύσουν νέα Α.Α.Ε. για το ίδιο άθλημα, η οποία διαδέχεται την υπό εκκαθάριση Α.Α.Ε. και υπεισέρχεται ως προς τις υποχρεώσεις στη θέση της υπό εκκαθάριση Α.Α.Ε. υπό τις ακόλουθους -μεταξύ άλλων- όρους:

i. Η υποβιβασθείσα Α.Α.Ε. καθώς και οι διοικούντες αυτήν που δημιούργησαν τις οφειλές ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για το σύνολο των κάθε είδους υποχρεώσεων της υποβιβασθείσας Α.Α.Ε., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (περ. α' της παρ. 8 του άρθρου 111 του ν. 2725/1999).

ii. Κατά παρέκκλιση της περ. (α) της παρ. 4α του άρθρου 111 του ν. 2725/1999 (σύμφωνα με την οποία από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2016-2017 και εφεξής σε περίπτωση υποβιβασμού Α.Α.Ε. και θέσης αυτής σε καθεστώς εκκαθάρισης, εφόσον συσταθεί νέα Α.Α.Ε., η νέα Α.Α.Ε. υπεισέρχεται αυτοδικαίως στο σύνολο των υποχρεώσεων της υπό εκκαθάριση Α.Ε.Ε προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης), για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Οργανισμών Κοινωνικών Ασφάλισης, γίνεται τακτική κράτηση των εσόδων που προκύπτουν από τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τα εισιτήρια όλων των αγώνων της νέας Α.Α.Ε. σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) και είκοσι τοις εκατό (20%), αντίστοιχα. Η κράτηση γίνεται έως του ποσού της βασικής οφειλής, μη περιλαμβανομένων τόκων και εν γένει προσαυξήσεων. Η υποχρέωση κράτησης παύει, εφόσον καλυφθεί η βασική οφειλή κατ' εφαρμογή της περ. α' της παρ. 8 του άρθρου 111 του ν. 2725/1999. (περ. δ' της παρ. 8 του άρθρου 111 του ν. 2725/1999).

Για τη ρύθμιση κάθε λεπτομέρειας σχετικά με τη διαδικασία κράτησης και την απόδοση των σχετικών ποσών και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή των νέων διατάξεων παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Για την εφαρμογή της ανωτέρω νέας παραγράφου 8 του άρθρου 111 του ν. 2725/1999, ως υποχρεώσεις / οφειλές νοούνται εκείνες των οποίων η γενεσιουργός αιτία ανάγεται σε χρόνο έως και τη θέση της Α.Ε.Ε. σε εκκαθάριση, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων. Διακοπή παραγραφής, η οποία έχει επέλθει με έγερση αγωγής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, προβάλλεται και έναντι της νέας Α.Ε.Ε. Για κάθε καταβολή στην οποία προβαίνει η νέα Α.Ε.Ε., κατ' εφαρμογή των οριζομένων στην ανωτέρω παράγραφο, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά της υπό εκκαθάριση Α.Α.Ε. (βλ. τελευταίο εδάφιο παρ. 8).


Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
α.α.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2005/26.01.2023
Στατιστικά κατώφλια έτους 2023 για την υποβολή δήλωσης Intrastat
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1008/23.01.2023
Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το έτος 2023, στις περιπτώσεις που αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίας ή διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής και δεν έχει καθοριστεί η τιμή λιανικής πώλησης αυτών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2094/30.12.2022
Παροχή οδηγιών για την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς σε έντυπη μορφή
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2091/28.12.2022
Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την απαλλαγή από το ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών και στην παράδοση αγαθών για εκδηλώσεις που οργανώνονται από δικαιούχα πρόσωπα για την οικονομική τους ενίσχυση βάσει της περ. ιη, της παρ. 1, του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α 248).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2089/21.12.2022
Οδηγίες σχετικά με την φορολογική μεταχείριση των προσωρινών διαφορών μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης κατά το χρόνο διανομής τους
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 43/27.12.2022
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4997/2022 «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 219) περί παραγραφής των αξιώσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και συγκεντρωτική καταγραφή των διατάξεων περί διακοπής και αναστολής παραγραφής.»
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 42/2022
Διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών - Ηλεκτρονική Υπηρεσία υποβολής αίτησης
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 40/2022
Υπολογισμός Ημερών Ασφάλισης των μελών Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιρειών και Αγροτικών Συνεταιρισμών για αμοιβές που λαμβάνουν, από 01.01.2020 και μετέπειτα. Απεικόνιση της ασφάλισης στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) e - Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 38/02.12.2022
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4997/2022 (ΦΕΚ 219/τ.Α/25.11.2022)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 35/03.11.2022
Σχετικά με την επιλογή φορέα Κύριας ασφάλισης, προσώπων που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και υπάγονταν λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους πρώην φορείς για την ίδια απασχόληση, κατ εφαρμογή του Ν.4892/2022
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο