Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. E 2163/06.08.2021

Παροχή οδηγιών σχετικά με την τελωνειακή μεταχείριση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε.

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. E 2163/06.08.2021

Σχετ.: Οι αριθμ. Ε.2210/29-12-2020 (ΑΔΑ: 90Ν546ΜΠ3Ζ-ΦΞΞ), Ε.2050/01-03-2021 (ΑΔΑ: ΩΙΟ946ΜΠ3Ζ-Ο0Ο), Ε.2067/26-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΛΕΨ46ΜΠ3Ζ-ΕΩΦ) και Ε.2119/02-06-2021 (ΑΔΑ: 6Ψ2Δ46ΜΠ3Ζ-5Ο7) εγκύκλιες Διαταγές Διοικητή ΑΑΔΕ

Με αφορμή διευκρινίσεις που δόθηκαν από τα αρμόδια ενωσιακά όργανα αναφορικά με την τελωνειακή μεταχείριση, ιδιωτικών πλοίων αναψυχής που φέρουν σημαία Ηνωμένου Βασιλείου κατά τη διακίνησή τους στα Ενωσιακά Θαλάσσια ύδατα1 και σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων Διαταγών Διοικητή ΑΑΔΕ , σας γνωρίζουμε συμπληρωματικά τα ακόλουθα:

Σκάφη (ανεξαρτήτου σημαίας) που έχουν κατασκευαστεί στο ΗΒ ή σε Τρίτη χώρα και έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στο ΗΒ και ήταν ελλιμενισμένα στο ΗΒ στις 31.12.2020 ή σε Τρίτη χώρα, όταν εισέρχονται στην ΕΕ μετά την 01.01.2021, δεν δύνανται να αντιμετωπιστούν ως επανεισαγόμενα. Αντιθέτως, σκάφη (ανεξαρτήτου σημαίας) που έχουν κατασκευαστεί σε Κράτος μέλος της ΕΕ27 (πλην ΗΒ) ή σε Τρίτη χώρα και έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία σε κράτος μέλος της ΕΕ27 (πλην ΗΒ) και μεταφέρθηκαν και παρέμειναν ελλιμενισμένα στο ΗΒ στις 31.12.2020, όταν εισέρχονται στην ΕΕ μετά την 01.01.2021, δύνανται να αντιμετωπιστούν ως επανεισαγόμενα.

Παραδείγματα:

1. Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής με σημαία ΗΒ, το οποίο έχει κατασκευαστεί στο ΗΒ ή έχει εισαχθεί στο ΗΒ από Τρίτη χώρα, έχει τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στο ΗΒ τον Μάιο 2019, παραμένει στο ΗΒ την 31.12.2020 και στο διάστημα αυτό (από Μάιο 2019 έως 31.12.2020) έχει πραγματοποιήσει ταξίδια αναψυχής σε άλλα λιμάνια κμ της ΕΕ27. Μετά την 1.1.2021 εισέρχεται σε κμ της ΕΕ27. Το σκάφος αυτό, δε δύναται να υπαχθεί στις διατάξεις περί επανεισαγωγής.
Αντιθέτως εάν το ως άνω πλοίο αναψυχής με σημαία ΗΒ πουλήθηκε στη Γαλλία τον Αύγουστο 2019 και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ΗΒ τον Δεκέμβριο 2020 και ήταν ελλιμενισμένο στο ΗΒ την 31.12.2020 και εν συνεχεία εισέρχεται στην ΕΕ27 τον Μάιο 2021, το σκάφος αυτό δύναται να υπαχθεί στις διατάξεις περί επανεισαγωγής.

2. Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής με σημαία ΗΒ, το οποίο κατασκευάστηκε στο ΗΒ ή τέθηκε σε ελεύθερη κυκλοφορία στο ΗΒ τον Μάρτιο του 2020, μεταφέρθηκε σε Τρίτη Χώρα τον Δεκέμβριο 2020 και εν συνεχεία μετά τον Μάρτιο του 2021 εισέρχεται στην Ε.Ε.27, το σκάφος αυτό δε δύναται να υπαχθεί στις διατάξεις περί επανεισαγωγής.

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις και προκειμένου να εξετασθεί η συνδρομή των όρων περί επανεισαγωγής, για την απαλλαγή από τον δασμό, θα υποβάλλεται αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, επισυνάπτονται τα στοιχεία, με βάση τα οποία δύναται να θεμελιωθεί το δικαίωμα υπαγωγής τους στις διατάξεις περί επανεισαγωγής του άρθρου 203 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

Επιπλέον, για όσες περιπτώσεις δύναται να εφαρμοστούν οι διατάξεις περί επανεισαγωγής, για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ, απαιτείται πλέον της προϋπόθεσης ότι το σκάφος επανεισάγεται από το ίδιο πρόσωπο, να επισυνάπτονται στην αίτηση όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ολοκλήρωση της φορολογικής υποχρέωσης για τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας των εν λόγω σκαφών (στην ΕΕ27 ή στο ΗΒ πριν την 31.12.2020).

Κατόπιν της εξέτασης των όρων εφαρμογής των ως άνω διατάξεων επανεισαγωγής, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις, θα τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 1 παρ.2 της Δ 257/139/23.2.2000 ΑΥΟ (378/Β') όπως ισχύει, και θα εκδίδεται Δελτίο Κίνησα Αορίστου Ισχύος νια την ελεύθερη διακίνηση τους, με διατήρηση της σημαίας τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι τελωνειακές αρχές για πιστή εφαρμογή των ως άνω διαλαμβανομένων στην παρούσα αλλά και τις ανωτέρω σχετικές εγκυκλίους διαταγές και την ορθή ενημέρωση όλων των συναλλασσομένων προκειμένου για την απρόσκοπτη διακίνηση των ιδιωτικών σκαφών και κατ'επέκταση την ομαλή διεξαγωγής της τουριστικής κίνησης.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2005/26.01.2023
Στατιστικά κατώφλια έτους 2023 για την υποβολή δήλωσης Intrastat
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1008/23.01.2023
Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το έτος 2023, στις περιπτώσεις που αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίας ή διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής και δεν έχει καθοριστεί η τιμή λιανικής πώλησης αυτών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2094/30.12.2022
Παροχή οδηγιών για την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς σε έντυπη μορφή
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2091/28.12.2022
Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την απαλλαγή από το ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών και στην παράδοση αγαθών για εκδηλώσεις που οργανώνονται από δικαιούχα πρόσωπα για την οικονομική τους ενίσχυση βάσει της περ. ιη, της παρ. 1, του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α 248).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2089/21.12.2022
Οδηγίες σχετικά με την φορολογική μεταχείριση των προσωρινών διαφορών μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης κατά το χρόνο διανομής τους
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 43/27.12.2022
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4997/2022 «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 219) περί παραγραφής των αξιώσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και συγκεντρωτική καταγραφή των διατάξεων περί διακοπής και αναστολής παραγραφής.»
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 42/2022
Διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών - Ηλεκτρονική Υπηρεσία υποβολής αίτησης
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 40/2022
Υπολογισμός Ημερών Ασφάλισης των μελών Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιρειών και Αγροτικών Συνεταιρισμών για αμοιβές που λαμβάνουν, από 01.01.2020 και μετέπειτα. Απεικόνιση της ασφάλισης στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) e - Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 38/02.12.2022
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4997/2022 (ΦΕΚ 219/τ.Α/25.11.2022)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 35/03.11.2022
Σχετικά με την επιλογή φορέα Κύριας ασφάλισης, προσώπων που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και υπάγονταν λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους πρώην φορείς για την ίδια απασχόληση, κατ εφαρμογή του Ν.4892/2022
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο