Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2159/02.08.2021

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 83 «Εκπομπές ρύπων αυτοκινούμενων τροχόσπιτων - Συμπλήρωση της παρ. 3 του άρθρου 121 του ν.2960/01» του ν. 4821/21 (ΦΕΚ 134/Α), «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2159/02.08.2021

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 4821/2021 (Α' 134) και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Συμπλήρωση της παρ. 3 του άρθρου 121 του ν.2960/2001

Με την συμπλήρωση της παρ. 3 του άρθρου 121 του ν.2960/2001, προστέθηκε νέα περ. γ) με την οποία καθορίζεται για τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα πλέον των προσαυξήσεων που προβλέπονται στην παρ. 4 του ιδίου άρθρου, ενιαία ειδική κλίμακα προσαύξησης λόγω εκπεμπόμενης μάζας διοξειδίου του άνθρακα CO2, των συντελεστών του τέλους ταξινόμησης της περ. α' της παρ. 2, του άρθρου 121, με βάση τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών ρύπων (EURO), που πληρούν εκ κατασκευής και ανεξαρτήτως της μέτρησης της εκπεμπόμενης μάζας διοξειδίου του άνθρακα CO2 (συνδυασμένος κύκλος), σύμφωνα με τον Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης (New European Driving Cycle) ή σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (Worldwide Light Test Procedure), καθώς και για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν αποδεικνύονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Η θέσπιση των ως άνω διατάξεων με την εφαρμογή ενιαίας ειδικής κλίμακας προσαύξησης στους συντελεστές της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 121 του ν.2960/2001, για τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα για λόγους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με βάση τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών ρύπων (EURO), πλέον των προσαυξήσεων που προβλέπονται στην παρ. 4 του ιδίου άρθρου, αντιμετωπίζει το πρόβλημα που ανέκυψε κατά τις διαδικασίες τελωνισμού αυτοκινούμενων τροχόσπιτων από τις τελωνειακές αρχές, ως κατωτέρω:

α) αναγραφής των τιμών CO2 στα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά με τη διαδικασία WLTP, για τροχόσπιτα με ταξινόμηση πριν την 1.1.2021, κατά την οποία ωστόσο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 121 του ν.2960/2001, ισχύουν οι προσαυξήσεις των εκπομπών CO2, με βάση τη διαδικασία NEDC και όχι με τη διαδικασία WLTP, καθώς και

β) μη αναγραφής των τιμών της εκπεμπόμενης μάζας διοξειδίου του άνθρακα (CO2), στα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το όχημα (αντίστοιχα σημεία του πιστοποιητικού συμμόρφωσης, από τον κατασκευαστή του ολοκληρωμένου οχήματος και ειδικότερα στις περιπτώσεις οχημάτων βάσης κατηγορίας N2, αλλά και στις περιπτώσεις που το όχημα βάσης είναι σύμφωνο με τον Καν. 595/2009/ΕΚ, καθώς και της έγκρισης τύπου).

Ειδικότερα με την προσθήκη της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 121 του ν.2960/2001, ρυθμίζονται τα εξής:

Για τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα και ανεξαρτήτως της τιμής μέτρησης της εκπεμπόμενης μάζας διοξειδίου του άνθρακα CO2 (συνδυασμένος κύκλος) σύμφωνα με τον Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης (New European Driving Cycle) ή σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (Worldwide Light Test Procedure), καθώς και για τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, για τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α' της παρ.2, αυξάνονται, πλέον των προσαυξήσεων που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 121, κατά:

• 10%, εφόσον υπάγονται στην περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 121 ή πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO 6, με τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης, ως προς την πρώτη ταξινόμηση, από 01.09.2018 και μετά (Καν. 515/2007 και 692/2008 ή 2017/1151 ή μεταγενέστερων τροποποιητικών αυτών), ή τις προδιαγραφές του Euro VI, με τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης, ως προς την πρώτη ταξινόμηση, από 01.09.2019 και μετά (Καν. 595/2009).

• 30%, εφόσον υπάγονται ως προς τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO στην περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 121.

• 60%, εφόσον υπάγονται ως προς τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO στην περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 121.

• 100%, εφόσον δεν πληρούν προδιαγραφές ορίων εκπομπών (Euro), συμβατικής τεχνολογίας του άρθρου 121.

Διευκρινίζεται ότι, το τέλος ταξινόμησης για τα εν λόγω οχήματα θα υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο, όπως και για τα επιβατικά του άρθρου 121 του ν.2960/2001, ωστόσο επισημαίνεται ότι οι συντελεστές τέλους ταξινόμησης θα προκύπτουν από τον συνδυασμό των επιπλέον στοιχείων υπολογισμού αναφορικά με την αξία (832: Λιανική τιμή πώλησης προ φόρων για την διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για την επιβολή ΤΤ), των κωδικών εκπομπών καυσαερίων Euro και των κατά περίπτωση πρόσθετων κωδικών εθνικής φορολογίας που εμπίπτουν στις προσαυξήσεις 10%, 30% 60%.

Ειδικότερα και μόνο για λόγους υπολογισμού του τέλους ταξινόμησης θα επιλέγονται στο σύστημα ICISNET, οι πρόσθετοι κωδικοί εθνικής φορολογίας: 1929 (προσαύξηση 10%), 1931 (προσαύξηση 30%), 1933 (προσαύξηση 60%) και ανεξάρτητα από τις τιμές NEDC ή WLTP (εάν υφίστανται στα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά), σε συνδυασμό με την εκάστοτε τιμή λιανικής πώλησης προ φόρων και τους εκάστοτε κωδικούς εκπομπών καυσαερίων Euro.

Σημειώνεται δε ότι, στα ηλεκτρονικά παραστατικά της Ειδικής Δήλωσης (ΔΕΦΚ), της Διασάφησης Εισαγωγής και στο πεδίο «Εκπομπές Διοξειδίου του Άνθρακα (g/km)» θα συμπληρώνεται, ο χαρακτήρας "-" (παύλα) και, κατά την έκδοση του Πιστοποιητικού ταξινόμησης, στο πεδίο παρατηρήσεις, θα πρέπει να αναγράφεται: «Εκπομπές CO2, σύμφωνα με τον νόμο 4821 (ΦΕΚ 134 A'/31.07.2021)».

Νοείται ότι για τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα που δεν πληρούν προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO, συμβατικής τεχνολογίας (υποπερ. γδ της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 121) δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις καταβολής του τέλους ταξινόμησης πριν την θέση τους σε κυκλοφορία στη χώρα, καθώς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν.4710/2020 (ΦΕΚ 142/Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 21 του ν.4736/2020 (ΦΕΚ 200/Α'), υφίσταται απαγόρευση ταξινόμησής τους και σχετικές οδηγίες επ' αυτού έχουν παρασχεθεί με την αρ. πρωτ. Ε.2114/23-07-2020 εγκύκλιο «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 5, 63 και 65 του νόμου 4710/2020 (ΦΕΚ 142/Α') του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης», αλλά και με την αρ. Ε.2177/29-10-2020 εγκύκλιο Διοικητή ΑΑΔΕ. Επιπλέον διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.4710/2020, όπως ισχύει για τα επιβατικά αυτοκίνητα της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001, απαγορεύεται η ταξινόμηση, εφόσον υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 3, 2 και 1, όπως αυτές ορίζονται στην υπ' αρ. 28433/2448/2.7.1992 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β' 542) και στην υπ' αρ. 6765/511/3.3.1995 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β' 194). Υπενθυμίζεται εξάλλου, ότι εξακολουθεί να ισχύει η επιβολή του περιβαλλοντικού τέλους, στα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα, της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001, στα οποία εμπίπτουν και τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, ύψους:

α) τριών χιλιάδων ευρώ (3.000), τα οποία πληρούν εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 4, και

β) χιλίων (1.000) ευρώ, τα οποία πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO 5a, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ' αριθ.715/2007 της 20ής Ιουνίου 2007 και στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ' αριθ. 692/2008 της 18ης Ιουλίου 2008 ή μεταγενέστερων τροποποιητικών αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. Ε.2114/23-07-2020 εγκύκλιο Διοικητή ΑΑΔΕ.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2005/26.01.2023
Στατιστικά κατώφλια έτους 2023 για την υποβολή δήλωσης Intrastat
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1008/23.01.2023
Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το έτος 2023, στις περιπτώσεις που αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίας ή διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής και δεν έχει καθοριστεί η τιμή λιανικής πώλησης αυτών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2094/30.12.2022
Παροχή οδηγιών για την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς σε έντυπη μορφή
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2091/28.12.2022
Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την απαλλαγή από το ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών και στην παράδοση αγαθών για εκδηλώσεις που οργανώνονται από δικαιούχα πρόσωπα για την οικονομική τους ενίσχυση βάσει της περ. ιη, της παρ. 1, του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α 248).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2089/21.12.2022
Οδηγίες σχετικά με την φορολογική μεταχείριση των προσωρινών διαφορών μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης κατά το χρόνο διανομής τους
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 43/27.12.2022
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4997/2022 «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 219) περί παραγραφής των αξιώσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και συγκεντρωτική καταγραφή των διατάξεων περί διακοπής και αναστολής παραγραφής.»
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 42/2022
Διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών - Ηλεκτρονική Υπηρεσία υποβολής αίτησης
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 40/2022
Υπολογισμός Ημερών Ασφάλισης των μελών Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιρειών και Αγροτικών Συνεταιρισμών για αμοιβές που λαμβάνουν, από 01.01.2020 και μετέπειτα. Απεικόνιση της ασφάλισης στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) e - Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 38/02.12.2022
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4997/2022 (ΦΕΚ 219/τ.Α/25.11.2022)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 35/03.11.2022
Σχετικά με την επιλογή φορέα Κύριας ασφάλισης, προσώπων που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και υπάγονταν λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους πρώην φορείς για την ίδια απασχόληση, κατ εφαρμογή του Ν.4892/2022
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο