Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 69 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2158/28.07.2021

Κοινοποίηση της αριθμ. Πρωτ. Α. 1146/24-06-2021 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός των διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου της τήρησης των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 112Α του ν.2960/2001 για τη διακίνηση μέσω βυτιοφόρων οχημάτων, ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων, τα οποία προορίζονται για εξαγωγή.»

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2158/28.07.2021

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την ανωτέρω Α.1146/24.06.2021 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 2853, Τεύχος Β'και έλαβε αριθμό ΑΔΑ: Ψ7Ν946ΜΠ3Ζ-ΚΩ6, διευκρινίζοντας επί των ειδικότερων άρθρων της τα ακόλουθα:

Άρθρο 1 «Πεδίο εφαρμογής»

Με την κοινοποιούμενη απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 112Α του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α'265), κατά την διακίνηση μέσω βυτιοφόρων οχημάτων, των υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων των περ. α) έως ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 73 του «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», τα οποία προορίζονται για εξαγωγή.

Επιπλέον, με την κοινοποιούμενη απόφαση ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων της απόφασης η 1η Ιανουαρίου 2022, καθώς με την παρ. 4 του άρθρου 69 του ν.4758/2020 (Α'242) προβλέφθηκε η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας έναρξης ισχύος των διατάξεων του άρθρου 112Α του «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» με απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ. Συνεπώς, από την 01-01-2022 για την εξαγωγή των ενεργειακών προϊόντων της προηγούμενης παραγράφου θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο του «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» με ευθύνη του εγκεκριμένου αποθηκευτή των προϊόντων αυτών.

Άρθρο 2 «Διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου»

Σύμφωνα με την παρ. 1 αυτού του άρθρου, οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 55 του « Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», που διακινούν προϊόντα των περ. α) έως και ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 73 του ως άνω νόμου (ήτοι: βενζίνες, πετρέλαια ή κηροζίνες) για εξαγωγή σε τρίτες χώρες με βυτιοφόρα οχήματα, οφείλουν να μεριμνούν ώστε να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 112Α του ν. 2960/2001.

Ειδικότερα, οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές κατά την υπαγωγή των ανωτέρω προϊόντων στο καθεστώς της εξαγωγής, έχουν την ευθύνη:

Ι. Σφράγισης των βυτιοφόρων οχημάτων που διενεργούν εξαγωγή ενεργειακών προϊόντων του άρθρου 1 της απόφασης, με εταιρικές σφραγίδες, ανεξαρτήτως αποτελέσματος από το Υποσύστημα Ανάλυσης Κινδύνου στο Τελωνείο εξαγωγής.

Σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1 μετά την ολοκλήρωση της φόρτωσης από τη φορολογική αποθήκη, είτε του διυλιστηρίου είτε της εταιρείας εμπορίας, μεριμνούν για τη σφράγιση με εταιρικές σφραγίδες όλων των διαμερισμάτων και των κατάλληλων σημείων του βυτιοφόρου ώστε να διασφαλίζεται το απαραβίαστο αυτών κατά τη διακίνηση από το Τελωνείο εξαγωγής στο Τελωνείο εξόδου.

Η παρ. 2 αναφέρεται στα σημεία σφράγισης των βυτιοφόρων και στα χαρακτηριστικά των εταιρικών σφραγίδων (μοναδικότητα, αρίθμηση, ιχνηλασία) ώστε η εταιρική σφράγιση να αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα κατά την εξαγωγή των ως άνω ενεργειακών προϊόντων προκειμένου για την εξασφάλιση της ακεραιότητας της μεταφερόμενης ποσότητας. Σημειώνεται ότι η σχετική διάταξη αποτελεί αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 96 της με αριθ. 91354/2017 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β'2983).

Επιπλέον με την παρ. 3 ορίζεται ότι αναγράφονται επί των παραστατικών διακίνησης ή των τιμολογίων πώλησης όπως και επί του Συνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής που συνοδεύει τα εμπορεύματα μέχρι το Τελωνείο εξόδου οι αναγνωριστικοί αριθμοί των σφραγίδων, καθώς και το συνολικό πλήθος των σφραγίδων που έχουν τεθεί επί του βυτιοφόρου προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος επαλήθευσης των στοιχείων τους από το Τελωνείο εξόδου

Στην παρ. 4 ορίζεται ότι στις περιπτώσεις όπου κατά την αποδοχή του παραστατικού εξαγωγής από το Τελωνείο εξαγωγής υποδεικνύεται από το Υποσύστημα ανάλυσης κινδύνου (Risk analysis) του ICISnet «φυσικός έλεγχος», το τελωνείο εξαγωγής προβαίνει στο φυσικό έλεγχο των εμπορευμάτων αφαιρώντας τις εταιρικές σφραγίδες τις οποίες αντικαθιστά με τελωνειακές σφραγίδες με την ολοκλήρωση του ελέγχου.

ΙΙ. Ογκομέτρησης των βυτιοφόρων οχημάτων που διενεργούν εξαγωγή ενεργειακών προϊόντων του άρθρου 1 της απόφασης

Με την περ. β) της παρ. 1 θεσπίζεται υποχρέωση αναφορικά με την ογκομέτρηση των βυτιοφόρων που διενεργούν εξαγωγές ενεργειακών προϊόντων του άρθρου 1 της απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α της παρ. 13 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α' 137), σε συνδυασμό με τα άρθρα 30 και 31 του ν. 4608/2019 (Α' 66).

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η ογκομέτρηση διενεργείται από φορείς διαπιστευμένους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025, σε κατάλληλο πεδίο διαπίστευσης, ή από Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας. Κατά την ογκομέτρηση παράγεται ογκομετρικός πίνακας, που εμφανίζει τον όγκο της δεξαμενής ως συνάρτηση του ύψους της στάθμης του καυσίμου, στους 15ο C σε βήματα του ενός (1) χιλιοστού (mm) με τις αντίστοιχες αβεβαιότητες μέτρησης. Ο ογκομετρικός πίνακας υπογράφεται από τον υπεύθυνο του φορέα που διενήργησε την ογκομέτρηση και αποτελεί παράρτημα του δεκαετούς ισχύος Πιστοποιητικού Ογκομέτρησης που εκδίδεται από τον φορέα ογκομέτρησης και διατηρείται στο βυτιοφόρο προς επίδειξη στις ελέγχουσες αρχές.

Επίσης, παράλληλα με την ογκομέτρηση, κάθε βυτιοφόρο εξοπλίζεται με τουλάχιστον μία (1) φυσική βέργα μέτρησης στάθμης από ορείχαλκο, ή άλλο κατάλληλο υλικό για τέτοιες εφαρμογές, με χάραξη αριθμού σειράς και χάραξη υποδιαιρέσεων σε βήματα του ενός (1) χιλιοστού (mm), η οποία διατηρείται στο βυτιοφόρο προς επίδειξη στις ελέγχουσες αρχές. Η ως άνω βέργα συνοδεύεται από πιστοποιητικό διακρίβωσης διαπιστευμένου εργαστηρίου για όλο το μήκος χάραξης με τις αντίστοιχες αβεβαιότητες μέτρησης.

ΙΙΙ. Ύπαρξης πιστοποιητικού καταλληλότητας και αριθμό μητρώου ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ. των βυτιοφόρων οχημάτων που διενεργούν εξαγωγή ενεργειακών προϊόντων του άρθρου 1 της απόφασης

Με την περ. γ) της παρ. 1 ορίζεται ότι τα βυτιοφόρα που διενεργούν εξαγωγή ενεργειακών προϊόντων του άρθρου 1 της απόφασης διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας και αριθμό μητρώου ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ. σύμφωνα με την αριθ. Τ.4006/68/Β0019/21-08-2008 (Β'1764) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 5 η μη τήρηση των ανωτέρω (Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) υποχρεώσεων συνιστά απλή τελωνειακή παράβαση κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 119Α του ν.2960/2001 και επισύρει τα πρόστιμα της παρ. 2 του άρθρου 112Α του ίδιου νόμου σε βάρος των εγκεκριμένων αποθηκευτών για τις ποσότητες ενεργειακών προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγή.

Άρθρο 3

Με το άρθρο 3 της κοινοποιούμενης απόφασης καθορίζεται ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του άρθρου 112Α του ν.2960/2001, η 01-01-2022 βάσει του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 69 του ν.4758/2020 (Α'242).


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2056/20.09.2023
Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2023-2024, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας.
Κ.Υ.Α. Α 1146/26.09.2023
Τροποποίηση: α) της υπ αρ. 30/004/000/539/04.03.2019 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών (Β 803), β) της υπ αρ. 94/2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β 1339/2023) και γ) της υπ αρ. 95/2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β 1136/2023).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1124/07.08.2023
Διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (Α 170) και του άρθρου 54 Α του ν. 4987/2022 (Α 206) από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων, για το έτος 2022.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1123/07.08.2023
Καθορισμός βιβλίων καταχώρισης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 και της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4987/2022 (Α 206).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1122/07.08.2023
Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται.
Περισσότερα »

Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο