Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 69 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2157/30.07.2021

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 49 του ν.4818/2021 «Διαχείριση κατασχεμένων ενεργειακών προϊόντων και εύφλεκτων ή επικινδύνων υλικών - Τροποποίηση του άρθρου 171 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα»

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2157/30.07.2021

1. Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 49 του νόμου 4818/2021 , ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 124 Α'/18.07.2021,με τις οποίες επέρχονται τροποποιήσεις στις διατάξεις του άρθρου 171 του ν.2960/2001 (Α' 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας». Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα μια ειδική ταχύτατη διαδικασία διαχείρισης των κατασχεμένων επικίνδυνων χημικών υλικών, ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι για τη δημόσια ασφάλεια ή/ και το περιβάλλον. Ειδικότερα, προστίθεται παράγραφος 1 Α στο άρθρο 171 του Ν.2960/2001, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

Με το εδάφιο α' ορίζεται το πεδίο εφαρμογής της νέας ρύθμισης, και προβλέπεται ότι αυτή αφορά στα κατασχεμένα από τις τελωνειακές αρχές ενεργειακά προϊόντα του άρθρου 72 του Ν.2960/2001, πλην των προϊόντων της περίπτωσης α της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 72, καθώς και στα εύφλεκτα ή επικίνδυνα χημικά υλικά. Η εξακρίβωση της χημικής ταυτότητας των υλικών διενεργείται από το Γενικό Χημείο του Κράτους, κατά περίπτωση, είτε με τη λήψη και εξέταση δειγμάτων, είτε βάσει σχετικών εγγράφων. Για τα εν λόγω προϊόντα λοιπόν προβλέπεται η διαδικασία εκποίησής τους, δηλαδή η διενέργεια μίας μονοήμερης δημοπρασίας, αλλά και η καταστροφή τους εφόσον δεν είναι δυνατή η εκποίηση.

Με τα εδάφια β', γ', δ' της νέας διάταξης ορίζεται η διαδικασία καταστροφής των κατασχεμένων επικίνδυνων υλικών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι σε περίπτωση που αποκλείεται η δυνατότητα εκποίησης, τα επικίνδυνα χημικά προϊόντα καταστρέφονται σε εγκαταστάσεις διυλιστηρίων ή σε αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, ενώπιον τριμελούς επιτροπής, αποτελούμενης από τον Προϊστάμενο του Τελωνείου, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου καταστρέφονται τα προϊόντα αυτά ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, έναν υπάλληλο με ελεγκτικά καθήκοντα του ίδιου Τελωνείου, καθώς και έναν υπάλληλο της κατά τόπον αρμόδιας στο χώρο καταστροφής των προϊόντων αυτών Χημικής Υπηρεσίας. Για τη συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής εκδίδεται απόφαση του προϊσταμένου του εν λόγω τελωνείου, στην οποία μνημονεύονται τα μέλη αυτής με τους αναπληρωτές τους και ορίζονται ο χρόνος και ο χώρος καταστροφής. Για την καταστροφή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, στο οποίο α) αναφέρονται τα είδη των προϊόντων, η ποσότητα αυτών και η δασμολογική τους διάκριση, καθώς και ο χρόνος και ο χώρος που πραγματοποιήθηκε η καταστροφή και β) βεβαιώνεται ότι τα υπολείμματα και απορρίμματα της καταστροφής δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα κινητήρων ή θέρμανσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 66: «Έναρξη ισχύος» του ν.4818/2021 η ισχύς των διατάξεων του κοινοποιούμενου άρθρου 49 αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2021.

2. Επειδή από προηγούμενη αλληλογραφία της Δ/νσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων με τα τελωνεία της χώρας, προέκυψε ότι φυλάσσονται υπ'ευθύνη των τελωνείων κατασχεμένα επικίνδυνα υλικά, και κατόπιν της ανωτέρω νομοθετικής ρύθμισης του ζητήματος διαχείρισης, φύλαξης, δημοπράτησης (όπου είναι δυνατόν) ή καταστροφής των κατασχεμένων ρυπογόνων ή εύφλεκτων χημικών προϊόντων, θεωρείται επιτακτική η ανάγκη για την απομάκρυνση όλων των επικίνδυνων χημικών υλικών, προκειμένου αφενός να εκμηδενίζεται ο οποιοσδήποτε κίνδυνος όπως π.χ. έκρηξης, πυρκαγιάς, ρύπανσης του περιβάλλοντος κλπ. και αφετέρου να αποσυμφορούνται οι αποθήκες και οι χώροι φύλαξης των Τελωνείων, οι οποίοι δεν είναι, εκ κατασκευής, χώροι που πληρούν προδιαγραφές φύλαξης επικίνδυνων υλικών.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων και ενημέρωσή μας σχετικά.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2011/21.02.2024
Νέα προθεσμία προσκόμισης δικαιολογητικών για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2024, λόγω αναπηρίας αφενός για τα οχήματα που δεν διορθώθηκε έως σήμερα η εικόνα τους στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων (ΠΣΟ) και αφετέρου περιπτώσεις αναπήρων που έληγε η απόφαση απαλλαγής την 31/12/2023 λόγω λήξης της γνωμάτευσης του ΚΕΠΑ (ή της ΑΣΥΕ).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2010/16.02.2024
Παροχή διευκρινίσεων περί των εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης με βάση τις διατάξεις του ν.4308/2014 (ΕΛΠ), για συναλλαγές που διενεργούνται μέσω Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) και εξοφλούνται μέσω EFT/POS, κατ' εφαρμογή της υπό στοιχεία Α 1098/2022 (Β 3940) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1027/16.02.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1098/13.07.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για τη διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής "είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ."» (Β 3940).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1025/16.02.2024
Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2023.
Α.Υ.Ο. Α 1023/20.01.2024
Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, ποσότητες και διαδικασία παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. και τον Φ.Π.Α. από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) στο πλαίσιο Συμφωνίας Έδρας με την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 9/13.02.2024
Χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς (άρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α 7/20.12.2023)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 8/13.02.2024
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2024: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών-υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών, που απασχολούνται...
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 01/15.01.2024
Νέο νομικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος (λόγω γήρατος/αναπηρίας), με την αντικατάσταση του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α 85). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 με παροχή οδηγιών
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 45/15.09.2023
Ασφαλιστικές εισφορές εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 44/30.08.2023
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθείσων εισφορών σε δικαιούχους του δημοσίου.
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο