Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 69 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2157/30.07.2021

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 49 του ν.4818/2021 «Διαχείριση κατασχεμένων ενεργειακών προϊόντων και εύφλεκτων ή επικινδύνων υλικών - Τροποποίηση του άρθρου 171 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα»

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2157/30.07.2021

1. Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 49 του νόμου 4818/2021 , ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 124 Α'/18.07.2021,με τις οποίες επέρχονται τροποποιήσεις στις διατάξεις του άρθρου 171 του ν.2960/2001 (Α' 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας». Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα μια ειδική ταχύτατη διαδικασία διαχείρισης των κατασχεμένων επικίνδυνων χημικών υλικών, ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι για τη δημόσια ασφάλεια ή/ και το περιβάλλον. Ειδικότερα, προστίθεται παράγραφος 1 Α στο άρθρο 171 του Ν.2960/2001, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

Με το εδάφιο α' ορίζεται το πεδίο εφαρμογής της νέας ρύθμισης, και προβλέπεται ότι αυτή αφορά στα κατασχεμένα από τις τελωνειακές αρχές ενεργειακά προϊόντα του άρθρου 72 του Ν.2960/2001, πλην των προϊόντων της περίπτωσης α της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 72, καθώς και στα εύφλεκτα ή επικίνδυνα χημικά υλικά. Η εξακρίβωση της χημικής ταυτότητας των υλικών διενεργείται από το Γενικό Χημείο του Κράτους, κατά περίπτωση, είτε με τη λήψη και εξέταση δειγμάτων, είτε βάσει σχετικών εγγράφων. Για τα εν λόγω προϊόντα λοιπόν προβλέπεται η διαδικασία εκποίησής τους, δηλαδή η διενέργεια μίας μονοήμερης δημοπρασίας, αλλά και η καταστροφή τους εφόσον δεν είναι δυνατή η εκποίηση.

Με τα εδάφια β', γ', δ' της νέας διάταξης ορίζεται η διαδικασία καταστροφής των κατασχεμένων επικίνδυνων υλικών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι σε περίπτωση που αποκλείεται η δυνατότητα εκποίησης, τα επικίνδυνα χημικά προϊόντα καταστρέφονται σε εγκαταστάσεις διυλιστηρίων ή σε αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, ενώπιον τριμελούς επιτροπής, αποτελούμενης από τον Προϊστάμενο του Τελωνείου, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου καταστρέφονται τα προϊόντα αυτά ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, έναν υπάλληλο με ελεγκτικά καθήκοντα του ίδιου Τελωνείου, καθώς και έναν υπάλληλο της κατά τόπον αρμόδιας στο χώρο καταστροφής των προϊόντων αυτών Χημικής Υπηρεσίας. Για τη συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής εκδίδεται απόφαση του προϊσταμένου του εν λόγω τελωνείου, στην οποία μνημονεύονται τα μέλη αυτής με τους αναπληρωτές τους και ορίζονται ο χρόνος και ο χώρος καταστροφής. Για την καταστροφή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, στο οποίο α) αναφέρονται τα είδη των προϊόντων, η ποσότητα αυτών και η δασμολογική τους διάκριση, καθώς και ο χρόνος και ο χώρος που πραγματοποιήθηκε η καταστροφή και β) βεβαιώνεται ότι τα υπολείμματα και απορρίμματα της καταστροφής δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα κινητήρων ή θέρμανσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 66: «Έναρξη ισχύος» του ν.4818/2021 η ισχύς των διατάξεων του κοινοποιούμενου άρθρου 49 αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2021.

2. Επειδή από προηγούμενη αλληλογραφία της Δ/νσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων με τα τελωνεία της χώρας, προέκυψε ότι φυλάσσονται υπ'ευθύνη των τελωνείων κατασχεμένα επικίνδυνα υλικά, και κατόπιν της ανωτέρω νομοθετικής ρύθμισης του ζητήματος διαχείρισης, φύλαξης, δημοπράτησης (όπου είναι δυνατόν) ή καταστροφής των κατασχεμένων ρυπογόνων ή εύφλεκτων χημικών προϊόντων, θεωρείται επιτακτική η ανάγκη για την απομάκρυνση όλων των επικίνδυνων χημικών υλικών, προκειμένου αφενός να εκμηδενίζεται ο οποιοσδήποτε κίνδυνος όπως π.χ. έκρηξης, πυρκαγιάς, ρύπανσης του περιβάλλοντος κλπ. και αφετέρου να αποσυμφορούνται οι αποθήκες και οι χώροι φύλαξης των Τελωνείων, οι οποίοι δεν είναι, εκ κατασκευής, χώροι που πληρούν προδιαγραφές φύλαξης επικίνδυνων υλικών.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων και ενημέρωσή μας σχετικά.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2056/20.09.2023
Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2023-2024, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας.
Κ.Υ.Α. Α 1146/26.09.2023
Τροποποίηση: α) της υπ αρ. 30/004/000/539/04.03.2019 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών (Β 803), β) της υπ αρ. 94/2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β 1339/2023) και γ) της υπ αρ. 95/2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β 1136/2023).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1124/07.08.2023
Διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (Α 170) και του άρθρου 54 Α του ν. 4987/2022 (Α 206) από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων, για το έτος 2022.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1123/07.08.2023
Καθορισμός βιβλίων καταχώρισης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 και της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4987/2022 (Α 206).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1122/07.08.2023
Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται.
Περισσότερα »

Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο