Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2157/30.07.2021

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 49 του ν.4818/2021 «Διαχείριση κατασχεμένων ενεργειακών προϊόντων και εύφλεκτων ή επικινδύνων υλικών - Τροποποίηση του άρθρου 171 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα»

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2157/30.07.2021

1. Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 49 του νόμου 4818/2021 , ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 124 Α'/18.07.2021,με τις οποίες επέρχονται τροποποιήσεις στις διατάξεις του άρθρου 171 του ν.2960/2001 (Α' 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας». Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα μια ειδική ταχύτατη διαδικασία διαχείρισης των κατασχεμένων επικίνδυνων χημικών υλικών, ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι για τη δημόσια ασφάλεια ή/ και το περιβάλλον. Ειδικότερα, προστίθεται παράγραφος 1 Α στο άρθρο 171 του Ν.2960/2001, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

Με το εδάφιο α' ορίζεται το πεδίο εφαρμογής της νέας ρύθμισης, και προβλέπεται ότι αυτή αφορά στα κατασχεμένα από τις τελωνειακές αρχές ενεργειακά προϊόντα του άρθρου 72 του Ν.2960/2001, πλην των προϊόντων της περίπτωσης α της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 72, καθώς και στα εύφλεκτα ή επικίνδυνα χημικά υλικά. Η εξακρίβωση της χημικής ταυτότητας των υλικών διενεργείται από το Γενικό Χημείο του Κράτους, κατά περίπτωση, είτε με τη λήψη και εξέταση δειγμάτων, είτε βάσει σχετικών εγγράφων. Για τα εν λόγω προϊόντα λοιπόν προβλέπεται η διαδικασία εκποίησής τους, δηλαδή η διενέργεια μίας μονοήμερης δημοπρασίας, αλλά και η καταστροφή τους εφόσον δεν είναι δυνατή η εκποίηση.

Με τα εδάφια β', γ', δ' της νέας διάταξης ορίζεται η διαδικασία καταστροφής των κατασχεμένων επικίνδυνων υλικών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι σε περίπτωση που αποκλείεται η δυνατότητα εκποίησης, τα επικίνδυνα χημικά προϊόντα καταστρέφονται σε εγκαταστάσεις διυλιστηρίων ή σε αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, ενώπιον τριμελούς επιτροπής, αποτελούμενης από τον Προϊστάμενο του Τελωνείου, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου καταστρέφονται τα προϊόντα αυτά ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, έναν υπάλληλο με ελεγκτικά καθήκοντα του ίδιου Τελωνείου, καθώς και έναν υπάλληλο της κατά τόπον αρμόδιας στο χώρο καταστροφής των προϊόντων αυτών Χημικής Υπηρεσίας. Για τη συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής εκδίδεται απόφαση του προϊσταμένου του εν λόγω τελωνείου, στην οποία μνημονεύονται τα μέλη αυτής με τους αναπληρωτές τους και ορίζονται ο χρόνος και ο χώρος καταστροφής. Για την καταστροφή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, στο οποίο α) αναφέρονται τα είδη των προϊόντων, η ποσότητα αυτών και η δασμολογική τους διάκριση, καθώς και ο χρόνος και ο χώρος που πραγματοποιήθηκε η καταστροφή και β) βεβαιώνεται ότι τα υπολείμματα και απορρίμματα της καταστροφής δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα κινητήρων ή θέρμανσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 66: «Έναρξη ισχύος» του ν.4818/2021 η ισχύς των διατάξεων του κοινοποιούμενου άρθρου 49 αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2021.

2. Επειδή από προηγούμενη αλληλογραφία της Δ/νσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων με τα τελωνεία της χώρας, προέκυψε ότι φυλάσσονται υπ'ευθύνη των τελωνείων κατασχεμένα επικίνδυνα υλικά, και κατόπιν της ανωτέρω νομοθετικής ρύθμισης του ζητήματος διαχείρισης, φύλαξης, δημοπράτησης (όπου είναι δυνατόν) ή καταστροφής των κατασχεμένων ρυπογόνων ή εύφλεκτων χημικών προϊόντων, θεωρείται επιτακτική η ανάγκη για την απομάκρυνση όλων των επικίνδυνων χημικών υλικών, προκειμένου αφενός να εκμηδενίζεται ο οποιοσδήποτε κίνδυνος όπως π.χ. έκρηξης, πυρκαγιάς, ρύπανσης του περιβάλλοντος κλπ. και αφετέρου να αποσυμφορούνται οι αποθήκες και οι χώροι φύλαξης των Τελωνείων, οι οποίοι δεν είναι, εκ κατασκευής, χώροι που πληρούν προδιαγραφές φύλαξης επικίνδυνων υλικών.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων και ενημέρωσή μας σχετικά.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1116/22.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β 5994).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114/17.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2052/15.07.2024
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/1745 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2051/16.07.2024
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013 (Α'167) στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1112/15.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο