Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 69 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2155/27.07.2021

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-18, 46 και 66 του ν. 4818/18.7.2021 (Α' 124)

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2155/27.07.2021

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις των άρθρων 1-18, 46 και 66 του ν. 4818/2021 (Α' 124), και παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Με την εγκύκλιο Ε. 2138/2021 κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του Μέρους Α του από 1/7/2021 κατατεθέντος σχεδίου νόμου «α) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και σχετικές ρυθμίσεις και λοιπές διατάξεις».
Συμπληρωματικά στην ανωτέρω εγκύκλιο σημειώνεται ότι με τη δημοσίευση του ν.4818/2021 (Α' 124), τα ανωτέρω αποτελούν τα άρθρα 1-18 του νόμου αυτού.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4818/2021 αντικαθίσταται η παρ. 40 του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.(ν. 2859/2000, Α' 248) και προστίθεται νέα παρ. 8 στο Κεφάλαιο Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Παραρτήματος αυτού. Επιπλέον αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. Ειδικότερα, αναφορικά με τα είδη της παραγράφου 40 του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, με την παράγραφο 1 του άρθρου 46 του ν. 4818/2021, από 1.7.2021, διευρύνεται η εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ έξι τοις εκατό (6%) πέραν των βιβλίων και των βιβλίων για παιδιά (Δ.Κ. ΕΧ4901, ΕΧ4903) σε έντυπη μορφή, για τα οποία ήδη εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 6%, και στις εκδόσεις αυτών, οπτικές ή ακουστικές, εγγεγραμμένες σε υλικό υπόθεμα των Δ.Κ. ΕΧ8523 και Δ.Κ. ΕΧ8543 και σε συσκευές της Δ.Κ. ΕΧ8519.

Για τις εφημερίδες και τις περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις (Δ.Κ. 4902), καθώς επίσης και για τη μουσική χειρόγραφη ή τυπωμένη, εικονογραφημένη ή μη έστω και δεμένη (ΔΚ 4904), δεν επέρχεται μεταβολή και ως εκ τούτου εξακολουθεί να ισχύει ο μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. έξι τοις εκατό (6%).

Περαιτέρω, με την παράγραφο 2 του άρθρου 46 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι στις υπηρεσίες της παρ. 8 του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. ήτοι, στις ηλεκτρονικά παρεχόμενες δημοσιεύσεις οπτικών και ακουστικών βιβλίων, εκτός από τις δημοσιεύσεις που προορίζονται εξολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο για διαφημιστικούς σκοπούς και τις δημοσιεύσεις που συνίστανται εξολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο σε περιεχόμενο βίντεο ή ακουστικό μουσικό περιεχόμενο, εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 6%.

Επίσης με την παράγραφο 3 του άρθρου 46 του νόμου αυτού τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ βάσει της οποίας ορίζεται ότι, οι υπηρεσίες που εμπίπτουν στην παρ. 8 του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα αποτελούν την εξαίρεση των ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών για τις οποίες εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 6%, ενώ αντίθετα για όλες τις άλλες ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες εφαρμόζεται ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ 24%.

3. Τέλος, με τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4818/2021 ορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του νόμου αυτού. Ειδικότερα στην παρ. 2 ορίζεται ότι η ισχύς του Μέρους Α' (ήτοι τα άρθρα 1-18 ) και του Μέρους Γ', στο οποίο περιλαμβάνεται το άρθρο 46, αρχίζει από την 1η.7.2021.


Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2056/20.09.2023
Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2023-2024, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας.
Κ.Υ.Α. Α 1146/26.09.2023
Τροποποίηση: α) της υπ αρ. 30/004/000/539/04.03.2019 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών (Β 803), β) της υπ αρ. 94/2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β 1339/2023) και γ) της υπ αρ. 95/2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β 1136/2023).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1124/07.08.2023
Διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (Α 170) και του άρθρου 54 Α του ν. 4987/2022 (Α 206) από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων, για το έτος 2022.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1123/07.08.2023
Καθορισμός βιβλίων καταχώρισης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 και της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4987/2022 (Α 206).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1122/07.08.2023
Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται.
Περισσότερα »

Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο