Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021

www.totsisgroup.gr  Est.1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τρίτη 27 Ιουλίου 2021
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1169/21.07.2021

Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1169/21.07.2021

(ΦΕΚ Β' 3294/26.07.2021)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 «Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις» (Α' 179) και ειδικότερα της περ. β' της παρ. 13 αυτού και του άρθρου 100 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των οδηγιών (εε) 2017/1852, (εε) 2018/822, (εε) 2020/876, (εε) 2016/1164, (εε) 2018/1910 και (εε) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου covid-19 και άλλες διατάξεις» (Α' 148),
β) του ν.4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α' 170) και ιδίως των άρθρων 4, 25, 28, 37, 54ΣΤ, 62, 63 και της παρ. 5 του άρθρου 66 αυτού,
γ) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 7, 13, 14, 17, 19 και 41 αυτού.

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 4738).

3. Την υπ' αρ. 1 της 20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ' αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294/17.01.2020 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805/31.07.2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Mε εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β' 2743).

5. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1101923/06.07.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ.» (Β' 2108).

6. Την υπ' αρ. 1135781/4484/17.12.1997 κοινή υπουργική απόφαση (κ.υ.α.) των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης «Τρόπος και διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων του ν. 2523/1997 (Α' 179) για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών» (Β' 6), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 1106210/3960/ΔΕ - Γ'/7.11.2000 (Β' 1442) όμοια, σε συνδυασμό με την υποπαρ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

7. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1102/06.07.2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας, των οργάνων και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4465/2017 (Α' 47), για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων και την επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β' 2382).

8. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1074/19-05-2017 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός κατηγοριών των υπόχρεων για την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, όπως αυτό προστέθηκε ως νέο άρθρο στον ν. 2523/1997 με το άρθρο 47 του ν. 4465/2017, αντί της αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων» (Β' 1927).

9. Την υπό στοιχεία Α.1166/16-07-2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Προσδιορισμός κατηγοριών υπόχρεων για την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, του είδους του φορολογικού ελέγχου στο πλαίσιο του οποίου επιβάλλεται το μέτρο της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, το ειδικό πρόστιμο, η ειδική χρηματική κύρωση και κάθε ειδικότερου θέματος» (Β' 3193).

10. Την ανάγκη καθορισμού του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 13 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,

Αποφασίζουμε:

'Αρθρο 1
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης σε περιπτώσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης παραστατικών

1. Η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 επιβάλλεται με πράξη των οργάνων της φορολογικής διοίκησης, εφόσον κατά τη διάρκεια του οριζόμενου για την περίπτωση αυτή στην υπό στοιχεία Α.1166/2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. φορολογικού ελέγχου, διαπιστώνεται η κατά τα ως άνω μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση παραστατικών πώλησης και εφόσον πριν την αποχώρηση των οργάνων αυτών από την επαγγελματική εγκατάσταση κοινοποιείται σχετικό σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου. Τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην ως άνω κοινή απόφαση για την ειδική χρηματική κύρωση.

2. Η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος σύμφωνα με τα ανωτέρω και για την οποία συντρέχουν οι διαπιστώσεις που επισύρουν αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, αναστέλλεται:
α. Άμεσα για σαράντα οκτώ (48) ώρες, εφόσον διαπιστώνεται από τον ίδιο έλεγχο η μη έκδοση ή η κατά την έννοια του ν. 4174/2013 ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα (10) προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης ή ανεξαρτήτως του πλήθους, η καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκαν παραστατικά πώλησης ή η αποκρυβείσα αξία επ' αυτών που εκδόθηκαν, αντίστοιχα, υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ,
β. αμελλητί για ενενήντα έξι (96) ώρες, εφόσον εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τις διαπιστώσεις της ως άνω περίπτωσης α', διαπιστώνεται εκ νέου στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, από τον ίδιο έλεγχο, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών πώλησης, ανεξαρτήτως αξίας αυτών,
γ. αμελλητί για δέκα (10) ημέρες, κάθε φορά που εντός δύο (2) φορολογικών ετών από τις διαπιστώσεις της ως άνω περίπτωσης β', διαπιστώνεται από τον ίδιο έλεγχο, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών πώλησης, σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.

'Αρθρο 2
Διαδικασία εφαρμογής του μέτρου της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης σε περιπτώσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης παραστατικών

1. Με το πέρας του διενεργούμενου, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, ελέγχου και εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις που επισύρουν την επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, κοινοποιείται σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και αναγράφεται από τα ελεγκτικά όργανα ότι οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις μπορεί να επισύρουν την επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997.
Ως προς την υπογραφή του σημειώματος διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου σύμφωνα με το παρόν άρθρο, εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

2. Μετά από τη διαπίστωση των οριζομένων στην παρ. 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, τα όργανα που διενεργούν τον έλεγχο ενημερώνουν άμεσα τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας τους, τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία συντρέχουν οι ως άνω διαπιστώσεις, ανεξαρτήτως υπαγωγής του υπόχρεου σε ειδική Δ.Ο.Υ., καθώς και τον Προϊστάμενο της Φορολογικής Περιφέρειας, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η προαναφερθείσα Δ.Ο.Υ.

3. Η ειδική εντολή ελέγχου της παρ. 2 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 για την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης εκδίδεται «Με εντολή Διοικητή» από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης για την οποία συντρέχουν οι διαπιστώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, ανεξαρτήτως υπαγωγής του υπόχρεου σε ειδική Δ.Ο.Υ. Ο Προϊστάμενος της ως άνω Δ.Ο.Υ. εκδίδει κατά την ημέρα έκδοσης της ειδικής εντολής και την κατά περίπτωση πράξη αναστολής λειτουργίας, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του ελέγχου. Για την εφαρμογή της ως άνω διαδικασίας ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο της Φορολογικής Περιφέρειας σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο οποίος και εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης.

4. Στις περιπτώσεις που συντρέχουν οι διαπιστώσεις που επισύρουν την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης για σαράντα οκτώ (48) ώρες, με την ως άνω πράξη ορίζεται η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης και προσδιορίζεται ο χρόνος έναρξης εφαρμογής του μέτρου σε ώρα εντός της ημέρας έκδοσης της πράξης, καθώς και ο σχετικός χρόνος λήξης του.
Εξαιρετικά, εφόσον δεν καθίσταται δυνατή η εφαρμογή του μέτρου αναστολής λειτουργίας άμεσα, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, καθώς και σε περιπτώσεις που ο χρόνος έναρξης εφαρμογής του μέτρου δεν συμπίπτει με ώρες λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, το μέτρο εφαρμόζεται κατόπιν νέου προσδιορισμού του χρόνου έναρξης εφαρμογής του, αμέσως μόλις καταστεί δυνατό, σε ώρες λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, με σχετική επισημείωση του Προϊσταμένου της ως άνω Δ.Ο.Υ. ή του οριζομένου από αυτόν υπαλλήλου, επί της εκδοθείσας πράξης αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των οριζομένων στην παρούσα απόφαση. Ο αρμόδιος σύμφωνα με τα ανωτέρω Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή ο εξουσιοδοτούμενος από αυτόν υπάλληλος γνωστοποιεί στην οικεία Αστυνομική αρχή την πράξη αναστολής λειτουργίας για σαράντα οκτώ (48) ώρες. Αντίγραφο της πράξης αναστολής λειτουργίας επιδίδεται στον υπόχρεο κατά τη διαδικασία σφράγισης ή αμέσως μόλις αυτό καταστεί δυνατό.

5. Στις περιπτώσεις που συντρέχουν οι διαπιστώσεις που επισύρουν την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης για ενενήντα έξι (96) ώρες ή για δέκα (10) ημέρες, με την πράξη αναστολής λειτουργίας ορίζεται το κατά περίπτωση χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης. Η πράξη της αναστολής λειτουργίας κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης στον υπόχρεο και στην οικεία Αστυνομική αρχή μαζί με έγγραφη ειδοποίηση του Προϊσταμένου της αρμόδιας ως άνω Δ.Ο.Υ. για τον ακριβή χρόνο εφαρμογής του μέτρου. H αναστολή λειτουργίας στις περιπτώσεις αυτές δεν μπορεί να αρχίσει πριν από την πάροδο δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της πράξης αναστολής λειτουργίας και της έγγραφης ειδοποίησης για το χρόνο εκτέλεσης αυτής.

'Αρθρο 3
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης σε περίπτωση παρεμπόδισης της διενέργειας του φορολογικού ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997

1. Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια κάθε είδους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1166/2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά των ελεγκτικών οργάνων της Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναστέλλεται μέχρι έναν (1) μήνα η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου στην οποία αφορά ο έλεγχος, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην ως άνω κοινή απόφαση για τον προσδιορισμό των κατηγοριών υπόχρεων για την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης, αντί της αναστολής λειτουργίας.

2. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις αναστολής λειτουργίας, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, κοινοποιείται στον υπόχρεο σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και αναγράφεται από τα ελεγκτικά όργανα ότι οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις μπορεί να επισύρουν την επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997.
Το εν λόγω σημείωμα επέχει και θέση κλήσης προς ακρόαση ως προς το μέτρο της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α' και ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997. Οι έγγραφες απόψεις του υπόχρεου υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών από την επίδοση του σημειώματος διαπιστώσεων.
Ως προς την υπογραφή του σημειώματος διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου σύμφωνα με το παρόν άρθρο, εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805/31.07.2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

3. Η απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης στον υπόχρεο και στην οικεία Αστυνομική αρχή από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διαπιστώνονται τα οριζόμενα στην περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, ανεξαρτήτως υπαγωγής του υπόχρεου σε ειδική Δ.Ο.Υ. Με την ως άνω απόφαση επιδίδεται στον υπόχρεο και έγγραφη ειδοποίηση του Προϊσταμένου της ως άνω Δ.Ο.Υ. για τον ακριβή χρόνο εκτέλεσης της απόφασης. Η αναστολή λειτουργίας δεν μπορεί να αρχίσει πριν από την πάροδο τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης και της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης για το χρόνο εκτέλεσης αυτής.

'Αρθρο 4
Επιβολή του ειδικού προστίμου και της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης της περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 13 Α του ν. 2523/1997

1. Στις περιπτώσεις απειλής χρήσης βίας με όπλα ή άλλα αντικείμενα που δύνανται να προκαλέσουν σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής υπαλλήλου της Α.Α.Δ.Ε. ή χρησιμοποίησης βίας που είχε ως αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη ή τον κίνδυνο ζωής ή που θα μπορούσε να προκαλέσει σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής υπαλλήλου της Α.Α.Δ.Ε., κατά τη διάρκεια και εξαιτίας εκτέλεσης της υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υποπερ. βα' και ββ' της περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 και με την επιφύλαξη των οριζομένων στην υπ' αρ. Α.1166/2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. επιβάλλονται σωρευτικά:
i) ειδικό πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ στον υπαίτιο διάπραξης των ανωτέρω πράξεων και
ii) αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπαίτιου διάπραξης των ως άνω πράξεων, που ορίζεται με την απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε, από δύο (2) μήνες έως έξι (6) μήνες και από έξι (6) μήνες έως και τρία (3) έτη σε περίπτωση υποτροπής, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του στοιχείου (ii) της ως άνω περ. β'.

2. Για την καταβολή του ειδικού προστίμου των δέκα χιλιάδων (10.000) έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ευθύνονται αλληλέγγυα και τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο του στοιχείου (i) της περίπτωσης β' της ως άνω παραγράφου φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, με τις προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτό.

3. Η αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης επιβάλλεται και στην επαγγελματική εγκατάσταση του ελεγχόμενου φυσικού, ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας στους οποίους αφορά η εκτέλεση της υπηρεσίας του υπαλλήλου της Α.Α.Δ.Ε. εφόσον ο υπαίτιος διάπραξης των πράξεων αυτών είναι διαφορετικό πρόσωπο, εκτός εάν ο ελεγχόμενος αποδείξει ότι δε συνδέεται με οποιαδήποτε έννομη σχέση με τον υπαίτιο και ότι ενήργησε για την αποτροπή των πράξεων αυτών, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφ. του στοιχείου (ii) της περ. β' της ως άνω παραγράφου.

4. Σε περίπτωση που οι παραπάνω πράξεις τελούνται κατά τη διενέργεια κάθε είδους φορολογικού ελέγχου, όπως ορίζεται στην υπό στοιχεία Α.1166/2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., κοινοποιείται στον υπαίτιο της διάπραξης σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και αναγράφεται από τα ελεγκτικά όργανα ότι η τέλεση των συγκεκριμένων πράξεων μπορεί να επισύρει την επιβολή του ειδικού προστίμου και της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997. Το σημείωμα αυτό κοινοποιείται και στα πρόσωπα ή στις οντότητες των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
Το εν λόγω σημείωμα επέχει και θέση κλήσης προς ακρόαση σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. β' και ε' της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 ως προς την επιβολή του ειδικού προστίμου και της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης. Οι έγγραφες απόψεις του υπαίτιου υποβάλλονται στον Προϊστάμενο της υπηρεσίας οι υπάλληλοι της οποίας διενεργούν τον έλεγχο, εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών από την επίδοση του σημειώματος διαπιστώσεων.
Ως προς την υπογραφή του σημειώματος διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.E..
Οι υπάλληλοι της υπηρεσίας που διενεργούν τον έλεγχο σύμφωνα με τα ανωτέρω συντάσσουν έκθεση επιβολής του ειδικού προστίμου και της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης της περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, η οποία προσυπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος και θεωρείται από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας που υπηρετούν οι υπάλληλοι.
Στην ως άνω έκθεση εμπεριέχονται:
α. αναλυτική περιγραφή των πραγματικών περιστατικών τέλεσης των προαναφερόμενων πράξεων,
β. εισήγηση στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για το ύψος της επιβολής του προστίμου και τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο ένατο εδάφ. της περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, την υπό στοιχεία Α.1166/2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και τις υποβληθείσες απόψεις,
γ. κάθε έγγραφο που κρίνεται ότι θεμελιώνει τα περιστατικά τέλεσης των οριζομένων στις υποπερ. βα' και ββ' της περ. β' του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 πράξεων σε βάρος του ελεγκτικού οργάνου.
Στην ως άνω έκθεση προσδιορίζονται και τα φυσικά, ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που τυχόν ευθύνονται αλληλέγγυα για το ειδικό πρόστιμο, ή σε βάρος των οποίων επιβάλλεται και η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.
Η προβλεπόμενη έκθεση και ο σχετικός φάκελος υποβάλλονται δια της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για την επιβολή των ως άνω οριζόμενων κυρώσεων.

5. Σε περίπτωση που οι οριζόμενες στις υποπερ. βα' και ββ' της περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 πράξεις τελούνται κατά τη διάρκεια και εξαιτίας εκτέλεσης της υπηρεσίας ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεσή της, υπαλλήλου Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή Δ.Ο.Υ. και ανεξαρτήτως του τόπου τέλεσης των πράξεων αυτών, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος σε βάρος του οποίου τελέσθηκαν οι πράξεις αυτές υπογράφει και κοινοποιεί σημείωμα διαπιστώσεων με κλήση προς ακρόαση σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων β' και ε' της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 ως προς την επιβολή του ειδικού προστίμου και της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης. Στη συνέχεια συντάσσει αμελλητί έκθεση επιβολής του ειδικού προστίμου και της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης της περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, εφαρμοζομένων αναλόγως κατά τα λοιπά των οριζόμενων στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

6. Σε περίπτωση που οι πράξεις των υποπερ. βα' και ββ' της περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 τελούνται κατά τη διάρκεια και εξαιτίας εκτέλεσης της υπηρεσίας ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεση υπηρεσίας, οποιουδήποτε υπαλλήλου της Α.Α.Δ.Ε. εκτός των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, και ανεξαρτήτως του τόπου τέλεσης των πράξεων αυτών, ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος σε βάρος του οποίου τελέσθηκαν οι εν λόγω πράξεις υπογράφει και κοινοποιεί σημείωμα διαπιστώσεων με κλήση προς ακρόαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. β' και ε' της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, ως προς την επιβολή του ειδικού προστίμου και της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης. Ο ίδιος ως άνω Προϊστάμενος συντάσσει αμελλητί έκθεση επιβολής του ειδικού προστίμου και της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης της περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, εφαρμοζομένων αναλόγως κατά τα λοιπά των οριζόμενων στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
Η προβλεπόμενη έκθεση και ο σχετικός φάκελος τίθεται στη συνέχεια από τον ως άνω Προϊστάμενο υπόψη του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για την επιβολή των ως άνω οριζόμενων κυρώσεων.

7. Σε περίπτωση που οι πράξεις της περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 στρέφονται κατά περισσοτέρων από έναν υπάλληλο της Α.Α.Δ.Ε., για την επιβολή του ειδικού προστίμου και της κύρωσης της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης συνεκτιμώνται, οι ως άνω οριζόμενες εκθέσεις και το σύνολο των στοιχείων της υπόθεσης και εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1166/2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για την επιμέτρηση των κυρώσεων αυτών.

8. α. Η απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για την επιβολή της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης στο κατά περίπτωση υπαίτιο πρόσωπο ή οντότητα και στην οικεία Αστυνομική αρχή από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης ανεξαρτήτως υπαγωγής του σε ειδική Δ.Ο.Υ. Με την ως άνω απόφαση επιδίδεται και έγγραφη ειδοποίηση του Προϊσταμένου της ως άνω Δ.Ο.Υ. για τον ακριβή χρόνο εκτέλεσης της απόφασης. Η αναστολή λειτουργίας δεν μπορεί να αρχίσει πριν από την πάροδο τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης και της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης για το χρόνο εκτέλεσης αυτής.
β. Η απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για την επιβολή του ειδικού προστίμου σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα αποστέλλεται στην αρμόδια κατά τον χρόνο έκδοσής της για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Δ.Ο.Υ. του υπαίτιου διάπραξης των ως άνω πράξεων προσώπου, ο Προϊστάμενος της οποίας βεβαιώνει (καταχώριση στον Α.Λ.Ε. 1560101001 Προσαυξήσεις πρόστιμα και χρηματικές ποινές σε φορολογικά έσοδα, είδος φόρου 3514 Ειδικό πρόστιμο άρθρου 13Α του ν. 2523/1997) σε βάρος του το ειδικό πρόστιμο και ενεργεί σχετικώς για τον προσδιορισμό των τυχόν αλληλεγγύως ευθυνόμενων προσώπων σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα για την καταβολή του προσδιορισθέντος προστίμου και για την κοινοποίηση με αποδεικτικό επίδοσης της ως άνω απόφασης και της σχετικής έκθεσης στους υπόχρεους.
Σε περίπτωση επιβολής του ειδικού προστίμου δεν επιβάλλεται το πρόστιμο που προβλέπεται στη περίπτωση ε' της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 που αφορά στην παράβαση της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 54 του νόμου αυτού.
Για την επιβολή του ειδικού προστίμου του στοιχείου (i) της περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 4174/2013.

'Αρθρο 5
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης σε περίπτωση παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών

1. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών κατά τη διενέργεια κάθε είδους φορολογικού ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1166/2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και με την επιφύλαξη των οριζομένων σε αυτή για την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης, με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., αναστέλλεται:
α) Όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης του στην οποία αφορά ο έλεγχος, από δύο (2) έως δώδεκα (12) μήνες,
β) όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware) από τα αρμόδια όργανα ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει μεταπωλήσει λογισμικό ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης που ορίζεται με την απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., από τρεις (3) έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

2. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την πράξη επιβολής προστίμου του άρθρου 54ΣΤ του ν. 4174/2013 κοινοποιείται στον υπαίτιο και σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και αναγράφεται από τα ελεγκτικά όργανα ότι οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις μπορεί να επισύρουν την επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997.
Το εν λόγω σημείωμα επέχει και θέση κλήσης προς ακρόαση ως προς το μέτρο της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. γ' και ε' της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997. Οι έγγραφες απόψεις του υπαίτιου υποβάλλονται στον Προϊστάμενο της υπηρεσίας οι υπάλληλοι της οποίας διενεργούν τον έλεγχο εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών από την επίδοση του σημειώματος διαπιστώσεων.
Ως προς την υπογραφή του σημειώματος διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου σύμφωνα με το παρόν άρθρο, εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας, της οποίας οι υπάλληλοι διενεργούν τον έλεγχο, σύμφωνα με τα ανωτέρω λαμβάνοντας υπόψη τις υποβληθείσες απόψεις, τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφ. της περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 και κάθε πρόσφορο στοιχείο για την υπόθεση συντάσσει εισήγηση προς τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης. Η ως άνω εισήγηση και ο σχετικός φάκελος υποβάλλονται αμελλητί δια της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 9 της παρούσας για την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης.

3. Η απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης στον υπαίτιο και στην οικεία Αστυνομική αρχή από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, ανεξαρτήτως υπαγωγής του υπαίτιου σε ειδική Δ.Ο.Υ. Με την απόφαση επιδίδεται στον υπόχρεο και έγγραφη ειδοποίηση του Προϊσταμένου της ως άνω Δ.Ο.Υ. για τον ακριβή χρόνο εκτέλεσης της απόφασης. H αναστολή λειτουργίας δεν μπορεί να αρχίσει πριν από την πάροδο τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης και της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης για το χρόνο εκτέλεσης αυτής.

'Αρθρο 6
Διαδικασία σφράγισης και αποσφράγισης επαγγελματικών εγκαταστάσεων

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή ο εξουσιοδοτούμενος από αυτόν υπάλληλος, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης της οποίας αναστέλλεται η λειτουργία σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, ανεξαρτήτως υπαγωγής του υπόχρεου σε ειδική Δ.Ο.Υ., είναι αρμόδιοι να υπογράφουν το πρακτικό σφράγισης και αποσφράγισης, για την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης.
Για τη σφράγιση της επαγγελματικής εγκατάστασης ο Προϊστάμενος της ως άνω Δ.Ο.Υ. ή ο εξουσιοδοτούμενος από αυτόν υπάλληλος ζητά τη συνδρομή της Αστυνομικής αρχής ή κάθε άλλης αρμόδιας αρχής.
Κατά τη διαδικασία της σφράγισης, που ενεργείται από αστυνομικό υπάλληλο με την σύμπραξη του ως άνω Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή του εξουσιοδοτούμενου από αυτόν υπαλλήλου, τοποθετείται στην κεντρική είσοδο της επαγγελματικής εγκατάστασης ταινία με τον τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. και την ένδειξη στην ελληνική γλώσσα «αναστολή λειτουργίας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, σφραγίσθηκε από την…..(ημερομηνία ώρα) μέχρι την…..(ημερομηνία ώρα), βάσει της υπ' αρ.…… απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε ή της με υπ' αρ.........πράξης αναστολής λειτουργίας, η οποία εκδόθηκε κατόπιν της υπ' αρ. …… Ειδικής Εντολής Ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ και στην αγγλική γλώσσα "operations suspended due to tax violations from…(date time) until….(date time)".
Ειδικά, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης με σφράγιση της κεντρικής εισόδου ή και κάθε άλλης εισόδου, λαμβάνεται, σε συνεννόηση με την Αστυνομική αρχή και τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Φορολογικής Περιφέρειας για τη Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης, ανεξαρτήτως υπαγωγής του υπόχρεου σε ειδική Δ.Ο.Υ. κάθε πρόσφορο μέτρο για τον τρόπο εφαρμογής της αναστολής λειτουργίας αυτής.
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφ. της παρ. 2 και οι παρ. 3, 5, 6 και 7 της υπ' αρ. 1135781/4484/17.12.1997 (Β' 6/1998) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό στοιχεία 1106210/3960/ΔΕ - Γ'/7.11.2000 (Β' 1442) όμοια απόφαση.

'Αρθρο 7
Επιβολή αναστολής λειτουργίας σε περίπτωση παραβίασης του μέτρου αναστολής

Σε κάθε περίπτωση παραβίασης της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, που έχει επιβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 13Α του ν. 2523/1997, επιβάλλεται κάθε φορά επιπλέον αναστολή λειτουργίας αυτής για δέκα (10) ημέρες, με πράξη που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η εν λόγω επαγγελματική εγκατάσταση, ανεξαρτήτως υπαγωγής του υπόχρεου σε ειδική Δ.Ο.Υ. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διαπιστώνονται τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως υπαγωγής του υπόχρεου σε ειδική Δ.Ο.Υ. είναι αρμόδιος να εκδίδει την πράξη της επιπλέον αναστολής λειτουργίας. Ο Προϊστάμενος της ως άνω Δ.Ο.Υ. ή ο εξουσιοδοτούμενος από αυτόν υπάλληλος είναι αρμόδιοι να υπογράφουν τα πρακτικά σφράγισης και αποσφράγισης της επαγγελματικής εγκατάστασης.
Ως παραβίαση της αναστολής νοείται η, βάσει διαπιστώσεων των οργάνων της Φορολογικής Διοίκησης ή Αστυνομικής ή άλλης δημόσιας αρχής, με οποιοδήποτε τρόπο, λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης σε προσδιορισθέντα με την οικεία απόφαση ή πράξη αναστολής λειτουργίας χρόνο ή η αυθαίρετη αφαίρεση, καταστροφή ή παραποίηση των χρησιμοποιηθέντων για τη διενεργηθείσα σφράγιση μέσων καθώς και η κάλυψη αυτών με οποιονδήποτε τρόπο.
Με την πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, προσδιορίζεται ο χρόνος της επιπλέον αναστολής λειτουργίας για δέκα (10) ημέρες, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της απόφασης ή της πράξης αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης της οποίας η σφράγιση παραβιάσθηκε και ο χρόνος έναρξης εφαρμογής του μέτρου της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης.
Ο Προϊστάμενος της ως άνω Δ.Ο.Υ. ή ο εξουσιοδοτούμενος από αυτόν υπάλληλος κοινοποιεί την πράξη της επιπλέον αναστολής λειτουργίας με αποδεικτικό επίδοσης στον υπόχρεο και στην οικεία Αστυνομική αρχή και ζητά τη συνδρομή της για την εφαρμογή του μέτρου. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας απόφασης.

'Αρθρο 8
Επιβολή και εκτέλεση του μέτρου αναστολής λειτουργίας σε περίπτωση αλλαγής του φορέα ή διακοπής της επιχείρησης

Η τυχόν αλλαγή στη νομική μορφή ή στο πρόσωπο του φορέα της επιχείρησης ή η διακοπή της επιχείρησης, από το χρόνο διαπίστωσης μέχρι το χρόνο της εκτέλεσης της απόφασης ή της πράξης αναστολής λειτουργίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν κωλύει την επιβολή και την εκτέλεσή τους, εφόσον στον ίδιο χώρο δραστηριοποιείται επιχείρηση με ίδιο ή παραπλήσιο αντικείμενο εργασιών ή σε αυτήν συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, στον έλεγχο ή στο κεφάλαιο ένα ή περισσότερα από τα αρχικά μέλη του φορέα ή συνδεόμενα με αυτούς πρόσωπα.
Ως συνδεόμενα πρόσωπα θεωρούνται οι σύζυγοι, οι γονείς, τα παιδιά και οι συνδεόμενοι υπάλληλοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον φορέα της επιχείρησης, για την οποία συντρέχουν λόγοι εφαρμογής των οριζομένων στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997.

Άρθρο 9
Ειδική χρηματική κύρωση της παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 - Διαδικασία και τρόπος επιβολής

1. Με τις ίδιες προϋποθέσεις και τους όρους που ορίζονται στην παρ. 1, στις περ. α' και γ' της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 στα άρθρα 1, 3 και 5 της παρούσας απόφασης και στην υπό στοιχεία Α.1166/2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., αντί της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, επιβάλλεται στις οριζόμενες κατηγορίες υπόχρεων, κατά περίπτωση, ειδική χρηματική κύρωση ως εξής:
α) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, από χίλια (1.000) έως χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ για τους υπόχρεους που εφαρμόζουν απλογραφικό σύστημα και από δύο χιλιάδες (2.000) έως δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ για τους υπόχρεους που εφαρμόζουν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα,
β) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου από δύο χιλιάδες πεντακόσια ένα (2.501) έως τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) ευρώ για τους υπόχρεους που εφαρμόζουν απλογραφικό σύστημα και από τρεις χιλιάδες πεντακόσια ένα (3.501) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για τους υπόχρεους που εφαρμόζουν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα,
γ) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις του τρίτου εδαφ. της παρ. 1 και της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, ανεξαρτήτως εφαρμογής λογιστικού συστήματος,
δ) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις της περ. γ' της παρ. 3 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου, ποσό που ισούται με το ποσό των προστίμων της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 54ΣΤ του ν. 4174/2013, προσαυξημένου κατά είκοσι τοις εκατό (20%).

2. α) Με το πέρας του διενεργούμενου ελέγχου και εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις που επισύρουν την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης, κοινοποιείται σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και αναγράφεται από τα ελεγκτικά όργανα ότι οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις μπορεί να επισύρουν την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997. Το εν λόγω σημείωμα επέχει και θέση κλήσης προς ακρόαση ως προς την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και οι έγγραφες απόψεις του υπόχρεου υποβάλλονται στην υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο εντός χρονικού διαστήματος είκοσι (20) ημερών από την επίδοση του σημειώματος διαπιστώσεων, με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 3 και 5 της παρούσας απόφασης.
Ως προς την υπογραφή του σημειώματος διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
Αρμόδιος για την έκδοση της πράξης επιβολής της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 είναι ο κατά περίπτωση αρμόδιος Προϊστάμενος για την έκδοση των πράξεων επιβολής προστίμων, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Mε εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.
Μετά τη διαπίστωση των ως άνω οριζομένων, τα όργανα που διενεργούν τον έλεγχο ενημερώνουν άμεσα τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας τους, τον Προϊστάμενο που είναι αρμόδιος για την έκδοση των πράξεων επιβολής προστίμων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, καθώς και τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Φορολογικής Περιφέρειας για τη Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διαπιστώνονται τα οριζόμενα που επισύρουν την επιβολή της εν λόγω ειδικής χρηματικής κύρωσης, ανεξαρτήτως υπαγωγής του υπόχρεου σε ειδική Δ.Ο.Υ. Τα ελεγκτικά όργανα συντάσσουν έκθεση ελέγχου επιβολής της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, η οποία προσυπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος και θεωρείται από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας που υπηρετούν και διαβιβάζεται, εφόσον συντρέχει περίπτωση, στον αρμόδιο Προϊστάμενο για την έκδοση πράξης επιβολής ειδικής χρηματικής κύρωσης κατά τα ως άνω αναφερόμενα. β) Ειδικά, στις περιπτώσεις που συντρέχουν οι λόγοι εφαρμογής της περ. δ' της παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 το σημείωμα διαπιστώσεων της περ. ε' της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν .2523/1997 κοινοποιείται στον υπαίτιο με την πράξη επιβολής προστίμου του άρθρου 54ΣΤ του ν. 4174/2013, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης και εφαρμόζονται κατά τα λοιπά αναλόγως τα οριζόμενα στην περ. α' της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

3. Η πράξη επιβολής της ειδικής χρηματικής κύρωσης κοινοποιείται στον υπόχρεο με την έκθεση ελέγχου επιβολής ειδικής χρηματικής κύρωσης.
Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις της παρούσας απόφασης, για τις πράξεις επιβολής της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 εφαρμόζονται κατά τα λοιπά αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 4174/2013.

'Αρθρο 10
Επιβολή του μέτρου αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης και της ειδικής χρηματικής κύρωσης κατόπιν διενέργειας ελέγχου από μη υπαγόμενα στην Α.Α.Δ.Ε. ελεγκτικά όργανα

Σε περίπτωση που ο έλεγχος διενεργείται από όργανα μη υπαγόμενα στην Α.Α.Δ.Ε. στο πλαίσιο ελέγχων της αρμοδιότητάς τους και εφόσον συντρέχει η εφαρμογή του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, τα σχετικά έγγραφα διαπίστωσης διαβιβάζονται αμελλητί στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία συντρέχουν οι διαπιστώσεις της παρ. 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, ανεξαρτήτως υπαγωγής του υπόχρεου σε ειδική Δ.Ο.Υ. Στις περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι επιβολής ειδικής χρηματικής κύρωσης της παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, τα ως άνω έγγραφα διαβιβάζονται στη συνέχεια άμεσα από τον ως άνω Προϊστάμενο στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για την έκδοση των πράξεων επιβολής προστίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας απόφασης.
Για το σημείωμα διαπιστώσεων, την ειδική εντολή ελέγχου, την πράξη ειδικής χρηματικής κύρωσης, την έκθεση ελέγχου της ειδικής χρηματικής κύρωσης, καθώς και τις εν γένει λοιπές διαδικασίες εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στα άρθρα 1, 2, 6 και 9 της παρούσας απόφασης κατά περίπτωση, καθώς και τα οριζόμενα στα επόμενα εδάφια του παρόντος άρθρου.
Για την επιβολή του μέτρου αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διαπιστώνονται τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, ανεξαρτήτως υπαγωγής του υπόχρεου σε ειδική Δ.Ο.Υ. εκδίδει εντολή ελέγχου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης και οι υπάλληλοι της Δ.Ο.Υ. είναι αρμόδιοι να υπογράφουν και να κοινοποιούν το σχετικό σημείωμα διαπιστώσεων. Για την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για την έκδοση των πράξεων επιβολής προστίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας απόφασης, εκδίδει εντολή ελέγχου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης και οι υπάλληλοι της Δ.Ο.Υ. είναι αρμόδιοι να υπογράφουν και να κοινοποιούν το σχετικό σημείωμα διαπιστώσεων και να συντάσσουν την έκθεση ελέγχου επιβολής της ως άνω ειδικής χρηματικής κύρωσης.

'Αρθρο 11
Λοιπά θέματα

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 οι Προϊστάμενοι των Φορολογικών Περιφερειών, των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., των αρμόδιων Ελεγκτικών Κέντρων και των Δ.Ο.Υ. ή οι οριζόμενοι από αυτούς υπάλληλοι τελούν σε διαρκή ετοιμότητα όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας και μεριμνούν κάθε φορά που καθίσταται αναγκαία η παρέμβασή τους για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης.

2. Οι οριζόμενες στην παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 κυρώσεις επιβάλλονται αυτοτελώς, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους και ανεξάρτητα από τις κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997.

'Αρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

1. Για τις παραβάσεις της παρ. 1 και της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, που επισύρουν την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή, ή κατά περίπτωση την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, οι οποίες διαπιστώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1074/2017 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών (Β' 1927), σε συνδυασμό με την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1102/2017 (Β' 2382) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται για τις παραβάσεις της παρ. 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 που επισύρουν την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης ή κατά περίπτωση την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης των περ. α', β' και γ' της παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, οι οποίες τελέσθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4465/2017 (Α' 47) και διαπιστώνονται από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης και εφεξής, καθώς και για τις διαπιστώσεις που επισύρουν την αναστολή λειτουργίας σύμφωνα με την περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 ή κατά περίπτωση την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της περ. γ' της παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης και εφεξής.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει για τις παραβάσεις της περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, που επισύρουν την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης κατά τα οριζόμενα στην παρ. αυτή, ή κατά περίπτωση την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, οι οποίες διαπιστώνονται από την έναρξη ισχύος του ν. 4714/2020 και εφεξής.

4. Από τη δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύει η υπό στοιχεία ΠΟΛ.1102/2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με την επιφύλαξη των οριζομένων στο παρόν άρθρο και στην υπό στοιχεία Α.1166/2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2021


Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2182/21.09.2021
Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ' αριθμ. 109143 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ Β 4103/8.9.2021) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών περί αναστολής της διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας σε πληγέντες από πυρκαγιές.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2181/21.09.2021
Διευκρινίσεις σχετικά με τις απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ ετών 2021 έως 2023.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. E 2180/17.09.2021
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 ΣΤ του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170/26.7.2013).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1217/17.09.2021
Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης των απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για τα ακίνητα που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας από την 1η Μαΐου 2021 έως και τη 2α Σεπτεμβρίου 2021.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2179/14.09.2021
Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α. 1180/06.08.2021 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Όροι και διατυπώσεις για την παραλαβή με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που χρησιμοποιείται: α) αυτούσια για την παραγωγή φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση και β) για την παρασκευή πρώτης ύλης των φαρμάκων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας παραγωγής τους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001 (Β 3751).
Περισσότερα »
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 9/01.02.2021
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021
Εγκύκλιος 54/28.12.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 53/21.12.2020
Χορήγηση βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ - Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Περισσότερα »
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μετασχηματισμοί Ν. 4601/2019 και εμπειρογνώμονες
Αρθρο Γιώργου Δαλιάνη
Κρυπτονομίσματα και φορολογία
Αρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη
Oι επιχειρήσεις-δικαιούχοι απαλλαγής ενοικίων για Ιανουάριο - Φεβρουάριο και οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες
Αρθρο του Κων/ντινου Ι. Νιφορόπουλου
Το «ταξίδι» της λέξης «Λογιστική» στην Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και θέση οχημάτων σε ακινησία
Αρθρο του Γεωργίου Ι. Δουκίδη
Η Στρατηγική Σημασία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσόστομου Π. Γκίκα και Σπύρου ΣΤ. Δελλαπόρτα
H ορθή εφαρμογή του άρθρου 23 περ. β του Κ.Φ.Ε περί απόρριψης δαπανών άνω των 500,00 ευρώ επειδή η εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής
Αρθρο του Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε.
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μερική διάσπαση και απόσχιση κλάδου. Οι καινοτομίες του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο