Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 69 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2150/21.07.2021

Διευκρινίσεις ως προς τη διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2150/21.07.2021

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 5Α του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) η αίτηση μεταφοράς φορολογικής κατοικίας με υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση από το φυσικό πρόσωπο μέχρι την 31η του μηνός Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους, το δε φυσικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επέκταση της εφαρμογής του άρθρου αυτού σε συγγενικό του πρόσωπο, κατά την έννοια της περίπτωσης στ' του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται ποσό φόρου ίσο με είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ για κάθε συγγενικό πρόσωπο και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της φορολογίας δωρεών, κληρονομιών και γονικών παροχών.

2. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 68 του άρθρου 72 Κ.Φ.Ε. που προστέθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4797/2021 (A' 66) ειδικά για τις αιτήσεις υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή, οι οποίες θα υποβληθούν εντός του έτους 2021, κατ' εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 5Α και της παρ. 3 του άρθρου 5Β, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης ορίζεται η 31η.5.2021.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της με αριθ. Α.1036/2020 κοινής Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β' 624 και 700), το φυσικό πρόσωπο, με την αίτησή του, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επέκταση της εφαρμογής του άρθρου αυτού σε συγγενικό του πρόσωπο εντός της ίδιας προθεσμίας, υπό την προϋπόθεση της έγγραφης συναίνεσής του. Σύμφωνα δε με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 της ως άνω Απόφασης για το πρώτο έτος υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α Κ.Φ.Ε. εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, το αργότερο ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουνίου του τρέχοντος έτους για τον φορολογούμενο και για κάθε συγγενικό του πρόσωπο για το οποίο επεκτείνεται η εφαρμογή του νόμου.

4. Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι φυσικό πρόσωπο που αιτείται την υπαγωγή του στις διατάξεις του άρθρου 5Α Κ.Φ.Ε. δύναται να αιτηθεί την επέκταση της εφαρμογής της διάταξης στα κατά τα ανωτέρω οριζόμενα συγγενικά πρόσωπα, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση οποτεδήποτε μέχρι το πέρας της προβλεπόμενης προθεσμίας, ήτοι την 31η Μαρτίου του έτους υποβολής της αίτησης, χωρίς να απαιτείται τα αιτήματα να υποβάλλονται ταυτόχρονα. Εφόσον εγκριθούν η αίτηση του φορολογούμενου και το αίτημα για την επέκταση σε συγγενικά πρόσωπα, εκδίδεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουνίου πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου στο όνομα του φορολογούμενου, με αναγραφή των υπαχθέντων συγγενικών του προσώπων. Σε περίπτωση που κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος για την επέκταση της εφαρμογής της διάταξης σε συγγενικά πρόσωπα εντός της ανωτέρω προθεσμίας, έχει ήδη γίνει δεκτό το αρχικό αίτημα του φορολογούμενου και έχει ήδη εκδοθεί η σχετική πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου και εφόσον εγκριθεί η επέκταση της εφαρμογής της διάταξης, η σχετική πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται εκ νέου κατ' άρθρο 32 παρ. 2 Κ.Φ.Δ., ώστε να ενταχθεί σε αυτή το κατ' επέκταση συγγενικό πρόσωπο και το επιπλέον κατ' αποκοπήν ποσό φόρου. Η προθεσμία των (30) τριάντα ημερών για την απόδοση του αντίστοιχου κατ' αποκοπήν ποσού φόρου εκκινεί από τη μεταγενέστερη έγκριση και την έκδοση της ανωτέρω πράξης, με απώτερη προθεσμία την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου εκάστου έτους.

5. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2021 οι αιτήσεις επέκτασης που υποβλήθηκαν εμπροθέσμως αλλά μεταγενέστερα από την αρχική αίτηση του φορολογούμενου και η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εξεδόθη πριν από την αίτηση επέκτασης, η αίτηση αυτή εξετάζεται με βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα και εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις επέκτασης της ένταξης, γίνεται αποδεκτή. Η σχετική εγκριτική απόφαση και η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδονται κατά τα ανωτέρω αμελλητί και θεωρούνται εμπρόθεσμες, με προθεσμία για την απόδοση του αντίστοιχου κατ' αποκοπήν ποσού φόρου την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου του τρέχοντος έτους.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2056/20.09.2023
Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2023-2024, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας.
Κ.Υ.Α. Α 1146/26.09.2023
Τροποποίηση: α) της υπ αρ. 30/004/000/539/04.03.2019 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών (Β 803), β) της υπ αρ. 94/2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β 1339/2023) και γ) της υπ αρ. 95/2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β 1136/2023).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1124/07.08.2023
Διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (Α 170) και του άρθρου 54 Α του ν. 4987/2022 (Α 206) από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων, για το έτος 2022.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1123/07.08.2023
Καθορισμός βιβλίων καταχώρισης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 και της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4987/2022 (Α 206).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1122/07.08.2023
Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται.
Περισσότερα »

Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο