Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 69 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2151/14.07.2021

Παροχή οδηγιών για τη συναλλαγή με υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2151/14.07.2021

Κατόπιν της με αρ. πρωτ. 11409 ΕΞ 2021/16.04.2021 (ΑΔΑ: 6ΞΨΗ46ΜΤΛΠ-ΡΑΙ) εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Συναλλαγή των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου ως υπηκόων τρίτης χώρας στις Διοικητικές Αρχές και τα ΚΕΠ», η οποία σας κοινοποιήθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1042971 ΕΞ 24-5-2021 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Από 01.01.2021, οπότε και παρήλθε η μεταβατική περίοδος που είχε ορισθεί βάσει της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη των οικογενειών τους διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: i) πολίτες που δεν είναι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης και ii) πολίτες που είναι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης.

I. Ως προς τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη των οικογενειών τους που δεν είναι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης, από 01.01.2021 αντιμετωπίζονται ως πολίτες τρίτης χώρας σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης (ν.4251/2014, Α'80) ή του υπ' αριθμ. 106/2007 προεδρικού διατάγματος (Α'135).

Eπομένως, οι εν λόγω πολίτες κατά τη συναλλαγή τους με το Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής υποστήριξης των Δ.Ο.Υ. και της Υπηρεσίας myAADElive οφείλουν να προσκομίζουν διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ, αναγνωρισμένο από την Ελλάδα, καθώς επίσης και άδεια διαμονής ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σε ισχύ, το οποίο αποδεικνύει τη νόμιμη παραμονή στη χώρα.

II. Ως προς τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη των οικογενειών τους που είναι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης, στην κατηγορία αυτή υπάγονται πολίτες που άσκησαν το δικαίωμα διαμονής τους στην Ελλάδα, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, πριν από την 31.12.2020 και συνεχίζουν να διαμένουν στη χώρα και έπειτα από αυτήν.

Για τους δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης η Ελλάδα έχει επιλέξει να εφαρμόσει το λεγόμενο «δηλωτικό σύστημα» που προβλέπεται βάσει του άρθρου 18 παρ. 4 της Συμφωνίας Αποχώρησης. Σύμφωνα με αυτό «Σε περίπτωση που ένα κράτος υποδοχής έχει. επιλέξει να μην απαιτήσει από τους πολίτες της Ένωσης ή τους υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου, τα μέλη των οικογενειών τους και άλλα πρόσωπα, που διαμένουν στην επικράτειά του σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος τίτλου, να υποβάλουν αίτηση για το νέο καθεστώς διαμονής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ως προϋπόθεση για τη νόμιμη διαμονή τους, τα πρόσωπα που είναι επιλέξιμα για τη χορήγηση δικαιώματος διαμονής βάσει του παρόντος τίτλου έχουν το δικαίωμα να λάβουν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ, έγγραφο διαμονής, το οποίο μπορεί να έχει ψηφιακή μορφή και το οποίο περιλαμβάνει δήλωση ότι έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία.».

Επομένως, οι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης διατηρούν το δικαίωμα εφόσον το αιτηθούν, χωρίς να υφίσταται σχετική υποχρέωση, να εφοδιαστούν με έγγραφο διαμονής που να περιλαμβάνει δήλωση ότι έχει εκδοθεί σύμφωνα με τη Συμφωνία Αποχώρησης. Το συγκεκριμένο έγγραφο διαμονής εκδίδεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία 4000/1/113-α΄/14-10-2020 (Β'4610) Κ.Υ.Α..

Από τα ανωτέρω προκύπτει πως η κατοχή του προαναφερθέντος εγγράφου διαμονής δεν αποτελεί προϋπόθεση νόμιμης διαμονής στην ελληνική επικράτεια των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους που είναι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης, καθώς οι εν λόγω δικαιούχοι διαμένουν νόμιμα και απολαμβάνουν τα δικαιώματα που προβλέπονται στη Συμφωνία Αποχώρησης από το γεγονός και μόνο ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτή. Για αυτό το λόγο η κατοχή του συγκεκριμένου εγγράφου από πλευράς των δικαιούχων της Συμφωνίας Αποχώρησης δεν μπορεί να καταστεί υποχρεωτική για την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Ωστόσο, η Ελλάδα ενθαρρύνει όλους τους δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης να αποκτήσουν το συγκεκριμένο έγγραφο διαμονής, καθώς η κατοχή του θα διευκολύνει την καθημερινότητά τους.

Δεδομένου πως οι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης θα πρέπει να αποδεικνύουν με κάποιον τρόπο αυτή τους την ιδιότητα, κατά τη συναλλαγή τους με το Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής υποστήριξης των Δ.Ο.Υ. και της Υπηρεσίας myAADElive οφείλουν να προσκομίζουν διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ αναγνωρισμένο από την Ελλάδα, καθώς επίσης και ένα από τα κατωτέρω έγγραφα:

1. νέα άδεια διαμονής η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 4 της Συμφωνίας Αποχώρησης,
2. βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4 της ως άνω Κ.Υ.Α. με αναφορά στη Συμφωνία Αποχώρησης (εφόσον πρόκειται για πολίτες τρίτων χωρών μέλη οικογένειας πολίτη Ηνωμένου Βασιλείου που είναι δικαιούχος της Συμφωνίας Αποχώρησης, χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν.4251/2014 (Α'80)),
3. ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 8 της ως άνω Κ.Υ.Α. με αναφορά στη Συμφωνία Αποχώρησης,
4. βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ("μπεζ κάρτα"),
5. έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ("μπλε κάρτα"),
6. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η οικογενειακή σχέση με δικαιούχο της Συμφωνίας Αποχώρησης,
7. φορολογική δήλωση η οποία υποβλήθηκε από τον ενδιαφερόμενο ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδας,
8. βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου από Δ.Ο.Υ.,
9. βεβαίωση πρόσληψης από εργοδότη στην Ελλάδα,
10. βεβαίωση εγγραφής σε δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα.

Τα έγγραφα υπό στοιχεία 4 έως 10 θα γίνονται δεκτά έως το τέλος του τρέχοντος έτους ή, σε περίπτωση ενδεχόμενης μεταγενέστερης παράτασης, έως την ημερομηνία μέχρι την οποία θα δύνανται οι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης να υποβάλλουν αιτήσεις για τη χορήγηση των νέων εγγράφων διαμονής.

Στην περίπτωση κατά την οποία πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου ή μέλος της οικογένειάς του που είναι δικαιούχος της Συμφωνίας Αποχώρησης δεν διαθέτει κάποιο από τα ανωτέρω (1-10) έγγραφα στην κατοχή του, θα παραπέμπεται στις αρμόδιες Υπηρεσίες έκδοσης εγγράφων διαμονής, ώστε οι τελευταίες να αποφανθούν περί του αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να θεωρηθεί ο πολίτης δικαιούχος της Συμφωνίας Αποχώρησης. Ομοίως, σε περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά υπάρχουν αμφιβολίες για το καθεστώς διαμονής των ενδιαφερομένων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. δύνανται να επικοινωνούν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες έκδοσης εγγράφων διαμονής, ώστε οι τελευταίες να υποβοηθήσουν το έργο των Υπηρεσιών μας.

Αρμόδιες Υπηρεσίες έκδοσης εγγράφων διαμονής στους υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου και στα μέλη των οικογενειών τους, επίσης υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι: α) τα Τμήματα Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας, για τους διαμένοντες στην περιοχή δικαιοδοσίας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και β) οι οικείες Υπηρεσίες που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών (Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας ή Τμήματα Ασφαλείας) στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων Χώρας, για τους διαμένοντες στην περιοχή δικαιοδοσίας των εν λόγω Διευθύνσεων Αστυνομίας. Τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων Αστυνομικών Υπηρεσιών είναι αναρτημένα στον διαδικτυακό σύνδεσμο: http://www.astynomia.gr/images/stories/2021/prokirikseis21/14012021brxtstoixeia.el.pdf

Για τα μέλη των οικογενειών, που είναι πολίτες τρίτων χωρών, αρμόδιες Υπηρεσίες έκδοσης είναι οι Υπηρεσίες μιας στάσης των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Χώρας, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων διαμένουν οι αιτούντες.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για την πιστή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ανωτέρω οδηγιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους.


Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2011/21.02.2024
Νέα προθεσμία προσκόμισης δικαιολογητικών για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2024, λόγω αναπηρίας αφενός για τα οχήματα που δεν διορθώθηκε έως σήμερα η εικόνα τους στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων (ΠΣΟ) και αφετέρου περιπτώσεις αναπήρων που έληγε η απόφαση απαλλαγής την 31/12/2023 λόγω λήξης της γνωμάτευσης του ΚΕΠΑ (ή της ΑΣΥΕ).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2010/16.02.2024
Παροχή διευκρινίσεων περί των εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης με βάση τις διατάξεις του ν.4308/2014 (ΕΛΠ), για συναλλαγές που διενεργούνται μέσω Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) και εξοφλούνται μέσω EFT/POS, κατ' εφαρμογή της υπό στοιχεία Α 1098/2022 (Β 3940) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1027/16.02.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1098/13.07.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για τη διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής "είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ."» (Β 3940).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1025/16.02.2024
Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2023.
Α.Υ.Ο. Α 1023/20.01.2024
Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, ποσότητες και διαδικασία παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. και τον Φ.Π.Α. από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) στο πλαίσιο Συμφωνίας Έδρας με την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 9/13.02.2024
Χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς (άρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α 7/20.12.2023)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 8/13.02.2024
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2024: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών-υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών, που απασχολούνται...
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 01/15.01.2024
Νέο νομικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος (λόγω γήρατος/αναπηρίας), με την αντικατάσταση του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α 85). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 με παροχή οδηγιών
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 45/15.09.2023
Ασφαλιστικές εισφορές εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 44/30.08.2023
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθείσων εισφορών σε δικαιούχους του δημοσίου.
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο