Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τρίτη 13 Ιουλίου 2021
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2143/08.07.2021

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47, 50, 56 και 65 του ν. 4811/2021

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2143/08.07.2021

(ΦΕΚ Α' 108/26.06.2021)

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις των άρθρων 47, 50, 56 και 65 του ν. 4811/2021 «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.» (Α'108), ως ακολούθως:

1. Άρθρο 47 «Χορήγηση προθεσμίας υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων»

Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 47 προβλέπεται ότι σε επιχειρήσεις, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί σε αναπτυξιακούς νόμους πριν από την έναρξη του ν. 3299/2004 (Α' 261), και ειδικότερα στους ν. 1262/1982 (Α' 70), ν. 1682/1987 (Α' 14) και ν. 1892/1990 (Α' 101) και έχουν καταστεί υπόχρεες επιστροφής της ληφθείσας επιχορήγησης, εξαιτίας της μη ολοκλήρωσης της επένδυσης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας υλοποίησής της, παρέχεται προθεσμία τριών (3) ετών από την έκδοση της αναφερόμενης βεβαίωσης του ίδιου άρθρου στην παρ. 2 για την υλοποίηση της επένδυσης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι αναφερόμενες στην ως άνω παρ. 1 προϋποθέσεις.

Επίσης, με τη διάταξη της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου ορίζεται ότι από την κοινοποίηση στην οικεία φορολογική αρχή της βεβαίωσης συνδρομής των προϋποθέσεων της παρ. 1 από τον οικείο φορέα υπαγωγής αναστέλλονται η είσπραξη του βεβαιωθέντος χρέους, η λήψη αναγκαστικών μέτρων, καθώς και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του νομικού προσώπου και των ευθυνομένων αλληλεγγύως με αυτό φυσικών προσώπων, καθώς και κάθε αναγκαστικό μέτρο διοικητικής φύσεως μετά των προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων της αρχικής επιχορήγησης εις βάρος της επιχείρησης και των φυσικών προσώπων που ευθύνονται αλληλεγγύως με την επιχείρηση έναντι του Δημοσίου για την καταβολή του βεβαιωθέντος, συνεπεία της ληφθείσας επιχορήγησης, ποσού.

Η αναστολή δεν καταλαμβάνει τις ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων. Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του νομικού προσώπου, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη. Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α' 170) δεν εφαρμόζεται και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκδοθεί αποδεικτικό ενημερότητας, ούτε περιορισμένης ισχύος, διαρκούσης της αναστολής. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ανωτέρω αναστολής αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής της απαίτησης του Δημοσίου και δεν συμπληρώνεται πριν την παρέλευση έτους από τη λήξη της αναστολής. Ποσά που αποδίδονται κατά τη διάρκεια της αναστολής με εκούσια ή αναγκαστική είσπραξη δεν επιστρέφονται. Η βεβαίωση συνδρομής των προϋποθέσεων της παρ. 1 εκδίδεται από τον οικείο φορέα υπαγωγής και από την έκδοσή της άρχεται η ανωτέρω τριετής προθεσμία ολοκλήρωσης.

Με τη διάταξη του α' εδαφίου της παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου ορίζεται ότι κατόπιν της παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας ολοκλήρωσης η επιχείρηση οφείλει να καταβάλει, σύμφωνα με το ν.δ. 356/1974 (Α' 90) περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ολόκληρο το βεβαιωθέν κεφάλαιο της επιστρεπτέας επιχορήγησης μετά των τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων, που έχουν επιβληθεί, υπολογιζόμενων μέχρι εξοφλήσεως.

Ακόμη με τη διάταξη του γ' εδαφίου της παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου ορίζεται σε περίπτωση, κατά την οποία διαπιστωθεί η μη ολοκλήρωση της εν λόγω επένδυσης, το φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα, που ασκούσαν εν τοις πράγμασι τη διαχείριση ή τη διοίκηση της επιχείρησης κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης της περ. α) της παρ. 1, ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με το νομικό πρόσωπο - φορέα της επένδυσης για την πληρωμή των τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων της χρονικής περιόδου από την υποβολή της αίτησης της παρ. 1, μέχρι την ημέρα λήξης της τριετούς αναστολής.

2. Άρθρο 50 «Εκτέλεση υποχρεώσεων Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προς την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης»

Με το ε' εδάφιο του άρθρου 50 προβλέπεται ότι τα ποσά που καταβάλλονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. στον τραπεζικό λογαριασμό εκάστου δικαιούχου εργαζόμενου, όπως αυτός έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη «www.aade.gr» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) είναι αφορολόγητα, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Επίσης, με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 50 προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανται να καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

3. Άρθρο 56 «Αγροτική δραστηριότητα και διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας - Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν.3874/2010»

Με τις διατάξεις του άρθρου 56 τροποποιήθηκαν οι περ. δ' και στ' της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.3874/20210 περί του ορισμού της αγροτικής εκμετάλλευσης και της αγροτικής δραστηριότητας, ώστε η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων να αφορά και τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρότερη από πεντακόσια (500) KW.

4. Άρθρο 65 «Μείωση συντελεστών Φ.Π.Α. στις νήσους Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο»

Με την παρ. 1 τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ (κυρ. με ν. 2859/2000), και προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, είναι δυνατή η μείωση κατά 30% των συντελεστών Φ.Π.Α. στα αγαθά και τις υπηρεσίες που προβλέπονται στις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, εφόσον έχουν συσταθεί και λειτουργούν εντός της περιφέρειάς τους κέντρα και δομές της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016. Προς τον σκοπό αυτό εκδόθηκε η απόφαση Α.1150/2021. Με την παρ. 2 καταργείται η παρ. 4α του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ (κυρ. με ν. 2859/2000). Με την παρ. 3 προβλέπεται ότι οι παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού ισχύουν από 1.7.2021.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2005/26.01.2023
Στατιστικά κατώφλια έτους 2023 για την υποβολή δήλωσης Intrastat
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1008/23.01.2023
Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το έτος 2023, στις περιπτώσεις που αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίας ή διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής και δεν έχει καθοριστεί η τιμή λιανικής πώλησης αυτών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2094/30.12.2022
Παροχή οδηγιών για την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς σε έντυπη μορφή
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2091/28.12.2022
Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την απαλλαγή από το ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών και στην παράδοση αγαθών για εκδηλώσεις που οργανώνονται από δικαιούχα πρόσωπα για την οικονομική τους ενίσχυση βάσει της περ. ιη, της παρ. 1, του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α 248).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2089/21.12.2022
Οδηγίες σχετικά με την φορολογική μεταχείριση των προσωρινών διαφορών μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης κατά το χρόνο διανομής τους
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 43/27.12.2022
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4997/2022 «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 219) περί παραγραφής των αξιώσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και συγκεντρωτική καταγραφή των διατάξεων περί διακοπής και αναστολής παραγραφής.»
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 42/2022
Διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών - Ηλεκτρονική Υπηρεσία υποβολής αίτησης
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 40/2022
Υπολογισμός Ημερών Ασφάλισης των μελών Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιρειών και Αγροτικών Συνεταιρισμών για αμοιβές που λαμβάνουν, από 01.01.2020 και μετέπειτα. Απεικόνιση της ασφάλισης στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) e - Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 38/02.12.2022
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4997/2022 (ΦΕΚ 219/τ.Α/25.11.2022)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 35/03.11.2022
Σχετικά με την επιλογή φορέα Κύριας ασφάλισης, προσώπων που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και υπάγονταν λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους πρώην φορείς για την ίδια απασχόληση, κατ εφαρμογή του Ν.4892/2022
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο