Τρίτη, 28 Μαϊου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Τρίτη 13 Ιουλίου 2021
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2141/07.07.2021

Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α. 1145/24-06-2021 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Παράταση της προθεσμίας των προβλεπόμενων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων παραληπτών/τελικών καταναλωτών χύδην υγραερίου κατ' εφαρμογή των άρθρων 5 και 9 της υπό στοιχεία Α.1001/31- 12-2020 (B' 40/2021)απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.»

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2141/07.07.2021

ΣΧΕΤ: α) Η υπό στοιχεία Α.1083/06-04-2021 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β' 1443)
β) Η υπ' αριθμ. Ε.2083/21.04.2021 εγκύκλιος Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. περί κοινοποίησης της α) σχετικής

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την υπό στοιχεία Α. 1145/24.06.2021 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 2821, Τεύχος Β', έλαβε αριθμό ΑΔΑ: 9ΚΝΜ46ΜΠ3Ζ-ΛΤΟ και ισχύει από την 30-06-2021.

Ειδικότερα, με την κοινοποιούμενη απόφαση παρατείνεται μέχρι 30-10-2021:

α) η προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020 (Β'40/2021) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει, σχετικά με την υποβολή από τις επιχειρήσεις παραλήπτες/τελικούς καταναλωτές χύδην υγραερίου των προβλεπόμενων στην παρ.1 του άρθρου 5 στοιχείων της απόφασης,

β) η προθεσμία της παρ. 5 του άρθρου 9 της ίδιας ως άνω απόφασης, όπως αυτή ισχύει, σχετικά με την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης από τις επιχειρήσεις παραλήπτες/τελικούς καταναλωτές χύδην υγραερίου κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 αυτής.

Η ως άνω παράταση αφορά αποκλειστικά τις επιχειρήσεις παραλήπτες (ως τελικοί καταναλωτές), χύδην υγραερίου οι οποίες βρίσκονταν σε λειτουργία πριν από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης ήτοι πριν από την 12/01/2021.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
Γ.ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1062/23.04.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2036/20.05.2024
Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α 248)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1082/20.05.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα: «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2035/15.05.2024
Εγκύκλιος παροχής οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/573 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 2024 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 και την κατάργηση του Kανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2034/16.05.2024
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εξέταση συνδρομής των προϋποθέσεων για την έκδοση απόφασης αδρανοποίησης των κατασχέσεων απαιτήσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4738/2020.
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο